Ny sparekassefond til Sjælland

Sjælland får en ny almennyttig fond, når Sparekassen Sjælland til december bliver omdannet til aktieselskab. Gorrissen Federspiel skal stå for etablering af fonden.

Egen­ka­pi­ta­len i Spa­re­kas­sen Sjæl­land dan­ner grund­la­get for en ny fond, når spa­re­kas­sen til de­cem­ber bli­ver om­dan­net til ak­tie­sel­skab. Spa­re­kas­sen Sjæl­land skal børsno­te­res og af den grund er det fort­sat spar­somt med de­tal­jer­ne om om­dan­nel­sen og den nye fond.

Men iføl­ge Dan­marks­fon­des op­lys­nin­ger kom­mer fon­den til at sid­de på 6,2 pro­cent af ak­tier­ne i det ak­tie­sel­skab og den juri­di­ske etab­le­ring af fon­den er al­le­re­de godt i vej.

"I for­bin­del­se med den fo­re­stå­en­de om­dan­nel­se til ak­tie­sel­skab har vi etab­le­ret et ru­ti­ne­ret og kom­pe­tent rå­d­giv­nings­team med stær­ke kom­pe­ten­cer in­den for al­le hjør­ner af den kom­pli­ce­re­de transak­tion", si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Sjæl­land-kon­cer­nen, Lars Petersson.

Fonds-de­len af pro­jek­tet er over­ladt til Gor­ris­sen Fe­der­spi­el, som i øje­blik­ket ar­bej­der på et fun­dat­set, som skal en­de­lig god­ken­des af spa­re­kas­sens repræsentantskab.
"Det al­men­nyt­ti­ge for­mål ta­ger sig­te på at støt­te det lo­ka­le for­e­nings­liv i spa­re­kas­sens vir­ke­om­rå­de og der­med i høj grad vi­dere­fø­re de ak­ti­vi­te­ter, som spa­re­kas­sen hidtil har bak­ket op om", si­ger Part­ner i Gor­ris­sen Fe­der­spi­el, Bo Holse.

Spa­re­kas­sens re­præ­sen­tant­skab skal i mid­ten af ok­to­ber god­ken­de de­tal­jer­ne i om­dan­nel­sen og først her­ef­ter bli­ver nav­ne på be­sty­rel­ses­med­lem­mer og de en­de­li­ge for­måls­pa­ra­graf­fer for fon­den offentliggjort.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer