Realdania mørklægger centrale dele af kritisk evaluering

Med­lem­mer­ne i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia må ik­ke få ind­blik i cen­tra­le de­le af en rap­port, som kri­ti­se­rer med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i for­e­nin­gen. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Ny­gård af­vi­ser, at mørklæg­nin­gen er problematisk.

Evaluering af foreningsstrategi
Selv­om en ak­tu­el eva­lu­e­ring af Re­al­da­ni­as for­e­nings­stra­te­gi in­de­hol­der al­vor­li­ge kri­tik­punk­ter af Re­al­da­ni­as med­lem­s­de­mo­kra­ti, så er for­e­nin­gens med­lem­mer af­skå­ret fra at læ­se den ful­de rapport.

Med­lem­mer­ne i Re­al­da­nia må ik­ke få ind­blik i cen­tra­le de­le af en kri­tisk rap­port, som ad­va­rer imod fle­re svag­he­der i Re­al­da­ni­as medlemsdemokrati.

For­e­nin­gens le­del­se nø­jes nem­lig med at frem­læg­ge et re­sumé på 10 si­der i ste­det for at of­fent­lig­gø­re den ful­de rap­port med kon­su­lent­hu­set Ram­bøll Ma­na­ge­ment Con­sul­tings sam­le­de vur­de­ring af for­e­nings­stra­te­gi­en og med­lem­s­de­mo­kra­ti­et i Realdania.

I eva­lu­e­rin­gens re­sumé skri­ver kon­su­len­ter­ne blandt an­det, at lav del­ta­gel­se til Re­al­da­ni­as valg og valg­del­ta­ger­nes hø­je al­der er “ud­for­dren­de for den de­mo­kra­ti­ske le­gi­ti­me­ring” i for­e­nin­gen, li­ge­som rap­por­ten og­så kon­sta­te­rer, at “for­e­nings­de­mo­kra­ti­et le­ver ge­ne­relt ik­ke mel­lem valgene.”

Men selv­om re­suméet in­de­hol­der al­vor­li­ge kri­tik­punk­ter af Re­al­da­ni­as med­lem­s­de­mo­kra­ti, så er med­lem­mer­ne alt­så af­skå­ret fra at læ­se den ful­de rapport.

Den ful­de rap­port in­de­hol­der el­lers iføl­ge re­suméet en ræk­ke af kon­su­len­ter­nes an­be­fa­lin­ger om, hvor­dan med­lem­mer­nes rol­le i for­e­nin­gen kan styr­kes i frem­ti­den, li­ge­som den be­skæf­ti­ger sig med, hvor­dan Re­al­da­nia kan for­bed­re de­mo­kra­ti­et i for­e­nin­gen her og nu.

Realdania: til internt brug

Men det er ik­ke pro­ble­ma­tisk at til­ba­ge­hol­de den ful­de rap­port om Re­al­da­ni­as for­e­nings­stra­te­gi og med­lem­s­de­mo­kra­ti, si­ger Re­al­da­ni­as ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Jes­per Nygård.

“Der er en ræk­ke af kon­su­len­ter­nes an­be­fa­lin­ger, som in­de­hol­der kob­lin­ger til an­dre ty­per virk­som­he­der. Og i rap­por­ten er der op­lys­nin­ger om an­dre for­e­nin­ger, som de og en ræk­ke in­ter­view­per­so­ner har gi­vet i for­tro­lig­hed til eva­lu­a­tor, hvor op­dra­get har væ­ret, at den skul­le skri­ves til vo­res in­ter­ne brug. Så sel­ve rap­por­ten kan vi ik­ke of­fent­lig­gø­re. Den er skre­vet til vo­res be­sty­rel­se som et red­skab til at eva­lu­e­re vo­res sam­le­de for­e­nings­stra­te­gi,” si­ger Jes­per Nygård.

Sel­ve rap­por­ten kan vi ik­ke of­fent­lig­gø­re. Den er skre­vet til vo­res be­sty­rel­se som et red­skab til at eva­lu­e­re vo­res sam­le­de foreningsstrategi.

Jes­per Ny­gård – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania 

Af sam­me år­sag har for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed –- det 109 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab og­så kun ad­gang til re­suméet, som de fik til­sendt for­ud for et re­præ­sen­tant­skabs­mø­de i juni.

Men ef­ter Fun­dats har ta­get sa­gen om den mørklag­te eva­lu­e­ring op, plan­læg­ger Re­al­da­nia nu at vi­se den ful­de rap­port for re­præ­sen­tant­ska­bet. Det sker i for­bin­del­se med en plan­lagt temadrøf­tel­se i be­gyn­del­sen af sep­tem­ber, op­ly­ser Jes­per Ny­gård ef­ter interviewet.

Jes­per Ny­gård vur­de­rer, at for­tro­lig­he­den i sid­ste en­de gi­ver fle­re go­de og ær­li­ge råd, end hvis den ful­de rap­port blev lagt frem for offentligheden.

“Hvis vi de­ler rap­por­ten, så vil­le det ba­re kun­ne ska­de vo­res pro­ces og vo­res åben­hed med an­dre par­ter. Hvis man of­fent­lig­gør alt, så får man ik­ke de go­de råd, man kan få fra an­dre, og så får vi og­så en me­get me­re tam eva­lu­e­ring ud af det. Så vi prø­ver at væ­re så trans­pa­ren­te, som vi over­ho­ve­det kan uden at ska­de vo­res pro­ces­ser. Og uden at få an­dre til at luk­ke mun­den,” si­ger Jes­per Nygård.

– Men kun­ne man ik­ke ba­re ha­ve nø­je­des med at ta­ge de føl­som­me de­le ud frem for at at ko­ge he­le rap­por­ten ned?

“Det er jo ik­ke et to-si­­ders re­sumé, men et ti-si­­ders re­sumé. Så det er et me­get, me­get fyl­digt re­sumé, som eva­lu­a­tor har la­vet. Det er fuldt ud dæk­ken­de for kon­klu­sio­ner­ne på det bag­ud­ret­te­de, men ik­ke fuldt ud dæk­ken­de på en ræk­ke af eva­lu­a­tors bud på, hvad vi kun­ne gø­re for at kom­me vi­de­re. Det vil vi ta­ge med i vo­res næ­ste pro­ces. Men jeg tror, at vi er me­get trans­pa­ren­te. Der er ik­ke man­ge an­dre ste­der, hvor du fin­der så­dan nog­le re­suméer her lagt ud,” si­ger Jes­per Nygård.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsformænds politiske handlefrihed deler vandene

”Vil du væ­re med i mit net­værk?” ly­der spørgs­må­let øverst på Lars Løk­ke Ras­mus­sens hjem­mesi­de. Til­bud­det om at kom­me med i den tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Foundgood-stifter advarer: Fonde risikerer at tabe værdifuld viden på gulvet

Af­rap­por­te­rings­sæ­so­nen står for dø­ren i ci­vil­sam­fun­det. De kom­men­de må­ne­der skal man­ge hund­re­de ngo’er, for­e­nin­ger og ildsjæ­le for­tæl­le fon­de­ne, hvad der kom ud af deres…

Forskningsordfører: Forum for Forskningsfinansiering virker som en syltekrukke

Forsk­nings­ord­fø­rer Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll fra De Kon­ser­va­ti­ve vil ha­ve forsk­nings­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen (S) på ba­nen i sa­gen om Forum for Forsk­nings­fi­nan­si­e­ring. Iføl­ge Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll sker der…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Fonden Langelands Elforsyning sælger fra

Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning øn­sker at sæl­ge el­for­sy­nin­gen til det for­bru­ge­re­je­de Ener­gi Fyn og fort­sæt­te som en al­men­fond med fo­kus på at ud­vik­le Lan­geland. Det…

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Coronakrise

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…