Annoncespot_img

Nordea-fonden ansætter tre nye medarbejdere

Tre nye medarbejdere tiltræder 1. maj i nyoprettede stillinger i Nordea-fonden.

Nor­dea-fon­den modt­og me­re end 560 an­sø­ge­re til tre ny­op­ret­te­de stil­lin­ger i fonden.

Fon­den an­sæt­ter to nye pro­jekt­kon­su­len­ter, som bl.a. skal væ­re bin­de­led mel­lem fon­den og støt­te­mod­ta­ge­re og ha­ve an­svar for pro­jekt­sty­ring og rådgivning.

Den ene er Mi­cha­la Bre­chling, der er cand.mag i fi­lo­so­fi og kom­mer fra en stil­ling som se­ni­or­konsulent på Kø­ben­havns Universitet.

An­na Ma­rie Krarup til­træ­der den an­den stil­ling som pro­jekt­kon­su­lent. Hun er cand.mag i Mo­der­ne Kul­tur og Kul­tur­for­mid­ling og kom­mer fra en stil­ling som pro­jekt­le­der i Dansehallerne.

Fon­den an­sæt­ter des­u­den Ma­rie Hø­strup An­der­sen som ad­mi­ni­stra­tiv me­d­ar­bej­der. Hun er cand.scient i idræt og kom­mer fra en stil­ling som forsk­nings­as­si­stent ved En­he­den for Over­vægtige Børn og Un­ge på Hol­bæk Sygehus.

Al­le til­træ­der 1. maj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer