Novo Nordisk Fonden optrapper kamp mod antibiotikaresistens

Fle­re end 700.000 men­ne­sker dø­de i 2019 som føl­ge af in­fek­tio­ner for­år­sa­get af an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­te bak­te­ri­er, og det år­li­ge dødstal for­ven­tes at nå 10 mil­li­o­ner i 2050. Det er bag­grun­den for etab­le­rin­gen af en ny in­ter­na­tio­nal in­ve­ste­rings­fond, der skal fi­nan­si­e­re ud­vik­lin­gen af an­ti­bi­o­ti­ka. No­vo Nor­disk Fon­den sky­der 330 mil­li­o­ner kro­ner ind i den nye fond, men fort­sæt­ter sam­ti­dig med ufor­mind­sket styr­ke si­ne øv­ri­ge ind­sat­ser på om­rå­det.

Antibiotikaresistente bakterier (modelfoto)
No­vo Nor­disk Fon­den er med sit bi­drag på 330 mil­li­o­ner kro­ner den stør­ste dan­ske bi­drag­y­der til en ny in­ter­na­tio­nal in­ve­ste­rings­fond, AMR Action Fund, der vil in­ve­ste­re i bi­o­tek­sel­ska­ber, der ud­vik­ler nye an­ti­bi­o­ti­ka til pa­tien­ter med aku­t­te in­fek­tions­syg­dom­me (mo­del­fo­to).

An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens har de se­ne­ste år haft høj pri­o­ri­tet hos No­vo Nor­disk Fon­den. Og nu sæt­ter den er­hvervs­dri­ven­de fond yder­li­ge­re tur­bo på sin ind­sats mod det, der be­teg­nes som en glo­bal sund­heds­kri­se med po­ten­ti­a­le til at over­gå bå­de kræft og covid-19 med hen­syn til døds­fald og om­kost­nin­ger.

No­vo Nor­disk Fon­den er så­le­des med sit bi­drag på 330 mil­li­o­ner kro­ner den stør­ste dan­ske bi­drag­y­der til en ny in­ter­na­tio­nal in­ve­ste­rings­fond, AMR Action Fund, der vil in­ve­ste­re i bi­o­tek­sel­ska­ber, der ud­vik­ler nye an­ti­bi­o­ti­ka til pa­tien­ter med aku­t­te in­fek­tions­syg­dom­me.

Og­så No­vo Nor­disk A/S med 165 mil­li­o­ner kro­ner og me­di­ci­nal­virk­som­he­der­ne Leo Phar­ma og Lund­beck med hver 16,5 mil­li­o­ner kro­ner bi­dra­ger til AMR Action Fund, som har et sam­let bud­get på godt seks mil­li­ar­der kro­ner.

I 2019 dø­de fle­re end 700.000 men­ne­sker som føl­ge af in­fek­tio­ner for­år­sa­get af an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­te bak­te­ri­er, og dødstal­let for­ven­tes at sti­ge så vold­somt i de kom­men­de år, at det i 2050 vil nå 10 mil­li­o­ner men­ne­sker år­ligt.

Kæmpe sundhedstrussel

For at kæm­pe imod den skræm­men­de, for­ven­te­de ud­vik­ling har No­vo Nor­disk Fon­den si­den 2016 ud­delt 20 be­vil­lin­ger til en sam­let vær­di på 392 mil­li­o­ner kro­ner til ud­vik­lin­gen af nye an­ti­bi­o­ti­ka, og i 2018 op­ret­te­de fon­den der­u­d­over i re­gi af No­vo Hol­dings in­ve­ste­rings­fon­den Re­pair Im­pact Fund med det for­mål at in­ve­ste­re én mil­li­ard kro­ner i virk­som­he­der, der ud­vik­ler helt nye an­ti­bi­o­ti­ka.

”Med 700.000 år­li­ge døds­fald ta­ler tal­le­ne desvær­re for sig selv. Der er ta­le om en kæm­pe sund­heds­trus­sel i Dan­mark og glo­balt,” fast­slår Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, St­ef­fen Lü­ders.

Iføl­ge St­ef­fen Lü­ders er der fle­re år­sa­ger til, at fon­den nu igen har den sto­re teg­ne­bog frem­me på an­ti­­bi­o­ti­ka­re­si­­stens-om­­rå­­det og sky­der så man­ge pen­ge ind i den nye, in­ter­na­tio­na­le fond.

I de kom­men­de år vil No­vo Nor­disk Fon­den des­u­den fo­ku­se­re be­vil­lin­ger til sund­heds­re­la­te­ret da­ta­vi­den­skab og in­nova­ti­ve te­ra­pi­er.

St­ef­fen Lü­ders – Se­ni­or Vi­ce Presi­dent, No­vo Nor­disk Fon­den

”An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­s­om­rå­det er ik­ke øko­no­misk pro­fi­ta­belt, og ud­vik­le­re af ny me­di­cin kan ik­ke tje­ne ud­vik­lings­om­kost­nin­ger­ne hjem. Der­for har in­ve­sto­rer og big phar­ma truk­ket sig fra om­rå­det. Sær­ligt til den tid­li­ge forsk­ning er der man­gel på fi­nan­si­e­ring, og der­for lan­ce­re­de No­vo Nor­disk Fon­den Re­pair Im­pact Fund, som til da­to har in­ve­ste­ret i ni virk­som­he­der. Si­den 2018 er den fi­nan­si­el­le si­tu­a­tion imid­ler­tid for­vær­ret, og nu er det gen­nem he­le ud­vik­lings­fa­sen, at der mang­ler fi­nan­si­e­ring til at kom­me vi­de­re med pro­jek­ter. Re­pair Im­pact Fund har vist, der er mas­ser af go­de pro­jek­ter og spæn­den­de vi­den­skab, der po­ten­ti­elt kan gø­re en stor for­skel og bi­dra­ge til at ta­ck­le ud­for­drin­gen, men da fi­nan­si­e­rin­gen her­fra – fa­se 2 og frem – nu og­så er tør­ret ud, har vi væ­ret in­ter­es­se­re­de i at fin­de en løs­ning til at und­gå, at pro­jek­ter­ne stran­der, virk­som­he­der­ne luk­ker og ta­len­ter­ne sø­ger mod an­dre græs­gan­ge, her­un­der selv­føl­ge­lig at der er fi­nan­si­e­ring til at fø­re Re­pairs pro­jek­ter vi­de­re,” si­ger St­ef­fen Lü­ders.

Der­for har No­vo Nor­disk Fon­den fra be­gyn­del­sen væ­ret ak­tiv bi­drag­y­der til ud­form­nin­gen af den nye AMR Action Fund.

Lobbyindsats og ministeropbakning

Ud­over de øko­no­mi­ske in­ve­ste­rin­ger bli­ver der og­så be­hov for at skær­pe op­mærk­som­he­den om­kring be­ho­vet for ny an­ti­bi­o­ti­ka, så der kan ska­bes bed­re ar­bejds­be­tin­gel­ser for ud­vik­ler­ne, for­tæl­ler St­ef­fen Lü­ders:

”Pro­ble­met er ik­ke løst med AMR Action Fund, som sat­ser på at få to-fi­re an­ti­bi­o­ti­ka på mar­ke­det, hvil­ket er en fin start. Der skal kon­ti­nu­er­ligt til­fø­res nye, da re­si­stens kon­stant ud­vik­ler sig, og en del af pro­jek­tet bli­ver og­så at stå for en in­­for­­ma­tions- og lob­byind­sats, der skal sø­ge at æn­dre ram­me­vil­kå­re­ne, så­le­des at ud­vik­le­re af an­ti­bi­o­ti­ka kan kla­re sig på al­min­de­li­ge vil­kår,” si­ger han.

I juli må­ned delt­og Sund­heds- og æl­dre­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke (S) i et vir­tu­elt pres­se­mø­de i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af AMR Action Fund. Han glæ­der sig over det væ­sent­li­ge dan­ske bi­drag til fon­dens øko­no­mi­ske fun­da­ment.

”An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens er en af de stør­ste glo­ba­le sund­heds­trus­ler, som ver­dens­sam­fun­det er nødt til at stå sam­men om at lø­se. AMR Action Fund er et vig­tigt nyt ini­ti­a­tiv, for­di den nye fond skal væ­re med til at sik­re, at der bli­ver ud­vik­let nye ef­fek­ti­ve an­ti­bi­o­ti­ka. Det er glæ­de­ligt at se de mar­kan­te øko­no­mi­ske bi­drag fra dansk si­de, der vi­ser vil­je til at bi­dra­ge til at løf­te den­ne op­ga­ve,” sag­de Magnus He­u­ni­cke i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen, hvor han blandt an­dre var vir­tu­elt flan­ke­ret af ge­ne­ral­di­rek­tø­ren for WHO, præ­si­den­ten for Den Eu­ro­pæ­i­ske In­ve­ste­rings­bank og den ty­ske sund­heds­mi­ni­ster.

om AMR Action Fund
  • AMR Action Fund (AMR er en for­kor­tel­se for ”an­ti­mi­cro­bi­al re­si­stan­ce”) vil in­ve­ste­re i min­dre og mel­lem­sto­re bi­o­te­kvirk­som­he­der, som ud­vik­ler nye in­nova­ti­ve for­mer for an­ti­bi­o­ti­ka.
  • Vil der­u­d­over stå i spid­sen for en lob­byind­sats i for­hold til re­ge­rin­ger for at, som det hed­der i en pres­se­med­del­el­se, ”ska­be mar­keds­vil­kår, der mu­lig­gør bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger i an­ti­bi­o­ti­ka.”
  • Er etab­le­ret på ini­ti­a­tiv af den in­ter­na­tio­na­le bran­che­or­ga­ni­sa­tion for me­di­ci­nal­virk­som­he­der, IFPMA.
  • Fon­den støt­tes øko­no­misk af fle­re end 20 før­en­de me­di­ci­nal­virk­som­he­der, her­un­der Pfizer, Merck, Bo­e­hrin­ger In­gel­heim, Glaxos­mit­hkli­ne og Jo­hn­son & Jo­hn­son.
  • Sam­let bud­get ved lan­ce­ring: godt 6 mil­li­ar­der kro­ner (én mil­li­ard US-dol­lars)
  • Et uaf­hæn­gigt Sci­en­ti­fic Ad­visory Bo­ard be­stå­en­de af før­en­de eks­per­ter vil rå­d­gi­ve AMR Action Fund om de en­kel­te in­ve­ste­rin­ger.

St­ef­fen Lü­ders be­to­ner sam­ti­dig, at det tre­cif­re­de mil­li­onbi­drag til den nye in­ve­ste­rings­fond in­gen­lun­de be­ty­der, at No­vo Nor­disk Fon­den vil dros­le ned på si­ne øv­ri­ge be­vil­lin­ger til an­ti­­bi­o­ti­ka­re­si­­stens-pro­jek­ter.

”Vo­res ak­ti­vi­te­ter fort­sæt­ter med ufor­mind­sket styr­ke. Re­pair Im­pact Fund har fort­sat som mål at in­ve­ste­re én mil­li­ard kro­ner i 20 virk­som­he­der el­ler pro­jek­ter over en tre-fem-årig pe­ri­o­de fra 2018. I de kom­men­de år vil No­vo Nor­disk Fon­den des­u­den fo­ku­se­re be­vil­lin­ger til sund­heds­re­la­te­ret da­ta­vi­den­skab og in­nova­ti­ve te­ra­pi­er, hvor am­bi­tio­nen er, at det skal fø­re til ud­vik­lin­gen af helt nye tek­no­lo­gi­er, der kan stæk­ke an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens, li­ge­som frem­skridt in­den for ge­ne­tisk forsk­ning, om­i­cs, og da­ta­sci­en­ce vil kun­ne an­ven­des i nye pro­jek­ter,” si­ger St­ef­fen Lü­ders.

AMR Action Fund for­ven­tes at væ­re ope­ra­tio­nel i lø­bet af fjer­de kvar­tal i 2020 og vil fo­re­ta­ge sin før­ste in­ve­ste­ring i før­ste kvar­tal 2021.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…