Socialdemokraterne kritiserer manglende afklaring om fondsbeskatning

Socialdemokraterne kritiserer regeringen for at holde fondene hen i uvished om deres fremtidige råderum for samfundsgavnlige uddelinger. Regeringen har endnu ikke fremlagt en plan for hvordan den vil dække det hul i årets finanslov, som opstod efter de kaotiske forløb omkring fondsbeskatningsloven og boligydelsespakken inden årsskiftet. Skatteordfører Jesper Petersen (S) rykker nu ministeren for svar på flere syltede udvalgsspørgsmål.

Man­ge fon­de ved end­nu ik­ke om de kan få kon­so­li­de­rings­fradrag for de­res ud­de­lin­ger i 2016, og har der­for svært ved at læg­ge bud­get­ter for de kom­men­de do­na­tio­ner til forsk­ning, kul­tur, so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål. Det får nu so­ci­al­de­mo­kra­ter­nes skat­te­o­rd­fø­rer, Jes­per Pe­ter­sen, til at kri­ti­se­re re­ge­rin­gen for end­nu ik­ke at ha­ve fun­det fuld fi­nan­si­e­ring af fi­nans­lo­ven for 2016.

Pro­ble­met op­stod før jul, da det kom frem, at be­reg­nings­grund­la­get for bå­de fonds­be­skat­nings­lo­ven L71 og bo­li­g­y­del­ses­pak­ken, var be­hæf­tet med al­vor­li­ge fejl.

”Det er højst usæd­van­ligt, at man langt in­de i det nye år ik­ke har fær­dig­gjort fi­nan­si­e­rings­ele­men­ter­ne i sin fi­nans­lov. Det er ik­ke en sund må­de at la­ve fi­nans­lov på. Lov­for­sla­get om øget be­skat­ning af fon­de­ne blev jo op­fun­det i el­lev­te ti­me i fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne, for­di man skul­le fi­nan­si­e­re en ræk­ke skat­te­let­tel­ser,” si­ger Jes­per Pe­ter­sen til net­me­di­et Dan­marks Fonde.

På grund af de for­ker­te prove­nu- og kon­se­kvens­be­reg­nin­ger valg­te re­ge­rin­gen helt at ta­ge lov­for­sla­get om bo­lig­støt­te af bor­det, mens da­to­en for an­den­be­hand­lin­gen af lov­for­sla­get om øget fonds­be­skat­ning kun blev ud­sat, ind­til re­ge­rin­gen og dens af­ta­le­par­ter frem­læg­ger en sam­let plan, for at fin­de den mang­len­de fi­nan­si­e­ring i finansloven.

For­sla­get om øget fonds­be­skat­ning gik i før­ste om­gang ud på at fjer­ne bå­de den så­kald­te over­før­sels­re­gel og kon­so­li­de­rings­fradra­get på 25 pct. for ud­de­lin­ger. Men ef­ter bred kri­tik af bå­de be­reg­nin­ger bag – og af kon­se­kven­ser­ne af for­sla­get valg­te skat­te­mi­ni­ste­ren in­den an­den­be­hand­lin­gen at frem­sæt­te et nyt æn­drings­for­slag, som be­va­rer over­før­sels­reg­len, men fort­sat af­skaf­fer konsolideringsfradraget.

Debatten sat i stå

Det nye æn­drings­for­slag fra den 14. de­cem­ber med­før­te en ny ræk­ke af spørgs­mål til skat­te­mi­ni­ste­ren fra med­lem­mer­ne i Fol­ke­tin­gets skat­te­ud­valg. Da­gen ef­ter af­tal­te re­ge­rin­gen, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og Kon­ser­va­ti­ve at ud­sæt­te fi­re punk­ter i fi­nans­lo­vs­af­ta­len til for­å­ret, nem­lig bo­li­g­y­del­ses­pak­ken, sa­ne­ring på fonds­om­rå­det, ud­lig­nings­skat­ten på pen­sio­ner og affaldsgebyret.

Si­den har skat­te­ud­val­get ik­ke mod­ta­get svar på spørgs­må­le­ne om de­tal­jer­ne i det ju­ste­re­de for­slag om fondsbeskatning.

Jes­per Pe­ter­sen me­ner ik­ke det er ac­cep­ta­belt, at skat­te­ud­val­get skal af­ven­te ude­stå­en­de po­li­ti­ske fi­nans­lo­v­for­hand­lin­ger, før det kan få ud­dy­bet for­sla­gets kon­se­kven­ser for fon­de­nes økonomi.

”Fol­ke­tin­get er over­ho­ve­det ik­ke vi­den­de om hvad der sker, og der­med er en of­fent­lig de­bat om frem­ti­den for fon­de­ne og­så sat i stå. Som fol­ke­tings­med­lem er det klart util­freds­stil­len­de, at der ik­ke bli­ver sva­ret på de spørgs­mål, der bli­ver stil­let. Der­for vil jeg nu ryk­ke mi­ni­ste­ren for at få svar”, si­ger han.

Nor­malt skal en mi­ni­ster sva­re på fol­ke­tings­med­lem­mer­nes spørgs­mål in­den fi­re uger el­ler gi­ve be­sked om, hvor­når de kan for­ven­te svar.

Færre forskningsmidler

En af de fon­de der ven­ter på at få af­kla­ret de nye be­skat­nings­reg­ler, er Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond, som sid­ste år ud­del­te for me­re end 170 mio. kr. pri­va­te forsk­nings­mid­ler til forsk­nin­gen på Aar­hus Universitet.

”Vo­res fond har en stra­te­gi om at væ­re en ’ever­gre­en-fond’, så­dan at vi be­hol­der for­mu­en in­takt og kun ud­de­ler af net­to­af­ka­stet ef­ter in­f­la­tions­sik­ring. Det be­ty­der, at vo­res ud­de­lings­ni­veau sand­syn­lig­vis bli­ver la­ve­re, hvis kon­so­li­de­rings­fradra­get bli­ver fjer­net – hvil­ket vi må hå­be, at det ik­ke gør”, si­ger di­rek­tør i Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond, Jør­gen Lang.

Forsk­nings­fon­den har valgt at kø­re med uæn­dre­de ud­de­lings­bud­get­ter, ind­til der kom­mer en af­kla­ring af fondsbeskatningsforslaget.

”Vi har ik­ke re­du­ce­ret vo­res ud­de­lings­bud­get for i år, men hvis lov­for­sla­get bli­ver ved­ta­get gæl­den­de fra i år, vil det be­ty­de, at vi i de kom­men­de år for­ven­te­ligt må re­du­ce­re vo­res ud­de­lin­ger for at hen­te det hjem, vi så at si­ge har brugt for me­get i år”, si­ger Jør­gen Lang.

Iføl­ge Jes­per Pe­ter­sen er et af pro­ble­mer­ne med lov­for­sla­get net­op, at det ri­si­ke­rer at gå ud over den sam­le­de forskning.

”Vi har fra star­ten kri­ti­se­ret, at re­ge­rin­gen først skæ­rer på be­vil­lin­ger til forsk­ning, kul­tur og an­dre om­rå­der, som fon­de­ne ud­de­ler pen­ge til, og sam­ti­dig og­så ram­mer den pri­va­te fi­nan­si­e­ring af de sam­me om­rå­der ved at skær­pe fon­de­nes skat­te­vil­kår. Det kun­ne gi­ve en el­ler an­den form for me­ning, hvis man stram­me­de op på fon­de­nes skat­te­be­gun­sti­gel­ser, hvis så re­ge­rin­gen øge­de de of­fent­li­ge be­vil­lin­ger til forsk­ning og kul­tur, men det er jo ik­ke det, der sker,” si­ger Jes­per Petersen.

Iføl­ge ”Af­ta­le om præ­ci­se­ring af Fi­nans­lo­vs­af­ta­len for 2016” (pdf) vur­de­res det, at æn­drin­gen af det sær­li­ge kon­so­li­de­rings­fradrag vil gi­ve et prove­nu på 120 mio. kr. år­ligt. Det be­ty­der, at der mang­ler 80 mio. kr. i for­hold til det op­rin­de­li­ge for­slag om øget fonds­be­skat­ning. Re­ge­rin­gen og af­ta­le­par­ti­er­ne er eni­ge om at ”ud­mønte bud­ge­tre­gu­le­rin­gen i for­å­ret 2016 på bag­grund af et op­læg fra regeringen”.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få skat­te­mi­ni­ste­ri­ets svar på, hvor­for de ude­stå­en­de ud­valgs­spørgs­mål end­nu ik­ke er besvaret.

Lov­for­sla­get om fonds­be­skat­ning bort­fal­der au­to­ma­tisk, hvis ik­ke an­den­be­hand­lin­gen gen­op­ta­ges, in­den Fol­ke­tin­get går på sommerferie.

(ar­tik­len er op­da­te­ret den 4. april 2016 kl. 11.21)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer