Københavns Kommune skrinlægger intensive læringsforløb

Bør­ne- og Ung­doms­ud­val­get i Kø­ben­havns Kom­mu­ne be­slut­te­de i sid­ste uge at ud­fa­se in­ten­si­ve læ­rings­for­løb – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, der er la­vet i sam­ar­bej­de med Løk­ke­fon­den og støt­tet af Bi­ku­ben­fon­den.

Jesper Christensen (foto: København Kommune)
Bør­­ne- og ung­doms­borg­me­ster Jes­per Chri­sten­sen (S) har tid­li­ge­re ud­talt sig varmt om det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et. Men ef­ter en ny ne­ga­tiv eva­lu­e­ring har Bør­­ne- og Ung­doms­ud­val­get be­slut­tet at stop­pe tur­bo­for­lø­be­ne for kom­mu­nens fag­ligt sva­ge ele­ver (fo­to: Kø­ben­havn Kom­mu­ne).

Så­vel Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen som kom­mu­nens so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske bør­­ne- og ung­doms­borg­me­ster Jes­per Chri­sten­sen har ud­talt sig varmt om det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, men nu væl­ger kom­mu­nen al­li­ge­vel at træk­ke stik­ket for in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et.

Ons­dag den 6. novem­ber be­slut­te­de kom­mu­nens Bør­­ne- og Ung­doms­ud­valg nem­lig, at ”de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt sva­ge ele­ver – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et – ud­fa­ses”.

I sep­tem­ber 2017 kald­te Frank Jen­sen el­lers Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et for ”et ge­ni­alt kon­cept, som skal ud­bre­des til bå­de dren­ge og pi­ger og til al­le fol­ke­sko­ler i Kø­ben­havn,” og i fe­bru­ar 2018 fulg­te Jes­per Chri­sten­sen trop med blandt an­det føl­gen­de ud­ta­lel­se: ”Re­sul­ta­tet kan må­les di­rek­te i ka­rak­ter­bo­gen. Li­ge nu er 13 sko­ler til­knyt­tet Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, men vo­res am­bi­tion er, at al­le sko­ler skal til­knyt­tes.”

Læringsforløb uden effekt

Det er et enigt Bør­­ne- og Ung­doms­ud­valg, der væl­ger at føl­ge for­valt­nin­gens indstil­ling om at ud­fa­se in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Indstil­lin­gen sker med bag­grund i den ny­ligt of­fent­lig­gjor­te rap­port fra Tryg­Fon­dens Bør­ne­forsk­nings­cen­ter og Ram­bøll af net­op Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et på de 13 kø­ben­havn­ske fol­ke­sko­ler.

En rap­port, som Fun­dats skrev om den 29. ok­to­ber, og som vi­ste, at det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb in­gen ef­fekt har på hver­ken ele­ver­nes fag­li­ge re­sul­ta­ter el­ler de­res triv­sel.

I for­valt­nin­gens op­læg til ud­val­get står der blandt an­det, at i den kvan­ti­ta­ti­ve eva­lu­e­ring fin­der Ram­bøll ”ik­ke en væ­sent­lig ef­fekt af aka­de­mi­et på dren­ge­nes fag­li­ge, triv­­sels- el­ler ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge re­sul­ta­ter”. Og net­op den kvan­ti­ta­ti­ve eva­lu­e­ring er bag­grund for indstil­lin­gen fra for­valt­nin­gen.

Del af økonomisk løft af udskolingen

De in­ten­si­ve læ­rings­for­løb – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et blev ved­ta­get som en del af en øko­no­misk saltvand­s­ind­sprøjt­ning til en styr­ket ud­sko­ling i for­bin­del­se med bud­ge­taf­ta­len for 2018. Her blev be­vil­get i alt 220 mil­li­o­ner kro­ner til et løft i ud­sko­lin­gen i åre­ne 2018-2021.

Ved ud­mønt­nin­gen af de 220 mil­li­o­ner kro­ner fo­re­slog for­valt­nin­gen, at i alt 31,9 mil­li­o­ner kro­ner skul­le gå til in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt ud­for­dre­de i form af Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et og pro­jekt læ[email protected]ære. For­delt på 1 mio. kr. i 2018 og 10,3 mio. kr. i hen­holds­vis 2019, 2020 og 2021.

Un­der den po­li­ti­ske be­hand­ling den 21. fe­bru­ar 2018 blev der stil­let og god­kendt to æn­drings­for­slag. Det ene fjer­ne­de 5 mio. kr. i 2020 og 10,3 mio. kr. i 2021 fra de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, der i ste­det skul­le ud­mønt­es di­rek­te til sko­ler­ne. Det an­det hav­de føl­gen­de ord­lyd:

”At ud­val­get får frem­lagt en sag i for­å­ret 2019 om mu­lig fort­sæt­tel­se af de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb. Sa­gen skal ta­ge ud­gangs­punkt i re­sul­ta­ter­ne fra den eva­lu­e­ring af for­lø­be­ne, der gen­nem­fø­res.”

Net­op det ske­te på ud­valgs­mø­det den 6. novem­ber, hvor ud­val­get valg­te at føl­ge for­valt­nin­gens indstil­ling om:

”At de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt sva­ge ele­ver – her­un­der Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et – ud­fa­ses i 2020 og 2021 i for­læn­gel­se af ud­val­gets be­slut­ning den 21. fe­bru­ar 2018 om ud­mønt­ning af mid­ler til en styr­ket ind­sko­ling, og i over­ens­stem­mel­se med eva­lu­e­rin­gen af Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et.”

Der­med bli­ver der brugt 10,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 og 5,3 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 på de plan­lag­te in­ten­si­ve læ­rings­for­løb.

Holder en dør på klem

Fun­dats har fo­re­s­purgt borg­me­ster Jes­per Chri­sten­sen om et in­ter­view, da vi blandt an­det ger­ne vil­le ha­ve svar på, hvor­dan han som an­svar­lig borg­me­ster for­hol­der sig til, at kom­mu­nen en­der med at bru­ge 16,6 mil­li­o­ner kro­ner på in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, uden må­l­bar ef­fekt. Men hvor vi og­så ger­ne vil­le ha­ve ham til at for­hol­de sig til, hvor­dan han og over­borg­me­ster Frank Jen­sen kun­ne ta­le så varmt for in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, når de ik­ke hav­de evi­dens for virk­nin­gen.

Jes­per Chri­sten­sen har ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view. I ste­det har vi få­et føl­gen­de skrift­li­ge svar fra ham:

”Det har he­le ti­den væ­ret pla­nen, at for­lø­be­ne skul­le ud­fa­ses, så der er ik­ke no­get nyt. Nu fort­sæt­ter vi med de plan­lag­te for­løb og får den sid­ste eva­lu­e­ring, og der­ef­ter ta­ger vi en drøf­tel­se i ud­val­get om den vi­de­re pro­ces.”

På trods af de mang­len­de ef­fek­ter af Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et hol­der ud­val­get en dør på klem i for­hold til se­ne­re at træf­fe en ny be­slut­ning og even­tu­elt gen­op­ta­ge de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb.
Indstil­lin­gen blev nem­lig god­kendt med en til­fø­jel­se om, at ”ud­val­get på et se­ne­re tids­punkt øn­sker en drøf­tel­se af mu­li­ge ini­ti­a­ti­ver på om­rå­det, f.eks. fort­sæt­tel­se af Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et.”

En drøf­tel­se, der skal fo­re­gå i 2020, når den sam­le­de eva­lu­e­ring af for­lø­be­ne fo­re­lig­ger. Borg­meste­ren hen­vi­ser blandt an­det til, at for­lø­be­ne er ble­vet æn­dret, og at den kva­li­ta­ti­ve del af Ram­bølls eva­lu­e­ring vi­ser, at for­lø­bet tæn­der no­get i bør­ne­ne.

I for­valt­nin­gens op­læg til mø­det den 6. novem­ber står: ”I de kva­li­ta­ti­ve eva­lu­e­rin­ger pe­ger dren­ge­ne på, at aka­de­mi­et har haft en stor be­tyd­ning for de­res so­ci­a­le og fag­li­ge ud­vik­ling, men at det er svært at hol­de fast i re­sul­ta­ter­ne fra cam­pen, når de er til­ba­ge på sko­len”.

Jes­per Chri­sten­sens håb er, at de til­pas­se­de for­løb kan æn­dre på det.

”Eva­lu­e­rin­gen dæk­ker ik­ke de nu­væ­ren­de for­løb. For­lø­be­ne er til­pas­set, så det er tæt­te­re på sko­ler­ne, og der er tid frem mod af­gangs­prø­ver­ne til at hol­de fast i den ud­vik­ling, som ele­ver­ne har haft på cam­pen,” står der i Jes­per Chri­sten­sens skrift­li­ge svar.

Skri­bent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.