Hobro-fond tegner gode udsigter for foreningerne

De lokale foreninger og landsbyer i Sparekassen Hobros tidligere virkeområde kan se frem til flere år med pæne uddelinger fra Sparekassen Hobro Fonden. Den unge fonds økonomiske rødder i Jutlander Bank gav overskud til flere uddelinger fremover.

End­nu et godt regn­skabsår i Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den gjor­de det sid­ste år mu­ligt for fon­den at op­ret­hol­de sit ud­de­lings­i­veau. Sam­ti­dig kun­ne fon­den læg­ge end­nu fle­re pen­ge i pulj­en til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger i Spa­re­kas­sen Ho­bros gam­le virkeområde.

Fonds­be­sty­rel­sen ud­del­te me­re end 200 be­vil­lin­ger til sport­s­klub­ber, for­sam­lings­hu­se, både­laug, bi­av­ler­for­e­nin­ger, pen­sio­ni­st­klub­ber samt lo­ka­laf­de­lin­ger af for­skel­li­ge hu­ma­ni­tæ­re og vel­gø­ren­de organisationer.

Det frem­går af Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­dens års­rap­port for 2017.

Spa­re­kas­sen Ho­bro fu­sio­ne­re­de i 2014 med Spa­re­kas­ssen Him­mer­land A/S, og penge­in­sti­tut­tet fort­sat­te un­der nav­net Jut­lan­der Bank A/S. Sam­ti­dig blev Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den stif­tet ud af den gam­le spa­re­kas­ses re­ser­ve­ka­pi­tal, som blev in­ve­ste­ret i ban­kens ak­tier og i lån til ban­ken i form af hy­brid kernekapital.

I 2017 gav dis­se in­ve­ste­rin­ger ind­tæg­ter på i alt 10,5 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. blev ud­delt i året og 5,7 mio. kr. blev hen­sat til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Der­med har fon­den en op­spa­ring på knap 14 mio. kr., som er øre­mær­ket til ud­de­lin­ger i de kom­men­de år.

”Un­der for­ud­sæt­ning af sam­me ni­veau som i 2017 af ud­be­ta­ling af ud­byt­te fra ak­tier­ne i Jut­lander Bank, for­ven­ter Spa­re­kas­sen Ho­bro Fon­den et re­sul­tat i 2018 på ni­veau med re­sul­ta­tet i 2017, der sam­men med de over­før­te hen­sæt­tel­ser fra tid­li­ge­re år vil gø­re det mu­ligt for fon­den at støt­te man­ge og go­de al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de for­mål i 2018 i den tid­li­ge­re Spare­kas­sen Ho­bros vir­ke­om­rå­de,” skri­ver fon­den i ledelsesberetningen.

Sparekassen Hobro Fondens uddelinger i 2017

Do­na­tions­mod­ta­gerkr.
Bie­cen­tret, Hobro100.000
Bir­ke­bos Ven­ner, Sdr. Onsild50.000
Brams­lev Vandskiklub20.000
Bru­ger­rå­det, Ber­na­dot­te­går­den Hadsund40.000
Dan­ske Se­ni­o­rer Hobro12.500
DDS spej­der­ne, Ho­bro gruppe56.000
Den Kom­mu­na­le Pen­sio­ni­st­klub, Hobro8.000
Den Kom­mu­na­le Pen­sio­ni­st­klub, Hobro8.000
Dø­strup Børnehus30.000
Dø­strup Landsbyråd25.000
DVIF Fod­bold12.500
DVIF Gym­na­stik35.740
FDF Nøra­ger20.000
Fjor­dens Tyrol og Partyband22.500
For­e­nings­hu­set i Ravnkilde27.077
Fri­strup og Om­egns beboerforening2.387
Fri­vil­lig­cen­ter, Mariagerfjord8.075
Fyr­kat Grup­pe, de grøn­ne spej­de­re i Onsild13.625
Fyr­kat lø­bet, Hobro21.240
Fyr­kats Venner43.000
Hads­und Kul­tur Cen­ter, Frikvarteret15.000
Hads­und Mo­tor Klub150.000
Hads­und Roklub110.000
Hads­und Tennisklub20.000
Han­di­ca­pi­dræt­ten Mariagerfjord8.000
HIK Bowling11.000
HIK-Ro­sen­dal Håndbold19.500
Him­mer­lands Hu­ma­ni­tæ­re Forening15.000
Him­mer­lands Po­li­tis Idrætsforening25.620
Hjer­te­for­e­nin­gen Mariagerfjord21.000
Hjer­testar­te­re, Jut­lan­der Bank40.000
Ho­bro Badmintonklub43.000
Ho­bro Bad­min­ton­klub, E-sport50.000
Ho­bro Bor­ger og Håndværkerforening17.000
Ho­bro Cykelklub36.000
Ho­bro Efterskole100.000
Ho­bro Friplejehjem100.000
Ho­bro Garden50.000
Ho­bro Handelsstandsforening50.000
Ho­bro Idrætscenter45.000
Ho­bro IK fodbold150.000
Ho­bro IK fod­bold ungdom15.000
Ho­bro Kammerorkester11.000
Ho­bro Medborgerhus32.263
Ho­bro Musikforening5.000
Ho­bro Sejlklub165.000
Ho­bro Skiklub60.000
Ho­bro Svøm­me­klub, Synkro12.000
Hør­by Forsamlingshus34.500
Hø­re­for­e­nin­gen Mariagerfjord3.000
HSE Vikings – Ho­bro Svømmeklub100.000
Hvil­som Kulturhus50.000
Hvor­num IF100.000
Hvor­num Landsbyråd20.000
IK Ro­sen­dal Gymnastik10.200
IK Ro­sen­dal Kunststofbaneprojekt220.750
Kær­ne­grup­pen DDS, Hobro38.699
Kær­ne­grup­pen Hobro6.400
Klejtrup Bold­klub35.000
Klejtrup By­for­ny­el­se – ”Vi­o­li­ne Gigante”75.000
Klejtrup Friple­je­hjem – Kløverparken11.000
Klejtrup Lo­kal­hi­sto­risk Forening35.000
Klejtrup, 6 foreninger12.000
Kongs­dal Bådelaug20.000
Kon­trol­lør­for­e­nin­gen af 2016 for HIK70.000
Kunst­Boxen, Mariager11.300
Lan Team Nord, Aalborg16.800
Ll. Rør­bæk / Brad­strup Beboerforening85.000
Lo­ka­l­om­rå­det for Handest/Glenstup/Holmgaard150.000
Ma­dam Blå, Hobro20.000
Mal­ling Bios Venner50.000
Ma­ri­a­ger DCH30.000
Ma­ri­a­ger Kajakklub50.000
Ma­ri­a­ger Lungekor3.802
Ma­ri­a­ger Orienteringsklub40.000
Ma­ri­a­ger Pensionistforening10.000
Ma­ri­a­ger-Han­dest Veteranjernbane75.000
Ma­ri­a­ger­fjord Biavlerforening39.000
Ma­ri­a­ger­fjord Idrætsforening15.000
Mul­ti­forum Vebbestrup75.000
Nøra­ger Bor­ger- og Håndværkerforening14.100
Nøra­ger Fitness27.000
On­sild Pensionistklub6.000
Oue Bor­ger­for­e­ning7.500
Oue Idræt & Kultur14.000
Ravnkil­de Borgerforening51.000
Red Bar­net Ma­ri­a­ger­fjord Lokalforening43.225
Red Bar­net Ma­ri­a­ger­fjord Lokalforening10.000
Ro­strup Koret5.940
Sejl­klub­ben Bug­ten, Århus50.000
Sejl­klub­ben Bug­ten, Århus24.000
Se­ni­o­r­klub­ben Fri­ste­det, Snæbum/Hannerup7.000
Skjel­lerup Bør­ne- og Ungdomsklub90.000
Sø­dis­bak­ke Af­tensko­le, Mariager22.000
Sta­fet for livet25.500
Tern­d­rup-Blen­strup Pensionistforening10.000
True Kul­tur og Forsamlingshus40.000
Vals­gaard Badmintonklub35.000
Vals­gaard Vikings Floorball30.000
Vals­gaard­hal­len28.056
Ven­ti­len, Ålborg5.000
Ve­ster Tørs­lev Kul­tur- og Forsamlingshus15.675
Vi­by IF – fodbold200.000
Vi­by IF Basketball11.000
Vi­ve Sogns beboerforening12.000
Wie­dewelt-ud­stil­ling, Hobro48.000
Øster Do­en­se Borgerforening100.000
Aar­hus Friplejehjem100.000
I alt (kr.)4.476.474

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer