Ejendomsselskab giver stabile udbytter til Jorcks to fonde

Sammen med Danske Bank ejer de to Jorck-fonde Ejendomsselskabet Jorck, der hvert år har et overskud på omkring 50 mio. kr. Dermed går to tredjedele af selskabets udbytter til almennyttige formål.

Yorks Passage (foto: Hernán Piñera (Creative Commons Share Alike 2.0)
Ejen­doms­sel­ska­bet A/S Re­in­holdt W. Jorck, der bl.a. ejer Jorcks Pas­sa­ge, ge­ne­re­rer af­kast til to fon­des al­men­nyt­ti­ge ud­de­le­rin­ger (fo­to: Her­nán Piñe­ra, Cre­a­ti­ve Com­mons Sha­re Ali­ke 2.0).
Re­in­holdt W. Jorck og Hu­strus Fond 2018
 • Egen­ka­pi­tal: 448 mio. kr.
 • Ind­tæg­ter: 10,9 mio. kr.
 • Ad­mi­ni­stra­tions­ud­gif­ter: 803.813 kr.
 • Al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger: 11,2 mio. kr.
 • Be­sty­rel­ses­med­lem­mer: Tho­mas Rør­dam, Ste­en Ni­el­sen og Kim Nielsen
 • Ad­mi­ni­stra­tor: Dansk Erhverv
 • Re­visor: Dan­ske Bank Forvaltningsafdeling
 • For­valt­nings­in­sti­tut: Dan­ske Banks Forvaltningsafdeling

To al­me­ne fon­de stif­tet af brød­re­ne Knud og Ge­or­ge Jorck ejer til­sam­men to tred­je­de­le af ejen­doms­sel­ska­bet A/S Re­in­holdt W. Jorck.

Sel­ska­bet er bed­re kendt som Jorcks Ejen­doms­sel­skab, der blandt an­det ejer Jorcks Pas­sa­ge ved Strø­get i København.

Og det sel­skab er en god kil­de til al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger fra de to Jorck-fon­de, for af ejen­doms­sel­ska­bets ak­tieud­byt­ter en­der år­ligt i alt næ­sten 20 mio. kr. i de to fonde.

Kon­sul Ge­or­ge Jorck og Hu­stru Em­ma Jorcks Fond 2018
 • Egen­ka­pi­tal: 397 mio. kr.
 • Ind­tæg­ter: 9,3 mio. kr.
 • Om­kost­nin­ger: 600.327 kr.
 • Ud­de­lin­ger: i alt 6,88 mio. kr. (Be­vil­get og ud­be­talt i pe­ri­o­den: 5,6 mio. kr. Be­vil­get men ej ud­be­talt: 1,2)
 • Be­sty­rel­ses­med­lem­mer: Su­ne We­strup, Per Har­der, Claus Bir­ger Jør­gen­sen og Jens Rosenløw
 • Ad­mi­ni­stra­tor: Ad­vo­kat Per Harder
 • Re­visor: Grant Thorntorn
 • For­valt­nings­in­sti­tut: Nordea

Den stør­ste fond er stif­tet i 1936, og Re­in­holdt W. Jorcks Fond er navn­gi­vet ef­ter de to stif­ter­brød­res for­æl­dre. Fon­den ud­del­te i 2018 knap 11 mio. kr. in­den for ud­de­lings­for­må­let, som er at støt­te vi­de­reud­dan­nel­se af yn­gre men­ne­sker, der øn­sker at dyg­tig­gø­re sig in­den for han­del, in­du­stri, ju­ra, statsvi­den­skab og me­di­cin m.m.

Kon­sul Ge­or­ge Jorck og Hu­stru Em­ma Jorcks Fond ud­del­te sid­ste år 6,8 mio. kr. til kunst og kul­tu­rel­le for­mål. Se be­vil­lings­li­sten nedenfor.

Bevillingsliste – Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond (2018)

ModtagerBeløbNoter
Glimt50.000
Bruno Juul50.000
Teaterforeningen Madam Mangor20.000
G.F.C.Gades Forlag A/S. "Straffet for livet"25.000
Danske scenografer20.000
Forlaget Gladiator15.000
Optimis Teatret20.000
Pil Pix Rossel60.000
Venstres Landsorganisation25.000
Multivers ApS: "H.A.Brendekilde"20.000
Øster Vedsted Forsamlingshus50.000
Sophus Langdal Königson25.000
Faaborg Museum40.000
Sydhavn Teater40.000
Martin Brandt40.000
lnformations Forlag20.000
Teater Pondus20.000
Kristlig Dagblads forlag20.000
Johannes V. Jensen Museet20.000
Aros150.000
Teater Fantast35.000
Marianne Hansen10.000
Mammutteateret25.000
Teater Stuk35.000
Lindhardt & Ringhof Forlag25.000
Bellevue Teatret40.000
Teatret Slotsgården75.000
Holberg Teatret, Sorø20.000
Design Museum Danmark90.000
Knud Michelsen15.000
Frederiksværk Musikfestival 201830.000
Ringkøbing-Skjern Museum40.000
Billedkunstskolernes Forlag22.000
Lyngby Kunstforening50.000
Festival Alta Val Nervia 201815.000
Arktisk Institut15.000
Rundetaarns Bibliotekssal15.000
Forlaget Multivers15.000
Esther Bobrova Lange25.000
Møn sommerkoncert20.000
St. Clemens Drengekor20.000
Kunsten, Aalborg50.000
Fringe JazzFest 201830.000
Liminal13.740
Arken75.000
Dansk Knarr Klub125.000
Mytte Fentz: "Vægdekorationer på Danske Herregårde"40.000
Komiteen for Det Danske Studenterhus i Paris20.000
Østfyns Museer15.000
Projekt Dansk Bibliotekshistorie 2020150.000
Anders Harkjær, FDF Virum20.000
Fotograf Jens Juul25.000
Kulturmaskinen, Odense30.000
Julemærkefonden70.000
People's Press20.000
Mads Nissen40.000
Morten Fink-Jensen30.000
Selskabet for Dansk Teaterhistorie35.000
Roskilde Domkirkes Drengekor20.000
Det Kgl. Bibliotek50.000
Dansk Danseteater30.000
Kammermusikforeningen af 186810.000
Forlaget Bostrup20.000
Storm P- Museet30.000
Aarhus Universitetsforlag50.000
Handicappede Børns Ferier30.000
Cowbell35.000
Forlaget Politisk Revy20.000
Museum Sønderjylland50.000
Mercy Ships30.000
Jens-Christian Wandt60.000
Musikkonservatoriet25.000
Johan Rosenmunthe10.000
Københavns Drengekor50.000
Savery Academy50.000
Gyldendal40.000
Københavns Museum88.125
Kirsten Astrup - "Urolige hjerte"40.000
Pernille Kaalund - "Christianshav - verdenshav udenfor vinduet"25.000
GadsForlag -"Konfliktzonen"25.000
Dorte Zielke20.000
Hans Christian Davidsen20.000
Aarhus Pigekor30.000
Forlaget Hjort40.000
Ærø Museum20.000
Niels KristianU. Petersen15.000
CLAY Keramikmuseum50.000
Haderslev Drengekor25.000
Chr.Ivs Vokalensemble30.000
Operettekompagniet40.000
Lille Heddinge kirke30.000
Lars Christensen - ''Svenskerkrigene"30.000
Klaus Larsen - "Danske læger under 2. verdenskrig”25.000
Epidemiens Ekko100.000
Den Danske Filmskole60.000
Forlaget Multivers - "Sir Gawain og den grønne ridder''10.000
Ole Degns - "Fremgang, krise og stilstand"20.000
Per Salo & Christina Åstrand15.000
Peter Schmidt Hansen20.000
Hodja fra Danmark40.000
Forlaget Valdemar ApS30.000
Danacord Records30.000
Mylius-Erichsens Mindeekspedition15.000
Lindhardt og Ringhof Forlag A/S50.000
Bogforlaget Frydenlund50.000
Ordrupgaard500.000
Ambassaden i Rabat30.000
Dybbøl Kirke30.000
Brandts100.000
People's Press15.000
KFUMs Soldaterhjem75.000
Audiograf Music27.000
Michael H. Clemmesen30.000
Helsingør kammerkor50.000
LeneNørgaard Munch80.000
Informations forlag20.000
Advokatsamfundet50.000
Kjøbenhavns Guldsmedelaug30.000
Frelsens Hær15.000
Paradox v/Henriette Rosenbeck25.000
Børns Vilkår25.000
Hotel Pro Forma75.000
Musica Ficta30.000
Danske Sømands- og Udlandskirker50.000
Bådteatret50.000
Den Reformerte MenighediFredericia50.000
Sisse Tourzyk15.000
Gads Forlag25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Bakkehusmuseet35.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Karen Blixen Museet100.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Jurist og Økonomiforbundet25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Iben Holk25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Anette C.Kristiansen5.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Turbine forlaget30.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Grønlands Nationalteater50.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Langelands museum25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
STV Production80.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Aarhus Universitet20.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Dansk Kulturinstitut25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Athelas Sinfonietta15.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Det Kgl. Teater350.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Forlaget Arabesk25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Støtteforeningen Haderslev Domkirkes Pigekor30.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Teater Grob40.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Bornholms Teater60.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Fangekoret v/Louise Adrian30.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Kammerkoret Camerata75.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Super 16 /Theis Nørgaard Motor ApS20.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Jytte Høy12.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Blindefonden20.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Dansk Flygtningehjælp30.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Skagens Museum75.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Historie Lab60.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Pernille L,Matzen/MajorinMinor15.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Johannes Larsen Museet100.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Sjølund Musik Festival (for udviklingshæmmede)20.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Marcus T.Bjørn19.300Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Pernille Garde Stage Art50.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Mogens Dahl Koncertsal30.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Duborg-Skolen,Flensborg7.500Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Jesper Asmussen25.500Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
ThomasHarder25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Charlottenborg Fonden35.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Folkekirkens SkoletjenesteiGentofte101.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Løgumkloster Refugium25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Teater Borderline25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Sofie Malmborg Hansen7.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Louise Schow Teater40.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Klub Næstved25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Livafonden/Cafe Liva60.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Organist Peter Weincke54.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Johns Teater30.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Sydslesvigsk Forening10.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Forlaget Vandkunsten50.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt
Teatret Gorgerne25.000Bevillinger tidligere år, men ej udbetalt

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer