Læringscenter på koldkrigsmuseum og kortlægning af biodiversitet i danske skove får fondsstøtte

Ugens ud­valg­te ud­de­lin­ger om­fat­ter blandt an­det Nor­dea-fon­dens støt­te til et nyt læ­rings­cen­ter på Kold­krigs­mu­se­et Re­gan Vest, en be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den til ind­sats i Li­ba­non, der skal for­bed­re sund­he­den for sy­ri­ske flygt­nin­ge, og støt­te fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond til en kort­læg­ning af bi­o­di­ver­si­te­ten i 20 dan­ske skove. 

Na­tursty­rel­sen net­op få­et ni mil­li­o­ner kro­ner fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond til at gen­nem­fø­re en så­kaldt ba­se­li­ne, der skal gi­ve et grun­digt øje­bliks­bil­le­de af na­tu­ren i 20 af de nye om­rå­der med urørt skov (Fo­to: Naturstyrelsen)

Vi kom­mer vidt om­kring – bå­de geo­gra­fisk, øko­no­misk og i for­hold til ty­pen af støt­te­de pro­jek­ter – i den­ne uges rund­t­ur blandt ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Rund­t­u­ren star­ter i Rold Skov i Him­mer­land, nær­me­re be­stemt på Kold­krigs­mu­se­et Re­gan Vest, som åb­ner i 2022. Nor­­dea-fon­­den har net­op ud­delt 3,15 mil­li­o­ner kro­ner til etab­le­rin­gen af et læ­rings­cen­ter, der pla­ce­res i mu­se­ets nye vel­komst- og ud­stil­lings­byg­ning, op­ly­ser fon­den i en nyhed på sin hjemmeside.

Læ­rings­cen­tret hen­ven­der sig pri­mært til de æld­ste fol­ke­sko­le­klas­ser, gym­na­si­er samt er­hvervs­sko­ler, som blandt an­det kan del­ta­ge i di­lem­m­a­spil om be­va­rel­sen af det dan­ske de­mo­kra­ti i krisesituationer.

”Vi er me­get gla­de for, at vi nu kan re­a­li­se­re pla­ner­ne om at rul­le den vig­ti­ge de­mo­kra­ti­for­tæl­ling ud for kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. For­tæl­lin­gen om Re­gan Vest er grund­læg­gen­de for­tæl­lin­gen om det dan­ske de­mo­kra­ti og om, hvor langt Dan­mark vil­le gå for at be­va­re det. Den for­tæl­ling er evigt ak­tu­el, og med et nyt, mo­der­ne læ­rings­cen­ter får vi – i au­ten­ti­ske hi­sto­ri­ske ram­mer - mu­lig­hed for at syn­lig­gø­re de de­mo­kra­ti­ske vær­di­er over for spe­ci­fikt den­ne må­l­grup­pe,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Lars Chri­sti­an Nør­bach, Nord­jyl­lands Hi­sto­ri­ske Museum.

Ud­de­lings­chef i Nor­­dea-fon­­den Chri­sti­ne Pa­lu­­dan-Mül­­ler be­teg­ner kold­krigs­bun­ke­ren Re­gan Vest, der har lagt navn til det nye mu­se­um, som et sym­bol på, at de­mo­kra­ti ik­ke kan ta­ges for givet.

”Læ­rings­cen­tret bli­ver en hi­sto­risk plat­form for at for­mid­le og en­ga­ge­re sær­ligt un­ge i spørgs­mål om de­mo­kra­tiets over­le­vel­se og væ­sen,” si­ger Chri­sti­ne Paludan-Müller.
Det nye læ­rings­cen­ter på kold­krigs­mu­se­et ven­tes at stå klar til brug i 2023.

Natur skal kortlægges i urørte skove

Med do­na­tio­nen fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond kan vi nu sæt­te gang i en stor og grun­dig fel­tun­der­sø­gel­se, der er de­sig­net af biodiversitetsforskere

Sig­ne Nep­per Lar­sen – Vi­ce­di­rek­tør, Naturstyrelsen

Vi fort­sæt­ter ud i de dan­ske sko­ve, nær­me­re be­stemt til 20 nye, urør­te statsskove.

I lø­bet af de kom­men­de år vil are­a­let af urørt stats­skov bli­ve fi­redoblet i for­hold til i 2016. For at kun­ne føl­ge ud­vik­lin­gen for sko­vens plan­ter og dyr har Na­tursty­rel­sen net­op få­et ni mil­li­o­ner kro­ner fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond til at gen­nem­fø­re en så­kaldt ba­se­li­ne, der skal gi­ve et grun­digt øje­bliks­bil­le­de af na­tu­ren i 20 af de nye om­rå­der med urørt skov.

”I Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond er vi gla­de for at kun­ne bi­dra­ge med vig­tig ny vi­den i Na­tursty­rel­sens sto­re pro­jekt for om­læg­ning til urørt skov. Selv med stær­ke forsk­nings­an­be­fa­lin­ger fær­des pro­jek­tet på del­vist ube­t­rå­dt land, hvor­for det er helt nød­ven­digt at må­le og do­ku­men­te­re til­stand og ef­fek­ter på bi­o­di­ver­si­te­ten, som er he­le for­må­let med urørt skov. Det kom­mer os al­le til gavn,” si­ger di­rek­tør Han­ne Haa­ck Lar­sen i en pres­se­med­del­el­se fra Naturstyrelsen.

Iføl­ge vi­ce­di­rek­tør Sig­ne Nep­per Lar­sen fra Na­tursty­rel­sen er det en hi­sto­risk stor ind­sats for at genop­ret­te na­tu­ren og bi­o­di­ver­si­te­ten på sta­tens are­a­ler, der er påbegyndt.

”Med do­na­tio­nen fra Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond kan vi nu sæt­te gang i en stor og grun­dig fel­tun­der­sø­gel­se, der er de­sig­net af bi­o­di­ver­si­tets­for­ske­re, og som kan gen­ta­ges om nog­le år. Det er me­get vær­di­fuldt, at vi nu får et langt bed­re grund­lag for at bli­ve klo­ge­re på, hvad de sto­re ind­sat­ser be­ty­der for na­tu­ren,” si­ger vi­ce­di­rek­tør Sig­ne Nep­per Larsen.

Un­der­sø­gel­sen bli­ver gen­nem­ført i 20 af de nye om­rå­der for urørt skov fra 2021 til 2023. Om­rå­der­ne spæn­der li­ge fra Ska­gen Klit­plan­ta­ge til Al­min­din­gen på Bornholm.

Sundhed skal forbedres for syriske flygtninge

Fra de dan­ske sko­ve ta­ger vi et geo­gra­fisk stort spring til Li­ba­non, hvor No­vo Nor­disk Fon­den net­op har be­vil­get 57,5 mil­li­o­ner kro­ner til en fi­re­årig ind­sats, der skal for­bed­re sund­he­den for sy­ri­ske flygt­nin­ge og an­dre sår­ba­re grup­per, som li­der af kro­ni­ske, ik­ke-smit­som­­me sygdomme.

Rø­de Kors og Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion er blandt de få dan­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, der har fore­byg­gel­se og be­hand­ling af ik­ke-smit­som­­me syg­dom­me i hu­ma­ni­tæ­re kri­se­om­rå­der som en spidskompetence

Han­na Li­ne Jakob­sen – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

Pro­jek­tet kom­bi­ne­rer for før­ste gang kom­pe­ten­cer­ne hos Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion og Rø­de Kors i en fæl­les indsats.

”Rø­de Kors og Wor­ld Di­a­be­tes Fo­un­da­tion er blandt de få dan­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, der har fore­byg­gel­se og be­hand­ling af ik­ke-smit­som­­me syg­dom­me i hu­ma­ni­tæ­re kri­se­om­rå­der som en spids­kom­pe­ten­ce. Jeg ser et stort po­ten­ti­a­le i, at de to or­ga­ni­sa­tio­ner med det­te pro­jekt for­e­ner de­res kræf­ter for at for­bed­re sund­heds-si­tu­a­tio­­nen for de sy­ri­ske flygt­nin­ge og lo­kal­be­folk­nin­gen i Li­ba­non,” si­ger Han­na Li­ne Jakob­sen, der er Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, i en pressemeddelelse.

Li­ba­non er dybt præ­get af kri­sen i Sy­ri­en ef­ter at ha­ve mod­ta­get fle­re end 1,5 mil­li­o­ner sy­ri­ske flygt­nin­ge over de se­ne­ste år. Sam­ti­dig med at sund­heds­sy­ste­met er un­der pres fra de man­ge flygt­nin­ge, har den po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske usta­bi­li­tet og Covid19-pan­­de­­mi­en gjort fle­re li­ba­ne­se­re fat­ti­ge­re og af­hæn­gi­ge af det of­fent­li­ge sundhedssystem.

Det nye pro­jekt skal med­vir­ke til at styr­ke sund­heds­sy­ste­met gen­nem for­bed­ret ka­pa­ci­tet på op mod 230 lo­ka­le sund­heds­cen­tre, der dæk­ker næ­sten he­le Libanon.

Penge til enzymforskning og bedre behandling i sundhedssektor

No­vo Nor­disk Fon­den er og­så den gla­de gi­ver af ot­te mil­li­o­ner kro­ner til et in­ter­na­tio­nalt forsk­nings­cen­ter på Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet (DTU) in­den for en­zym­forsk­ning og -uddannelse.

Én af ver­dens før­en­de for­ske­re på en­zym­forsk­nings­om­rå­det, den fran­ske pro­fes­sor Ber­nard Hen­ris­sat, flyt­ter med støt­te fra No­vo Nor­disk Fon­den sin forsk­nings­adres­se til DTU. Her skal han bi­dra­ge til at op­byg­ge forsk­nings­cen­tret in­den for en­zym­forsk­ning og -ud­dan­nel­se med tæt kon­takt til industrien.

Vi har mod­ta­get rig­tig man­ge højt kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger og spæn­den­de pro­jek­ter, som har po­ten­ti­a­le til at for­bed­re sam­men­hæn­gen i patientbehandlingen

Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fonden

Ber­nard Hen­ris­sat har gen­nem me­re end tre år­ti­er le­ve­ret ba­ne­bry­den­de forsk­nings­re­sul­ta­ter og er le­den­de in­den for ud­vik­ling af bio­in­for­ma­ti­ske værk­tø­jer til for­ud­si­gel­se af en­zy­mers funk­tion. Han kom­mer fra en stil­ling som forsk­nings­di­rek­tør ved Cen­tre Na­tio­nal de la Re­cher­che Sci­en­ti­fique på Aix-Mar­­seil­­le Uni­ver­si­te­tet i Marseille.

Med an­sæt­tel­sen af Ber­nard Hen­ris­sat øn­sker DTU Bio­en­gi­ne­e­ring at løf­te sin en­zym­forsk­ning og ud­dan­nel­se in­den for om­rå­det op på in­ter­na­tio­nalt topniveau.

”Vi hå­ber, at vi ved hjælp af bio­in­for­ma­ti­ske me­to­der og kun­stig in­tel­li­gens kan bli­ve in­ter­na­tio­nalt før­en­de in­den­for genom­ba­se­ret for­ud­si­gel­se af kul­hy­dra­ta­k­ti­ve og an­dre en­zy­mers funk­tion,” si­ger di­rek­tør for DTU Bio­en­gi­ne­e­ring Bjar­ne Bak Chri­sten­sen i en pressemeddelelse.

Der­u­d­over har No­vo Nor­disk Fon­den i den for­løb­ne uge of­fent­lig­gjort sin støt­te med i alt seks mil­li­o­ner kro­ner til syv forsk­nings­pro­jek­ter, der skal frem­brin­ge ny vi­den om, hvor­dan der kan ska­bes bed­re og me­re sam­men­hæn­gen­de be­hand­lings­for­løb for pa­tien­ter i den dan­ske sundhedssektor.

De syv be­vil­lin­ger er gi­vet til pro­jek­ter i he­le lan­det, blandt an­det i Aar­hus, Kol­ding og København.
Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, be­to­ner, at be­hand­lin­gen i sund­heds­væ­se­net er un­der for­an­dring, og der er be­hov at un­der­sø­ge, hvor­dan man kan or­ga­ni­se­re be­hand­lin­gen bed­re og be­nyt­te nye tek­no­lo­gi­ske mu­lig­he­der bedst mu­ligt til gavn for patienterne.

”Vi har mod­ta­get rig­tig man­ge højt kva­li­fi­ce­re­de an­søg­nin­ger og spæn­den­de pro­jek­ter, som har po­ten­ti­a­le til at for­bed­re sam­men­hæn­gen i pa­tient­be­hand­lin­gen, og vi ser me­get frem til at føl­ge de be­vil­ge­de pro­jek­ter,” si­ger Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou i en pressemeddelelse.

Børn skal begejstres for naturvidenskab

Det hand­ler om at ska­be be­gej­string for na­tur­vi­den­skab hos dan­ske børn og un­ge, når Po­ul Due Jen­sens Fond har ind­gå­et et nyt tre­årigt part­ner­skab med Astra – Det Na­tio­na­le Naturfagscenter.

Pen­ge­ne er må­l­ret­tet Na­tur­vi­den­skabs­festi­va­len, som si­den 1998 har bi­dra­get til, at børn og un­ge i Dan­mark får en­ga­ge­ren­de op­le­vel­ser med STEM (Sci­en­ce, Te­ch­no­lo­gy, En­gi­ne­e­ring og Mathematics).

Po­ul Due Jen­sens Fonds be­vil­ling er på 7,5 mil­li­o­ner kro­ner over tre år. Pen­ge­ne går til ar­ran­ge­men­ter i for­bin­del­se med Na­tur­vi­den­skabs­festi­va­len i uge 39.

I alt er det for­vent­nin­gen over de næ­ste tre år at støt­te 350 festi­va­lak­ti­vi­te­ter, der skal gi­ve 100.000 børn og un­ge sjove og spæn­den­de op­le­vel­ser med naturvidenskab.

Fondspenge finansierer skatebane i Esbjerg

Vi slut­ter i høj fart og med hjul un­der fød­der­ne – nem­lig med en del­vis fonds­fi­nan­si­e­ret ska­te­ba­ne i Esbjerg.

Det har væ­ret en vild pro­ces, hvor vi stort set kun har mødt op­bak­ning fra fon­de, po­li­ti­ke­re og an­dre samarbejdspartnere

Bo Vil­lum­sen – For­mand, Es­b­jerg Skateforening

I en pres­se­med­del­el­se fra Es­b­jerg Kom­mu­ne op­ly­ses det, at Es­b­jerg Ska­te­for­e­ning har ind­sam­let næ­sten en mil­li­on kro­ner til en ny uden­dørs ska­te­ba­ne, som for­e­nin­gen foræ­rer til Es­b­jerg Kom­mu­ne. Mid­ler­ne til ba­nen kom­mer fra blandt an­dre Lauritzen Fon­den, Jo­han Hof­f­mann Fon­den og Es­b­jerg Fonden.

”I Es­b­jerg Kom­mu­ne er vi me­get tak­nem­me­li­ge for den ge­ne­rø­se ga­ve, som vil gi­ve de man­ge ska­te­re mar­kant bed­re mu­lig­he­der for at dyr­ke de­res in­ter­es­se sam­men. Stre­et­kul­tu­ren er i vækst, og jeg er sik­ker på, at den nye ba­ne vil gi­ve et boost til he­le stre­et­mil­jø­et,” si­ger for­man­den for kul­­tur- og fri­tids­ud­val­get i Es­b­jerg Kom­mu­ne May-Britt An­drea Andersen.

Etab­le­rin­gen af ska­te­ba­nen skal god­ken­des en­de­ligt af Es­b­jerg By­råd, og der­ef­ter glæ­der for­man­den for Es­b­jerg Ska­te­for­e­ning Bo Vil­lum­sen sig til at se den ny ba­ne ta­ge form.

”Det bli­ver så fedt. Det har væ­ret en vild pro­ces, hvor vi stort set kun har mødt op­bak­ning fra fon­de, po­li­ti­ke­re og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re,” si­ger Bo Villumsen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…