Mangler God Fondsledelse en anbefaling om investeringsstrategi?

Den vedvarende lavrenteøkonomi er en udfordring for formueplejen i både kommuner og ikke-er­hvervs­dri­ven­de fonde, som på forskellig vis er underlagt politisk styring. De er­hvervs­drivende fonde derimod har deres frihed til at investere klogt på markedets be­ting­el­ser. Det er tilmed fonds­bestyrelsernes pligt, men har God Fondsledelse til­stræk­ke­ligt fokus på netop det aspekt? Vi har spurgt formanden for Komiteen, Marianne Philip, om der mangler en anbefaling om erhvervsfondenes formuepleje.

Investeringsstrategi
"Jeg tror ik­ke, at man ved at spe­ci­fi­ce­re de en­kel­te ele­men­ter i de­tal­jer i an­be­fa­lin­ger­ne op­når et bed­re le­del­ses­fo­kus for fonds­be­sty­rel­ser­ne," si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip – for­mand for Ko­mitéen for God Fondsledelse.

I sid­ste må­ned på­pe­ge­de en rap­port fra Alm. Brand As­set Ma­na­ge­ment, at kom­mu­ner­ne kan øge de­res for­mu­e­af­kast mar­kant, hvis de ind­fø­rer mo­der­ne in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er. Eks­per­ter me­ner, at det sam­me vil gæl­de for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de, hvis blot de kun­ne for­kas­te ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets anbringelses­bekendtgørelse. Og i for­mu­eple­jer­nes diskre­te ver­den hvi­sker rå­d­gi­ve­re om, at mel­lem­la­get af erhvervs­drivende fon­de bur­de hjæl­pes på vej med en ty­de­lig an­be­fa­ling i God Fonds­le­del­se om vel­gen­nemtænk­te investerings­strategier. Stra­te­gi­er der af­kla­rer fon­dens ri­si­kopro­fil og investerings­horisont samt fast­læg­ger det man­dat, som for­mu­e­pla­ce­rin­gen skal plan­læg­ges ef­ter – blandt an­det un­der hen­syn­ta­gen til uddelingspolitikken.

Præ­cist hvor man­ge pen­ge er­hvervs­fon­de­ne har i for­mu­eple­je, og hvor­dan be­sty­rel­ser­ne i prak­sis sik­rer det bedst mu­li­ge af­kast på for­mu­er­ne, er dog end­nu ik­ke forsk­nings­mæs­sigt af­dæk­ket. Det for­tæl­ler pro­fes­sor i cor­pora­te gover­nan­ce og fond­s­ø­ko­no­mi på CBS, Ste­en Thomsen.

”Jeg vil ik­ke af­vi­se, at en an­be­fa­ling om in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er kun­ne væ­re re­le­vant for fon­de, der fak­tisk har mid­ler at pla­ce­re. Mig be­kendt fin­des der in­gen em­pi­ri­ske un­der­sø­gel­ser om fon­de­nes fi­nan­si­el­le stra­te­gi­er og be­tyd­nin­gen for af­ka­stet. Men jeg vur­de­rer, at cir­ka halv­de­len af de er­hvervs­dri­ven­de fon­de er så små, at det ik­ke vil­le gi­ve me­ning," si­ger han.

For­man­den for Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, Ma­ri­an­ne Phi­lip, er enig i, at fon­de­ne som et led i de­res stra­te­gi­ske ar­bej­de skal sør­ge for at ud­ar­bej­de en investeringsstrategi.

Hvis man har en for­mue af en vis stør­rel­se, så bør man ha­ve en in­ve­ste­rings­stra­te­gi, der pas­ser til fon­dens øv­ri­ge stra­te­gi­er – det er helt oplagt.

Ma­ri­an­ne Phi­lip – for­mand for Ko­mitéen for God Fondsledelse

”Le­del­se af en fond skal ske kom­pe­tent og pro­fes­sio­nelt, og fon­dens be­sty­rel­se skal va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser i over­ens­stem­mel­se med fon­dens for­mål. Ka­pi­tal­for­valt­ning er et vig­tigt ele­ment i man­ge fon­de. Hvis man har en for­mue af en vis stør­rel­se, så bør man ha­ve en in­ve­ste­rings­strategi, der pas­ser til fon­dens øv­ri­ge stra­te­gi­er – det er helt op­lagt. Jeg ple­jer al­tid at si­ge, at ho­ved­ele­men­ter­ne i en fonds­be­sty­rel­ses ar­bej­de ved­rø­rer er­hvervsvirk­som­he­den, ud­de­lings­aktiviteten, ka­pi­tal­for­valt­ning og kom­mu­ni­ka­tion,” si­ger hun.

Ma­ri­an­ne Phi­lip, der er part­ner i Kro­mann Re­u­mert og pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem, sid­der selv i be­sty­rel­sen for bå­de sto­re fon­de som No­vo Nor­disk Fon­den og Bit­ten og Mads Clau­sens Fond, og for min­dre er­hvervs­fon­de som Toms Grup­pens Fond.

Anbefalingerne dækker allerede

Men selv­om op­ti­mal pla­ce­ring af fon­dens mid­ler, ud­væl­gel­se og for­hand­ling med ka­pi­tal­for­val­tere stil­ler krav til be­sty­rel­ser­nes stra­te­gi­ske fo­kus og fi­nan­si­el­le kom­pe­ten­cer, så me­ner Ma­ri­an­ne Phi­lip ik­ke, at der er be­hov for en el­ler fle­re an­be­fa­lin­ger om den fi­nan­si­el­le si­de af den go­de fondsledelse.

”Jeg me­ner, at det al­le­re­de er dæk­ket af an­be­fa­lin­ger­ne. Be­sty­rel­sen skal fast­læg­ge fon­dens stra­te­gi­ske mål og sik­re, at de nød­ven­di­ge for­ud­sæt­nin­ger for at nå dis­se mål er til ste­de, her­under i form af fi­nan­si­el­le og kom­pe­ten­ce­mæs­si­ge res­sour­cer. Det er alt­så be­sty­rel­sens op­ga­ve at fast­læg­ge fon­dens stra­te­gi og dens ind­hold og der­med og­så at ud­ar­bej­de en in­ve­ste­rings­strategi, hvis fon­den har en for­mue, så der er be­hov her­for,” si­ger hun.

Ma­ri­an­ne Phi­lip næv­ner kon­kret an­be­fa­ling nr. 2.1.1. om be­sty­rel­sens over­ord­ne­de op­ga­ver og an­svar, som net­op in­de­hol­der en an­be­fa­ling om, at be­sty­rel­sen en gang år­ligt skal ta­ge stil­ling til fon­dens over­ord­ne­de stra­te­gi og ud­de­lings­po­li­tik med ud­gangs­punkt i vedtæg­ten. Og­så selv­om an­be­fa­lin­gen ik­ke eks­pli­cit næv­ner en ka­pi­tal­plan el­ler en investeringsstrategi.

”An­be­fa­lin­ger­ne er ik­ke en udtøm­men­de op­skrift på god le­del­se af er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og kan der­for hel­ler ik­ke om­hand­le alt. Der­til er fon­de­nes og de­res be­sty­rel­sers ud­for­drin­ger og for­hold for for­skel­lig­ar­te­de. Der er ca. 1360 fon­de, og de er me­get for­skel­li­ge, så hvis vi skul­le dæk­ke alt, måt­te vi la­ve lan­ge og de­tal­je­re­de an­be­fa­lin­ger på fle­re om­rå­der,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip og pe­ger på, at ek­sem­pel­vis en fond, der ale­ne ejer et par ejen­dom­me, el­ler en fond, der dri­ver et mu­se­um, må­ske har an­dre le­del­ses­e­le­men­ter, som er vig­ti­ge­re end ka­pi­tal­for­valt­ning og investeringsstrategier.

En del af almindelig virksomhedsledelse

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen er som di­rek­tør for Bi­ku­ben­fon­den bru­ger af an­be­fa­lin­ger­ne om God Fonds­le­del­se. Han er des­u­den fhv. bank­di­rek­tør og sid­der som for­mand for Kø­ben­havns Fonds­børs’ (NASDAQ Nor­dic) rå­d­gi­ven­de ud­valg. Han er enig med Ma­ri­an­ne Phi­lip og me­ner, at en ny an­be­fa­ling om in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er vil væ­re at sky­de over målet.

”Jeg me­ner dy­best set, at det vil væ­re for spe­ci­fikt at la­ve an­be­fa­lin­ger om in­ve­ste­rings­stra­te­gier i God Fonds­le­del­se. Ka­pi­tal­for­valt­ning er en del af den al­min­de­li­ge og dag­li­ge virk­som­heds­ledelse, og det­te med at plan­læg­ge sin ri­si­ko i for­hold til af­kast­krav og in­ve­ste­rings­ho­ri­sont bli­ver me­get hur­tigt ret tek­nisk. Det kræ­ver lø­ben­de ju­ste­rin­ger, for­di ri­si­ko og af­kast – og det man kal­der Shar­pe Ra­tio – al­tid er ba­se­ret på hi­sto­ri­ske af­kast,” si­ger di­rek­tø­ren i Bi­ku­ben­fonden, der hø­rer til blandt de stør­ste af de mel­lem­sto­re fonde.

Om­vendt vil­le det væ­re en­kelt for fonds­be­sty­rel­ser uden for­mue at re­de­gø­re for en an­be­fa­ling om at la­ve en in­ve­ste­rings­stra­te­gi for for­mu­e­pla­ce­ring, da an­be­fa­lin­gen af sam­me grund ik­ke vil­le væ­re re­le­vant for dem.

”Jeg tror ik­ke, at man ved at spe­ci­fi­ce­re de en­kel­te ele­men­ter i de­tal­jer i an­be­fa­lin­ger­ne op­når et bed­re le­del­ses­fo­kus for fonds­be­sty­rel­ser­ne. Det skal kom­me via det dag­li­ge be­sty­rel­ses­ar­bej­de. Men vi bru­ger net­op tid på at ta­le med fon­de­ne om de for­skel­li­ge ele­men­ter i le­del­ses­ar­bej­det, når ko­mitéen for­tæl­ler om fonds­le­del­se i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge, og det sy­nes jeg er den rig­ti­ge må­de at gø­re det på,” si­ger Ma­ri­an­ne Phi­lip og hen­vi­ser bl.a. til de dia­log­mø­der, som Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se har af­holdt i Aar­hus og København.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer