Spejdercenter på Holmen og event for erhvervsuddannelser får fondspenge

A.P. Møller Fonden støtter udviklingen af stort spejdercenter på Holmen. Tietgenfonden giver penge til event, hvor håndværkselever viser eksempler på bæredygtigt producerede møbler. Og Novo Nordisk Fonden finansierer nyt projekt, der skal undersøge livslang læring blandt STEM-kandidater.

Midtjy­ske ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og lo­ka­le virk­som­he­der sam­ar­bej­der om ’Gre­en In­nova­tion We­ek’, hvor der blandt an­det bli­ver frem­vist bæ­re­dyg­ti­ge møb­ler de­sig­net og pro­du­ce­ret af tøm­rer-, mø­bel­pol­strer- og sned­ker­fa­ge­ne. (mo­del­fo­to)

I 2022 over­tog Det Dan­ske Spej­der­kor­ps et spej­der­cen­ter på Hol­men i Kø­ben­havn, og nu skal der sæt­tes gang i ud­vik­lin­gen af det, spej­der­kor­p­set kal­der ’Fæl­les­ska­bet Arsenaløen’.

A.P. Møl­ler Fon­den har net­op be­vil­get 17 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet. Fond­s­pen­ge­ne skal bru­ges til byg­ge­ri­et af et fri­vil­lig­hus for for­e­nin­ger, som ar­bej­der med børn og unge.

Det Dan­ske Spej­der­kor­ps hå­ber, at Fæl­les­ska­bet Ar­se­nalø­en bli­ver et at­trak­tivt sted for for­e­nin­ger, hvor spej­de­re og an­dre for­e­nings­fri­vil­li­ge kan mø­des på et helt sær­ligt sted midt i København.

”Vi er tak­nem­me­li­ge for den sto­re do­na­tion til ud­vik­lin­gen af et nyt fri­vil­lig­hus. Det er pro­jek­tets vi­sion at styr­ke ar­bej­det med at ska­be mo­di­ge børn og un­ge – bå­de na­tio­nalt og lo­kalt. An­sat­te og fri­vil­li­ge i bør­ne-, un­ge- og fril­uftsor­ga­ni­sa­tio­ner kan læ­re me­get af hin­an­den, og det styr­ker vi ram­mer­ne for med Fæl­les­ska­bet Ar­se­nalø­en,” si­ger spej­der­chef Mat­hi­as Faa­borg fra Det Dan­ske Spej­der­kor­ps i en pressemeddelelse.

Ar­bej­det med at fin­de ar­ki­tek­ter og rå­d­gi­ve­re til byg­ge­ri­et er al­le­re­de i gang, og det for­ven­tes, at pro­jek­tet bli­ver fær­digt i eta­per over de kom­men­de to år.

Viser bæredygtige kompetencer frem

Fra Kø­ben­havn fort­sæt­ter vi til Ski­ve. Her af­vik­les et event ved navn ’Gre­en In­nova­tion We­ek’ til sep­tem­ber, hvor der blandt an­det bli­ver frem­vist bæ­re­dyg­ti­ge møb­ler de­sig­net og pro­du­ce­ret af tøm­rer-, mø­bel­pol­strer- og sned­ker­fa­ge­ne i sam­ar­bej­de med håndværksvirksomheder.

Tiet­gen­fon­den støt­ter Gre­en In­nova­tion We­ek med 4,9 mil­li­o­ner kro­ner i en tre­årig pe­ri­o­de, skri­ver fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Gre­en In­nova­tion We­ek er kul­mi­na­tio­nen på et års sam­ar­bej­de mel­lem midtjy­ske ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og lo­ka­le virk­som­he­der. Grun­didéen er at ud­vik­le grøn­ne og bæ­re­dyg­ti­ge løs­nin­ger ik­ke mindst in­den for håndværksfagene.

”Via for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter brin­ges ele­ver­nes og de stu­de­ren­des kom­pe­ten­cer i spil in­den for den grøn­ne om­stil­ling,” si­ger Lou­i­se Vils­gaard, der er part­ner­skabsansvar­lig i Gre­en In­nova­tion Week.

Det for­ven­tes, at ar­ran­ge­men­tet får 4.500 deltagere.

Opfører terrasser til intensivpatienter

Med 2,5 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond og en halv mil­li­on kro­ner fra Vi­be­ke og Mads Eg Dam­gaards Fond (Ege Fon­den) sæt­tes der nu gang i op­fø­rel­sen af to uden­dørs te­ra­pi­ter­ras­ser, der skal gi­ve in­ten­siv­pa­tien­ter og de­res på­rø­ren­de mu­lig­hed for op­hold og samvær i et frirum på Re­gions­ho­spi­ta­let Gø­d­strup. Bag pro­jek­tet står en grup­pe af sy­geple­jer­sker fra in­ten­siv­be­hand­lings­af­snit­tet på hospitalet.

De to syd­vend­te ter­ras­ser bli­ver op­ført i nær til­knyt­ning til sen­ge­stu­er­ne på in­ten­siv afdeling.

Vi har er­fa­ret, at mu­lig­he­den for at kom­me ud i frisk luft har med­vir­ket til, at pa­tien­ter­ne får livs­gni­sten tilbage

Dort­he Goul – Over­sy­geple­jer­ske, Re­gions­ho­spi­ta­let Gødstrup

”De hvi­de væg­ge og ly­de fra ap­pa­ra­tur på stu­en min­der pa­tien­ten og de på­rø­ren­de om al­voren i for­lø­bet. Et af­bræk fra de kli­ni­ske om­gi­vel­ser på stu­en kan gi­ve pa­tien­ten for­ny­et ener­gi til genop­træ­ning. Vi har er­fa­ret, at mu­lig­he­den for at kom­me ud i frisk luft har med­vir­ket til, at pa­tien­ter­ne får livs­gni­sten til­ba­ge. Vi er der­for me­get tak­nem­me­li­ge for, at Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond og Ege Fon­den har valgt at støt­te den­ne svært be­la­ste­de pa­tient­grup­pe,” si­ger over­sy­geple­jer­ske Dort­he Goul fra in­ten­siv­be­hand­lings­af­snit­tet på Re­gions­ho­spi­ta­let Gø­d­strup i en pres­se­med­del­el­se fra hospitalet.

Hå­bet er, at te­ra­pi­ter­ras­ser­ne kan bli­ve ta­get i brug til efteråret.

Støtte til grønne åndehuller i byerne

13 for­e­nin­ger og or­ga­ni­sa­tio­ner får i dis­se da­ge be­sked om, at de til­sam­men mod­ta­ger 7,1 mil­li­o­ner kro­ner fra før­ste ud­de­lings­run­de i Nor­dea-fon­dens ’Her gror vi’-pulje. Man­ge af de støt­te­de pro­jek­ter er min­dre an­lægs- og fa­ci­li­tets­pro­jek­ter, der om­dan­ner byrum­met til grøn­ne ån­de­hul­ler og samlingssteder.

Et ek­sem­pel er Char­lot­te­kvar­te­ret i He­de­hu­se­ne, som får 866.000 kro­ner til at ska­be nye re­kre­a­ti­ve om­rå­der i et al­men­nyt­tigt bo­lig­om­rå­de. Der skal nu an­læg­ges be­de med køk­ken­ha­ver, plan­tes spi­se­li­ge plan­ter og træ­er og ska­bes le­ve­ste­der for insekter.

Et an­det ek­sem­pel er fra Ser­rits­lev i Nord­jyl­land, hvor et om­rå­de ejet af den lo­ka­le kir­ke om­dan­nes til et grønt mø­de­sted, der skal styr­ke det so­ci­a­le fæl­les­skab på tværs af generationer.

”Jeg er vildt be­gej­stret for den idérig­dom og det en­ga­ge­ment i lo­kal­sam­fun­de­nes fæl­les­ska­ber, som de støt­te­de pro­jek­ter er ud­tryk for. Dan­mark er fyldt med bå­de fri­vil­li­ge ildsjæ­le og pro­fes­sio­nel­le ak­tø­rer, der vir­ke­lig læg­ger sig i se­len for at frem­me bi­o­di­ver­si­te­ten, styr­ke sam­men­hængs­kraf­ten, og ska­be go­de liv i by­er­ne," si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Her gror vi-pulj­en er i alt på 75 mil­li­o­ner kroner.

Undersøger livslang læring på STEM-området

Kom­pe­ten­ce­kra­ve­ne til kan­di­da­ter in­den for STEM-fa­ge­ne (Sci­en­ce, Te­ch­no­lo­gy, En­gi­ne­e­ring og Mat­he­ma­ti­cs) æn­drer sig of­te og hur­tigt. Sam­ti­dig er STEM-kan­di­da­ter blandt de grup­per, som ta­ger mindst for­mel ef­ter- og videreuddannelse.

No­vo Nor­disk Fon­den har net­op be­vil­get 4,5 mil­li­o­ner kro­ner til et nyt pro­jekt fra Tæn­ket­an­ken DEA, som vil kort­læg­ge, hvor­dan STEM-kan­di­da­ter læ­rer i de­res ar­bejds­liv. Pro­jek­tet har få­et tit­len ’Livslangt læ­ren­de STEM-uddannede’.

Med støt­ten til pro­jek­tet øn­sker vi at bi­dra­ge til, at de grup­per, som er cen­tra­le for at lø­se vo­res mest kom­plek­se sam­funds­ud­for­drin­ger, hol­der de­res vi­den- og kom­pe­ten­ce­ni­veau ajour

Be­rith Bjørn­holm – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

”STEM-kom­pe­ten­cer er sær­ligt re­le­van­te i for­hold til en ræk­ke ak­tu­el­le og kom­plek­se sam­funds­ud­for­drin­ger, for ek­sem­pel be­ho­vet for grøn om­stil­ling og ud­vik­ling af di­gi­ta­le løs­nin­ger. Med støt­ten til pro­jek­tet øn­sker vi at bi­dra­ge til, at de grup­per, som er cen­tra­le for at lø­se vo­res mest kom­plek­se sam­funds­ud­for­drin­ger, hol­der de­res vi­den- og kom­pe­ten­ce­ni­veau ajour,” si­ger Be­rith Bjørn­holm, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent på ud­dan­nel­ses­om­rå­det i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pres­se­med­del­el­se fra DEA.

Pro­jek­tet sky­des i gang i for­å­ret 2024 og er be­ram­met til to og et halvt år.

Ekstrabevilling til særligt talentfulde forskere

Seks for­ske­re, der tid­li­ge­re har mod­ta­get be­vil­lin­ger gen­nem Vil­lum Fon­dens ’Yo­ung Investigator’-program, kan nu glæ­de sig til at fort­sæt­te de­res fonds­fi­nan­si­e­re­de forsk­ning i yder­li­ge­re tre år.

Iføl­ge en nyhed fra Vil­lum Fon­den har de seks for­ske­re be­vist de­res ta­lent for frem­ra­gen­de forsk­ning og præ­sen­te­ret am­bi­tiø­se pla­ner for frem­ti­den. Det be­løn­ner fon­den med fi­re mil­li­o­ner kro­ner til hver.

”I Vil­lum Fon­den fo­ku­se­rer vi på ta­lent og fan­ta­sti­ske ide­er, for­di vi tror på, at det gi­ver den bed­ste forsk­ning. Hos de seks for­ske­re har vi så og­så set am­bi­tio­ner om at ska­be eg­ne, selv­stæn­di­ge forsk­nings­pro­fi­ler og ev­ner som forsk­nings­le­de­re. Det bli­ver spæn­den­de at føl­ge bå­de dem og de­res pro­jek­ter,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm, forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Tre af for­sker­ne kom­mer fra Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, mens der er én fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Syd­dansk Uni­ver­si­tet og Aar­hus Universitet.

Støtter iværksættermiljøet i Aarhus

Vi bli­ver på Aar­hus Uni­ver­si­tet i den næ­ste ud­de­lings­nyhed fra fondssektoren.

I ’Ugens ud­de­lin­ger’ i sid­ste uge, den 30. ja­nu­ar, for­tal­te vi blandt an­det om, at Sal­ling Fon­de­ne har gi­vet en do­na­tion til ind­køb af møb­ler og AV-ud­styr i Aar­hus Uni­ver­si­tets nye auditoriebygning.

Og nu kan vi for­tæl­le, at Sal­ling Fon­de­ne og­så er klar med en øko­no­misk hånds­ræk­ning til iværk­sæt­ter­mil­jø­et det aar­hu­si­an­ske uni­ver­si­tet. Fon­de­ne do­ne­rer så­le­des seks mil­li­o­ner kro­ner til uni­ver­si­te­tets iværk­sæt­ter­hus The Kitchen.

”I Sal­ling Fon­de­ne er vi gla­de for at bi­dra­ge til, at The Kit­chen i re­gi af Aar­hus Uni­ver­si­tet kan in­spi­re­re og hjæl­pe stu­de­ren­de og for­ske­re med at etab­le­re startups og der­med støt­te iværk­sæt­te­ri, som rum­mer et stort sam­funds­mæs­sigt po­ten­ti­a­le," si­ger Jens Bjerg Sø­ren­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Køb­mand Her­man Sal­lings Fond, i en pres­se­med­del­el­se fra universitetet.

Si­den etab­le­rin­gen af The Kit­chen i 2020 i det tid­li­ge­re ho­spi­tals­køk­ken på Aar­hus Kom­mu­ne­ho­spi­tal har næ­sten 400 startups fun­det fod­fæ­ste i hu­set. Virk­som­he­der­ne har til­sam­men rejst me­re med 150 mil­li­o­ner kro­ner i investeringer.

13 community grants til lokale indsatser

Rent vand, bæ­re­dyg­ti­ge in­ge­ni­ør­ud­dan­nel­ser og stran­drens­ning. Det er nog­le af fo­ku­s­om­rå­der­ne for den se­ne­ste run­de af Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grants fra Po­ul Due Jen­sens Fond (Grund­fos Fon­den), som støt­ter op om lo­ka­le ind­sat­ser dre­vet af Grund­fos-me­d­ar­bej­de­re ver­den rundt.

De 13 pro­jek­ter be­lø­ber sig i alt til 4,9 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver fon­den på sin hjemmeside.

Et af pro­jek­ter­ne er i Tyr­ki­et, hvor Grund­fos’ me­d­ar­bej­de­re øn­sker at fort­sæt­te sam­ar­bej­det med ngo’en Sustai­na­bi­li­ty Steps As­so­ci­a­tion om et ini­ti­a­tiv kal­det ’Re­spon­sib­le En­gi­ne­ers of Sustainability’.

Pro­gram­met ræk­ker ud til Tyr­ki­ets in­ge­ni­ør­stu­de­ren­de, som får in­for­ma­tion om, hvor­dan de kan med­vir­ke til at de­sig­ne og im­ple­men­te­re bæ­re­dyg­tig infrastruktur.

Et an­det støt­tet pro­jekt er fra Grund­fos i Sve­ri­ge, som nu kan ind­gå et tre­årigt part­ner­skab med ngo’en Strandstä­der­ne om fri­vil­li­ge ti­mer til stran­drens­ning ved Bo­huslän nord for Göteborg.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer