Lokalpolitikere og fagligt aktive i Nordjylland vil have magt i Trygfonden

Et rekordstort antal kandidater stiller op til Tryghedsgruppens repræsentantskab i Nordjylland, og blandt de 22 kandidater er der en række politikere og aktive i fagbevægelsen. Formanden for repræsentantskabet Jens Bigum, som er på valg i Nordjylland, betegner udviklingen som ”bagsiden af medlemsdemokratiet”. ”Repræsentantskabet skal ikke kun bestå af folk, der enten har en tilknytning til fagbevægelsen eller er politisk engagerede,” siger han.

Ved val­get i Re­gion Nord­jyl­land fra 22. ja­nu­ar til og med 7. fe­bru­ar 2024 bli­ver der kæm­pet om re­gio­nens ot­te plad­ser i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab. (fo­to: Tryghedsgruppen)

Da kun­der­ne i for­sik­rings­sel­ska­ber­ne Tryg og Al­ka i Re­gion Midtjyl­land for et år si­den gik til valg for at væl­ge om­rå­dets 16 med­lem­mer til Tryg­heds­grup­pens øver­ste myn­dig­hed, re­præ­sen­tant­ska­bet, blev der sat re­kord. Der var nem­lig ik­ke fær­re end 51 nav­ne at væl­ge imel­lem på den midtjy­ske stemmeseddel.

I slut­nin­gen af ja­nu­ar og star­ten af fe­bru­ar 2024 er tu­ren kom­met til for­sik­rings­kun­der­ne i Re­gion Nord­jyl­land, som skal væl­ge re­gio­nens ot­te med­lem­mer af re­præ­sen­tant­ska­bet for de næ­ste fem år – og og­så dét valg ind­skri­ver sig i Tryg­heds­grup­pens re­kord­bø­ger. Der er nem­lig et re­kord­s­tort an­tal kan­di­da­ter på 22 at væl­ge imel­lem i Nord­jyl­land, hvil­ket er to fle­re end ved val­get i 2019.

Men det er ik­ke kun i for­hold til det re­kord­hø­je an­tal aspiran­ter til re­præ­sen­tant­ska­bet, at val­get i Re­gion Nord­jyl­land er be­mær­kel­ses­vær­digt. Blandt de 22 kan­di­da­ter er der så­le­des en stor del, som er ak­ti­ve i fag­for­e­nin­ger og/eller i po­li­ti­ske par­ti­er, især Socialdemokratiet.

Det gæl­der blandt an­dre Pe­ter Re­etz Baltzer fra Pan­d­rup, der er fæl­lestil­lids­re­præ­sen­tant i Aal­borg Luft­havn og ak­tiv i 3F, og Hen­rik Røn Pe­der­sen fra Løk­ken, som er ak­tiv i HK’s gra­fi­ske gruppe.

Og blandt po­li­ti­ker­ne er der blandt an­dre med­lem af re­gions­rå­det i Nord­jyl­land og tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­tisk skat­te­mi­ni­ster, Ole Sta­vad samt by­rå­ds­med­lem­mer­ne i hen­holds­vis Fre­de­riks­havn og Aal­borg Ti­na Kruck­ow og Den­nis Char­les Han­sen, der og­så beg­ge er valgt for Socialdemokratiet.

Der­u­d­over tæl­ler li­sten med­lem af re­gions­rå­det i Nord­jyl­land og tid­li­ge­re med­lem af Fol­ke­tin­get for Ven­stre An­ne Ho­noré Øster­gaard og by­rå­ds­med­lem i Fre­de­riks­havn for Nye Bor­ger­li­ge Jens Ny­gaard Johansen.

Der­med fort­sæt­ter den ten­dens, som Fun­dats af­dæk­ke­de i en ar­ti­kel i fe­bru­ar i år, med ufor­mind­sket styr­ke. I ar­tik­len blev det do­ku­men­te­ret, at der ef­ter val­get i Re­gion Midtjyl­land i alt er 15 per­so­ner ind­valgt i re­præ­sen­tant­ska­bet med en ak­tu­el el­ler tid­li­ge­re til­knyt­ning til fag­be­væ­gel­sen, hvoraf fle­re og­så er ak­ti­ve i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. I til­læg til de 15 sid­der der fi­re per­so­ner i re­præ­sen­tant­ska­bet, som har en nu­væ­ren­de el­ler for­hen­væ­ren­de po­li­tisk kar­ri­e­re for Socialdemokratiet.

De i alt 19 per­so­ner be­slut­ter sam­men med re­sten af re­præ­sen­tant­ska­bet blandt an­det de over­ord­ne­de stra­te­gi­er for Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den samt god­ken­der stør­rel­sen og te­ma­er­ne for Tryg­fon­dens år­li­ge ud­de­lin­ger på 680 mil­li­o­ner kroner.

Der­u­d­over har Tryg­heds­grup­pen som stør­ste ak­tio­nær i Tryg A/S og­så mu­lig­hed for at udø­ve ind­fly­del­se på ak­ti­vi­te­ter­ne i for­sik­rings­sel­ska­bet via de be­sty­rel­ses­med­lem­mer, som re­præ­sen­tant­ska­bet, via be­sty­rel­sen i Tryg­heds­grup­pen, ud­pe­ger til Trygs bestyrelse.

Har ikke organisation bag sig

Blandt kan­di­da­ter­ne i Re­gion Nord­jyl­land er Jens Bi­gum fra Aars, som er nu­væ­ren­de for­mand for bå­de re­præ­sen­tant­ska­bet og Tryg­heds­grup­pens re­gio­na­le råd i Re­gion Nord­jyl­land. Jens Bi­gum har haft plads i re­præ­sen­tant­ska­bet i 10 år og hå­ber på at få en tred­je periode.

Den 53-åri­ge selv­stæn­di­ge land­mand går til valg på tre mær­kesa­ger, for­tæl­ler han: Dels Tryg­fon­dens ak­ti­vi­te­ter. Dels øn­sker han at fort­sæt­te sin kamp for ”et ak­tivt med­lem­s­de­mo­kra­ti”. Og dels med­lems­bonus, hvor Jens Bi­gum fin­der det vig­tigt, at over­skud­det i Tryg­heds­grup­pen kom­mer med­lem­mer­ne til go­de i form af bonus.

Hvis der er ble­vet skre­vet rundt til med­lem­mer­ne, at nu skal I stem­me på ved­kom­men­de, så kom­mer den på­gæl­den­de og­så ind

Jens Bi­gum – For­mand, Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab og kan­di­dat ved val­get i 2024

Men for Jens Bi­gum er der yder­li­ge­re en tungt­ve­jen­de grund til at stil­le op.

”Jeg sy­nes, at det er vig­tigt med di­ver­si­tet i re­præ­sen­tant­ska­bet. Bag­si­den af med­lem­s­de­mo­kra­ti­et er jo, at der er nog­le or­ga­ni­sa­tio­ner i blandt an­det fag­be­væ­gel­sen, som be­vidst prø­ver at få no­gen valgt ind i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab. De på­gæl­den­de kan­di­da­ter har nog­le or­ga­ni­sa­tio­ner bag sig, som gør det ri­me­ligt nemt for dem at bli­ve valgt ind. Hvis der er ble­vet skre­vet rundt til med­lem­mer­ne, at nu skal I stem­me på ved­kom­men­de, så kom­mer den på­gæl­den­de og­så ind. Jeg har ik­ke en så­dan en or­ga­ni­sa­tion bag mig. Jeg er i dag­lig­da­gen selv­stæn­dig er­hvervs­le­der, og så­dan nog­le skal der og­så væ­re i re­præ­sen­tant­ska­bet,” si­ger Jens Bigum.

Hans øn­ske er, at re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen skal be­stå af en bred ska­re af med­lem­mer. Der­for skal der, hvis det står til re­præ­sen­tant­ska­bets for­mand, ”bå­de sid­de løn­mod­ta­ge­re, selv­stæn­di­ge, aka­de­mi­ke­re og faglærte”.

”Re­præ­sen­tant­ska­bet skal ik­ke kun be­stå af folk, der en­ten har en til­knyt­ning til fag­be­væ­gel­sen el­ler er po­li­tisk en­ga­ge­re­de og der­i­gen­nem har et navn, for­di de er kend­te fra lo­kal- el­ler re­gions­po­li­tik. Og jeg kan jo godt for­stå, at de med­lem­mer, som sid­der med en lang li­ste med 22 kan­di­da­ter og må­ske ik­ke per­son­ligt ken­der no­gen af dem, en­der med at stem­me på en af de kend­te lo­ka­le po­li­ti­ke­re,” si­ger Jens Bigum.

Vil ikke indskrænke medlemsdemokratiet

Iføl­ge Jens Bi­gum er der ta­le om en ten­dens, som det er svært at gø­re no­get ved.

”Jeg kan godt som selv­stæn­dig si­ge, at det er for­kert, men jeg har ik­ke no­get bud på, hvor­dan man even­tu­elt kan sæt­te reg­ler op for at for­hin­dre ko­or­di­ne­re­de op­stil­lin­ger, for jeg øn­sker jo hel­ler ik­ke at ind­skræn­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et. Vi har og­så drøf­tet pro­blem­stil­lin­gen i re­præ­sen­tant­ska­bet, men hel­ler ik­ke dér har vi fun­det en løs­ning, idet vi ik­ke øn­sker at be­græn­se det frie og ak­ti­ve de­mo­kra­ti,” si­ger Jens Bigum.

Jeg kan ba­re kon­sta­te­re, at der den­ne gang er et skar­pt felt af kan­di­da­ter med man­ge kend­te men­ne­sker, som er eks­po­ne­re­de og har et net­værk bag sig

Jens Bi­gum – For­mand, Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab og kan­di­dat ved val­get i 2024

- Vir­ker det i di­ne øj­ne, når du ser på di­ne mod­kan­di­da­ter, or­ke­stre­ret, at så man­ge kom­mer med en bag­grund i po­li­ti­ske par­ti­er el­ler fagbevægelsen?

”Det kan godt væ­re, men det må du selv spør­ge dem om. Jeg har og­så goog­let mi­ne mod­kan­di­da­ter, men jeg ved ik­ke, om de­res op­stil­ling er or­ke­stre­ret, el­ler om de stil­ler op, for­di de på­gæl­den­de har et op­rig­tigt øn­ske om at bli­ve valgt. Jeg kan ba­re kon­sta­te­re, at der den­ne gang er et skar­pt felt af kan­di­da­ter med man­ge kend­te men­ne­sker, som er eks­po­ne­re­de og har et net­værk bag sig. Og når du stil­ler op til den­ne ty­pe valg, dre­jer det sig rig­tig me­get om netværk.”

- Be­kym­rer den­ne ud­vik­ling dig?

”Jeg ved ik­ke, om den be­kym­rer mig, men det er vig­tigt for mig, at re­præ­sen­tant­ska­bet ik­ke kun be­står af folk med en bag­grund i fag­for­e­nin­ger og po­li­tik. Dér kan jeg væ­re en mod­vægt – det vil jeg ger­ne væ­re. Det er net­op for­skel­lig­he­den og di­ver­si­te­ten i re­præ­sen­tant­ska­bet, som gør det spæn­den­de, og jeg øn­sker jo hel­ler ik­ke et re­præ­sen­tant­skab, som kun be­står af selv­stæn­digt er­hvervs­dri­ven­de,” un­der­stre­ger Jens Bigum.

På opfordring fra tillidsmandskollega

I Fun­dats’ ar­ti­kel i fe­bru­ar i år om fag­for­e­nin­ger­nes og de po­li­tisk ak­ti­ves øge­de ind­fly­del­se på Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab med­vir­ke­de blandt an­dre fæl­lestil­lids­re­præ­sen­tan­ten i Bil­lund Luft­havn Hen­rik Pug­gaard, der i 2022 blev valgt ind i re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Syddanmark.

Hen­rik Pug­gaard for­tal­te, at han selv stil­le­de op på op­for­dring fra en til­lids­mand­skol­le­ga fra Sjæl­land, som han hav­de mødt på et kur­sus, og han un­der­stre­ge­de, at han er ”su­perg­lad” for, at der er man­ge 3F’ere, der væl­ger at or­ga­ni­se­re sig i de de­mo­kra­ti­ske pro­ces­ser i blandt an­det Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab.

”Det er klart, at i den for­bin­del­se pres­ser jeg og­så på, når jeg i mit bag­land kan se, at der er nog­le dyg­ti­ge kol­le­ger med po­ten­ti­a­le til at bi­dra­ge. Så op­for­drer jeg mi­ne kol­le­ger til at stil­le op. Og til­lids­re­præ­sen­tan­ter på ar­bejds­plad­ser har jo of­te et stort net­værk og der­med mu­lig­hed for at til­træk­ke sig de stem­mer, der er nød­ven­di­ge for at bli­ve valgt ind,” sag­de Hen­rik Puggaard.

Når Pe­ter Re­etz Baltzer fra Pan­d­rup nu er blandt de 22 kan­di­da­ter i Re­gion Nord­jyl­land, kan der træk­kes en di­rek­te tråd til Hen­rik Pug­gaard. Pe­ter Re­etz Baltzer er fæl­lestil­lids­re­præ­sen­tant i Aal­borg Luft­havn, og han læg­ger ik­ke skjul på, at det er til­lids­mand­skol­le­ga­en fra Bil­lund Luft­havn, som har åb­net hans øj­ne for Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab.

”Hen­rik Pug­gaard og jeg sid­der sam­men i fi­re-fem for­skel­li­ge ud­valg, blandt an­dre et luft­havns­ud­valg og et bran­che­ud­valg. Ef­ter at Hen­rik kom ind i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab, har han for­talt så me­get om det, at jeg tænk­te, at det gad jeg og­så godt væ­re en del af. Det var og­så igen­nem ham, jeg hør­te, at der skul­le væ­re valg i Nord­jyl­land – el­lers var jeg ik­ke klar over det. Så­dan er det jo ty­pisk; det går fra mund til mund,” si­ger Pe­ter Re­etz Baltzer.

Ef­ter at jeg be­slut­te­de at bli­ve kan­di­dat, har jeg spurgt 3F, om de vil væ­re be­hjæl­pe­li­ge med at gø­re noget

Pe­ter Re­etz Baltzer – Kan­di­dat ved val­get til Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab

Ef­ter at ha­ve hørt om Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den fra Hen­rik Pug­gaard, hå­ber Pe­ter Re­etz Baltzer nu at få til­stræk­ke­ligt med stem­mer til at kun­ne kom­me til at gø­re sin ind­fly­del­se gæl­den­de i re­præ­sen­tant­ska­bet de næ­ste fem år.

”Jeg sy­nes, det ly­der vildt spæn­den­de. Jeg vil ger­ne væ­re med til at sæt­te mit præg på og gø­re en for­skel de ste­der, hvor jeg nu en gang kan. Jeg har selv to dren­ge på 10 og 14 år, og mi­ne mær­kesa­ger er tryg­hed og triv­sel for børn og un­ge,” si­ger Pe­ter Re­etz Baltzer.

Han un­der­stre­ger, at han ik­ke er ble­vet op­for­dret af sin fag­for­e­ning 3F til at stil­le op – op­for­drin­gen kom­mer ude­luk­ken­de fra til­lids­mand­skol­le­ga­en i Bil­lund. Til gen­gæld har Pe­ter Re­etz Baltzer tænkt sig at bru­ge 3F’s hjælp, nu hvor han skal til at fø­re valg­kamp frem mod af­stem­nin­gens start den 22. januar.

”Ef­ter at jeg be­slut­te­de at bli­ve kan­di­dat, har jeg spurgt 3F, om de vil væ­re be­hjæl­pe­li­ge med at gø­re no­get. Og de vil selv­føl­ge­lig ger­ne de­le ma­te­ri­a­le ud til an­dre til­lids­re­præ­sen­tan­ter her i det nord­jy­ske og der­med hjæl­pe mig med at la­ve mar­keds­fø­ring,” si­ger Pe­ter Re­etz Baltzer, der me­ner, at man­ge af hans mod­kan­di­da­ter har et me­get stør­re net­værk, end han no­gen­sin­de selv vil få.

Inspireret af HK-kollega

Hen­rik Røn Pe­der­sen fra Løk­ken, der og­så er blandt de 22 kan­di­da­ter i Re­gion Nord­jyl­land, ar­bej­der som gra­fisk tek­ni­ker på et tryk­ke­ri og har gen­nem seks år væ­ret ak­tiv i den gra­fi­ske grup­pe i Dan­marks næst­stør­ste fag­for­bund HK.

At Hen­rik Røn Pe­der­sen nu for­sø­ger at få ind­fly­del­se på blandt an­det te­ma­er­ne for Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger sker di­rek­te in­spi­re­ret af Ma­ria Kas­per­sen, der er fag­lig kon­su­lent i HK Pri­vat og sid­der i Tryg­heds­grup­pens re­præ­sen­tant­skab valgt i Re­gion Syd­jyl­land. De to ken­der hin­an­den gen­nem HK.

”Jeg lag­de mær­ke til, at Ma­ria Kas­per­sen stil­le­de op ved det se­ne­ste valg til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­gion Syd­jyl­land, og jeg del­te hen­des op­slag. Si­den har jeg spurgt ind til ar­bej­det i re­præ­sen­tant­ska­bet og hørt så me­get po­si­tivt om det. Det be­sty­rel­ses­ar­bej­de, jeg har væ­ret med i gen­nem HK, har vist mig, hvor­dan man kan væ­re med til at gø­re en for­skel og re­præ­sen­te­re sit bag­land,” si­ger Hen­rik Røn Pedersen.

Han har væ­ret for­sik­ret i Tryg i over 40 år og fra si­de­linj­en fulgt med i Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­dens arbejde.

”Det er et fan­ta­stisk kon­cept, hvor man bå­de til­go­de­ser med­lem­mer med med­lems­bonus og sam­ti­dig hjæl­per så man­ge ste­der med sik­ker­hed, triv­sel og ini­ti­a­ti­ver for ud­sat­te børn, un­ge og en­som­me æl­dre. Det bræn­der jeg for og vil ger­ne væ­re med til at ud­vik­le. Sam­ti­dig har jeg be­mær­ket, at det nord­li­ge Vend­sy­s­sel hidtil ik­ke har haft no­gen re­præ­sen­tan­ter, og jeg sy­nes, det er vig­tigt, vi er bredt fun­de­ret bå­de ud­dan­nel­ses- og bopæls­mæs­sigt,” si­ger Hen­rik Røn Pedersen.

Det be­sty­rel­ses­ar­bej­de, jeg har væ­ret med i gen­nem HK, har vist mig, hvor­dan man kan væ­re med til at gø­re en for­skel og re­præ­sen­te­re sit bagland

Hen­rik Røn Pe­der­sen – Kan­di­dat ved val­get til Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab

Det er Hen­rik Røn Pe­der­sens håb, at hans til­knyt­ning til HK vil kun­ne gi­ve nog­le stem­mer, og­så i ly­set af, at HK ind­til sal­get til Tryg var blandt ejer­ne af Al­ka For­sik­ring. Et med­lem­skab af HK ud­lø­ser i dag mindst 10 pro­cent i ra­bat, når man teg­ner for­sik­rin­ger hos Alka.

”Jeg tror ik­ke, det er us­and­syn­ligt, at der er no­gen i mit net­værk, der vil stem­me på mig. Jeg me­ner, net­vær­ket er vej­en frem, når jeg skal fø­re valg­kamp. Der­u­d­over vil jeg bru­ge Face­book og Lin­ke­dIn og så vidt mu­ligt mø­de op til med­lem­s­mø­de­r­ne i ja­nu­ar og stil­le kri­ti­ske spørgs­mål. Der skal gø­res en ind­sats, hvis jeg skal ha­ve de nød­ven­di­ge stem­mer,” fast­slår Hen­rik Røn Pedersen.

Stiller op på egen foranledning

Ved kom­mu­nalval­get for to år si­den blev den den­gang 34-åri­ge so­ci­al- og sund­heds­as­si­stent Ti­na Kruck­ow valgt ind i by­rå­det i Fre­de­riks­havn for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et som rå­dets yng­ste medlem.

Når Ti­na Kruck­ow er på kan­di­dat­lis­ten ved val­get om en må­neds tid til re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen, sker det helt på egen for­an­led­ning, un­der­stre­ger hun.

”Jeg fik en mail fra Tryg­heds­grup­pen om, at der skul­le væ­re valg til re­præ­sen­tant­ska­bet, og tænk­te, at dér vil jeg ger­ne ind. Det er før­ste gang, jeg stil­ler op, og det gør jeg, for­di jeg me­ner, jeg har no­get at bi­dra­ge med: Bå­de tid, lyst og en­ga­ge­ment. Sam­ti­dig er én af ho­ved­år­sa­ger­ne, at der ik­ke i øje­blik­ket sid­der no­gen fra min del af Nord­jyl­land i re­præ­sen­tant­ska­bet. De fle­ste er fra Aal­borg. Så det er ik­ke for­di, jeg kun vil væ­re re­præ­sen­tant for Fre­de­riks­havn, men jeg sy­nes, det er vig­tigt, at vi er bredt re­præ­sen­te­ret,” si­ger Ti­na Kruckow.

Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske lo­kal­po­li­ti­ker kan ik­ke umid­del­bart gen­ken­de ten­den­sen til, at fag­for­bund og po­li­ti­ske par­ti­er, især hen­des eget, i sti­gen­de grad sø­ger ind­fly­del­se i Tryg­heds­grup­pen og of­te ba­ner vej­en for hinanden.

”Jeg kan jo ik­ke sva­re for an­dre, men for mig var det ret til­fæl­digt, at jeg over­ho­ve­det fandt ud af, at der skul­le væ­re valg,” fast­slår Ti­na Kruck­ow, som i den kom­men­de tid især plan­læg­ger at fø­re valg­kamp på Face­book, på on­li­ne­me­di­er samt på ga­der og stræ­der især i Fre­de­riks­havn og Brønderslev.

Enestående mulighed for at være gavmild

Ti­na Kruck­ows par­ti­fæl­le Den­nis Char­les Han­sen, der har sid­det to år i Aal­borg By­råd, er og­så blandt de nye kan­di­da­ter til Tryghedsgruppen.

Når Den­nis Char­les Han­sen hå­ber på at få én af de ot­te re­præ­sen­tant­skabs­plad­ser i Nord­jyl­land, er det blandt an­det for med fond­s­pen­ge at kun­ne gø­re no­get af det, som det skra­be­de kom­mu­na­le bud­get ik­ke lev­ner mu­lig­hed for.

”Jeg stil­ler op, for­di det er en ene­stå­en­de chan­ce for at få me­dind­fly­del­se på rig­tig man­ge fonds­mid­ler. I Aal­borg By­råd har vi til dag­lig min­dre mu­lig­hed for at væ­re gav­mil­de. Der skal spa­res, og der­for er der of­te ik­ke mu­lig­hed for at sø­sæt­te man­ge af de fore­byg­gen­de ind­sat­ser og pro­jek­ter, vi ger­ne vil star­te. Det er der til gen­gæld her,” si­ger Den­nis Char­les Hansen.

Han me­ner, at Tryg­fon­den bør ha­ve sær­lig fo­kus på at ska­be fæl­les­ska­ber og pro­jek­ter, der kan ha­ve en po­si­tiv ef­fekt på børn og un­ges mi­striv­sel, samt naturprojekter.

Jeg me­ner, at det er na­tur­ligt, at folk, som in­ter­es­se­rer sig for ting, øn­sker at by­de ind på fle­re an­dre om­rå­der – det ser man og­så i for­e­nings­liv og politik

Den­nis Char­les Han­sen – Kan­di­dat ved val­get til Tryg­heds­grup­pens repræsentantskab

Det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske by­rå­ds­med­lem un­der­stre­ger, at han stil­ler op til re­præ­sen­tant­ska­bet på egen for­an­led­ning og for­an­le­di­get af, at han fik en mail fra Tryg­heds­grup­pen om mu­lig­he­den for at stil­le op til det kom­men­de valg.

”Jeg tæn­ker, at det er en helt na­tur­lig ting, at man­ge, som i for­vej­en er en­ga­ge­ret i for ek­sem­pel po­li­tik, stil­ler op her. Hvis man kig­ger på li­sten over kan­di­da­ter, er den bred og mang­fol­dig, og der er men­ne­sker fra fle­re for­skel­li­ge in­ter­es­se­grup­per – der er for ek­sem­pel og­så folk fra land­bru­gets in­ter­es­se­grup­per. Jeg me­ner, at det er na­tur­ligt, at folk, som in­ter­es­se­rer sig for ting, øn­sker at by­de ind på fle­re an­dre om­rå­der – det ser man og­så i for­e­nings­liv og po­li­tik,” si­ger Den­nis Char­les Hansen.

For at få de nød­ven­di­ge stem­mer, vil han i den kom­men­de tid prø­ve at gø­re sig syn­lig på so­ci­a­le me­di­er, må­ske kø­be et par an­non­cer og så el­lers del­ta­ge i de plan­lag­te valgmøder.

Bedste mand må vinde

Som for­mand for re­præ­sen­tant­ska­bet og for det re­gio­na­le råd i Nord­jyl­land glæ­der Jens Bi­gum sig over, at der ved det fo­re­stå­en­de valg er re­kord­man­ge nav­ne på stem­me­sed­len. Han tror, at en del af for­kla­rin­gen er, at Tryg­fon­den er ble­vet me­get kendt i be­folk­nin­gen, og det er sam­ti­dig er ble­vet me­re kendt, at Tryg, Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den er i fa­mi­lie med hinanden.

”Jeg sy­nes, det er godt og bor­ger for en god de­mo­kra­tisk pro­ces, at så man­ge stil­ler op, og at der bli­ver kamp­valg her i Nord­jyl­land. Det sker sam­ti­dig med, at rig­tig man­ge for­e­nin­ger ik­ke har sær­lig me­get ak­ti­vi­tet i med­lem­s­de­mo­kra­ti­et. For ek­sem­pel op­le­ver Nor­lys og man­ge spa­re­kas­ser, at de ik­ke har fle­re, der stil­ler op, end det an­tal, som skal væl­ges, og det er mit ind­tryk, at Re­al­da­nia i nog­le om­rå­der er nødt til at prik­ke folk på skul­dre­ne og spør­ge, om de gi­der at stil­le op,” si­ger Jens Bigum.

At 22 kan­di­da­ter til ot­te plad­ser så sam­ti­dig be­ty­der, at re­præ­sen­tant­ska­bets nu­væ­ren­de for­mand på in­gen må­de kan fø­le sig sik­ker på gen­valg, læg­ger han ik­ke skjul på.

”Jeg ved godt, at mi­ne eg­ne od­ds bli­ver dår­li­ge­re, når der er så man­ge kan­di­da­ter, så helt egoi­stisk kun­ne jeg jo godt hå­be, at der kun var ot­te nav­ne på stem­me­sed­len. Men det vig­tig­ste for mig er med­lem­s­de­mo­kra­ti­et, og der­for glæ­der jeg mig over, at så man­ge ger­ne vil ind i re­præ­sen­tant­ska­bet, og så må den bed­ste mand jo vin­de,” si­ger Jens Bigum.

 

Repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

  • Er sam­let mindst to gan­ge om året.
  • Væl­ger Tryg­heds­grup­pens bestyrelse.
  • Be­slut­ter de over­ord­ne­de stra­te­gi­er for Tryg­heds­grup­pen og Trygfonden.
  • God­ken­der stør­rel­sen og te­ma­er­ne for Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger og al­men­nyt­ti­ge arbejde.
  • God­ken­der Tryg­heds­grup­pens regn­skab og even­tu­el­le vedtægtsændringer.
  • Sid­der i et re­gio­nalt råd og er med til at be­hand­le re­gio­na­le og lo­ka­le an­søg­nin­ger to gan­ge år­ligt samt kan der­u­d­over ind­gå i sær­li­ge ud­valg, f.eks. valgbestyrelsen.
  • Får et fast ho­norar. Grund­ho­nora­ret er på 58.067 kro­ner år­ligt for re­præ­sen­tant­ska­bets for­mand og 40.811 kro­ner for de me­ni­ge med­lem­mer. Der­u­d­over gi­ves der et mø­de­ho­norar på 5.830 kro­ner for hvert møde.
  • Med­lem­mer­ne kan mak­si­malt sid­de fi­re he­le pe­ri­o­der i repræsentantskabet.
  • Se al­le kan­di­da­ter­ne i Re­gion Nord­jyl­land her

 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer