Jørgen Huno indtræder i Stibofondens bestyrelse

Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen er valgt som nyt be­sty­rel­ses­med­lem i Stibofonden.

Jørgen Huno Rasmussen (foto: Tryg)
Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen (fo­to: Tryg)

Fhv. kon­cer­n­chef i FLS­midth, Jør­gen Hu­no Ras­mus­sen, der i dag er pro­fes­sio­nelt be­sty­rel­ses­med­lem, har fø­jet end­nu en fond­s­kon­cern til sin po­r­te­føl­je af bestyrelseshverv. 

Det op­ly­ste han tirs­dag 26. ja­nu­ar på sin Linkedin-profil. 

”Det var med stolt­hed, at jeg i dag ind­t­rå­d­te i be­sty­rel­sen for Sti­bo­fon­den og Sti­bo Hol­ding, der ejer den 225 års er­far­ne og hæ­der­kro­ne­de virk­som­hed, op­rin­de­ligt kendt som Aar­huus Stifts­bog­tryk­ke­rie og i dag en in­ter­na­tio­nal softwa­re­kon­cern samt skan­di­na­visk mar­keds­le­der in­den for gra­fisk pro­duk­tion. Det er al­tid spæn­den­de at ind­le­de et nyt ka­pi­tel, som jeg har sto­re for­vent­nin­ger til,” skri­ver Jør­gen Hu­no Rasmussen.

Sti­bo­kon­cer­nen har næ­sten 1.300 an­sat­te og fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge for­mål er at sik­re virk­som­he­der­nes "fort­sat­te kon­so­li­de­ring og udvikling.”

Der­u­d­over gi­ver fon­den støt­te til vi­den­ska­be­lig forsk­ning, til løs­ning af so­ci­a­le og kul­tu­rel­le op­ga­ver og til for­mål, der kan gav­ne dansk er­hvervs­livs trivsel. 

I de se­ne­re år er ud­de­lin­ger­ne især gå­et til forsk­ning samt kul­tu­rel­le og so­ci­a­le for­mål. I det se­ne­ste regn­skabsår ud­gjor­de ud­de­lin­ger­ne 2,2 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det af fon­dens se­ne­ste årsregnskab. 

Sti­bo­fon­den fik i 2019 Er­hvervs­sty­rel­sens til­la­del­se til at hæ­ve den vedtægts­be­stem­te al­ders­græn­se for be­sty­rel­ses­med­lem­mer fra 70 til 75 år. 

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…