Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

”Mang­len­de etik” og ”no­get svi­ne­ri”. Så­dan ly­der re­ak­tio­nen fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og En­heds­li­sten på Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i 11 vå­ben­sel­ska­ber, der blandt an­det pro­du­ce­rer atom­vå­ben. Ven­stre, der­i­mod, øn­sker ik­ke at age­re ”over­dom­mer” over for­e­nin­gens in­ve­ste­rin­ger, så læn­ge lov­giv­nin­gen over­hol­des. En­heds­li­sten be­der nu bå­de er­hvervs­mi­ni­ste­ren og uden­rigs­mi­ni­ste­ren om at for­hol­de sig til sagen. 

For­svars-, ud­­dan­­nel­­ses- og uden­rigs­ord­fø­rer for En­heds­li­sten, Eva Flyv­holm; er­hvervsord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Or­la Hav og er­hvervsord­fø­rer for Ven­stre Tor­sten Scha­ck Pedersen.

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i 11 vå­ben­sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atom­vå­ben, kamp­dro­ner og an­det militærmateriel.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i en ar­ti­kel li­ge før på­ske, frem­går det af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger pr. 31. de­cem­ber 2020, at for­e­nin­gen blandt an­det har in­ve­ste­ret i sel­ska­ber­ne Bae Sy­stems, Hunting­ton In­galls og Lei­dos, der al­le pro­du­ce­rer atomvåben.

På Re­al­da­ni­as ak­tie­li­ste står og­så Te­xtron, som ud over en bred vif­te af vå­ben og krigs­ud­styr står bag ud­vik­lin­gen af kamp­dro­nen V-247 og frem til 2018 pro­du­ce­re­de klyngebomber.

”Jeg sy­nes, Re­al­da­nia mang­ler no­get af den etik, som pen­sions­bran­chen læg­ger ned over si­ne in­ve­ste­rin­ger. De al­ler­f­le­ste pen­sions­sel­ska­ber, jeg ken­der til, har gen­nem­ført ini­ti­a­ti­ver, hvor man har gen­nem­gå­et sin in­ve­ste­rings­por­te­føl­je og lu­get tem­me­lig kraf­tigt ud i den for at le­ve op til de eti­ske nor­mer, der er ble­vet fast­lagt. Det be­ty­der blandt an­det, at de har for­mu­le­ret en po­li­tik om ik­ke at in­ve­ste­re i vå­ben og an­den død­brin­gen­de pro­duk­tion. Og det hav­de jeg ger­ne set, Re­al­da­nia og­så hav­de med i sin in­ve­ste­rings­po­li­tik,” si­ger er­hvervsord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Or­la Hav til Fundats.

End­nu hår­de­re er kri­tik­ken af Re­al­da­nia fra En­heds­li­stens Eva Flyv­holm, der blandt an­det er par­tiets for­svars-, ud­­dan­­nel­­ses- og udenrigsordfører:

For mig er det svært at se, hvor­dan Re­al­da­nia kan på­stå at ha­ve en etisk til­gang til investeringer

Eva Flyv­holm – For­svars-, ud­­dan­­nel­­ses- og uden­rigs­ord­fø­rer, Enhedslisten

”Rent ud sagt me­ner jeg, det er no­get svi­ne­ri. Det er dybt pro­ble­ma­tisk at kø­re si­ne in­ve­ste­rin­ger på en må­de, så man til­si­de­sæt­ter be­skyt­tel­sen af men­ne­ske­liv for at op­nå størst mu­lig pro­fit. Når man ser på, hvor­dan man­ge an­dre virk­som­he­der med en etisk pro­fil age­rer, er det jo net­op, at de ik­ke la­ver in­ve­ste­rin­ger a la dem, som Re­al­da­nia har fo­re­ta­get. For mig er det svært at se, hvor­dan Re­al­da­nia kan på­stå at ha­ve en etisk til­gang til in­ve­ste­rin­ger, når de ik­ke hol­der sig til­ba­ge fra at in­ve­ste­re i for ek­sem­pel atom­vå­ben, kamp­fly og ube­man­de­de dro­ner. Vi ved jo godt, hvad så­dan­ne vå­ben bli­ver brugt til, og det er ik­ke for sjov,” fast­slår Eva Flyvholm.

Venstre: Frihed inden for lovens rammer

Hos det stør­ste op­po­si­tions­par­ti Ven­stre har er­hvervsord­fø­rer Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen in­gen in­ten­tio­ner om at blan­de sig i Re­al­da­ni­as må­de at in­ve­ste­re på, så læn­ge dansk lov­giv­ning overholdes.

”Jeg har det grund­syns­punkt, at uan­set, om det er en filan­tro­pisk for­e­ning el­ler et pen­sions­sel­skab, skal in­ve­ste­rin­ger ske i hen­hold til gæl­den­de lov­giv­ning. Og så har de in­den for lovens ram­mer fri­hed til at in­ve­ste­re i, hvad de me­ner gi­ver dem det bed­ste af­kast,” si­ger Tor­sten Scha­ck Pedersen.

For mig hand­ler det om, at de over­hol­der lovgivningen

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen – Er­hvervsord­fø­rer, Venstre

- Så du ser ik­ke no­get uet­isk i at in­ve­ste­re i vå­ben­sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atomvåben?

”Jeg skal ik­ke age­re for­sva­rer for Re­al­da­nia, men jeg be­mær­ker, at det er NA­TO-vå­­ben, der er ta­le om. Så så­dan set er det jo med til at un­der­byg­ge dansk sik­ker­heds­po­li­tik – ba­re for at gø­re det ty­de­ligt, at man ik­ke skal tro, det dre­jer sig om klyn­ge­bom­ber pro­du­ce­ret i Paki­stan. Det, sy­nes jeg, er væ­sent­ligt at un­der­stre­ge. For mig hand­ler det om, at de over­hol­der lov­giv­nin­gen, og jeg vil ik­ke som po­li­ti­ker væ­re over­dom­mer over de­res in­ve­ste­rings­po­li­tik,” un­der­stre­ger Tor­sten Scha­ck Pedersen.

Som be­skre­vet i Fun­dats den 30. marts ser Re­al­da­ni­as di­rek­tør og for­mand­skab hel­ler ik­ke selv no­gen pro­ble­mer med at in­ve­ste­re en del af for­e­nin­gens filan­tro­pi­ske mid­ler i blandt an­det atomvåbenproducenter.

Di­rek­tør Jes­per Ny­gård be­to­ne­de, at in­ve­ste­rin­ger­ne er i tråd med for­e­nin­gens po­li­tik for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger, som byg­ger på gæl­den­de lov­giv­ning og kon­ven­tio­ner i Dan­mark og internationalt.

Vo­res øn­ske fra En­heds­li­stens si­de, som vi vil drøf­te med mi­ni­ste­ren, er at se på, hvor­dan vi kan skær­pe lov­giv­nin­gen på det her område

Eva Flyv­holm – For­svars-, ud­­dan­­nel­­ses- og uden­rigs­ord­fø­rer, Enhedslisten

Og Re­al­da­ni­as be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Bro­ck­­en­huus-Scha­ck slog fast, at bå­de han selv og re­sten af be­sty­rel­sen ”selv­føl­ge­lig står på mål for Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­stra­te­gi og der­for og­så for vo­res sam­le­de investeringsportefølje.”

”Vi har in­gen in­ve­ste­rin­ger i kon­tro­ver­si­el­le vå­ben som for ek­sem­pel klyn­ge­bom­ber. Vi har hel­ler ik­ke in­ve­ste­rin­ger, der med­vir­ker til atom­vå­ben uden for ik­ke-spred­­nings­­af­ta­­len (NPT). Det lig­ger i tråd med, at vo­res ram­mer for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger byg­ger på lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner fra or­ga­ni­sa­tio­ner som FN og OECD," sag­de Mi­cha­el Brockenhuus-Schack.

Vil have minister til at stramme lovgivning

For En­heds­li­sten er det vi­talt at for­sø­ge at for­hin­dre, at Re­al­da­nia og an­dre ak­tø­rer i den dan­ske filan­tro­pi­ske sek­tor i frem­ti­den kan in­ve­ste­re i vå­ben. Der­for stil­ler Eva Flyv­holm nu ud­valgs­spørgs­mål til er­hvervs­mi­ni­ster Simon

I før­ste om­gang vil jeg ta­ge de mil­de sty­rings­me­ka­nis­mer i brug

Or­la Hav – Er­hvervsord­fø­rer, Socialdemokratiet

Kol­lerup om, hvor­vidt han vil over­ve­je mu­lig­he­der­ne for at stram­me lov­giv­nin­gen, så fon­de og for­e­nin­ger ik­ke kan in­ve­ste­re i vå­ben­pro­du­cen­ter og pro­du­cen­ter af atomvåben.

”Bå­de fon­de, for­e­nin­ger og virk­som­he­der har en sær­lig for­plig­tel­se til at be­skyt­te men­ne­ske­liv og men­ne­ske­ret­tig­he­der. Net­op, når du sid­der med så sto­re kol­lek­ti­ve sum­mer, vir­ker det helt mær­ke­ligt, at de al­li­ge­vel med åb­ne øj­ne går og fo­re­ta­ger nog­le in­ve­ste­rin­ger, som så åben­lyst er uet­i­ske. Vo­res øn­ske fra En­heds­li­stens si­de, som vi vil drøf­te med mi­ni­ste­ren, er at se på, hvor­dan vi kan skær­pe lov­giv­nin­gen på det her om­rå­de, så det ik­ke bli­ver ved med at væ­re lov­ligt at in­ve­ste­re i ek­sem­pel virk­som­he­der, der pro­du­ce­rer atom­vå­ben,” si­ger Eva Flyvholm.

Hos re­ge­rings­par­ti­et er Or­la Hav dog ik­ke umid­del­bart indstil­let på at skul­le lov­gi­ve mod in­ve­ste­rin­ger i våben.

”I før­ste om­gang vil jeg ta­ge de mil­de sty­rings­me­ka­nis­mer i brug: Det er blandt an­det, at I fra Fun­dats sæt­ter fo­kus på sa­gen, og at Re­al­da­nia der­med skal stå på mål for si­ne in­ve­ste­rin­ger i of­fent­lig­he­den. Der­med bli­ver det ud­stil­let, hvor me­get Re­al­da­nia ud­skil­ler sig fra an­dre, som er me­re an­svar­li­ge i for­hold til det, de in­ve­ste­rer i. Men vi har ik­ke tra­di­tion for i for­hold til dansk er­hvervs­liv at be­stem­me, hvad man må in­ve­ste­re i. Vi kan be­stem­me, vi ik­ke vil ha­ve pro­duk­tion af kr­udt og kug­ler i Dan­mark, men om der er no­gen, der vil in­ve­ste­re i det an­dre ste­der, har vi ik­ke tra­di­tion for at op­stil­le reg­ler for. Men jeg vil ik­ke af­vi­se, at det på et tids­punkt kan kom­me på ta­le,” si­ger Or­la Hav.

Den­ne sto­re grad af åben­hed fra Re­al­da­nia sy­nes jeg be­stemt er anerkendelsesværdig

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen – Er­hvervsord­fø­rer, Venstre

Hos Ven­stre mø­der En­heds­li­stens for­slag til er­hvervs­mi­ni­ste­ren om at for­by­de fon­de og for­e­nin­ger at in­ve­ste­re i blandt an­det atom­vå­ben­pro­du­cen­ter in­gen sympati.

”Det er En­heds­li­stens syns­punkt, og det de­ler jeg ik­ke. Men det kan ik­ke over­ra­ske mig, at En­heds­li­sten me­ner, at de er bed­re til at in­ve­ste­re end dem, der har ejer­ska­bet over pen­ge­ne,” si­ger Tor­sten Scha­ck Pedersen.

Enhedslisten: Alle bør fremlægge investeringer

Som be­skre­vet i Fun­dats´ ar­ti­kel den 30. marts og i en le­de­rar­ti­kel sam­me dag er Re­al­da­nia ene i den dan­ske for­e­­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over investeringer.

Åben­he­den om for­e­nin­gens in­ve­ste­rin­ger mø­der stor an­er­ken­del­se hos En­heds­li­sten, som i et ud­valgs­spørgs­mål nu spør­ger er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup, om han vil ar­bej­de for, at al­le virk­som­he­der, fon­de og for­e­nin­ger skal frem­læg­ge åb­ne in­ve­ste­rings­li­ster for at frem­me eti­ske investeringer.

”Hvis man skal ro­se og an­er­ken­de Re­al­da­nia for no­get, så er det, at de rent fak­tisk læg­ger de­res in­ve­ste­rin­ger frem – det bur­de al­le an­dre og­så gø­re. Det er me­get væ­sent­ligt i mi­ne øj­ne, og det er dér, hvor pi­len pe­ger til­ba­ge på Chri­sti­ans­borg. I En­heds­li­sten me­ner vi, der skal væ­re krav om åb­ne in­ve­ste­rings­li­ster, som al­le er lov­plig­tigt un­der­lagt, for det er en af de må­der, vi kan ryk­ke den her dags­or­den i en me­re an­svar­lig ret­ning,” si­ger Eva Flyvholm.

Or­la Hav fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er dog ik­ke umid­del­bart stor til­hæn­ger af at stil­le krav om of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge aktielister.

”Ge­ne­relt er åben­hed en god ting. Men jeg er­ken­der, at der er for­ret­nings­hem­me­lig­he­der, og dem skal man og­så ha­ve mu­lig­hed for at ha­ve i den fi­nan­si­el­le sek­tor. Jeg ved, at sto­re de­le af pen­sions­bran­chen lø­ser de­res pro­ble­ma­tik­ker i for­hold til, om de over­hol­der etik­ker, ved at la­de sig un­der­læg­ge til­syn fra scre­e­nings­bu­reau­er, som kom­mer med en år­lig rap­por­te­ring. Krav om of­fent­lig­gø­rel­se af ak­tie­li­ster vil jeg nok væ­re til­ba­ge­hol­den­de med – men jeg vil ger­ne over­ve­je mu­lig­he­den for at an­be­fa­le en etisk scre­e­ning for at sik­re over­ens­stem­mel­se mel­lem po­li­tik for in­ve­ste­rin­ger og dét, man re­elt gør,” si­ger Or­la Hav.

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen fra Ven­stre an­er­ken­der Re­al­da­ni­as åben­hed, men kan på in­gen må­de til­slut­te sig En­heds­li­stens krav om åb­ne ak­tie­li­ster over investeringer.

”Den­ne sto­re grad af åben­hed fra Re­al­da­nia sy­nes jeg be­stemt er an­er­ken­del­ses­vær­dig, men det er Re­al­da­ni­as frie valg. Det er en mu­lig­hed, man selv skal be­stem­me, om man vil be­nyt­te sig af, og det skal ik­ke væ­re et lov­krav. Jeg me­ner ik­ke, jeg som bor­ger har krav på at vi­de, hvad ek­sem­pel­vis Carls­berg har pla­ce­ret de­res ak­ti­ver i – det må væ­re et spørgs­mål for Carls­bergs eje­re og ak­tio­næ­rer,” si­ger Tor­sten Scha­ck Pedersen.

Selvsupplerende bestyrelse

Iføl­ge Eva Flyv­holm hand­ler op­for­drin­gen om at frem­vi­se si­ne in­ve­ste­rin­ger blandt an­det om at gi­ve in­ter­es­sen­ter, for ek­sem­pel for­e­nin­gers med­lem­mer, mu­lig­hed for at rå­be vagt i ge­vær, hvis den for­e­ning, man er med­lem af, in­ve­ste­rer uetisk.

Pro­ble­met med Re­al­da­nia er, at for­e­nin­gen ik­ke i sam­me grad som pen­sions­kas­ser­ne gi­ver si­ne med­lem­mer de­mo­kra­tisk ind­fly­del­se på be­sty­rel­sens ageren

Or­la Hav – Er­hvervsord­fø­rer, Socialdemokratiet

Og i til­fæl­det med Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i vå­ben­pro­du­cen­ter hå­ber Eva Flyv­holm, at om­ta­len af sa­gen vil få den filan­tro­pi­ske for­e­nings med­lem­mer til at si­ge fra.

”Det vig­tig­ste, vi som lov­gi­ve­re kan bi­dra­ge med, er at in­si­ste­re på, at der skal sik­res åb­ne li­ster, så al­le med­lem­mer har mu­lig­hed for at vi­de, hvad der fo­re­går. Og jeg sy­nes i dén grad, der er brug for, at Re­al­da­ni­as med­lem­mer er med til at pres­se på, idet det for mig at se in­tet – ab­so­lut in­tet – har med eti­ske in­ve­ste­rin­ger at gø­re, når Re­al­da­nia hæl­der pen­ge di­rek­te ind i pro­du­cen­ter af atom­vå­ben,” si­ger Eva Flyvholm.

Or­la Hav me­ner, at Re­al­da­nia har en ud­for­dring i for­hold til med­lem­mer­nes indflydelse.

”Pro­ble­met med Re­al­da­nia er, at for­e­nin­gen ik­ke i sam­me grad som pen­sions­kas­ser­ne gi­ver si­ne med­lem­mer de­mo­kra­tisk ind­fly­del­se på be­sty­rel­sens age­ren. Den ind­fly­del­se er ik­ke helt til ste­de i Re­al­da­nia. Hvis jeg var grov, vil­le jeg si­ge, at vi næ­sten har at gø­re med en selv­sup­ple­ren­de be­sty­rel­se,” si­ger Or­la Hav.

Re­al­da­ni­as be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Bro­ken­huus-Scha­ck er ik­ke enig i Or­la Havs ud­læg­ning af med­lem­mer­nes de­mo­kra­ti­ske mu­lig­he­der. Han me­ner der­i­mod, at fle­re ek­semp­ler på kamp­valg ved for­e­nin­gens valg­mø­der "vid­ner om et le­ven­de med­lem­s­de­mo­kra­ti" (læs he­le Mi­cha­el Bro­ken­huus-Scha­cks svar på Or­la Havs kri­tik i bok­sen un­der artiklen).

Vil undersøge muligt brud på eksportforbud

I for­læn­gel­se af Fun­dats´ ar­ti­kel om Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger er det ik­ke kun er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup, som net­op har mod­ta­get to ud­valgs­spørgs­mål til be­sva­rel­se fra Eva Flyv­holm. Og­så uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Ko­fo­ed er ble­vet præ­sen­te­ret for et udvalgsspørgsmål.

Spørgs­må­let til uden­rigs­mi­ni­ste­ren går på, om han vil un­der­sø­ge, hvor­vidt Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i de 11 vå­ben­pro­du­cen­ter er i kon­flikt med dan­ske el­ler in­ter­na­tio­na­le reg­ler for vå­be­n­eks­port til De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, Sau­­di-Ara­­bi­en og Yemen.

”Som uden­rigs­ord­fø­rer me­ner jeg, det er re­le­vant at si­ge, at vi har et eks­port­for­bud til Sau­di Ara­bi­en og Emira­ter­ne, som sta­dig er gæl­den­de. Jeg kan ik­ke la­de væ­re med at tæn­ke, at nog­le af våb­ne­ne fra de her vå­ben­pro­du­cen­ter og le­ve­ran­dø­rer af kom­po­nen­ter me­get vel kan en­de i Sau­­di-Ara­­bi­en, Emira­ter­ne el­ler Ye­men. Så det er værd at få un­der­søgt nu, om der er ri­si­ko for, at nog­le af vo­res reg­ler er over­t­rå­dt med hen­syn til eks­port­for­bud­det, for så kan der fak­tisk væ­re ta­le om over­træ­del­se af bå­de dansk lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner,” si­ger Eva Flyvholm.

Så sent som i ja­nu­ar i år un­der­stre­ge­de Jep­pe Ko­fo­ed i Fol­ke­tin­gets uden­rigs­ud­valg sin hold­ning om, at der ik­ke bør eks­por­te­res vå­ben og mi­li­tært ud­styr fra Dan­mark til hver­ken Sau­­di-Ara­­bi­en el­ler De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, så læn­ge de på­gæl­den­de pro­duk­ter ri­si­ke­rer at bli­ve an­vendt i kon­flik­ten i Yemen.

Tre spørgsmål til ministre fra Enhedslisten

I for­læn­gel­se af Fun­dats´ ar­ti­kel om Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i blandt an­det vå­ben­sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atom­vå­ben og mi­li­tærma­te­ri­el til kamp­fly, har med­lem af Fol­ke­tin­get for En­heds­li­sten Eva Flyv­holm net­op stil­let tre ud­valgs­spørgs­mål: To til er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup og et til uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofoed.

Eva Flyv­holms Spørgs­mål til er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kollerup:

  • Vil mi­ni­ste­ren ar­bej­de for at al­le virk­som­he­der, fon­de og for­e­nin­ger skal frem­læg­ge åb­ne in­ve­ste­rings­li­ster for at frem­me eti­ske investeringer?
  • Vil mi­ni­ste­ren over­ve­je mu­lig­he­der­ne for at stram­me lov­giv­nin­gen så fon­de og for­e­nin­ger ik­ke kan in­ve­ste­re i vå­ben­pro­du­cen­ter og pro­du­cen­ter af atomvåben?

Eva Flyv­holms Spørgs­mål til uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofoed: 

  • Vil mi­ni­ste­ren un­der­sø­ge om Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i 11 vå­ben­pro­du­cen­ter kom­mer i kon­flikt med dan­ske el­ler in­ter­na­tio­na­le reg­ler for vå­ben til Emira­ter­ne, Sau­­di-Ara­­bi­en og Yemen?

Realdanias bestyrelsesformand Michael Brokenhuus-Schack svarer på Orla Havs kritik af manglende medindflydelse på bestyrelsens ageren:

”Vi er ik­ke eni­ge i den ud­læg­ning. Re­al­da­nia har et re­præ­sen­ta­tivt de­mo­kra­ti med 170.000 med­lem­mer, hvor med­lem­mer­ne væl­ger vo­res re­præ­sen­tant­skab, og re­præ­sen­tant­ska­bet væl­ger be­sty­rel­sen. Vi har i al­le år haft kamp­valg til vo­res re­præ­sen­tant­skab i en el­ler fle­re valg­grup­per, og seks gan­ge til vo­res be­sty­rel­se. Det, me­ner vi, vid­ner om et le­ven­de med­lem­s­de­mo­kra­ti. Vi ar­bej­der der­u­d­over lø­ben­de på at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et yder­li­ge­re. Vi ta­ger vo­res gover­nan­ce me­get se­ri­øst, føl­ger bå­de an­be­fa­lin­ger for fon­de og sel­ska­ber og har en klar og sæd­van­lig op­de­ling mel­lem øver­ste myn­dig­hed, be­sty­rel­sen og direktionen.

Vi er ik­ke en pen­sions­kas­se, hvor det er den en­kel­tes egen pen­sions­op­spa­ring, der er sel­ve for­må­let. Vo­res for­mål er at øge al­le dan­ske­res livskva­li­tet gen­nem det byg­ge­de mil­jø – bå­de nu og for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. Der­for er vo­res for­mue et mid­del til at ind­fri det­te mål og vi har så­le­des en for­plig­tel­se til, at der er ba­lan­ce mel­lem vo­res in­ve­ste­rin­ger og vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. Af den grund er der be­hov for en ræk­ke for­skel­lig­ar­te­de kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­sen – fra in­ve­ste­rings­kom­pe­ten­cer over filan­tro­pi og det byg­ge­de mil­jø til for­e­nings­kom­pe­ten­cer. At sik­re det­te har der gen­nem al­le 20 år væ­ret en god og kon­struk­tiv di­a­log mel­lem be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab om.

Vo­res in­ve­ste­rin­ger sker ty­pisk gen­nem fon­de sam­men med an­dre in­ve­sto­rer. Vo­res in­ve­ste­rings­stra­te­gi byg­ger – ud over in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner og lov­giv­ning – på til­gan­gen ’en­ga­ge­ment’, hvor vi sø­ger di­a­lo­gen, for­di vi, som man­ge an­dre, me­ner, vi på den må­de bedst ska­ber po­si­ti­ve for­an­drin­ger. Vi læg­ger me­get stor vægt på at op­træ­de an­svar­ligt og vi øger lø­ben­de vo­res am­bi­tio­ner. Vo­res in­ve­ste­rin­ger læg­ger sig op ad be­slut­nin­ger i Fol­ke­tin­get og in­ter­na­tio­nal lov­giv­ning og kon­ven­tio­ner. Det er på linje med en ræk­ke fon­de og for­e­nin­ger, der er sam­men­lig­ne­li­ge, og med til­gan­gen i de fon­de, vi in­ve­ste­rer sam­men med. Der har for ny­lig væ­ret de­bat i Fol­ke­tin­get om Dan­marks for­hold til ik­ke-spred­­nings­­af­ta­­len, som der er bred po­li­tisk op­bak­ning til, som føl­ge af vo­res NA­TO-med­lem­­skab,” skri­ver Mi­cha­el Bro­ken­huus-Scha­ck i et email-svar via Re­al­da­ni­as pressechef.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…