Københavns Kommune skrinlægger intensive læringsforløb

Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune besluttede i sidste uge at udfase intensive læringsforløb – herunder Københavnerakademiet, der er lavet i samarbejde med Løkkefonden og støttet af Bikubenfonden.

Jesper Christensen (foto: København Kommune)
Bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster Jes­per Chri­sten­sen (S) har tid­li­ge­re ud­talt sig varmt om det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et. Men ef­ter en ny ne­ga­tiv eva­lu­e­ring har Bør­ne- og Ung­doms­ud­val­get be­slut­tet at stop­pe tur­bo­for­lø­be­ne for kom­mu­nens fag­ligt sva­ge ele­ver (fo­to: Kø­ben­havn Kommune).

Så­vel Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen som kom­mu­nens so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster Jes­per Chri­sten­sen har ud­talt sig varmt om det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, men nu væl­ger kom­mu­nen al­li­ge­vel at træk­ke stik­ket for in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som Københavnerakademiet.

Ons­dag den 6. novem­ber be­slut­te­de kom­mu­nens Bør­ne- og Ung­doms­ud­valg nem­lig, at ”de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt sva­ge ele­ver – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et – udfases”.

I sep­tem­ber 2017 kald­te Frank Jen­sen el­lers Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et for ”et ge­ni­alt kon­cept, som skal ud­bre­des til bå­de dren­ge og pi­ger og til al­le fol­ke­sko­ler i Kø­ben­havn,” og i fe­bru­ar 2018 fulg­te Jes­per Chri­sten­sen trop med blandt an­det føl­gen­de ud­ta­lel­se: ”Re­sul­ta­tet kan må­les di­rek­te i ka­rak­ter­bo­gen. Li­ge nu er 13 sko­ler til­knyt­tet Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, men vo­res am­bi­tion er, at al­le sko­ler skal tilknyttes.”

Læringsforløb uden effekt

Det er et enigt Bør­ne- og Ung­doms­ud­valg, der væl­ger at føl­ge for­valt­nin­gens indstil­ling om at ud­fa­se in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Indstil­lin­gen sker med bag­grund i den ny­ligt of­fent­lig­gjor­te rap­port fra Tryg­Fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter og Ram­bøll af net­op Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et på de 13 kø­ben­havn­ske folkeskoler.

En rap­port, som Fun­dats skrev om den 29. ok­to­ber, og som vi­ste, at det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb in­gen ef­fekt har på hver­ken ele­ver­nes fag­li­ge re­sul­ta­ter el­ler de­res trivsel.

I for­valt­nin­gens op­læg til ud­val­get står der blandt an­det, at i den kvan­ti­ta­ti­ve eva­lu­e­ring fin­der Ram­bøll ”ik­ke en væ­sent­lig ef­fekt af aka­de­mi­et på dren­ge­nes fag­li­ge, triv­sels- el­ler ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge re­sul­ta­ter”. Og net­op den kvan­ti­ta­ti­ve eva­lu­e­ring er bag­grund for indstil­lin­gen fra forvaltningen.

Del af økonomisk løft af udskolingen

De in­ten­si­ve læ­rings­for­løb – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et blev ved­ta­get som en del af en øko­no­misk saltvand­s­ind­sprøjt­ning til en styr­ket ud­sko­ling i for­bin­del­se med bud­ge­taf­ta­len for 2018. Her blev be­vil­get i alt 220 mil­li­o­ner kro­ner til et løft i ud­sko­lin­gen i åre­ne 2018-2021.

Ved ud­mønt­nin­gen af de 220 mil­li­o­ner kro­ner fo­re­slog for­valt­nin­gen, at i alt 31,9 mil­li­o­ner kro­ner skul­le gå til in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt ud­for­dre­de i form af Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et og pro­jekt lær@lære. For­delt på 1 mio. kr. i 2018 og 10,3 mio. kr. i hen­holds­vis 2019, 2020 og 2021.

Un­der den po­li­ti­ske be­hand­ling den 21. fe­bru­ar 2018 blev der stil­let og god­kendt to æn­drings­for­slag. Det ene fjer­ne­de 5 mio. kr. i 2020 og 10,3 mio. kr. i 2021 fra de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, der i ste­det skul­le ud­mønt­es di­rek­te til sko­ler­ne. Det an­det hav­de føl­gen­de ordlyd:

”At ud­val­get får frem­lagt en sag i for­å­ret 2019 om mu­lig fort­sæt­tel­se af de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Sa­gen skal ta­ge ud­gangs­punkt i re­sul­ta­ter­ne fra den eva­lu­e­ring af for­lø­be­ne, der gennemføres.”

Net­op det ske­te på ud­valgs­mø­det den 6. novem­ber, hvor ud­val­get valg­te at føl­ge for­valt­nin­gens indstil­ling om:

”At de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt sva­ge ele­ver – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et – ud­fa­ses i 2020 og 2021 i for­læn­gel­se af ud­val­gets be­slut­ning den 21. fe­bru­ar 2018 om ud­mønt­ning af mid­ler til en styr­ket ind­sko­ling, og i over­ens­stem­mel­se med eva­lu­e­rin­gen af Københavnerakademiet.”

Der­med bli­ver der brugt 10,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 og 5,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 på de plan­lag­te in­ten­si­ve læringsforløb.

Holder en dør på klem

Fun­dats har fo­re­s­purgt borg­me­ster Jes­per Chri­sten­sen om et in­ter­view, da vi blandt an­det ger­ne vil­le ha­ve svar på, hvor­dan han som an­svar­lig borg­me­ster for­hol­der sig til, at kom­mu­nen en­der med at bru­ge 16,6 mil­li­o­ner kro­ner på in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, uden må­l­bar ef­fekt. Men hvor vi og­så ger­ne vil­le ha­ve ham til at for­hol­de sig til, hvor­dan han og over­borg­me­ster Frank Jen­sen kun­ne ta­le så varmt for in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, når de ik­ke hav­de evi­dens for virkningen.

Jes­per Chri­sten­sen har ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view. I ste­det har vi få­et føl­gen­de skrift­li­ge svar fra ham:

”Det har he­le ti­den væ­ret pla­nen, at for­lø­be­ne skul­le ud­fa­ses, så der er ik­ke no­get nyt. Nu fort­sæt­ter vi med de plan­lag­te for­løb og får den sid­ste eva­lu­e­ring, og der­ef­ter ta­ger vi en drøf­tel­se i ud­val­get om den vi­de­re proces.”

På trods af de mang­len­de ef­fek­ter af Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et hol­der ud­val­get en dør på klem i for­hold til se­ne­re at træf­fe en ny be­slut­ning og even­tu­elt gen­op­ta­ge de in­ten­si­ve læringsforløb.
Indstil­lin­gen blev nem­lig god­kendt med en til­fø­jel­se om, at ”ud­val­get på et se­ne­re tids­punkt øn­sker en drøf­tel­se af mu­li­ge ini­ti­a­ti­ver på om­rå­det, f.eks. fort­sæt­tel­se af Københavnerakademiet.”

En drøf­tel­se, der skal fo­re­gå i 2020, når den sam­le­de eva­lu­e­ring af for­lø­be­ne fo­re­lig­ger. Borg­meste­ren hen­vi­ser blandt an­det til, at for­lø­be­ne er ble­vet æn­dret, og at den kva­li­ta­ti­ve del af Ram­bølls eva­lu­e­ring vi­ser, at for­lø­bet tæn­der no­get i børnene.

I for­valt­nin­gens op­læg til mø­det den 6. novem­ber står: ”I de kva­li­ta­ti­ve eva­lu­e­rin­ger pe­ger dren­ge­ne på, at aka­de­mi­et har haft en stor be­tyd­ning for de­res so­ci­a­le og fag­li­ge ud­vik­ling, men at det er svært at hol­de fast i re­sul­ta­ter­ne fra cam­pen, når de er til­ba­ge på skolen”.

Jes­per Chri­sten­sens håb er, at de til­pas­se­de for­løb kan æn­dre på det.

”Eva­lu­e­rin­gen dæk­ker ik­ke de nu­væ­ren­de for­løb. For­lø­be­ne er til­pas­set, så det er tæt­te­re på sko­ler­ne, og der er tid frem mod af­gangs­prø­ver­ne til at hol­de fast i den ud­vik­ling, som ele­ver­ne har haft på cam­pen,” står der i Jes­per Chri­sten­sens skrift­li­ge svar.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer