EFC og DAFNE kræver opbakning til den nye politiske linje

De to europæiske fondsorganisationer EFC og DAFNE publicerede i januar en rapport om de fælles udfordringer for filantropiske organisationer i Europa. Rapporten identificerer en række områder, hvor politisk handling ifølge organisationerne er nødvendig for at sik­re manøvrerum for det filantropiske arbejde. Flere danske fonde har tidligere udtrykt skep­sis over for en po­li­ti­se­ring af det filantropiske arbejde, men både EFC og DAFNE for­ven­ter fuld opbakning til den nye politiske linje.

EFC, Dafne, EVPA

Da The Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tion Cen­tre (EFC) i april 2017 ud­send­te en pro­testskri­vel­se mod den un­gar­ske re­ge­rings ind­blan­ding i ci­vil­sam­fun­det, var Carls­berg­fon­det det ene­ste af ti dan­ske EFC-med­lem­mer, der støt­te­de pro­te­sten. Vur­de­rin­gen var hos de øv­ri­ge ni dan­ske EFC-med­lem­­mer, at pro­testskri­vel­sen var en tand for politisk.

Men EFC og sam­ar­bejds­part­ne­ren Do­nors and Fo­un­da­tions Net­work in Eu­ro­pe (DAFNE) har ik­ke tænkt sig at skrue ned for det po­li­ti­ske ar­bej­de – tvær­ti­mod. I en fæl­les rap­port fra ja­nu­ar 2018 skit­se­rer EFC og DAFNE en ræk­ke po­li­ti­ske mær­kesa­ger, som for­e­nin­ger­ne har tænkt sig at for­føl­ge som en del af et ud­vi­det in­ter­es­se­va­re­ta­gel­ses­ar­bej­de. Og for­e­nin­ger­ne kræ­ver op­bak­ning til ar­bej­det fra de­res med­lem­mer. Det ud­dy­ber de over­for Nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

”Vi for­ven­ter ik­ke ale­ne, at vo­res sty­rel­ses­grup­pe står bag EFCs [po­li­ti­ske, red.] stra­te­gi, men en­dog at al­le med­lem­mer står bag stra­te­gi­en om at ar­bej­de mod et mu­lig­heds­ska­ben­de mil­jø for filan­tro­pi. At ple­je filan­tro­pi­en og frem­me sek­to­ren er nøg­len til vo­res stra­te­gi for 2016-2022, som blev til­t­rå­dt af vo­res med­lem­mer på vo­res år­li­ge ge­ne­ral­for­sam­ling i maj 2016. Vo­res stra­te­gi an­er­ken­der, at den bed­ste må­de at ple­je et blom­stren­de filan­tro­pisk mil­jø er at ar­bej­de ak­tivt sam­men med den bre­de­re filan­tro­pi­ske in­fra­struk­tur. En del af det­te ar­bej­de vil be­stå i at etab­le­re bed­re for­bin­del­ser til in­sti­tu­tio­ner og øge vo­res en­ga­ge­ment i poli­tik­ud­vik­ling og interesse­varetagel­ses­arbejde som en vej til ind­fly­del­se på om­rå­der som på­vir­ker in­sti­tu­tio­nel filan­tro­pi. Vi sig­ter mod at for­stær­ke sek­to­rens stem­me ved at fø­re dis­kus­sio­ner om cen­tra­le om­rå­der som so­ci­al­po­li­tik og ved at fo­stre nye ide­er. Vo­res mål er ik­ke kun at til­by­de et rum, hvor fon­de kan dis­ku­te­re dis­se spørgs­mål, men og­så at byg­ge bro­er mel­lem cen­tra­le filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger og myn­dig­he­der på tværs af Eu­ro­pa,” si­ger tals­mand Cat­he­ri­ne Len­non fra EFC.

Fondenes stemme skal høres

DAFNE er den pan-eu­ro­pæ­i­ske pa­raply­or­ga­ni­sa­tio­ner for na­tio­na­le fonds­for­e­nin­ger og fonds­net­værk. Her for­ven­ter ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Max von Aben­dro­th, og­så op­bak­ning fra si­ne med­lem­mer til det po­li­ti­ske arbejde.

”Vo­res med­lem­mer støt­ter fuldt ud den nye stra­te­gi. Do­no­rer og fon­de i Eu­ro­pa ud­for­dres af en ræk­ke juri­di­ske og ad­mi­ni­stra­ti­ve bar­ri­e­rer: De åben­ly­se bar­ri­e­rer for græn­se­over­skri­den­de filan­tro­pi – de om­kost­nings­tun­ge og bu­reau­kra­ti­ske reg­ler om an­ti-hvid­vask og de ny­ligt ind­før­te re­strik­tio­ner på va­luta­over­før­sel i vis­se EU-med­lem­slan­de er ba­re et par ek­semp­ler på, hvor­dan filan­tro­pisk ar­bej­de i Eu­ro­pa bli­ver be­græn­set. Do­no­rers og fon­des stem­me må og skal hø­res af myn­dig­he­der­ne. Dét ar­bej­der DAF­NE-med­lem­mer i 26 eu­ro­pæ­i­ske lan­de på, og DAFNE i Bruxel­les ar­bej­der på sam­me ud­for­dring i al­li­an­ce med nøg­le­spil­le­re i fel­tet som EFC og EVPA. I takt med at vi ar­bej­der ko­or­di­ne­ret sam­men, vil vo­res sek­tor væ­re i stand til at ska­be et bed­re mil­jø for filan­tro­pi i Eu­ro­pa i de kom­men­de år,” si­ger Max von Abendroth.

DAFNE koordinerer national fondslobbyisme

I Dan­mark har be­sty­rel­sen i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter al­le­re­de mar­ke­ret, at man mu­lig­vis er in­teres­seret i et med­lem­skab hos DAFNE. Og et med­lem­skab vil ef­ter alt at døm­me be­ty­de, at po­li­tisk ar­bej­de bli­ver en del af dagsordenen.

”In­ter­es­se­va­re­ta­gel­se er en mær­kesag for DAFNE. Vi styr­ker vo­res syn­lig­hed i Bruxel­les for at re­præ­sen­te­re in­ter­es­ser­ne hos de eu­ro­pæ­i­ske do­no­rer og fon­de me­re ef­fek­tivt. I ok­to­ber 2017 til­t­rå­d­te jeg som den nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for DAF­NE med hjem­sted i Philant­hro­py Hou­se tæt ved EU-in­sti­tu­tio­ner­ne. Med min bag­grund in­den for EU-in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se bring­er jeg en er­fa­ring til sek­to­ren, som fint af­spej­ler den stra­te­gi­ske be­slut­ning ta­get af DAF­­NE-med­lem­mer­ne for et år si­den. Sam­men med an­dre filan­tro­pi­ske net­værk i Eu­ro­pa som EFC og EVPA sig­ter DAFNE mod at øge in­ter­es­se­va­re­ta­gel­ses­ar­bej­det blandt Eu­ro­pas do­no­rer og fon­de i for­hold til EU-in­sti­tu­tio­ner­ne,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i DAFNE, Max von Abendroth.

Han for­tæl­ler, at med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne og­så støt­ter hin­an­den ved at de­le vi­den og spar­re om pro­blem­stil­lin­ger­ne i de en­kel­te lan­des fondssektorer:

”Sam­ti­dig be­gyn­der DAFNE og dets med­lem­mer at ko­or­di­ne­re det na­tio­na­le inter­es­se­va­re­ta­gel­ses­ar­bej­de gen­nem den ny­ligt etab­le­re­de Ko­mité for Juri­di­ske An­lig­gen­der. 22 ud af 26 af DAF­NEs med­lem­s­net­værk er ak­tivt in­vol­ve­ret i den­ne ko­mité og dra­ger for­del af at de­le in­for­ma­tion om og støt­te til hin­an­dens na­tio­na­le ud­for­drin­ger,” si­ger han.

Og Cat­he­ri­ne Len­non støt­ter Max von Aben­dro­t­hs er­klæ­ring om, at et sam­let po­li­tisk stå­sted bli­ver en del af frem­ti­den i eu­ro­pæ­isk fondsarbejde:

”At frem­me og sik­re et mu­lig­heds­ska­ben­de mil­jø for filan­tro­pi har al­tid væ­ret en nøgle­prio­ri­tet for EFC. Net­op for­di filan­tro­pi­ens ev­ne til at age­re er un­der pres i de­le af Eu­ro­pa, og mil­jø­et for græn­se­over­skri­den­de filan­tro­pi er util­freds­stil­len­de, så er det vig­tigt at stå sam­men for at kul­ti­ve­re det bedst mu­li­ge mil­jø, for at filan­tro­pi­en fort­sat kan spil­le sin vi­ta­le rol­le i at tack­le nu­ti­dens ud­for­drin­ger. Re­sul­ta­ter­ne af den fæl­les rap­port gi­ver nu ind­sig­ter i ud­vik­ling­en af en ny plan for de næ­ste år og iden­ti­fi­ce­rer de mest nyt­ti­ge ini­ti­a­ti­ver at ar­bej­de på som sek­tor og med det nye Eu­ro­pæ­i­ske par­la­ment,” si­ger Cat­hri­ne Lennon.

Vil påvirke nyt EU-parlament og kommission

Af­sæt­tet for den nye po­li­ti­ske linje er rap­por­ten, som blev pu­bli­ce­ret i ja­nu­ar 2018. Og det er et godt tids­punkt at op­nå lyd­hør­hed i for­hold til et nyt hold af po­li­ti­ske be­slut­nings­ta­ge­re, me­ner DAF­NEs direktør:

”Rap­por­ten er start­skud­det til en fæl­les stra­te­gi for in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se, der skal øge syn­lig­heden af den filan­tro­pi­ske sek­tor på eu­ro­pæ­isk ni­veau. Rap­por­ten iden­ti­fi­ce­rer de na­tio­na­le og eu­ro­pæ­i­ske ud­for­drin­ger, som vo­res sek­tor står over for på tværs af Eu­ro­pa og skit­se­rer po­ten­ti­el­le løs­nin­ger. Ti­m­in­gen kun­ne ik­ke væ­re bed­re: I 2019 bli­ver et nyt par­la­ment valgt og en ny kom­mis­sion bli­ver ud­nævnt. Hvis vo­res sek­tor vil væ­re sik­ker på, at dens be­kym­rin­ger bli­ver adres­se­ret af det nye hold po­li­ti­ke­re, så må vi ha­ve dem på dags­or­de­nen i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der. Rap­por­ten er en vig­tig milepæl i for­hold til at styr­ke det fæl­les in­ter­es­se­vare­ta­gel­ses­ar­bej­de fra EFC og DAFNE. Den kom­men­de kon­fe­ren­ce om EU-po­li­tik or­ga­ni­se­ret af EFC, DAFNE og EVPA den 28. maj 2018 i Bruxel­les, ‘Filan­tro­pi-SCRUM: Sam-ska­bel­se af det fæl­les mar­ked for filan­tro­pi’ bli­ver end­nu en vig­tig milepæl,” si­ger Max von Abendroth.

Og­så Cat­he­ri­ne Len­non fra EFC for­tæl­ler, at rap­por­ten er ud­gangs­punk­tet for den nye po­li­tis­ke linje.

”Hen mod slut­nin­gen af 2016 ef­ter af­vis­nin­gen af det fæl­les ini­ti­a­tiv for en eu­ro­pæ­isk fonds­sta­tut, be­slut­te­de EFC sig for, sam­men med DAFNE, at igang­sæt­te en fæl­les aka­de­misk und­er­sø­gel­se for at kort­læg­ge og eva­lu­e­re ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der ved­rø­ren­de ram­mer­ne for in­sti­tu­tio­nel filan­tro­pi i Eu­ro­pa med det mål at sti­mu­le­re dis­kus­sio­ner og stra­te­gisk tænk­ning om vo­res frem­ti­di­ge interesse­vare­tagel­ses­arbejde. Vi vil­le ger­ne ha­ve et over­blik over, hvad EU-trak­ta­ten og an­dre værk­tø­jer kan til­by­de i for­hold til at ska­be og be­skyt­te et mu­lig­heds­ska­ben­de mil­jø for vo­res sek­tor. EFC vil nu bru­ge un­der­sø­gel­sens re­sul­ta­ter og yder­li­ge­re in­for­ma­tion/videndeling med eks­per­ter og sek­to­ren til at ud­vik­le en plan for Eu­ro­pas fi­lan­tro­pis­ke sek­tor med det mål at be­skyt­te vo­res Li­cen­se to Ope­rate og ud­vik­le rum­met for fi­lan­tro­pi på tværs af Eu­ro­pa og dets po­si­ti­ve ind­fly­del­se på det bre­de­re ci­vil­sam­fund. Vi for­ven­ter at ta­ge end­nu et skridt den 28. maj 2018, når sek­to­ren mø­des med po­li­ti­ke­re om for­skel­li­ge sek­tor­ud­for­dring­er, som rap­por­ten iden­ti­fi­ce­rer, for at dis­ku­te­re ind­gan­ge og mu­li­ge ve­je frem i Bruxel­les. Interes­serede par­ter kan be­de om at bli­ve in­vi­te­ret,” slut­ter Cat­he­ri­ne Len­non, tals­mand i EFC.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

EFC

European Foundations Centre: Fonde og donorer og fondsorganisationer kan være medlemmer.

Danske medlemmer:

 • Bikubenfonden
 • Carlsbergfondet
 • KR Foundation
 • Lundbeckfonden
 • Nordea-fonden
 • Novo Nordisk Fonden
 • Realdania
 • Villum Fonden
 • Velux Fonden

Affiliated partner: Børnefonden

DAFNE

Donors and Foundations Network in Europe: En paraply-organisation for nationale fonds­or­ga­ni­sa­tioner og fonds­netværk.

Danmark har ikke noget medlem af DAFNE, men Fondenes Videns­center har mulighed for blive med­lem.

EVPA

The European Venture Philanthropy Association: For investorer, der investerer med et socialt formål.

Danske medlemmer

 • Den Sociale Kapitalfond
 • Egmont Fonden.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer