Annoncespot_img

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

”Manglende etik” og ”noget svineri”. Sådan lyder reaktionen fra Socialdemokratiet og Enhedslisten på Realdanias investeringer i 11 våbenselskaber, der blandt andet producerer atomvåben. Venstre, derimod, ønsker ikke at agere ”overdommer” over foreningens investeringer, så længe lovgivningen overholdes. Enhedslisten beder nu både erhvervsministeren og udenrigsministeren om at forholde sig til sagen.

For­svars-, ud­dan­nel­ses- og uden­rigs­ord­fø­rer for En­heds­li­sten, Eva Flyv­holm; er­hvervsord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Or­la Hav og er­hvervsord­fø­rer for Ven­stre Tor­sten Scha­ck Pedersen.

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i 11 vå­ben­sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atom­vå­ben, kamp­dro­ner og an­det militærmateriel.

Som Fun­dats kun­ne for­tæl­le i en ar­ti­kel li­ge før på­ske, frem­går det af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger pr. 31. de­cem­ber 2020, at for­e­nin­gen blandt an­det har in­ve­ste­ret i sel­ska­ber­ne Bae Sy­stems, Hunting­ton In­galls og Lei­dos, der al­le pro­du­ce­rer atomvåben.

På Re­al­da­ni­as ak­tie­li­ste står og­så Te­xtron, som ud over en bred vif­te af vå­ben og krigs­ud­styr står bag ud­vik­lin­gen af kamp­dro­nen V-247 og frem til 2018 pro­du­ce­re­de klyngebomber.

”Jeg sy­nes, Re­al­da­nia mang­ler no­get af den etik, som pen­sions­bran­chen læg­ger ned over si­ne in­ve­ste­rin­ger. De al­ler­f­le­ste pen­sions­sel­ska­ber, jeg ken­der til, har gen­nem­ført ini­ti­a­ti­ver, hvor man har gen­nem­gå­et sin in­ve­ste­rings­por­te­føl­je og lu­get tem­me­lig kraf­tigt ud i den for at le­ve op til de eti­ske nor­mer, der er ble­vet fast­lagt. Det be­ty­der blandt an­det, at de har for­mu­le­ret en po­li­tik om ik­ke at in­ve­ste­re i vå­ben og an­den død­brin­gen­de pro­duk­tion. Og det hav­de jeg ger­ne set, Re­al­da­nia og­så hav­de med i sin in­ve­ste­rings­po­li­tik,” si­ger er­hvervsord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et Or­la Hav til Fundats.

End­nu hår­de­re er kri­tik­ken af Re­al­da­nia fra En­heds­li­stens Eva Flyv­holm, der blandt an­det er par­tiets for­svars-, ud­dan­nel­ses- og udenrigsordfører:

For mig er det svært at se, hvor­dan Re­al­da­nia kan på­stå at ha­ve en etisk til­gang til investeringer

Eva Flyv­holm – For­svars-, ud­dan­nel­ses- og uden­rigs­ord­fø­rer, Enhedslisten

”Rent ud sagt me­ner jeg, det er no­get svi­ne­ri. Det er dybt pro­ble­ma­tisk at kø­re si­ne in­ve­ste­rin­ger på en må­de, så man til­si­de­sæt­ter be­skyt­tel­sen af men­ne­ske­liv for at op­nå størst mu­lig pro­fit. Når man ser på, hvor­dan man­ge an­dre virk­som­he­der med en etisk pro­fil age­rer, er det jo net­op, at de ik­ke la­ver in­ve­ste­rin­ger a la dem, som Re­al­da­nia har fo­re­ta­get. For mig er det svært at se, hvor­dan Re­al­da­nia kan på­stå at ha­ve en etisk til­gang til in­ve­ste­rin­ger, når de ik­ke hol­der sig til­ba­ge fra at in­ve­ste­re i for ek­sem­pel atom­vå­ben, kamp­fly og ube­man­de­de dro­ner. Vi ved jo godt, hvad så­dan­ne vå­ben bli­ver brugt til, og det er ik­ke for sjov,” fast­slår Eva Flyvholm.

Venstre: Frihed inden for lovens rammer

Hos det stør­ste op­po­si­tions­par­ti Ven­stre har er­hvervsord­fø­rer Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen in­gen in­ten­tio­ner om at blan­de sig i Re­al­da­ni­as må­de at in­ve­ste­re på, så læn­ge dansk lov­giv­ning overholdes.

”Jeg har det grund­syns­punkt, at uan­set, om det er en filan­tro­pisk for­e­ning el­ler et pen­sions­sel­skab, skal in­ve­ste­rin­ger ske i hen­hold til gæl­den­de lov­giv­ning. Og så har de in­den for lovens ram­mer fri­hed til at in­ve­ste­re i, hvad de me­ner gi­ver dem det bed­ste af­kast,” si­ger Tor­sten Scha­ck Pedersen.

For mig hand­ler det om, at de over­hol­der lovgivningen

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen – Er­hvervsord­fø­rer, Venstre

- Så du ser ik­ke no­get uet­isk i at in­ve­ste­re i vå­ben­sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atomvåben?

”Jeg skal ik­ke age­re for­sva­rer for Re­al­da­nia, men jeg be­mær­ker, at det er NA­TO-vå­ben, der er ta­le om. Så så­dan set er det jo med til at un­der­byg­ge dansk sik­ker­heds­po­li­tik – ba­re for at gø­re det ty­de­ligt, at man ik­ke skal tro, det dre­jer sig om klyn­ge­bom­ber pro­du­ce­ret i Paki­stan. Det, sy­nes jeg, er væ­sent­ligt at un­der­stre­ge. For mig hand­ler det om, at de over­hol­der lov­giv­nin­gen, og jeg vil ik­ke som po­li­ti­ker væ­re over­dom­mer over de­res in­ve­ste­rings­po­li­tik,” un­der­stre­ger Tor­sten Scha­ck Pedersen.

Som be­skre­vet i Fun­dats den 30. marts ser Re­al­da­ni­as di­rek­tør og for­mand­skab hel­ler ik­ke selv no­gen pro­ble­mer med at in­ve­ste­re en del af for­e­nin­gens filan­tro­pi­ske mid­ler i blandt an­det atomvåbenproducenter.

Di­rek­tør Jes­per Ny­gård be­to­ne­de, at in­ve­ste­rin­ger­ne er i tråd med for­e­nin­gens po­li­tik for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger, som byg­ger på gæl­den­de lov­giv­ning og kon­ven­tio­ner i Dan­mark og internationalt.

Vo­res øn­ske fra En­heds­li­stens si­de, som vi vil drøf­te med mi­ni­ste­ren, er at se på, hvor­dan vi kan skær­pe lov­giv­nin­gen på det her område

Eva Flyv­holm – For­svars-, ud­dan­nel­ses- og uden­rigs­ord­fø­rer, Enhedslisten

Og Re­al­da­ni­as be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck slog fast, at bå­de han selv og re­sten af be­sty­rel­sen ”selv­føl­ge­lig står på mål for Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rings­stra­te­gi og der­for og­så for vo­res sam­le­de investeringsportefølje.”

”Vi har in­gen in­ve­ste­rin­ger i kon­tro­ver­si­el­le vå­ben som for ek­sem­pel klyn­ge­bom­ber. Vi har hel­ler ik­ke in­ve­ste­rin­ger, der med­vir­ker til atom­vå­ben uden for ik­ke-spred­nings­af­ta­len (NPT). Det lig­ger i tråd med, at vo­res ram­mer for sam­funds­ansvar­li­ge in­ve­ste­rin­ger byg­ger på lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner fra or­ga­ni­sa­tio­ner som FN og OECD," sag­de Mi­cha­el Brockenhuus-Schack.

Vil have minister til at stramme lovgivning

For En­heds­li­sten er det vi­talt at for­sø­ge at for­hin­dre, at Re­al­da­nia og an­dre ak­tø­rer i den dan­ske filan­tro­pi­ske sek­tor i frem­ti­den kan in­ve­ste­re i vå­ben. Der­for stil­ler Eva Flyv­holm nu ud­valgs­spørgs­mål til er­hvervs­mi­ni­ster Simon

I før­ste om­gang vil jeg ta­ge de mil­de sty­rings­me­ka­nis­mer i brug

Or­la Hav – Er­hvervsord­fø­rer, Socialdemokratiet

Kol­lerup om, hvor­vidt han vil over­ve­je mu­lig­he­der­ne for at stram­me lov­giv­nin­gen, så fon­de og for­e­nin­ger ik­ke kan in­ve­ste­re i vå­ben­pro­du­cen­ter og pro­du­cen­ter af atomvåben.

”Bå­de fon­de, for­e­nin­ger og virk­som­he­der har en sær­lig for­plig­tel­se til at be­skyt­te men­ne­ske­liv og men­ne­ske­ret­tig­he­der. Net­op, når du sid­der med så sto­re kol­lek­ti­ve sum­mer, vir­ker det helt mær­ke­ligt, at de al­li­ge­vel med åb­ne øj­ne går og fo­re­ta­ger nog­le in­ve­ste­rin­ger, som så åben­lyst er uet­i­ske. Vo­res øn­ske fra En­heds­li­stens si­de, som vi vil drøf­te med mi­ni­ste­ren, er at se på, hvor­dan vi kan skær­pe lov­giv­nin­gen på det her om­rå­de, så det ik­ke bli­ver ved med at væ­re lov­ligt at in­ve­ste­re i ek­sem­pel virk­som­he­der, der pro­du­ce­rer atom­vå­ben,” si­ger Eva Flyvholm.

Hos re­ge­rings­par­ti­et er Or­la Hav dog ik­ke umid­del­bart indstil­let på at skul­le lov­gi­ve mod in­ve­ste­rin­ger i våben.

”I før­ste om­gang vil jeg ta­ge de mil­de sty­rings­me­ka­nis­mer i brug: Det er blandt an­det, at I fra Fun­dats sæt­ter fo­kus på sa­gen, og at Re­al­da­nia der­med skal stå på mål for si­ne in­ve­ste­rin­ger i of­fent­lig­he­den. Der­med bli­ver det ud­stil­let, hvor me­get Re­al­da­nia ud­skil­ler sig fra an­dre, som er me­re an­svar­li­ge i for­hold til det, de in­ve­ste­rer i. Men vi har ik­ke tra­di­tion for i for­hold til dansk er­hvervs­liv at be­stem­me, hvad man må in­ve­ste­re i. Vi kan be­stem­me, vi ik­ke vil ha­ve pro­duk­tion af kr­udt og kug­ler i Dan­mark, men om der er no­gen, der vil in­ve­ste­re i det an­dre ste­der, har vi ik­ke tra­di­tion for at op­stil­le reg­ler for. Men jeg vil ik­ke af­vi­se, at det på et tids­punkt kan kom­me på ta­le,” si­ger Or­la Hav.

Den­ne sto­re grad af åben­hed fra Re­al­da­nia sy­nes jeg be­stemt er anerkendelsesværdig

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen – Er­hvervsord­fø­rer, Venstre

Hos Ven­stre mø­der En­heds­li­stens for­slag til er­hvervs­mi­ni­ste­ren om at for­by­de fon­de og for­e­nin­ger at in­ve­ste­re i blandt an­det atom­vå­ben­pro­du­cen­ter in­gen sympati.

”Det er En­heds­li­stens syns­punkt, og det de­ler jeg ik­ke. Men det kan ik­ke over­ra­ske mig, at En­heds­li­sten me­ner, at de er bed­re til at in­ve­ste­re end dem, der har ejer­ska­bet over pen­ge­ne,” si­ger Tor­sten Scha­ck Pedersen.

Enhedslisten: Alle bør fremlægge investeringer

Som be­skre­vet i Fun­dats´ ar­ti­kel den 30. marts og i en le­de­rar­ti­kel sam­me dag er Re­al­da­nia ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over investeringer.

Åben­he­den om for­e­nin­gens in­ve­ste­rin­ger mø­der stor an­er­ken­del­se hos En­heds­li­sten, som i et ud­valgs­spørgs­mål nu spør­ger er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup, om han vil ar­bej­de for, at al­le virk­som­he­der, fon­de og for­e­nin­ger skal frem­læg­ge åb­ne in­ve­ste­rings­li­ster for at frem­me eti­ske investeringer.

”Hvis man skal ro­se og an­er­ken­de Re­al­da­nia for no­get, så er det, at de rent fak­tisk læg­ger de­res in­ve­ste­rin­ger frem – det bur­de al­le an­dre og­så gø­re. Det er me­get væ­sent­ligt i mi­ne øj­ne, og det er dér, hvor pi­len pe­ger til­ba­ge på Chri­sti­ans­borg. I En­heds­li­sten me­ner vi, der skal væ­re krav om åb­ne in­ve­ste­rings­li­ster, som al­le er lov­plig­tigt un­der­lagt, for det er en af de må­der, vi kan ryk­ke den her dags­or­den i en me­re an­svar­lig ret­ning,” si­ger Eva Flyvholm.

Or­la Hav fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er dog ik­ke umid­del­bart stor til­hæn­ger af at stil­le krav om of­fent­ligt til­gæn­ge­li­ge aktielister.

”Ge­ne­relt er åben­hed en god ting. Men jeg er­ken­der, at der er for­ret­nings­hem­me­lig­he­der, og dem skal man og­så ha­ve mu­lig­hed for at ha­ve i den fi­nan­si­el­le sek­tor. Jeg ved, at sto­re de­le af pen­sions­bran­chen lø­ser de­res pro­ble­ma­tik­ker i for­hold til, om de over­hol­der etik­ker, ved at la­de sig un­der­læg­ge til­syn fra scre­e­nings­bu­reau­er, som kom­mer med en år­lig rap­por­te­ring. Krav om of­fent­lig­gø­rel­se af ak­tie­li­ster vil jeg nok væ­re til­ba­ge­hol­den­de med – men jeg vil ger­ne over­ve­je mu­lig­he­den for at an­be­fa­le en etisk scre­e­ning for at sik­re over­ens­stem­mel­se mel­lem po­li­tik for in­ve­ste­rin­ger og dét, man re­elt gør,” si­ger Or­la Hav.

Tor­sten Scha­ck Pe­der­sen fra Ven­stre an­er­ken­der Re­al­da­ni­as åben­hed, men kan på in­gen må­de til­slut­te sig En­heds­li­stens krav om åb­ne ak­tie­li­ster over investeringer.

”Den­ne sto­re grad af åben­hed fra Re­al­da­nia sy­nes jeg be­stemt er an­er­ken­del­ses­vær­dig, men det er Re­al­da­ni­as frie valg. Det er en mu­lig­hed, man selv skal be­stem­me, om man vil be­nyt­te sig af, og det skal ik­ke væ­re et lov­krav. Jeg me­ner ik­ke, jeg som bor­ger har krav på at vi­de, hvad ek­sem­pel­vis Carls­berg har pla­ce­ret de­res ak­ti­ver i – det må væ­re et spørgs­mål for Carls­bergs eje­re og ak­tio­næ­rer,” si­ger Tor­sten Scha­ck Pedersen.

Selvsupplerende bestyrelse

Iføl­ge Eva Flyv­holm hand­ler op­for­drin­gen om at frem­vi­se si­ne in­ve­ste­rin­ger blandt an­det om at gi­ve in­ter­es­sen­ter, for ek­sem­pel for­e­nin­gers med­lem­mer, mu­lig­hed for at rå­be vagt i ge­vær, hvis den for­e­ning, man er med­lem af, in­ve­ste­rer uetisk.

Pro­ble­met med Re­al­da­nia er, at for­e­nin­gen ik­ke i sam­me grad som pen­sions­kas­ser­ne gi­ver si­ne med­lem­mer de­mo­kra­tisk ind­fly­del­se på be­sty­rel­sens ageren

Or­la Hav – Er­hvervsord­fø­rer, Socialdemokratiet

Og i til­fæl­det med Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i vå­ben­pro­du­cen­ter hå­ber Eva Flyv­holm, at om­ta­len af sa­gen vil få den filan­tro­pi­ske for­e­nings med­lem­mer til at si­ge fra.

”Det vig­tig­ste, vi som lov­gi­ve­re kan bi­dra­ge med, er at in­si­ste­re på, at der skal sik­res åb­ne li­ster, så al­le med­lem­mer har mu­lig­hed for at vi­de, hvad der fo­re­går. Og jeg sy­nes i dén grad, der er brug for, at Re­al­da­ni­as med­lem­mer er med til at pres­se på, idet det for mig at se in­tet – ab­so­lut in­tet – har med eti­ske in­ve­ste­rin­ger at gø­re, når Re­al­da­nia hæl­der pen­ge di­rek­te ind i pro­du­cen­ter af atom­vå­ben,” si­ger Eva Flyvholm.

Or­la Hav me­ner, at Re­al­da­nia har en ud­for­dring i for­hold til med­lem­mer­nes indflydelse.

”Pro­ble­met med Re­al­da­nia er, at for­e­nin­gen ik­ke i sam­me grad som pen­sions­kas­ser­ne gi­ver si­ne med­lem­mer de­mo­kra­tisk ind­fly­del­se på be­sty­rel­sens age­ren. Den ind­fly­del­se er ik­ke helt til ste­de i Re­al­da­nia. Hvis jeg var grov, vil­le jeg si­ge, at vi næ­sten har at gø­re med en selv­sup­ple­ren­de be­sty­rel­se,” si­ger Or­la Hav.

Re­al­da­ni­as be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Bro­ken­huus-Scha­ck er ik­ke enig i Or­la Havs ud­læg­ning af med­lem­mer­nes de­mo­kra­ti­ske mu­lig­he­der. Han me­ner der­i­mod, at fle­re ek­semp­ler på kamp­valg ved for­e­nin­gens valg­mø­der "vid­ner om et le­ven­de med­lem­s­de­mo­kra­ti" (læs he­le Mi­cha­el Bro­ken­huus-Scha­cks svar på Or­la Havs kri­tik i bok­sen un­der artiklen).

Vil undersøge muligt brud på eksportforbud

I for­læn­gel­se af Fun­dats´ ar­ti­kel om Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger er det ik­ke kun er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup, som net­op har mod­ta­get to ud­valgs­spørgs­mål til be­sva­rel­se fra Eva Flyv­holm. Og­så uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Ko­fo­ed er ble­vet præ­sen­te­ret for et udvalgsspørgsmål.

Spørgs­må­let til uden­rigs­mi­ni­ste­ren går på, om han vil un­der­sø­ge, hvor­vidt Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i de 11 vå­ben­pro­du­cen­ter er i kon­flikt med dan­ske el­ler in­ter­na­tio­na­le reg­ler for vå­be­n­eks­port til De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, Sau­di-Ara­bi­en og Yemen.

”Som uden­rigs­ord­fø­rer me­ner jeg, det er re­le­vant at si­ge, at vi har et eks­port­for­bud til Sau­di Ara­bi­en og Emira­ter­ne, som sta­dig er gæl­den­de. Jeg kan ik­ke la­de væ­re med at tæn­ke, at nog­le af våb­ne­ne fra de her vå­ben­pro­du­cen­ter og le­ve­ran­dø­rer af kom­po­nen­ter me­get vel kan en­de i Sau­di-Ara­bi­en, Emira­ter­ne el­ler Ye­men. Så det er værd at få un­der­søgt nu, om der er ri­si­ko for, at nog­le af vo­res reg­ler er over­t­rå­dt med hen­syn til eks­port­for­bud­det, for så kan der fak­tisk væ­re ta­le om over­træ­del­se af bå­de dansk lov­giv­ning og in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner,” si­ger Eva Flyvholm.

Så sent som i ja­nu­ar i år un­der­stre­ge­de Jep­pe Ko­fo­ed i Fol­ke­tin­gets uden­rigs­ud­valg sin hold­ning om, at der ik­ke bør eks­por­te­res vå­ben og mi­li­tært ud­styr fra Dan­mark til hver­ken Sau­di-Ara­bi­en el­ler De For­e­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, så læn­ge de på­gæl­den­de pro­duk­ter ri­si­ke­rer at bli­ve an­vendt i kon­flik­ten i Yemen.

Tre spørgsmål til ministre fra Enhedslisten

I for­læn­gel­se af Fun­dats´ ar­ti­kel om Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i blandt an­det vå­ben­sel­ska­ber, der pro­du­ce­rer atom­vå­ben og mi­li­tærma­te­ri­el til kamp­fly, har med­lem af Fol­ke­tin­get for En­heds­li­sten Eva Flyv­holm net­op stil­let tre ud­valgs­spørgs­mål: To til er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kol­lerup og et til uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofoed.

Eva Flyv­holms Spørgs­mål til er­hvervs­mi­ni­ster Si­mon Kollerup:

  • Vil mi­ni­ste­ren ar­bej­de for at al­le virk­som­he­der, fon­de og for­e­nin­ger skal frem­læg­ge åb­ne in­ve­ste­rings­li­ster for at frem­me eti­ske investeringer?
  • Vil mi­ni­ste­ren over­ve­je mu­lig­he­der­ne for at stram­me lov­giv­nin­gen så fon­de og for­e­nin­ger ik­ke kan in­ve­ste­re i vå­ben­pro­du­cen­ter og pro­du­cen­ter af atomvåben?

Eva Flyv­holms Spørgs­mål til uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofoed: 

  • Vil mi­ni­ste­ren un­der­sø­ge om Re­al­da­ni­as in­ve­ste­rin­ger i 11 vå­ben­pro­du­cen­ter kom­mer i kon­flikt med dan­ske el­ler in­ter­na­tio­na­le reg­ler for vå­ben til Emira­ter­ne, Sau­di-Ara­bi­en og Yemen?

Realdanias bestyrelsesformand Michael Brokenhuus-Schack svarer på Orla Havs kritik af manglende medindflydelse på bestyrelsens ageren:

”Vi er ik­ke eni­ge i den ud­læg­ning. Re­al­da­nia har et re­præ­sen­ta­tivt de­mo­kra­ti med 170.000 med­lem­mer, hvor med­lem­mer­ne væl­ger vo­res re­præ­sen­tant­skab, og re­præ­sen­tant­ska­bet væl­ger be­sty­rel­sen. Vi har i al­le år haft kamp­valg til vo­res re­præ­sen­tant­skab i en el­ler fle­re valg­grup­per, og seks gan­ge til vo­res be­sty­rel­se. Det, me­ner vi, vid­ner om et le­ven­de med­lem­s­de­mo­kra­ti. Vi ar­bej­der der­u­d­over lø­ben­de på at styr­ke med­lem­s­de­mo­kra­ti­et yder­li­ge­re. Vi ta­ger vo­res gover­nan­ce me­get se­ri­øst, føl­ger bå­de an­be­fa­lin­ger for fon­de og sel­ska­ber og har en klar og sæd­van­lig op­de­ling mel­lem øver­ste myn­dig­hed, be­sty­rel­sen og direktionen.

Vi er ik­ke en pen­sions­kas­se, hvor det er den en­kel­tes egen pen­sions­op­spa­ring, der er sel­ve for­må­let. Vo­res for­mål er at øge al­le dan­ske­res livskva­li­tet gen­nem det byg­ge­de mil­jø – bå­de nu og for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. Der­for er vo­res for­mue et mid­del til at ind­fri det­te mål og vi har så­le­des en for­plig­tel­se til, at der er ba­lan­ce mel­lem vo­res in­ve­ste­rin­ger og vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter. Af den grund er der be­hov for en ræk­ke for­skel­lig­ar­te­de kom­pe­ten­cer i be­sty­rel­sen – fra in­ve­ste­rings­kom­pe­ten­cer over filan­tro­pi og det byg­ge­de mil­jø til for­e­nings­kom­pe­ten­cer. At sik­re det­te har der gen­nem al­le 20 år væ­ret en god og kon­struk­tiv di­a­log mel­lem be­sty­rel­se og re­præ­sen­tant­skab om.

Vo­res in­ve­ste­rin­ger sker ty­pisk gen­nem fon­de sam­men med an­dre in­ve­sto­rer. Vo­res in­ve­ste­rings­stra­te­gi byg­ger – ud over in­ter­na­tio­na­le kon­ven­tio­ner og lov­giv­ning – på til­gan­gen ’en­ga­ge­ment’, hvor vi sø­ger di­a­lo­gen, for­di vi, som man­ge an­dre, me­ner, vi på den må­de bedst ska­ber po­si­ti­ve for­an­drin­ger. Vi læg­ger me­get stor vægt på at op­træ­de an­svar­ligt og vi øger lø­ben­de vo­res am­bi­tio­ner. Vo­res in­ve­ste­rin­ger læg­ger sig op ad be­slut­nin­ger i Fol­ke­tin­get og in­ter­na­tio­nal lov­giv­ning og kon­ven­tio­ner. Det er på linje med en ræk­ke fon­de og for­e­nin­ger, der er sam­men­lig­ne­li­ge, og med til­gan­gen i de fon­de, vi in­ve­ste­rer sam­men med. Der har for ny­lig væ­ret de­bat i Fol­ke­tin­get om Dan­marks for­hold til ik­ke-spred­nings­af­ta­len, som der er bred po­li­tisk op­bak­ning til, som føl­ge af vo­res NA­TO-med­lem­skab,” skri­ver Mi­cha­el Bro­ken­huus-Scha­ck i et email-svar via Re­al­da­ni­as pressechef.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer