Realdania sætter sig nye mål

Realdania justerer strategien efter et år, hvor uddelingerne var på et af de højeste ni­veau­er i foreningens historie. Formuen gav et afkast på 2,2 mia. kr., og med­lems­stra­te­gi­en bar frugt og vendte tilbagegang til markant medlemsfremgang. Men foreningen kan blive dygtigere til sine katalytiske indsatser – derfor justerer ledelsen nu filantropi­stra­te­gi­en og indfører mål i stedet for programmer. Dermed skærper Realdania fokus på sin ’funders role’, siger adm. direktør Jesper Nygård.

Realdania – seks mål
"Po­in­ten med må­le­ne frem­for pro­gram­mer­ne er, at vi via for­mu­le­rin­gen af hvert mål bli­ver skar­pe­re på, hvad det er for en ud­for­dring, som Re­al­da­nia kan væ­re med til at gø­re no­get ved," si­ger adm. di­rek­tør Jes­per Nygård.

Med ud­de­lin­ger for 985 mio. kr. le­ve­re­de Re­al­da­nia sid­ste år et af de stør­ste al­men­nyt­ti­ge sam­fundsbidrag i for­e­nin­gens hi­sto­rie. Der­u­d­over blev der og­så over­skud til at be­ta­le 380 mio. kr. i skat. Det skyld­tes et af­kast på godt 10 pct. af den gam­le kre­dit­for­e­nings­for­mue, som ef­ter­hån­den er vok­set til over 22 mia. kr., frem­går det af Re­al­da­ni­as net­op of­fent­lig­gjor­te årsrapport.

Og­så på med­lem­s­si­den af den filan­tro­pi­ske for­e­ning bød året på frem­gang. Re­al­da­ni­as før­ste egent­li­ge for­e­nings­stra­te­gi fra 2016 bar frugt i året der gik. Stra­te­gi­en går ud på at fast­hol­de ek­si­ste­ren­de med­lem­mer og at re­k­rut­te­re nye og især yn­gre med­lem­mer. Det er vig­tig for at kun­ne be­va­re det med­lem­s­de­mo­kra­ti, som er med til at sik­re for­e­nin­gen le­gi­ti­mi­tet for sit ar­bejde, for­kla­rer ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Nygård.

”Ho­ved­par­ten af med­lem­mer­ne var jo i 50’erne da de kom til Re­al­da­nia i for­bin­del­se med stif­telsen i år 2000. Hvis vi ik­ke gør no­get ak­tivt for at re­k­rut­te­re, så vil de­mo­kra­ti­et for­svin­de med ti­den. Der­for gør vi i dis­se år rig­tig me­get ud af at syn­lig­gø­re os for po­ten­ti­el­le med­lem­mer og at la­ve et stærkt vær­di­til­bud for ek­si­ste­ren­de med­lem­mer. Det op­le­ver vi en stor in­ter­es­se for. Vi er gå­et fra at ha­ve en snes år­li­ge med­lem­s­ar­ran­ge­men­ter til at ha­ve 100 år­li­ge ar­ran­ge­men­ter,” si­ger han.

Ef­ter fle­re års fald i med­lem­stal­let blev til­ba­ge­gan­gen vendt for­ri­ge år, og i 2017 lyk­ke­des det at hver­ve 7.379 nye med­lem­mer. Ved ind­gan­gen til det nye år var 149.914 ejen­dom­se­je­re re­gi­str­eret som med­lem­mer i Realdania.

Kan forbedre den katalytiske filantropi

På det filan­tro­pi­ske om­rå­de tog Re­al­da­nia i 2017 af­sked med si­ne fem pro­gram­mer i ud­de­lings­stra­te­gi­en. For på trods af po­si­ti­ve eva­lu­e­rin­ger af Re­al­da­ni­as ind­sats for at frem­me livs­kva­li­tet gen­nem det byg­ge­de mil­jø, så er der og­så om­rå­der, hvor for­e­nin­gen kan gø­re sit al­men­nyt­tige ar­bej­de end­nu bed­re. Det vi­ste en eva­lu­e­ring fra De­loit­te Mo­ni­tor i 2016.

”Eva­lu­a­tor pe­ge­de på, at Re­al­da­nia er dyg­tig på klas­sik filan­tro­pi, at vi har en klar styr­ke­po­si­tion på stra­te­gisk filan­tro­pi, men og­så at vi kan bli­ve bed­re til den ka­ta­ly­ti­ske filan­tro­pi. Det kan vi gø­re ved at styr­ke vo­res net­værks- og part­ner­sk­ab­stil­gang yder­li­ge­re. Der lig­ger et ud­vik­lings­potentiale i at få sat me­re kla­re mål for øn­ske­de ef­fek­ter, for der har vi på nog­le punk­ter ik­ke væ­ret helt præ­ci­se i for­mu­le­rin­gen af vo­res mål. Det skyl­des, at vi i vo­res helt over­ord­ne­de stra­te­gi­tænk­ning mang­le­de en fæl­les over­lig­ger,” si­ger Jes­per Nygård

Der­for blev det nye år ind­ledt med en ju­ste­ret filan­tro­pi­stra­te­gi, som alt­så be­ty­der, at de fem stra­te­gi­ske pro­gram­mer bli­ver lagt på hyl­den. I ste­det ar­bej­der Re­al­da­nia nu med seks over­ordnede mål, som net­op ud­gør den fæl­les over­lig­ger for for­e­nin­gens filan­tro­pi­ske virke.

Re­al­da­ni­as seks nye mål

  1. Frem­me sted­bund­ne po­ten­ti­a­ler over he­le landet
  2. Frem­me bæ­re­dyg­ti­ge byer
  3. Frem­me nye ram­mer for fællesskaber
  4. Frem­me bed­re boligmiljøer
  5. Frem­me en le­ven­de bygningskultur
  6. Frem­me sundt, ef­fek­tivt og bæ­re­dyg­tigt byggeri

”Po­in­ten med må­le­ne frem­for pro­gram­mer­ne er, at vi via for­mu­le­ringen af hvert mål bli­ver skar­pere på, hvad det er for en ud­for­dring, som Real­dania kan væ­re med til at gø­re no­get ved. Og hvad det er for ind­satser, som vi kan væ­re en del af for at gø­re no­get ved ud­for­dring­erne. Nog­le udfor­dringer i sam­fundet lø­ses jo af sta­ten, nog­le af mar­kedet, men det vi sø­ger at af­­dæk­­ke med de seks mål, er de om­råder, hvor vi kan bi­drage. Det er det man i ame­ri­kansk fi­lan­tro­pisk forsk­ning kal­der fun­ders ro­le – alt­så en de­fi­ni­tion af det præ­cise fi­lan­tro­pis­ke for­mål, som Real­dania ar­bej­der for,” si­ger Jes­per Nygård.

Det rigtige redskab til udfordringen

Med den nye må­l­ba­se­re­de stra­te­gi bli­ver der dog ik­ke ta­le om sto­re og mærk­ba­re æn­drin­ger i for­hold til de kon­kre­te om­rå­der, som Re­al­da­nia ar­bej­der indenfor.

”Det vi gør, er ik­ke en re­vo­lu­tion, det er ik­ke et T-kryds, hvor vi plud­se­lig dre­jer skar­pt til høj­re. Det er en kor­ri­ge­ret ind­sats, som fo­ku­se­rer på de om­rå­der, hvor vi har et ud­vik­lings­po­ten­tiale. Der sker en skær­pel­se af gen­stands­fel­tet, men de ek­si­ste­ren­de igang­s­at­te ini­ti­a­ti­ver fort­sæt­ter. Ju­ste­rin­ger­ne be­ty­der i prak­sis, at uan­set om vi mod­ta­ger en pro­jek­tan­søg­ning, el­ler om vi igang­sæt­ter en kampag­ne el­ler ta­ger ini­ti­a­tiv, hvor vi selv er den dri­ven­de ho­ved­kraft, så skal vo­res for­skel­li­ge ind­sat­ser op­fyl­de mindst et af de seks mål,” si­ger Jes­per Nygård.

For ek­sem­pel hav­de Re­al­da­nia un­der den gam­le stra­te­gi et pro­gram, der hed ”By­er for men­ne­sker”. Un­der det pro­gram lå ini­ti­a­ti­vet Ud­sat­te Bo­lig­om­rå­der i For­sta­den. Det ini­ti­a­tiv har ele­men­ter, som er dæk­ket af fle­re af de nye mål: Frem­me bed­re bo­lig­mil­jø­er og Frem­me bæ­re­dyg­tige by­er og Frem­me nye ram­mer for fæl­les­ska­ber.

Den stør­ste di­rek­te kon­se­kvens af stra­te­gi­ju­ste­rin­gen bli­ver der­for i de in­ter­ne pro­ces­ser, når filan­tro­pi­se­kre­ta­ri­a­tet skal væl­ge mel­lem de red­ska­ber, som Re­al­da­nia har i den filan­tro­pi­ske værktøjskasse.

”En af am­bi­tio­ner­ne er, at hver gang vi står over­for en an­søg­ning el­ler står over­for et pro­blem, så skal vi bli­ve dyg­ti­ge­re til at la­ve en ana­ly­se, der gør, at vi væl­ger det rig­ti­ge fil­an­tro­pis­ke værk­tøj. Er det for ek­sem­pel rig­tigt at ta­ge ejer­skab af en byg­ning, el­ler er det rig­ti­ge at ud­bre­de vi­den ved at la­ve en kon­fe­ren­ce el­ler be­de nog­le for­ske­re om at la­ve en un­der­sø­gel­se. El­ler er det rig­ti­ge at byg­ge et nyt hus,” si­ger Jes­per Nygård.

Kompetencer fra hele Realdania-koncernen

Et led i den nye stra­te­gi er og­så at sør­ge for at ind­dra­ge kom­pe­ten­cer fra he­le Re­al­da­nia-kon­­cer­­nen, som og­så om­fat­ter datter­selskaberne vi­dens­cen­te­ret Bo­li­us, By & Byg A/S samt medlemsbasen.

Som ek­sem­pel næv­ner Jes­per Ny­gård pro­jek­ter­ne med se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­ber­ne, hvor Real­dania har brugt Bo­li­us, som for­mid­lings­arm, By & Byg A/S til at ta­ge ejer­skab til kon­kre­te pro­jek­ter og hvor for­e­nin­gen sam­ti­dig sam­ar­bej­der med en ræk­ke pen­sions­kas­ser for at få dem til at byg­ge på en an­den måde.

”Vi prø­ver at bru­ge he­le kon­cer­nen, vi har øvet os på det over de se­ne­re år, og det kom­mer vi til at ha­ve end­nu me­re fo­kus på i de kom­men­de år. Der­u­d­over skal vi sør­ge for fuldt ud at ud­nyt­te, at vi er en med­lems­ba­se­ret for­e­ning ved at bru­ge vo­res pro­jek­ter til at stil­le no­get til rå­dig­hed for med­lem­mer­ne. Det med at kom­me ind at se en ar­ki­tekts eget hus, el­ler op­le­ve et pro­jekt bag fa­ca­den, el­ler få en op­le­vel­se med et pro­jekt, som an­dre ik­ke uden vi­de­re har ad­gang til. Det har vi har haft stor suc­ces med de se­ne­re år.”

– Men ud­over at gi­ve Re­al­da­nia en le­gi­ti­mi­tet, hvor­dan bi­dra­ger med­lem­mer­ne så til at frem­me de filan­tro­pi­ske mål?

”Med­lem­mer­ne bi­dra­ger ik­ke nød­ven­dig­vis til at frem­me må­le­ne, men de får en mu­lig­hed for at få en stør­re vi­den om det tan­ke­sæt, vi ope­re­rer in­den­for, og om den må­de vi tæn­ker fil­an­tro­pi på. De får vi­den om vo­res in­ve­ste­rin­ger og vo­res kon­kre­te pro­jek­ter. Og så op­le­ver vi fak­tisk, at de of­te spre­der den­ne vi­den, og på den må­de har de jo en rol­le i for­hold til ef­fek­ten af filan­tro­pi­en. Bå­de med­lem­mer og ik­ke-med­lem­mer vil rig­tig ger­ne væ­re med, når vi hol­der Kul­tur­nat, er med på Fol­ke­mø­det el­ler hol­der åbent hus i Blox. Det vi­ser, at der er en me­get stor in­ter­es­se for det vi la­ver. Des­u­den er medlems­demokratiet med til at sik­re en unik trans­pa­rens om­kring, det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, vi ud­fø­rer i sam­fun­det,” si­ger Jes­per Nygård.

Si­den år 2000 har Re­al­da­nia gen­nem filan­tro­pi­ske be­vil­lin­ger bi­dra­get til sam­fun­det med 18,2 mia. kr. I sam­me pe­ri­o­de har for­e­nin­gen be­talt godt 4,4 mia. kr. i selskabsskat.

Læs Re­al­da­ni­as nye filan­tro­pi­ske stra­te­gi her: realdania.dk/sådan-støtter-vi

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer