Annoncespot_img

Forskning i forebyggelse af overvægt og rådgivning af unge får fondspenge

Novo Nordisk Fonden er ude med en gigantbevilling på op til én milliard kroner til forskning i og forebyggelse af diabetes og svær overvægt, mens donationer fra blandt andre Sparekassen Sjælland Fonden og Jascha Fonden redder ungdomsrådgivningen Headspace i Slagelse.

He­ads­pa­ce i Sla­gel­se kan fort­sæt­te med at by­de kom­mu­nens un­ge in­den­for til sam­ta­ler og rå­d­giv­ning tak­ket væ­re bi­drag fra blandt an­dre fon­de. Bil­le­det er fra over­ræk­kel­sen af en do­na­tion fra Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fon­den og Spa­re­kas­sen Sjæl­land-Fyn. Fra ven­stre står stif­ter af He­ads­pa­ce Po­ul Nyrup Ras­mus­sen, Met­te Tru­e­sen, der er cen­ter­chef for He­ads­pa­ce i Sla­gel­se, Ka­lund­borg og Roskil­de, Ma­ri­an­ne Sal­ling, som er kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Spa­re­kas­sen Sjæl­land-Fyn, og spa­re­kas­sens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Lars Petersson.

Fo­re­kom­sten af kar­dio­me­ta­bo­li­ske syg­dom­me som di­a­be­tes, svær over­vægt og hjer­te-kar-syg­dom­me er i stig­ning på glo­balt plan. An­tal­let af men­ne­sker, der le­ver med di­a­be­tes, er fi­redoblet i lø­bet af de se­ne­ste 40 år, mens an­tal­let af svært over­væg­ti­ge per­so­ner er tredoblet i sam­me periode.

Det er en del af bag­grun­den for, at No­vo Nor­disk Fon­den net­op har of­fent­lig­gjort, at fon­den fort­sæt­ter sin støt­te til No­vo Nor­disk Fo­un­da­tion Cen­ter for Ba­sic Me­ta­bo­lic Re­search (CBMR) ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Det sker med en ny fe­mårig be­vil­ling på op til én mil­li­ard kro­ner, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Cen­tret blev etab­le­ret i 2010 og har si­den åb­nin­gen væ­ret støt­tet mas­sivt af No­vo Nor­disk, som med den se­ne­ste be­vil­ling kom­mer op på i alt at ha­ve do­ne­ret knap 2,6 mil­li­ar­der kro­ner til centret.

”Med den­ne be­vil­ling gør No­vo Nor­disk Fon­den cen­tret i stand til at op­nå en end­nu dy­be­re for­stå­el­se af de un­der­lig­gen­de år­sa­ger til kar­dio­me­ta­bo­li­ske syg­dom­me. Det er nød­ven­digt for, at vi kan ud­vik­le bed­re fore­byg­gel­ses- og be­hand­lings­mu­lig­he­der. I sid­ste en­de hå­ber vi, at den­ne vi­den vil fø­re til ud­vik­ling af løs­nin­ger, der er skræd­der­sy­et til den en­kel­te – en til­gang, vi og­så kal­der præ­ci­sions­sund­hed,” si­ger pro­fes­sor Mads Krogs­gaard Thom­sen, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i No­vo Nor­disk Fonden.

Ungdomsrådgivning sikret

Vi fort­sæt­ter til Sla­gel­se, hvor en sam­let do­na­tion på 400.000 kro­ner fra Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fon­den og Spa­re­kas­sen Sjæl­land-Fyn red­der lo­ka­laf­de­lin­gen af ung­doms­rå­d­giv­nin­gen He­ads­pa­ce i den syd­ve­stsjæl­land­ske kom­mu­ne. Pen­ge­ne be­ty­der, at He­ads­pa­ce i re­sten af 2023 fort­sat er et til­bud til børn og un­ge i kommunen.

Der­u­d­over sik­rer do­na­tio­ner fra blandt an­dre Ja­s­cha Fon­den og Spar Nord Fon­den He­ads­pa­ces ek­si­stens i Sla­gel­se et godt styk­ke ind i 2024.

He­ads­pa­ce Sla­gel­se stod el­lers til at luk­ke med ud­gan­gen af april 2023, ef­ter at Sla­gel­se Kom­mu­ne som led i en stor spa­rer­un­de valg­te at op­si­ge sam­ar­bej­det med Headspace.

”Bå­de i Spa­re­kas­sen Sjæl­land-Fyn og Spa­re­kas­sen Sjæl­land Fon­den har vi et øn­ske om at bi­dra­ge til børn og un­ges triv­sel. Der­for er vi gla­de for, at vi med vo­res do­na­tion til he­ads­pa­ce Sla­gel­se er med til at sik­re, at børn og un­ge i Sla­gel­se Kom­mu­ne fort­sat har no­gen at ta­le med, når li­vet slår knu­der,” si­ger Lars Pe­ter­s­son, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Spa­re­kas­sen Sjæl­land-Fyn, i en pres­se­med­del­el­se fra Headspace.

Det be­ty­der alt for de un­ge og os, at man fra lo­kalt hold kan se be­tyd­nin­gen af He­ads­pa­ce som til­bud, når un­ge har brug for no­gen at ta­le med

Po­ul Nyrup Ras­mus­sen – Stif­ter og pro­tek­tor, Headspace

Og­så tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Po­ul Nyrup Ras­mus­sen, der er stif­ter af og pro­tek­tor for He­ads­pa­ce, glæ­der sig over op­bak­nin­gen til det fort­sat­te ar­bej­de i Slagelse.

”Det be­ty­der alt for de un­ge og os, at man fra lo­kalt hold kan se be­tyd­nin­gen af He­ads­pa­ce som til­bud, når un­ge har brug for no­gen at ta­le med. Det er mit sto­re håb, at Sla­gel­se Kom­mu­ne igen får øj­ne­ne op for det sto­re be­hov, børn og un­ge i kom­mu­nen har for et sted, de kan hen­ven­de sig med stort og småt på hjer­te,” si­ger Po­ul Nyrup Rasmussen.

Si­den åb­nin­gen i april 2020 har He­ads­pa­ce i Sla­gel­se haft godt 1.200 sam­ta­ler med om­kring 600 lo­ka­le unge. 

Fondsstøtte af uddannelsesevent i Herning

Vi bli­ver ved Po­ul Nyrup Ras­mus­sen, som og­så spil­ler en ho­ved­rol­le i den næ­ste ud­de­lings­nyhed fra fonds­sek­to­ren. Eks-top­po­li­ti­ke­ren er nem­lig for­mand for ud­dan­nel­ses­e­ven­tet og -mes­sen Eu­roSkills 2025, der ven­tes at til­træk­ke op imod 100.000 til Mes­se­cen­ter Her­ning i ef­ter­å­ret 2025, og i en pres­se­med­del­el­se fra Skills­Den­mark op­ly­ses det, at Tiet­gen­fon­den støt­ter Eu­roSkills 2025 med fem mil­li­o­ner kroner.

Ud­dan­nel­ses­e­ven­tets ho­ved­for­mål er at få fle­re un­ge til at star­te på en erhvervsuddannelse.

”Tal­ri­ge bran­cher har ud­sigt til mas­siv man­gel på fag­lært ar­bejds­kraft. Om få år mang­ler vi op mod 100.000 fag­lær­te. Det er bå­de al­vor­ligt for vo­res vel­færd, er­hvervs­li­vets vækst og he­le den grøn­ne om­stil­ling. Eu­roSkills 2025 er et kon­kret svar på øn­sket om at gø­re no­get ved si­tu­a­tio­nen og sik­re fle­re fag­lær­te,” si­ger Po­ul Nyrup Rasmussen. 

Eu­roSkills 2025 fo­re­går fra 10. til 14. sep­tem­ber 2025 i Mes­se­cen­ter Herning. 

Forskning i stolthed i erhvervsuddannelser

Vi fort­sæt­ter med end­nu en ud­de­ling fra Tiet­gen­fon­den, og og­så den om­hand­ler ud­for­drin­gen med at få fle­re dan­ske un­ge til at væl­ge en erhvervsuddannelse.

Fon­den har nem­lig i den for­løb­ne uge of­fent­lig­gjort sin støt­te til et nyt forsk­nings­pro­jekt, der skal hjæl­pe er­hvervs­sko­ler­ne med at gø­re det me­re at­trak­tivt og pre­sti­ge­fyldt at ud­dan­ne sig til for ek­sem­pel mu­rer, sned­ker el­ler kok.

Vi ved, at stol­te ele­ver og læ­re­re er væ­sent­ligt, hvis det skal lyk­kes at få fle­re un­ge til at sø­ge og gen­nem­fø­re en erhvervsuddannelse

Jep­pe Egen­dal – Lek­tor og pro­jekt­le­der, VIA Uni­ver­si­ty College

VIA, de dan­ske pro­fes­sions­højsko­ler, står i spid­sen for pro­jek­tet ’Styr­kel­se af fag­lig stolt­hed i er­hverv­s­ud­dan­nel­ser’ sam­men med Na­tio­nalt Cen­ter for Er­hvervs­pæ­da­go­gik ved Kø­ben­havns Professionshøjskole.

”Vi ved, at stol­te ele­ver og læ­re­re er væ­sent­ligt, hvis det skal lyk­kes at få fle­re un­ge til at sø­ge og gen­nem­fø­re en er­hverv­s­ud­dan­nel­se. I det nye pro­jekt øn­sker vi at ud­bre­de vi­den til al­le dan­ske er­hvervs­sko­ler om, hvor­dan de kan styr­ke den fag­li­ge stolt­hed, og hvor­dan er­hvervs­sko­ler­ne gør de­res un­der­vis­ning og vej­led­ning mest at­trak­tiv i for­hold til læ­ring og triv­sel,” si­ger lek­tor og pro­jekt­le­der Jep­pe Egen­dal fra VIA Uni­ver­si­ty Col­le­ge i en nyhed på Tiet­gen­fon­dens hjemmeside.

Pro­jek­tet støt­tes med fi­re mil­li­o­ner kro­ner af Tietgenfonden.

Ny promenade binder Thyborøn sammen

’Den ma­ri­ti­me for­bin­del­se i Thy­bor­øn’ er nav­net på en pro­me­na­de, der bli­ver før­ste led i gen­nem­fø­rel­sen af en ud­vik­lings­plan for Thy­bor­øn. Må­let er at for­bin­de hav­nen, at­trak­tions­om­rå­det og di­get med et nyt strøg, som gør det let­te­re at kom­me rundt til og mel­lem de op­le­vel­ser, by­en by­der på.

Pro­jek­tet ud­sprin­ger af to pla­ner: Dels en ud­vik­lings­plan for ve­st­ky­sten fra 2018, der ud­pe­ger Thy­bor­øn som ét af 18 stær­ke fe­ri­e­ste­der, og dels en stra­te­gisk-fy­sisk ud­vik­lings­plan for Thors­min­de-Thy­bor­øn fra 2020, som be­skri­ver ’Åb­nings­træk­ket’, pro­me­na­den er en del af. 

Åb­nings­træk­ket er et pro­jekt til i alt 10 mil­li­o­ner kro­ner, og iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Re­al­da­nia bi­dra­ger den filan­tro­pi­ske for­e­ning med fem mil­li­o­ner kro­ner, mens det re­ste­ren­de be­løb fi­nan­si­e­res af hen­holds­vis Fon­den Thy­bor­øn og Lemvig Kommune. 

”Ud­vik­lings­pla­ner­ne for ve­st­ky­sten sæt­ter am­bi­tiø­se mål for ud­vik­lin­gen af ve­st­ky­stens fe­ri­e­ste­der frem mod 2025. Her vil pro­me­na­den i Thy­bor­øn bi­dra­ge til i hø­je­re grad at for­lø­se det sto­re po­ten­ti­a­le, som by­en har som fe­ri­e­sted ved at for­bin­de nog­le af de man­ge op­le­vel­ser, som by­en til­by­der,” si­ger Hen­rik Lund, der er pro­jek­t­chef i Realdania.

Socialt liv i svømmeklubber skal forbedres

Næ­sten al­le børn går til svøm­ning på et tids­punkt i de­res liv. Det ses på med­lem­stal­let i Svøm­Dan­mark (tid­li­ge­re Dansk Svøm­me Uni­on), hvor 140.000 børn un­der 13 år hvert år dyr­ker van­dak­ti­vi­te­ter i en svømmeklub.

Desvær­re har Svøm­Dan­mark en stor ud­for­dring: Når or­ga­ni­sa­tio­nen ta­ler med si­ne bør­ne­med­lem­mer i klub­ber­ne, ly­der mel­din­gen, at bør­ne­ne øn­sker sig me­re klubliv. Helt kon­kret sva­rer de, at de ik­ke fø­ler sig som en del af klub­ben, og at det so­ci­a­le mil­jø bur­de væ­re bedre.

Det er iføl­ge en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjem­mesi­de bag­grun­den for, at fon­den net­op har valgt at støt­te et pro­jekt fra Svøm­Dan­mark, som i sam­ar­bej­de med ud­valg­te svøm­me­klub­ber de næ­ste tre år vil un­der­sø­ge klubli­vet og igang­sæt­te nye ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke det. 

”Det er med stor glæ­de, at vi kan for­tæl­le, at Svøm­Dan­mark har mod­ta­get 3,2 mio. kr. i støt­te fra Nor­dea-fon­den til pro­jekt ’Vo­res Klub’, der har til for­mål at for­bed­re klubli­vet for børn i svøm­me­klub­ber i he­le lan­det. Det er rig­tig vig­tigt, for­di vi ved, at vo­res svøm­mesko­le­med­lem­mer si­ger, at der er et stort po­ten­ti­a­le for me­re klubliv i de dan­ske svøm­me­klub­ber,” si­ger Svøm­Dan­marks di­rek­tør Al­lan Nyhus.

Pro­jek­tet igang­sæt­tes i juli i år og af­slut­tes i ju­ni 2026.

Kvart million til forsker i trådløs kommunikation

Vi slut­ter over­sig­ten over ugens ud­de­lin­ger hos Spar Nord Fon­den, som har ud­delt sin forsk­nings­pris på 250.000 kro­ner til An­ders El­lers­gaard Kalør. Han får pri­sen for sit ph.d.-projekt og sin forsk­ning in­den for trå­d­løs kom­mu­ni­ka­tion, hvor han bi­dra­ger med løs­nin­ger på pro­blem­stil­lin­ger, der ba­ner vej for frem­ti­dens brug af robotteknologi.

”I Dan­mark byg­ger vi vo­res sam­fund på vi­den, og det er helt åben­lyst vig­tigt, at vi hu­sker at sæt­te pris på de man­ge dyg­ti­ge for­ske­re, som hver dag er en­ga­ge­ret og pas­sio­ne­ret om­kring de­res ar­bej­de. De bi­dra­ger på den lan­ge ba­ne til vo­res al­le sam­mens hver­dag – in­di­rek­te el­ler di­rek­te – og­så selv­om vi ik­ke nød­ven­dig­vis læg­ger mær­ke til det. Dén ind­sats vil vi med forsk­nings­pri­sen ger­ne hyl­de,” si­ger Bo Ug­ger­høj, der er fonds­di­rek­tør hos Spar Nord Fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

An­ders El­lers­gaard Kalørs forsk­ning har re­sul­te­ret i fle­re end 30 ar­tik­ler til fel­tets bed­ste in­ter­na­tio­na­le kon­fe­ren­cer og jour­na­ler, og han er ble­vet in­vi­te­ret til at præ­sen­te­re sit ph.d.-projekt for blandt an­dre den ty­ske rum­fart­sor­ga­ni­sa­tion DLR.

Prisover­ræk­kel­sen ske­te ved Aal­borg Uni­ver­si­tets års­fest i Aal­borg Kon­gres Kul­tur Center.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer