To nye kunstfonde klar til ansøgninger fra efteråret

Kulturminister Mette Bock har udpeget bestyrelsesmedlemmerne i de to nye regionale kunstfonde, Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond. Fondene er klar til at modtage ansøgninger i november.

Den Jyske Kunstfond & Øernes Kunstfond

Kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck har ud­pe­get be­sty­rel­ser og for­mænd for de to nye re­gio­na­le kunst­fonde, Øer­nes Kunst­fond og Den Jy­ske Kunst­fond. De går nu i gang med ar­bej­det med at gi­ve støt­te til lo­kalt for­ank­re­de pro­jek­ter med fo­kus på iværk­sæt­te­ri in­den for kunst­fel­tet uden for hovedstaden.

”Vi har få­et sam­men­sat nog­le rig­tig stær­ke hold af kom­pe­ten­te og dyg­ti­ge per­so­ner, som frem­over skal teg­ne de to nye re­gio­na­le kunst­fon­de. Til­sam­men har be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne stor og bred er­fa­ring med net­op at ar­bej­de i kryds­fel­tet mel­lem kunst, kul­tur, iværk­sæt­te­ri og vækst. Sam­ti­dig har vi få­et to for­mænd med stor ind­sigt og en­ga­ge­ment in­den for om­rå­det. Jeg glæ­der mig der­for over, at de to nye re­gio­na­le kunst­fon­de kan på­be­gyn­de ar­bej­det,” si­ger kul­tur­mi­ni­ster Met­te Bo­ck i en pressemeddelelse.

Kon­certar­ran­gør og ma­na­ger Frank Pan­du­ro kom­mer til at stå i spid­sen for Den Jy­ske Kunst­fond. Med sig i be­sty­rel­sen får han:

  • Tri­ne Jep­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Fon­den Nør­re Vosborg
  • Ma­ri­an­ne Kalb, di­rek­tør i Kalb PR & Kom­mu­ni­ka­tion, bl.a. med­lem af Ud­vik­lings­råd Søn­derjyl­land og Tøn­der Erhvervsråd

I Øer­nes Kunst fon­de har kul­tur­mi­ni­ste­ren ind­sat di­rek­tør for Gul­da­ger­gaard Met­te Blum Mar­cher som for­mand. Der­u­d­over tiltræder:

  • Sa­rah Smed, for­mid­lings­chef ved Forsorgs­mu­se­et i Svendborg
  • Ja­cob So­el­berg, CEO Nor­dic Ar­ti­sts Management

Fon­de­nes for­mål er at støt­te og styr­ke ud­vik­lin­gen af kunst­mil­jø­er og øko­no­misk bæ­re­dyg­ti­ge kunstvirk­som­he­der uden for ho­ved­stads­om­rå­det. Fon­de­ne dæk­ker he­le lan­det med und­ta­gel­se af Re­gion Ho­ved­sta­den, dog er Born­holm omfattet.

Det er re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti, der som en del af fi­nans­lo­vs­af­ta­len for 2018 har be­slut­tet at af­sæt­te 4,8 mio. kr. år­ligt til etab­le­ring af de to nye fon­de. Ini­ti­a­ti­ver­ne fi­nan­si­e­res ved en re­duk­tion på to pct. på Sta­tens Kunst­fonds bevilling.

Der vil væ­re an­søg­nings­frist me­dio novem­ber, og bå­de pri­va­te, kunst­ner­grup­per, iværk­sæt­ter­mil­jøer, net­værk og for­e­nin­ger kan sø­ge støt­te fra de re­gio­na­le kunst­fon­de, op­ly­ser Kulturministeriet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer