Fondspriser – en menneskelig dimension på fondsarbejdet

Vanførefonden har siden 1994 uddelt Forskerprisen og Opmuntringsprisen. Fondspriserne – og prismodtagerne – viser den egentlige mening med fondsarbejdet, mener fondens besty­rel­ses­for­mand Pia Gjellerup.

Pia Gjellerup – Vanførefonden
Be­sty­rel­ses­for­mand i Van­fø­re­fon­den, Pia Gjel­lerup, ud­de­ler hvert år For­sker­pri­sen og Op­mun­trings­pri­sen, når fon­den hol­der års­mø­de på Na­tio­nal­mu­se­et (fo­to: Vanførefonden).
Se­rie: fondspriser

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de sæt­ter i en ar­ti­kel­se­rie fo­kus på fond­spri­ser. Læs ar­tik­ler­ne her:

De vi­ser den hjerte­li­ge del af fon­den. Og den egent­li­ge me­ning med fon­dens arbejde.

Så­dan ly­der det fra Pia Gjel­lerup, be­sty­rel­ses­for­mand for Van­fø­re­fon­den, når hun skal for­kla­re, hvad fon­den bru­ger de­res to pri­ser – For­sker­pri­sen og Op­mun­trings­pri­sen – til.

”Sel­ve me­nin­gen med Van­fø­re­fon­den får en men­ne­ske­lig di­men­sion med pri­ser­ne. Fon­de kan fo­re­kom­me me­get fo­ku­se­re­de på den øko­no­mi­ske for­mid­ling, og i dis­se år med ren­te­ud­vik­lin­gen – på over­ho­ve­det at ha­ve øko­no­mi til at ud­de­le. Men pri­ser­ne og pris­mod­ta­ger­ne gi­ver en ad­gang til at vi­se den egent­li­ge me­ning med fonds­ar­bej­det,” si­ger Pia Gjellerup.

”Vi kan hur­tigt bli­ve et ad­mi­ni­stra­tions­kon­tor, der ud­de­ler pen­ge, og hvor man som fond kan ri­si­ke­re at ha­ve et lidt di­stant for­hold til de men­ne­sker, vi er sat i ver­den for at støtte.”

”Men med vo­res pri­ser får vi bragt vir­ke­lig­he­den for han­di­cap­pe­de i cen­trum og får vist, at der er men­ne­sker bag alt ar­bej­det med an­søg­nin­ger­ne. For­di pris­mod­ta­ger­ne kom­mer fra han­di­cap­ver­de­nen og fra ar­bej­det helt tæt på han­di­cap­pe­de,” fort­sæt­ter hun.

Fondspriser skal gerne styrke handicapområdet

De to fond­spri­ser er ble­vet ud­delt si­den 1994. For­sker­pri­sen på 100.000 kro­ner ud­de­les år­ligt til en for­sker, som gen­nem sin forsk­ning bi­dra­ger til at be­græn­se fo­re­kom­sten af fy­si­ske han­di­cap. Op­mun­trings­pri­sen på 25.000 kro­ner ud­de­les år­ligt til en per­son, som har gjort en ue­gen­nyt­tig og be­mær­kel­ses­vær­dig ind­sat for at let­te dag­lig­da­gen for fy­sisk handicappede.

”For­sker­pri­sen vi­ser den fag­li­ge spids in­den for for­ske­re en­ga­ge­ret i han­di­ca­p­om­rå­det, og med pri­sen har vi et øn­ske om at an­er­ken­de så­vel den kon­kre­te for­sker som he­le forsk­nings­om­rå­det. Vi hå­ber og­så, at pri­sen kan gi­ve in­spira­tion til an­dre og bæ­re pre­sti­ge ind til om­rå­det,” for­kla­rer Pia Gjellerup.

Hvem fik priserne

Ved den se­ne­ste ud­de­ling i maj 2019 blev Van­fø­re­fon­dens For­sker­pris på 100.000 kro­ner gi­vet til Lot­te N. S. An­drea­sen Stru­i­jk, lek­tor og for­sker på In­sti­tut for Me­di­cin og Sund­heds­tek­no­lo­gi på Aal­borg Uni­ver­si­tet for hen­des ho­li­sti­ske og ind­dra­gen­de ud­vik­ling af nye tek­no­lo­gi­ske hjæl­pe­mid­ler til handicappede.

Van­fø­re­fon­dens Op­mun­trings­pris på 25.000 kro­ner blev gi­vet til Mo­ni­ca Lyl­loff for hen­des kamp for han­di­cap­pe­des ret­tig­he­der i skrift, ta­le og hand­ling. Mo­ni­ca Lyl­loff er mor til tre børn med sær­li­ge be­hov, har skre­vet bo­gen ’Se­je mor’ og står bag Face­book-grup­pen ’Bak op om de på­rø­ren­de til han­di­cap og psy­kisk sårbarhed’.

”Op­mun­trings­pri­sen går fint hånd i hånd med for­sker­pri­sen. Med den gi­ver vi en op­mun­tring – ty­pisk til fri­vil­li­ge, der får hver­da­gen til at fun­ge­re for fy­sisk han­di­cap­pe­de el­ler er en­ga­ge­ret i at ska­be et rigt, vær­digt og li­ge­vær­digt liv for fy­sisk handicappede.”

”De fri­vil­li­ge gør en ko­los­sal for­skel, og med Op­mun­trings­pri­sen vil vi ger­ne hi­ve det ue­gen­nyt­ti­ge ar­bej­de frem. Sæt­te spot på det, fejre det, så det ik­ke ba­re er en grå mas­se, man ta­ger for givet.”

”Så med pri­ser­ne vil vi ger­ne an­er­ken­de, og for­hå­bent­lig er pri­ser­ne og­så med til at styr­ke bå­de forsk­ning og fri­vil­li­ge en­ga­ge­ret i han­di­ca­p­om­rå­det,” si­ger Pia Gjellerup.

Uddeles på fondens årsmøde

De to pri­ser ud­de­les på Van­fø­re­fon­dens års­mø­de i maj må­ned som den ufor­mel­le an­den del af års­mø­det. Mod­ta­ge­ren af For­sker­pri­sen hol­der et lil­le op­læg om sin forsk­ning, mens mod­ta­ge­ren af Op­mun­trings­pri­sen selv be­slut­ter, om ved­kom­men­de vil hol­de et lil­le oplæg.
Års­mø­det hol­des al­tid i Na­tio­nal­mu­se­ets Festsal.

Om Vanførefonden

Van­fø­re­fon­den blev stif­tet i 1955 af blandt an­dre den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster Vig­go Kamp­mann. På en tur til Færø­er­ne i 1949 faldt han og knu­ste hæ­len på sin høj­re fod – no­get der ef­ter­føl­gen­de gjor­de ham 15 pro­cent in­va­lid. Hans eg­ne op­le­vel­ser gjor­de ham op­ta­get af fy­sisk han­di­cap­pe­des vil­kår i sam­fun­det, så da han i 1953 blev spurgt, om han vil­le væ­re med til at stif­te Lands­for­e­nin­gen af Van­fø­res Bo­ligsel­skab, sag­de han ja. Den­gang fand­tes der ik­ke man­ge bo­li­ger eg­net til bevægelseshandicappede.
Bo­ligsel­ska­bet mang­le­de dog ka­pi­tal til at fø­re de­res pro­jek­ter ud i li­vet. For at skaf­fe pen­ge til for­må­let blev Van­fø­re­fon­den op­ret­tet den 24. maj 1955.

Fon­dens for­mål har helt fra be­gyn­del­sen væ­ret at støt­te fy­sisk han­di­cap­pe­de, i det om­fang så­dan støt­te ik­ke ydes af det offentlige.

Fonds­for­mu­en er i dag om­kring 120 mil­li­o­ner kroner.

Fon­den ud­de­ler år­ligt 4-5 mil­li­o­ner kro­ner. Be­lø­bet er for ned­ad­gå­en­de på grund af renteudviklingen.

Fon­dens dag­li­ge ad­mi­ni­stra­tion va­re­ta­ges af et se­kre­ta­ri­at med en del­tids­an­sat. Der­u­d­over har fon­den en be­sty­rel­se på ind­til 12 med­lem­mer og et re­præ­sen­tant­skab på ind­til 100 medlemmer.

Be­sty­rel­sen i Vanførefonden:

  • For­mand Pia Gjel­lerup, cen­ter­le­der af Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion og tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­tisk minister
  • Næst­for­mand Sus­an­ne Ol­sen, lands­for­mand i Dansk Han­di­cap Forbund
  • Kas­se­rer Mo­gens Gy­de, journalist
  • An­ders An­der­sen, jurist
  • Chri­sti­an Bo­j­sen-Møl­ler, advokat
  • Er­na Chri­sten­sen, ho­ved­kas­se­rer i Dansk Han­di­cap Forbund
  • Ole Si­mon­sen, forsk­nings­ansvar­lig overlæge
  • Vig­go Ras­mus­sen, ud­vik­lings­kon­su­lent emeritus
  • Astrid Ravns­bæk, tid­li­ge­re direktør
  • Tue By­skov Bøt­kjær, direktør.

”Det er en lidt spe­ci­el pris­ud­de­ling. Det sker på gul­vet. Ik­ke på et po­die. Vi rej­ser os hel­ler ik­ke så me­get op, da fle­re af del­ta­ger­ne sid­der i kø­re­stol og ik­ke kan rej­se sig op. Det gi­ver Na­tio­nal­mu­se­et lidt ud­for­drin­ger, så hvert år får vi syn for sagn i for­hold til, hvor­dan det er at væ­re be­væ­gel­ses­han­di­cap­pet,” for­tæl­ler Pia Gjellerup.

Priskomite med tre fra bestyrelsen

Til For­sker­pri­sen be­der Van­fø­re­fon­den hvert år lan­dets uni­ver­si­te­ter og forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner om indstil­lin­ger. Til Op­mun­trings­pri­sen mod­ta­ger fon­den for­slag fra al­le mu­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og folk, der ken­der han­di­cap­ver­de­nen. Mod­ta­ge­ren af Op­mun­trings­pri­sen væl­ger be­sty­rel­sen i fæl­les­skab. Til For­sker­pri­sen har fon­den ned­sat en prisko­mi­te, be­stå­en­de af Pia Gjel­lerup, fon­dens næst­for­mand Sus­an­ne Ol­sen, som til­li­ge er lands­for­mand i Dansk Han­di­cap For­bund, og be­sty­rel­ses­med­lem Ole Si­mon­sen, som er forsk­nings­ansvar­lig over­læ­ge på Or­to­pæd­kirur­gisk på Aal­borg Universitetshospital.

”Han har den læ­ge­fag­li­ge kun­nen, og han la­ver en læ­ge­lig vur­de­ring af indstil­lin­ger­ne, tyg­ger dem al­le igen­nem og indstil­ler så til os i prisko­mi­te­en, hvem der skal mod­ta­ge pri­sen. Ef­ter en drøf­tel­se indstil­ler vi vi­de­re til be­sty­rel­sen. På sel­ve års­mø­det ven­ter vi al­le spændt på Ole Si­mon­sens en­de­li­ge mo­ti­ve­ring for­ud for over­ræk­kel­sen,” for­tæl­ler Pia Gjellerup.

Giver opmærksomhed

Som be­sty­rel­ses­for­mand for Van­fø­re­fon­den er hun glad for de to fond­spri­ser. For de gi­ver op­mærk­som­hed til bå­de han­di­ca­p­om­rå­det og fon­den, og så er pri­ser­ne med til at ska­be en stær­ke­re re­la­tion fra fon­den til handicapverdenen.

”Fon­de er me­get for­skel­li­ge, men man skal selv­føl­ge­lig over­ve­je, hvad det egent­lig er, man vil med pri­sen. For vo­res ved­kom­men­de vil vi ger­ne ha­ve den men­ne­ske­li­ge di­men­sion på fon­den,” slut­ter Pia Gjellerup.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer