Realdania mørklægger centrale dele af kritisk evaluering

Medlemmerne i den filantropiske forening Realdania må ikke få indblik i centrale dele af en rapport, som kritiserer medlemsdemokratiet i foreningen. Administrerende direktør Jesper Nygård afviser, at mørklægningen er problematisk.

Evaluering af foreningsstrategi
Selv­om en ak­tu­el eva­lu­e­ring af Re­al­da­ni­as for­e­nings­stra­te­gi in­de­hol­der al­vor­li­ge kri­tik­punk­ter af Re­al­da­ni­as med­lem­s­de­mo­kra­ti, så er for­e­nin­gens med­lem­mer af­skå­ret fra at læ­se den ful­de rapport.

Med­lem­mer­ne i Re­al­da­nia må ik­ke få ind­blik i cen­tra­le de­le af en kri­tisk rap­port, som ad­va­rer imod fle­re svag­he­der i Re­al­da­ni­as medlemsdemokrati.

For­e­nin­gens le­del­se nø­jes nem­lig med at frem­læg­ge et re­sumé på 10 si­der i ste­det for at of­fent­lig­gø­re den ful­de rap­port med kon­su­lent­hu­set Ram­bøll Ma­na­ge­ment Con­sul­tings sam­le­de vur­de­ring af for­e­nings­stra­te­gi­en og med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i Realdania.

I eva­lu­e­rin­gens re­sumé skri­ver kon­su­len­ter­ne blandt an­det, at lav del­ta­gel­se til Re­al­da­ni­as valg og valg­del­ta­ger­nes hø­je al­der er “ud­for­dren­de for den de­mo­kra­ti­ske le­gi­ti­me­ring” i for­e­nin­gen, li­ge­som rap­por­ten og­så kon­sta­te­rer, at “for­e­nings­de­mo­kra­ti­et le­ver ge­ne­relt ik­ke mel­lem valgene.”

Men selv­om re­suméet in­de­hol­der al­vor­li­ge kri­tik­punk­ter af Re­al­da­ni­as med­lem­s­de­mo­kra­ti, så er med­lem­mer­ne alt­så af­skå­ret fra at læ­se den ful­de rapport.

Den ful­de rap­port in­de­hol­der el­lers iføl­ge re­suméet en ræk­ke af kon­su­len­ter­nes an­be­fa­lin­ger om, hvor­dan med­lem­mer­nes rol­le i for­e­nin­gen kan styr­kes i frem­ti­den, li­ge­som den be­skæf­ti­ger sig med, hvor­dan Re­al­da­nia kan for­bed­re de­mo­kra­ti­et i for­e­nin­gen her og nu.

Realdania: til internt brug

Men det er ik­ke pro­ble­ma­tisk at til­ba­ge­hol­de den ful­de rap­port om Re­al­da­ni­as for­e­nings­stra­te­gi og med­lem­s­de­mo­kra­ti, si­ger Re­al­da­ni­as ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Nygård.

“Der er en ræk­ke af kon­su­len­ter­nes an­be­fa­lin­ger, som in­de­hol­der kob­lin­ger til an­dre ty­per virk­som­he­der. Og i rap­por­ten er der op­lys­nin­ger om an­dre for­e­nin­ger, som de og en ræk­ke in­ter­view­per­so­ner har gi­vet i for­tro­lig­hed til eva­lu­a­tor, hvor op­dra­get har væ­ret, at den skul­le skri­ves til vo­res in­ter­ne brug. Så sel­ve rap­por­ten kan vi ik­ke of­fent­lig­gø­re. Den er skre­vet til vo­res be­sty­rel­se som et red­skab til at eva­lu­e­re vo­res sam­le­de for­e­nings­stra­te­gi,” si­ger Jes­per Nygård.

Sel­ve rap­por­ten kan vi ik­ke of­fent­lig­gø­re. Den er skre­vet til vo­res be­sty­rel­se som et red­skab til at eva­lu­e­re vo­res sam­le­de foreningsstrategi.

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania 

Af sam­me år­sag har for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed –- det 109 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab og­så kun ad­gang til re­suméet, som de fik til­sendt for­ud for et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i juni.

Men ef­ter Fun­dats har ta­get sa­gen om den mørklag­te eva­lu­e­ring op, plan­læg­ger Re­al­da­nia nu at vi­se den ful­de rap­port for re­præ­sen­tant­ska­bet. Det sker i for­bin­del­se med en plan­lagt temadrøf­tel­se i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, op­ly­ser Jes­per Ny­gård ef­ter interviewet.

Jes­per Ny­gård vur­de­rer, at for­tro­lig­he­den i sid­ste en­de gi­ver fle­re go­de og ær­li­ge råd, end hvis den ful­de rap­port blev lagt frem for offentligheden.

“Hvis vi de­ler rap­por­ten, så vil­le det ba­re kun­ne ska­de vo­res pro­ces og vo­res åben­hed med an­dre par­ter. Hvis man of­fent­lig­gør alt, så får man ik­ke de go­de råd, man kan få fra an­dre, og så får vi og­så en me­get me­re tam eva­lu­e­ring ud af det. Så vi prø­ver at væ­re så trans­pa­ren­te, som vi over­ho­ve­det kan uden at ska­de vo­res pro­ces­ser. Og uden at få an­dre til at luk­ke mun­den,” si­ger Jes­per Nygård.

– Men kun­ne man ik­ke ba­re ha­ve nø­je­des med at ta­ge de føl­som­me de­le ud frem for at at ko­ge he­le rap­por­ten ned?

“Det er jo ik­ke et to-si­ders re­sumé, men et ti-si­ders re­sumé. Så det er et me­get, me­get fyl­digt re­sumé, som eva­lu­a­tor har la­vet. Det er fuldt ud dæk­ken­de for kon­klu­sio­ner­ne på det bag­ud­ret­te­de, men ik­ke fuldt ud dæk­ken­de på en ræk­ke af eva­lu­a­tors bud på, hvad vi kun­ne gø­re for at kom­me vi­de­re. Det vil vi ta­ge med i vo­res næ­ste pro­ces. Men jeg tror, at vi er me­get trans­pa­ren­te. Der er ik­ke man­ge an­dre ste­der, hvor du fin­der så­dan nog­le re­suméer her lagt ud,” si­ger Jes­per Nygård.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer