Annoncespot_img

Ny formand for Trygfonden

Efter fem år som formand udtræder Jørgen Huno Rasmussen af bestyrelsen for Tryg­heds­grup­pen, der står bag Trygfonden. Jørgen Huno Rasmussen stod blandt andet i spidsen for den konfliktløsning, som i 2015 førte til en spaltning af Tryghedsgruppen og stif­tel­sen af Foreningen Nordea Liv & Pension (i dag Norliv). Jesper Hjulmand er valgt som ny formand.

Jesper Hjulmand
Jes­per Hjul­mand (tv.) er valgt som ny for­mand for Tryg­heds­Grup­pens be­sty­rel­se (fo­to: TryghedsGruppen)

Jes­per Hjul­mand er valgt som ny for­mand for Tryg­heds­grup­pen, der står bag ud­de­lin­ger­ne fra Tryg­fon­den. Han af­lø­ser Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, der har be­slut­tet at stop­pe ef­ter fem år som for­mand for Tryghedsgruppen.

”Tryg­heds­grup­pen har un­der Jør­gen Hu­no Ras­mus­sens for­mand­s­pe­ri­o­de nå­et man­ge sto­re mål gen­nem et so­lidt ejer­skab af Tryg, en bonu­s­ord­ning til med­lem­mer­ne af Tryg­heds­grup­pen sam­ti­dig med en styr­ket al­men­nyt­tig rol­le gen­nem Tryg­fon­den,” si­ger den ny for­mand Jes­per Hjul­mand i en pressemeddelelse.

Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen stod som for­mand i spid­sen for den kon­flikt­løs­ning, som i 2015 før­te til, at Tryg­heds­grup­pen blev spal­tet og med­lem­mer­ne fra Nor­dea Liv & Pen­sion blev ud­skilt i en selv­stæn­dig for­e­ning – Nor­liv – med en an­del af for­mu­en på 8 mia. kr. En fløj af kri­ti­ke­re i det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab hav­de gen­nem læn­ge­re tid kri­ti­se­ret, at Tryg­heds­grup­pen – som ho­ve­d­ak­tio­nær i Tryg For­sik­ring – ik­ke i til­stræk­ke­lig grad ar­bej­de­de til for­del med­lem­merne, som var kun­der­ne i bå­de Tryg og i Nor­dea Liv & Pension.

Sam­ti­dig med ud­skil­lel­sen af med­lem­mer­ne fra Nor­dea Liv & Pen­sion blev der ind­ført en bo­nus­ord­ning for de ca. 1 mio. med­lem­mer af Tryg­heds­grup­pen, der nu ale­ne tal­te kun­der­ne i Tryg For­sik­ring. Det lyk­ke­des at gen­nem­fø­re ud­skil­lel­sen af for­mu­e­an­de­len, og ind­fø­rel­sen af år­li­ge med­lems­bonus­ser, uden at det gik ud over ud­de­lings­ni­veau­et i Tryg­fon­den. Tvær­ti­mod er Tryg­fon­dens al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger ste­get fra 550 mio. kr. til 600 mio. kr. årligt.

Den nye for­mand, Jes­per Hjul­mand, har sid­det i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab si­den 2004, i Tryg­heds­grup­pens be­sty­rel­se si­den 2008 og i Trygs be­sty­rel­se si­den 2010. Han er glad for re­præ­sen­tant­ska­bets til­lid­ser­klæ­ring og vil som for­mand fort­sat ha­ve stort fo­kus på medlemmerne:

”Vi har se­ne­st ved­ta­get en med­lem­s­stra­te­gi, som skal knyt­te med­lem­mer­ne tæt­te­re til Tryg­heds­grup­pen. Vi op­le­ve­de i fe­bru­ar re­kor­der for an­tal op­stil­le­de kan­di­da­ter og i stem­me­pro­cen­ten til repræ­sen­tant­skabs­valget i Re­gion Midtjyl­land, og in­ter­es­sen for at del­ta­ge i Tryg­heds­grup­pens ar­bej­de er klart sti­gen­de. Så det bli­ver en af mi­ne væsent­lige priori­teringer at bak­ke op om den po­si­ti­ve in­ter­es­se fra med­lem­mer­ne,” si­ger Jes­per Hjul­mand i pressemeddelelsen.

På det or­di­næ­re repræsentant­skabsmøde den 13. marts var fi­re be­sty­rel­ses­plad­ser på valg. Plad­ser­ne gik til Hen­rik Horup, Ka­ren Bladt, Magnus Sko­vrind Pe­der­sen og Tor­ben Jen­sen. Ny næst­for­mand for Tryg­heds­grup­pens repræsen­tant­skab blev Hel­le Taul­b­jerg, hvor Jens Bi­gum er formand.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer