Sallings Mindefond uddeler igen til medarbejderne efter strid med Civilstyrelsen

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond har fundet sig til rette som medarbejderfond ef­ter en pause på 55 år. Tidligere stod den bag kunst- og kulturuddelinger til eksempelvis Den Gamle By og Kunsten i Aalborg. Men da en medarbejder i Civil­styrelsen faldt over en manglende godkendelse fra 1959, blev bestyrelsen tvunget til at ændre for­mål. Fonden har netop uddelt godt 1.000 kr. til mere end 9.000 funktionærer i Salling-koncernens supermarkeder.

Sallings Mindefond – medarbejdergratialer
"Med ud­de­lin­gen kan vi gi­ve no­get til­ba­ge til de me­d­ar­bej­de­re, som hver ene­ste dag bi­dra­ger til, at vi kan ska­be vær­di for kun­der­ne, in­ve­ste­re i fle­re bæ­re­dyg­ti­ge løs­ning­er og ska­be mu­lig­he­der for al­le,” si­ger for­mand i Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Minde­fond og adm. di­rek­tør i Sal­ling Group, Per Bank.

Det var be­stemt ik­ke med be­sty­rel­sens go­de vil­je, at Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Min­de­fond i 2014 måt­te æn­dre sin iden­ti­tet og bli­ve gen­født som me­d­ar­bej­der­fond ef­ter 55 år. Hidtil hav­de be­sty­rel­sen væ­ret op­ta­get af kunst og kul­tu­rel­le aktiviteter.

Be­sty­rel­sen – med da­væ­ren­de adm. di­rek­tør for A.P. Møl­ler Mær­sk, Ni­els Sme­de­gaard Ander­sen i spid­sen – pro­teste­re­de. Og igen­nem to år for­søg­te fon­den og dens ad­vo­ka­ter at ta­le Ci­vil­sty­rel­sen til for­nuft. Det frem­går af do­ku­men­ter­ne i sa­gen, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har få­et ak­tind­sigt i.

Men Ci­vilsty­rel­sen stod fast: Da stif­te­ren, Her­man Sal­ling, og hans be­sty­rel­se i 1959 æn­dre­de ud­de­lings­for­mål, ske­te det uden Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets god­ken­del­se. En så­dan frem­gik i hvert fald ik­ke af ar­ki­ver­ne, og der­for kræ­ve­de sty­rel­sen for­må­let æn­dret til­ba­ge til det op­rin­de­li­ge fra stif­tel­sen i 1957: Fon­den skal der­for pri­mært ud­de­le til me­d­ar­bej­der­ne i Salling-koncernen.

Nu har fon­den net­op ud­delt an­den run­de me­d­ar­bej­der­gra­ti­a­ler si­den stri­den med Civil­sty­rel­sen. Og i dag gør be­sty­rel­sen en dyd af nødvendigheden:

”Vi er gla­de for, at en del af fon­dens over­skud på den­ne må­de kom­mer en lang ræk­ke med­ar­bej­de­re til go­de. Med ud­de­lin­gen kan vi gi­ve no­get til­ba­ge til de me­d­ar­bej­de­re, som hver ene­ste dag bi­dra­ger til, at vi kan ska­be vær­di for kun­der­ne, in­ve­ste­re i fle­re bæ­re­dyg­ti­ge løs­ning­er og ska­be mu­lig­he­der for al­le,” si­ger for­mand i Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Minde­fond og adm. di­rek­tør i Sal­ling Group, Per Bank i en pressemeddelelse.

Fon­den ud­del­te ti mil­li­o­ner kro­ner til 9.390 me­d­ar­bej­de­re i Bil­ka, Føtex, Net­to og Sal­ling Stor­magasiner, som al­le er en del af Sal­ling Group (der ind­til for ny­lig hed Dansk Su­per­mar­ked). Hver me­d­ar­bej­der har få­et 1.054 kro­ner og 34 ører. Før skat.

Arkiver og undersøgelser

F. Sal­lings Mindefond

Ek­semp­ler på ud­de­lin­ger i 2012, året før sa­gen begyndte:

  • AGF-Klubhus: 5,5 mio. kr.
  • Den Gam­le By: 20 mio. kr.
  • Kun­sten i Aal­borg: 10 mio. kr.
  • Aar­hus Mu­siks­ko­le – in­dret­ning af of­fi­cer­sal: 1 mio. kr.
  • Aar­hus Kom­mu­ne – skul­p­tur og View Po­int: 27 mio. kr.

Sa­gen be­gynd­te som en al­min­de­lig til­syns­sag, hvor Ci­vilsty­rel­sen fo­re­tog en stikprø­ve­mæs­sig gen­nem­gang af fon­dens regn­skab. Sty­rel­sen spurg­te ind til en ræk­ke for­hold i fon­den, blandt an­det om sal­get af fon­dens som­mer­hus og en ud­de­ling på 27 mio. kr. til Aar­hus Kommune.

”Ci­vilsty­rel­sen er i for­bin­del­se med sin be­hand­ling af sa­gen ble­vet op­mærk­som på, at der er sket en æn­dring af fon­dens op­rin­de­li­ge ved­tægt,” skri­ver sags­be­hand­le­ren og hen­vi­ser til for­måls­be­stem­mel­sen fra 1957, hvor fon­den blev stiftet.

Her­af frem­går det, at halv­de­len af fon­dens over­skud skal hen­læg­ges til re­ser­ve­ka­pi­tal. En sjet­tedel skal gå til støt­te for un­ge for­ret­nings­folk un­der ud­dan­nel­se. Og den re­ste­ren­de tred­je­del af over­skud­det skal ”an­ven­des til ud­be­ta­ling som ek­stra gra­ti­a­le til de funk­tio­næ­rer, som i en sam­men­hæn­gen­de pe­ri­o­de på mindst 4 år har væ­ret an­sat i F. Sal­ling A/S.”

Stif­te­ren af fon­den, Her­man Sal­ling sad selv i be­sty­rel­sen, da han to år ef­ter stif­tel­sen fortrød medarbejder­gratialerne og æn­dre­de formåls­bestemmelsen. Han sad og­så selv i fonds­be­sty­rel­sen frem til sin død i 2006. I den pe­ri­o­de blev vedtæg­ter­ne ved fle­re lej­lig­he­der ju­ste­ret og i for­bin­del­se med en vedtægts­æn­dring i 1987 hen­vi­ses til et pro­tokol­lat, hvor for­måls­æn­dring­en fra 1959 er nævnt. Hver gang god­kend­te ju­stits­mi­ni­ste­ri­et æn­drin­ger­ne. Men sel­ve god­kend­el­sen af for­måls­æn­drin­gen fra 1959 kun­ne Ci­vilsty­rel­sens sags­be­hand­ler ik­ke fin­de i ar­kiv­map­per­ne i 2013.

”Ci­vilsty­rel­sen skal an­mo­de fon­dens be­sty­rel­se om at re­de­gø­re nær­me­re for den på­gæl­den­de æn­dring af vedtæg­ten, her­un­der om bag­grun­den og be­slut­nings­grund­la­get for æn­drin­gen,” skri­ver styrelsen.

Usikker retstilstand

Med be­ske­den fra den stats­li­ge fondsmyn­dig­hed sat­te fon­den si­ne ad­vo­ka­ter til at la­ve en un­der­sø­gel­se og gen­nem­trev­le pri­va­te og of­fent­li­ge ar­ki­ver for at fin­de do­ku­men­ta­tion for den gam­le fundats-ændring.

”In­gen af de per­so­ner, som vi el­ler fon­den har væ­ret i kon­takt med i for­bin­del­se med sty­rel­sens hen­ven­del­se, her­un­der tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer og re­viso­rer, har no­gen­sin­de hørt ta­le om at vedtægts­æn­drin­gen fra 1959 ik­ke skul­le væ­re gæl­den­de,” skri­ver fon­dens advokater.

Ad­vo­ka­ter­ne gør og­så op­mærk­som på, at de des­u­den er ue­ni­ge i, at der over­ho­ve­det gjaldt et god­ken­del­ses­krav for vedtægts­æn­drin­gen i 1959 – år­ti­er in­den ved­ta­gel­sen af den før­ste fonds­lov. Ad­vo­ka­ter­ne på­pe­ge­de, at der i for­bin­del­se med fonds­ud­val­gets be­tænk­ning i 1982 net­op hav­de væ­ret ue­nig­hed om det­te spørgs­mål blandt medlemmerne.

Og når eks­per­ter­ne ik­ke var sik­re på ret­stil­stan­den på om­rå­det, måt­te man an­ta­ge, at fonds­be­sty­rel­sen i 1959 hav­de age­ret, som man kun­ne for­ven­te af den. Det bur­de Civil­sty­rel­sen ta­ge i be­tragt­ning, an­før­te advokaterne.

Den­ne helt af­gø­ren­de juri­di­ske ue­nig­hed drøf­te­de be­sty­rel­sen og ad­vo­ka­ter­ne på et mø­de i 2013 med Ci­vilsty­rel­sen, som delt­og på al­ler­hø­je­ste ni­veau med sty­rel­ses­di­rek­tør, Ni­na Koch.

”Ni­na Koch til­ken­de­gav, at det fort­sat er fondsmyn­dig­he­dens op­fat­tel­se, at ret­stil­stan­den før fonds­lo­vens ikraft­træ­den for ik­ke-stad­fæ­ste­de fon­de var, at en be­sty­rel­se ik­ke kun­ne fo­re­ta­ge væ­sent­li­ge æn­drin­ger i fon­dens vedtægt uden til­la­del­se fra Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et, uan­set at be­sty­rel­sen iføl­ge vedtæg­ten var til­lagt ad­gang til at æn­dre vedtæg­ten. Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets god­kend­el­se var så­le­des en gyl­dig­heds­be­tin­gel­se,” frem­går det af et no­tat fra mødet.

Forældede retskrav på gratialer

Ci­vilsty­rel­sen af­gjor­de sa­gen og fonds­be­sty­rel­sen kun­ne her­ef­ter kon­sta­te­re, at den si­den 1963 hvert fem­te år skul­le ha­ve ud­be­talt gra­ti­a­ler til kon­cer­nens me­d­ar­bej­de­re. På grund af for­æl­del­ses­reg­ler­ne kun­ne fon­den dog nø­jes med at ud­be­ta­le til me­d­ar­bej­de­re, der hav­de haft sam­men­hæn­gen­de an­sæt­tel­se i et af de re­le­van­te dat­ter­sel­ska­ber i pe­ri­o­der­ne 2003-2007 og 2008-2012.

”Der er i Dansk Su­per­mar­ked A/S og F. Sal­ling gjort et me­get stort ar­bej­de for at fast­slå al­le be­ret­ti­ge­de funk­tio­næ­rer og de be­løb, som skal ud­be­ta­les til de en­kel­te. Be­reg­nin­ger­ne byg­ger på en gen­nem­gang af ar­kiv­ma­te­ri­a­le og ved­rø­rer et me­get stort da­ta­ma­te­ri­a­le,” skri­ver ad­vo­ka­ter­ne i en re­de­gø­rel­se til Ci­vilsty­rel­sen ef­ter fon­den af­sat­te 39 mio. kr. til be­ta­ling til medarbejderne.

Ef­ter be­læ­rin­gen fra Ci­vilsty­rel­sen skal halv­de­len af fon­dens ud­de­lin­ger gå til me­d­ar­bej­de­re i Sal­ling Group. I au­gust må­ned blev der for an­den gang ud­be­talt me­d­ar­bej­der­gra­ti­a­ler – den­ne gang til funk­tio­næ­rer, der har væ­ret an­sat i en sam­men­hæn­gen­de pe­ri­o­de fra 2013 til 2017.

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de vil­le ger­ne ha­ve spurgt be­sty­rel­ses­for­mand Per Bank – der og­så var med­lem af be­sty­rel­sen un­der stri­den med Ci­vilsty­rel­sen – hvor­dan han op­le­ve­de sa­gen og myn­dig­he­dens hånd­te­ring af be­sty­rel­sens fod­fejl for snart 60 år si­den. Og hvad han me­ner om, at fon­den nu pri­mært skal ud­de­le små­be­løb til et stort an­tal me­d­ar­bej­de­re frem­for de sto­re be­løb til kunst og kul­tur, som fon­den tid­li­ge­re var kendt for.

Det har på trods af gen­tag­ne hen­ven­del­ser ik­ke væ­ret mu­ligt at få kon­takt til fonds­be­sty­rel­sen. Men i pres­se­med­del­el­sen om ud­de­lin­ger­ne fra me­d­ar­bej­der­fon­den, si­ger Per Bank:

”Me­d­ar­bej­der­ne har en stor ak­tie i, at Sal­ling Fon­de­ne kan støt­te go­de for­mål som kam­pen mod mad­spild, at­le­ter­ne un­der Team Dan­mark og kul­tu­rel­le op­le­vel­ser, som er til gavn for man­ge men­ne­sker. Der­for er vi og­så gla­de for, at vi med gra­ti­a­ler­ne kan på­s­køn­ne de­res indsats.”

Sal­ling Fon­de­ne – det vil si­ge Her­man Sal­lings Fond og Køb­mand Fer­di­nand Sal­lings Fond – blev sid­ste år ene­e­jer af Dansk Su­per­mar­ked, som for ny­lig skif­te­de navn til Sal­ling Group. Den er­hvervs­dri­ven­de fond, Her­man Sal­lings Fond ud­del­te sid­ste år for 132 mio. kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer