Færchfondens direktør skifter til ATP Ejendomme

Direktør i Færchfonden, Martin Vang Hansen, fratræder stillingen til 1. maj. Det oplyser bestyrelsesformand Annemette Færch i en pressemeddelelse.

Ole Bridal
Ole Bri­dal bli­ver ny di­rek­tør i Færchfonden

Di­rek­tør Mar­tin Vang Han­sen for­la­der ef­ter to år stil­lin­gen som dag­lig le­der af Fær­ch­fon­den. Han til­træ­der i ste­det en stil­ling i ATP Ejen­dom­me, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Mar­tin Vang Han­sen blev an­sat af Fær­ch­fon­den i 2015 med hen­blik på at styr­ke fon­dens fo­kus på en­tre­pre­nør­skab og vækst i det nordvestjyske.

”Der er man­ge pro­jek­ter, som vi i Fær­ch­fon­den kan væ­re stol­te af at ha­ve væ­ret med til at gen­nem­fø­re. Kø­bet af knap halv­de­len af Ac­ce­le­ra­ce Ma­na­ge­ment og op­fø­rel­sen af et cam­pus for Dansk Ta­len­ta­ka­de­mi er to af de pro­jek­ter, der kon­kret bi­dra­ger til om­rå­dets vækst og ud­vikling. At styr­ke øko­sy­ste­met om­kring iværk­sæt­te­ri og øge Nord­ve­stjyl­lands at­trak­ti­vi­tet i for­hold til bo­sæt­tel­se ta­ger år­ti­er, ik­ke år. Det er op­ga­ver, som jeg sy­nes vi er kom­met godt i gang med, men på in­gen må­de er i havn med. Spo­re­ne er dog lagt”, si­ger han.

Fær­ch­fon­den har al­le­re­de fun­det den per­son, som skal vi­dere­fø­re fon­dens am­bi­tion om at styr­ke iværk­sæt­te­ri­et og gø­re det end­nu me­re at­trak­tivt at bo i det nord­ve­stjy­ske. Val­get er fal­det på tid­li­ge­re di­rek­tør i Sto­fa, Ole Bri­dal. Og han glæ­der sig til at kom­me i gang, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen:

”Mar­tin har lagt et so­lidt fun­da­ment for det vi­de­re ar­bej­de med at styr­ke er­hvervs­li­vet og kul­tu­ren i om­rå­det. Det bli­ver en spæn­den­de ud­for­dring for mig. Min bag­grund gør mig re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret og drif­tig, og jeg glæ­der mig til at hjæl­pe lo­ka­le ildsjæ­le med at re­a­li­se­re de­res pro­jek­ter. Fonds­ar­bej­det har en helt an­den bred­de, end jeg er vant til, og sam­ar­bej­det om­kring pro­jek­ter­ne er me­re net­værks­ba­se­ret. Som le­der er den­ne kon­stel­la­tion kom­pleks, ud­for­dren­de og me­get mo­ti­ve­ren­de. Jeg glæ­der mig til at bi­dra­ge til fon­dens enormt vig­ti­ge fo­re­ta­gen­de,” si­ger Ole Bridal.

Ole Bri­dal er 40 år og ud­dan­net ci­vil­in­ge­ni­ør fra DTU i 2001. Han har gen­nem ot­te års an­sæt­tel­se i Le­go Group haft fle­re le­den­de stil­lin­ger i åre­ne 2002-2010. Des­u­den var han fra 2010 til 2014 kon­cern­di­rek­tør med an­svar for SE Ener­gi & Kli­ma. Fra 2014 - 2017 var han adm. di­rek­tør for Sto­fa a/s.

Der af­hol­des fæl­les til- og fra­træ­del­ses­re­cep­tion for Ole Bri­dal og Mar­tin Vang Han­sen den 25. april på Ho­tel Schaum­burg, Nør­re­ga­de 26, Holste­bro kl. 14.00-17.00.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer