Norliv åbner nu for millioner til mental sundhed

Foreningen Norliv fik sidste år et overskud på 460 mio. kr. Repræsentantskabet har be­slut­tet at fordele beløbet mellem bonus til medlemmerne og almennyttige uddelinger. De første uddelinger til projekter inden for mental sundhed kan ske allerede inden sommer.

For­e­nin­gen Nor­liv, der har ind­gå­et af­ta­le om at over­ta­ge Nor­dea Liv & Pen­sion, kom­mer ud af 2017 med et over­skud på 460 mil­li­o­ner kr.

Af re­sul­ta­tet ud­be­ta­les 368 mio. kr. i bonus til for­e­nin­gens med­lem­mer og re­sten går til al­men­nyt­tige ud­de­lin­ger til frem­me af men­tal sund­hed for er­hvervsak­ti­ve dan­ske­re. Det be­slut­te­de re­præ­sen­tant­ska­bet i for­e­nin­gen på et mø­de den 4. april, op­ly­ser Nor­liv i en pressemeddelelse.

”Jeg er me­get glad for det so­li­de af­kast, der gør det mu­ligt at ud­be­ta­le bonus til al­le med­lem­mer af for­e­nin­gen Nor­liv. Sam­ti­dig glæ­der det mig og­så, at vi kan af­sæt­te 92 mio. kr. i 2018 til al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, som skal frem­me dan­sker­nes men­tale sund­hed – ik­ke mindst på ar­bejds­pladserne. De 92 mil­li­o­ner kr. til ak­ti­vi­te­ter kan sø­ges af vo­res med­lem­mer og af al­le dan­ske­re. Bonus­ud­be­ta­lin­ger­ne og den al­men­nyt­ti­ge ind­sats kom­mer så­le­des til gavn på bå­de kort og langt sigt,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Nor­liv, Pe­ter Gæmelke.

Der vil bli­ve åb­net for an­søg­nin­ger til al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger i den­ne må­ned. Det be­ty­der, at de før­ste ud­de­lin­ger til pro­jek­ter, der frem­mer men­tal sund­hed på ar­bejds­plad­ser­ne, kan ske al­le­re­de in­den sommer.

Re­præ­sen­tant­ska­bet gen­valg­te Pe­ter Gæ­mel­ke til be­sty­rel­sen og han fort­sæt­ter som for­mand. Des­u­den blev Kent Pe­ter­sen gen­valgt og fort­sæt­ter som næst­for­mand. Cat­hri­ne Ri­e­gels Gud­berg­sen og Pe­ter Lind­holm Sø­ren­sen blev og­så gen­valgt og Finn An­der­sen blev nyvalgt.

For­e­nin­gen Nor­liv har ca. 340.000 med­lem­mer, som er kun­der hos Nor­dea Liv & Pen­sion. For­ening­en blev stif­tet i 2015 med en for­mue på 8 mia. kr. ved en op­de­ling af Tryghedsgruppen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer