Nystiftet Elsass-pris går til CP-landshold

Den nystiftede pris, Helene Elsass Prisen, er blevet uddelt for første gang. Prisen gik til en ildsjæl, der har gjort en særlig indsats for mennesker med cerebral parese (spastisk lammelse), nemlig Len Nossell.

Len Nossell og H.K.H. Prinsesse Benedikte
Len Nos­sell fik sam­men med CP-lands­hol­det i fod­bold over­rakt He­le­ne El­sass Pri­sen af H.K.H. Prin­ses­se Benedikte.

20 års pio­ner­ar­bej­de med at ska­be et sport­s­ligt og men­ne­ske­ligt til­bud om fod­bold til un­ge med Ce­re­bral Pa­re­se er så im­po­ne­ren­de, at Len Nos­sell sam­men med CP-lands­hol­det i fod­bold får den nystif­te­de pris, He­le­ne El­sass Pri­sen, som El­sass Fon­den og Spas­ti­ker­for­e­ning­en står bag.

De skri­ver El­sass Fon­den i en pressemeddelelse.

Pri­sen blev over­rakt hos El­sass Fon­den ons­dag den 14. marts af H.K.H. Prin­ses­se Be­ne­dik­te, som er pro­tek­tor for så­vel Spa­sti­ker­for­e­nin­gen som El­sass Fonden.

Pri­sen føl­ges af en præ­miesum på 150.000 kro­ner og til­de­les en per­son, in­sti­tu­tion, or­ga­ni­sa­tion el­ler et pro­jekt, der har gjort en be­mær­kel­ses­vær­dig ind­sats for at frem­me men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­ses del­ta­gel­se og in­klu­sion i samfundsfællesskabet.

Al­le indstil­lin­ger til pri­sen er ble­vet be­hand­let i et fæl­les­ud­valg med re­præ­sen­tan­ter fra bå­de El­sass Fon­den og Spa­sti­ker­for­e­nin­gen. Og det er et skul­der­klap til bå­de CP-lands­hol­det og til Len Nos­sell selv:

”Jeg har al­tid følt, at det­te ar­bej­de med CP-fod­bold var be­tyd­nings­fuldt og kun­ne gø­re en for­skel for man­ge børn og un­ge med ce­re­bral pa­re­se. Men det er skønt, at an­dre og­så me­ner det sam­me, si­ger han og fortsætter:

”For CP-fod­bold­lands­hol­det be­ty­der den­ne pris, at det bli­ver nem­me­re og sjove­re at væ­re spil­ler på det dan­ske lands­hold. Vi vil bru­ge pri­sen og op­mærk­som­he­den til at op­mun­tre og in­spi­re­re fle­re men­ne­sker med let­te­re CP til at mel­de sig på fod­bold­ba­ner­ne, li­ge­som vi vil styr­ke lands­hol­dets ni­veau. Må­let er kva­li­fi­ka­tion til PL i 2024,” si­ger Len Nossell.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer