Annoncespot_img

Ny Sjællands-fond får 85 mio. i grundkapital

I næste uge træffer Sparekassen Sjællands repræsentantskab endelig beslutning om at omdanne sig til et aktieselskab. Der er lagt op til, at del af den herreløse kapital skal ligge i ny fond, som skal virke til fordel for foreninger og kultur i sparekassens område.

Kul­tur­liv, for­e­nin­ger og klub­ber i Spa­re­kas­sen Sjæl­lands om­egn kan se frem til, at det nye spa­re­kas­se­ak­tie­sel­skab be­gyn­der at tje­ne pen­ge. Spa­re­kas­sen stif­ter nem­lig en ny fond, som får 6,5 pct. af ak­tier­ne i det nye sel­skab. De år­li­ge ud­byt­ter fra ak­tier­ne skal gå til­ba­ge til de lo­kal­sam­fund, som har væ­ret med til at op­byg­ge re­ser­ver­ne i den gam­le spa­re­kas­se – den så­kaldt her­re­lø­se kapital.

Det er part­ner i Gor­ris­sen Fe­der­spi­el, Bo Hol­se, som har væ­ret juri­disk rå­d­gi­ver på fonds­stif­tel­sen og om­dan­nel­ses­pro­ces­sen. Re­præ­sen­tant­ska­bet har væ­ret in­vol­ve­ret un­der he­le pro­ces­sen, og på den bag­grund for­ven­tes det, at be­slut­nin­gen gen­nem­fø­res og spa­re­kas­sen der­med bli­ver børsno­te­ret i lø­bet af de kom­men­de måneder.

Spa­re­kas­sen har valgt at om­dan­ne sig ef­ter ind­kaps­lings­mo­del­len. Det be­ty­der, at det gen­nem ge­ne­ra­tio­ner op­spa­re­de over­skud får lov at gå med over i det nye ak­tie­sel­skab som bun­den ka­pi­tal­grund­lag. Det dre­jer sig om godt 600 mio. kr. Ef­ter ind­kaps­lings­mo­del­len er spa­re­kas­sen er ik­ke for­plig­tet til at la­de pen­ge­ne stå i en fond. Al­li­ge­vel har spa­re­kas­sen be­slut­tet, at 85 mio. kr. skal bli­ve til­ba­ge i en al­men­nyt­tig fond til for­del for blandt an­det for­e­nings­li­vet i spa­re­kas­sens virkeområde.

"Med den mo­del, vi har valgt, får vi en lil­le fond, som ale­ne er al­men­nyt­tig og som bli­ver en god ven af spa­re­kas­sen. Vi sy­nes og­så, at det er ret­te­ligt, at en del af de op­spa­re­de re­ser­ver kom­mer til­ba­ge til de om­rå­der, hvor spa­re­kas­sen har tjent si­ne pen­ge. Vi kan mær­ke, at det er no­get, der gi­ver stolt­hed hos vo­res ga­ran­ter og vo­res me­d­ar­bej­de­re", si­ger Lars Pe­ter­s­son til Dan­marks Fonde.

Han læg­ger hel­ler ik­ke læg­ger skjul på, at det fra et in­ve­stor­syns­punkt og­så er en for­del med en lil­le fond uden be­stem­men­de ind­fly­del­se i aktieselskabet.

Han for­kla­rer, at spa­re­kas­sen kun­ne ha­ve valgt at læg­ge he­le den her­re­lø­se ka­pi­tal over i en er­hvervs­dri­ven­de fond på sam­me må­de, som man ken­der fra man­ge an­dre spa­re­kas­seom­dan­nel­ser – for ek­sem­pel EBH-fon­den. Men det hav­de blandt an­det haft den kon­se­kvens, at fon­den kun­ne øve stør­re ind­fly­del­se på drif­ten af det nye aktieselskab.

"Vi glæ­der os til, at fon­den kan be­gyn­de at til­fø­re mid­ler til spa­re­kas­sens om­rå­de. Med lidt held og lidt god vil­je skul­le fon­den ger­ne få et ak­tieud­byt­te så den kan støt­te lo­ka­le for­e­nin­ger og an­dre go­de for­mål med cir­ka to mil­li­o­ner kr. om året", si­ger Lars Petersson.

Fonds­be­sty­rel­sen kom­mer sand­syn­lig­vis til at be­stå af et med­lem fra per­so­na­le­grup­pen i spa­re­kas­sen, et med­lem fra be­sty­rel­sen, et fra re­præ­sen­tant­ska­bet samt to uaf­hæn­gi­ge medlemmer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer