Annoncespot_img

Jørgen Huno indtræder i Stibofondens bestyrelse

Jørgen Huno Rasmussen er valgt som nyt bestyrelsesmedlem i Stibofonden.

Jørgen Huno Rasmussen (foto: Tryg)
Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen (fo­to: Tryg)

Fhv. kon­cer­n­chef i FLS­midth, Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, der i dag er pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem, har fø­jet end­nu en fond­s­kon­cern til sin po­r­te­føl­je af bestyrelseshverv. 

Det op­ly­ste han tirs­dag 26. ja­nu­ar på sin Linkedin-profil. 

”Det var med stolt­hed, at jeg i dag ind­t­rå­d­te i be­sty­rel­sen for Sti­bo­fon­den og Sti­bo Hol­ding, der ejer den 225 års er­far­ne og hæ­der­kro­ne­de virk­som­hed, op­rin­de­ligt kendt som Aar­huus Stifts­bog­tryk­ke­rie og i dag en in­ter­na­tio­nal softwa­re­kon­cern samt skan­di­na­visk mar­keds­le­der in­den for gra­fisk pro­duk­tion. Det er al­tid spæn­den­de at ind­le­de et nyt ka­pi­tel, som jeg har sto­re for­vent­nin­ger til,” skri­ver Jør­gen Hu­no Rasmussen.

Sti­bo­kon­cer­nen har næ­sten 1.300 an­sat­te og fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge for­mål er at sik­re virk­som­he­der­nes "fort­sat­te kon­so­li­de­ring og udvikling.”

Der­u­d­over gi­ver fon­den støt­te til vi­den­ska­be­lig forsk­ning, til løs­ning af so­ci­a­le og kul­tu­rel­le op­ga­ver og til for­mål, der kan gav­ne dansk er­hvervs­livs trivsel. 

I de se­ne­re år er ud­de­lin­ger­ne især gå­et til forsk­ning samt kul­tu­rel­le og so­ci­a­le for­mål. I det se­ne­ste regn­skabsår ud­gjor­de ud­de­lin­ger­ne 2,2 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det af fon­dens se­ne­ste årsregnskab. 

Sti­bo­fon­den fik i 2019 Er­hvervs­sty­rel­sens til­la­del­se til at hæ­ve den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer fra 70 til 75 år. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer