Landets største teaterfestival bliver til en fond

For­e­nin­gen bag Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val Cph Sta­ge stif­ter en ny er­hvervs­dri­ven­de fond, som frem­over skal dri­ve festi­va­len. En fond kan nem­lig i hø­je­re grad end en for­e­ning sik­re tyng­de bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt, for­tæl­ler Pia Al­ler­s­lev, be­sty­rel­ses­for­mand for Fon­den Cph Sta­ge.

Pia Allerslev (foto: Børneulykkesfonden)
"Det er i høj grad en kon­struk­tion, der er la­vet for at sik­re os, at de sam­ar­bejds­part­ne­re vi har – og i sær­de­les­hed dem vi ger­ne vil ha­ve i frem­ti­den – kan se på os som en se­ri­øs or­ga­ni­sa­tion," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i den nystif­te­de Fon­den Cph. Sta­ge, Pia Al­ler­s­lev (fo­to: Bør­ne­u­lyk­kes­fon­den).

Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val Cph Sta­ge skif­ter or­ga­ni­sa­tions­form. For­e­nin­gen bag festi­va­len har nem­lig stif­tet en ny er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den Cph Sta­ge.

Fon­den over­ta­ger drif­ten af festi­va­len fra For­e­nin­gen Cph Sta­ge og vil frem­over stå bag den år­li­ge sce­ne­kunst­festi­val.

Ved at gå fra for­e­ning til fond skal festi­va­len op­nå en stør­re tyng­de bå­de over for ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re og over for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, for­tæl­ler den nystif­te­de fonds be­sty­rel­ses­for­mand Pia Al­ler­s­lev.

“Den sta­bi­li­tet, der lig­ger i at la­ve en fond, skal gi­ve os no­get me­re tyng­de og gø­re os min­dre sår­ba­re. Det hand­ler om at kon­so­li­de­re festi­va­len end­nu me­re,” si­ger hun.

Festi­va­len fandt sted før­ste gang i 2013. Og ef­ter syv sæ­so­ner er den alt­så nu klar til at ta­ge et or­ga­ni­sa­to­risk skridt fremad ved at drop­pe for­e­nings­struk­tu­ren og i ste­det at er­stat­te den med en fonds­mo­del.

Fondsmodel skal sikre langsigtede samarbejder

Den nye fonds­mo­del skal blandt an­det ska­be den øn­ske­de tyng­de ved at gi­ve festi­va­len bed­re mu­lig­he­der for at ind­gå lang­sig­te­de og stra­te­gi­ske sam­ar­bej­der.

“Det er i høj grad en kon­struk­tion, der er la­vet for at sik­re os, at de sam­ar­bejds­part­ne­re vi har – og i sær­de­les­hed dem vi ger­ne vil ha­ve i frem­ti­den – kan se på os som en se­ri­øs or­ga­ni­sa­tion. Med den her kon­struk­tion og med de her vedtæg­ter i hån­den kan vi og­så sen­de sig­na­let om, at dét er vi. Og det har væ­ret vo­res vig­tig­ste sig­te med det,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Mo­del­len er ble­vet til i tæt sam­ar­bej­de med for­e­nin­gens ad­vo­kat, der har hjul­pet med at styr­ke bå­de vedtæg­ter og ar­bejds­gan­ge i be­sty­rel­sen:

“Vi har brugt rig­tig man­ge ti­mer sam­men med dyg­ti­ge ad­vo­ka­ter for at væ­re sik­re på, at det her var den rig­ti­ge mo­del. Når vi går ud og ta­ler med virk­som­he­der el­ler med fon­de el­ler med det of­fent­li­ge for den sags skyld, er det rart, at fond­s­kon­struk­tio­nen er vel­kendt og an­er­kendt. Der er me­re tyng­de i vo­res vedtæg­ter og den må­de, vi ar­bej­der på som or­ga­ni­sa­tion, end hvis vi ‘ba­re’ hav­de en for­e­ning,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

– Hvor­dan kan man se den for­skel i prak­sis?

“Vi er jo For­e­nings­dan­mark, og for­e­nin­ger er of­te den må­de, vi mø­des og ar­bej­der med ting på. Men hvis man er en er­hvervs­dri­ven­de fond, så ta­ler man med en vis tyng­de. Man er ble­vet god­kendt de rig­ti­ge ste­der, og man har nog­le vedtæg­ter som for al­vor vi­ser, at man ved, hvad det er, man ar­bej­der med,” si­ger Pia Al­ler­s­lev og un­der­stre­ger sam­ti­dig, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i for­e­nin­gen al­tid har ar­bej­det for­bil­led­ligt.

For­e­nin­gens syv be­sty­rel­ses­med­lem­mer fort­sæt­ter i øv­rigt i den nye fond – sup­ple­ret af de to nye med­lem­mer, som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Roskil­de Festi­val-Grup­­pen, Sig­ne Lop­d­rup og te­a­ter­le­der af Ran­ders Egnste­a­ter, Pe­ter Westp­ha­el.

Efterlevelse af flere krav og anbefalinger skal give større vægt

Nog­le af de kon­kre­te for­an­drin­ger, som den nye fonds­struk­tur in­de­hol­der, hand­ler om An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se – ek­sem­pel­vis gen­nem­fø­rer Cph Sta­ge frem­over med fa­ste mel­lem­rum be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­rin­ger.

An­dre ju­ste­rin­ger i vedtæg­ter­ne er skræd­der­sy­et til den nye fond i di­a­log med festi­va­lens ad­vo­kat.

“I for­hold til vo­res tid­li­ge­re vedtæg­ter, så lig­ger der jo nu bå­de nog­le krav og nog­le an­be­fa­lin­ger fra Er­hvervs­sty­rel­sen og og­så nog­le som vo­res ad­vo­kat har an­be­fa­let os at la­ve, hvor ad­vo­ka­ten si­ger, at ‘det her gi­ver jer en stør­re sta­bi­li­tet og gør, at I kan ta­le med en stør­re vægt, for­di I vir­ker end­nu me­re se­ri­ø­se nu, når I og­så op­fyl­der de her krav’,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Som en del af fon­dens vedtæg­ter gæl­der blandt an­det, at “be­sty­rel­sen skal til­sam­men be­sid­de kompetencer/erfaringer in­den­for føl­gen­de om­rå­der: Øko­no­mi, ju­ra, le­del­se, virk­som­heds­drift, te­a­ter­fag­lig­hed, lo­kal­kend­skab, kul­tu­rel for­stå­el­se, kom­mu­ni­ka­tion og mar­keds­fø­ring.”

Om Cph Sta­ge

Cph Sta­ge er lan­dets stør­ste sce­ne­kunst­festi­val for pro­fes­sio­nelt vok­sen­te­a­ter og fin­der sted hvert år i slut­ning af maj og be­gyn­del­sen af ju­ni i Kø­ben­havn og på Fre­de­riks­berg.

Festi­va­len fandt sted før­ste gang i 2013 og er stif­tet af te­a­tre­ne Hu­sets Te­a­ter, Te­a­ter Grob, Sort/Hvid (det da­væ­ren­de Ca­fe Te­a­tret) og Te­a­ter V. Ud over de del­ta­gen­de te­a­tre sam­ar­bej­der CPH Sta­ge med en lang ræk­ke an­dre ak­tø­rer på kul­tu­r­om­rå­det.

Be­sty­rel­sen i Fon­den Cph Sta­ge:

  • Pia Al­ler­s­lev (For­mand) - Tidl. bør­­ne- og ung­doms­borg­me­ster Kø­ben­havn
  • Pel­le Kop­pel (Næst­for­mand) - Te­a­ter­le­der Te­a­ter V
  • Met­te Wolf - Di­rek­tør Nør­re­bro Te­a­ter
  • Jes­per Ny­mark - Di­rek­tør Danwatch
  • Lau­ra Ram­berg - Ad­mi­ni­stra­tiv le­der Hu­sets Te­a­ter
  • Ma­ja Ri­es - Ad­mi­ni­stra­tiv le­der Te­a­ter Grob
  • Sø­ren Nor­mann Han­sen - Ad­mi­ni­stra­tions­chef Den Kon­ge­li­ge Bal­let
  • Sig­ne Lop­d­rup - Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Roskil­de Festi­val-grup­­pen
  • Pe­ter Westp­ha­el - Te­a­ter­le­der af Ran­ders Egnste­a­ter

Festivalen ændrer sig ikke

Den nye er­hvervs­dri­ven­de fond er ble­vet til med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den, som har væ­ret en fast sam­ar­bejds­part­ner si­den festi­va­lens be­gyn­del­se.

“Helt fra festi­va­lens spæ­de start har Bi­ku­ben­fon­den væ­ret med til at støt­te og ud­vik­le Cph Sta­ge. Og det er og­så Bi­ku­ben­fon­den, der har væ­ret med til at støt­te os øko­no­misk, så vi har kun­net la­ve det her skif­te af or­ga­ni­sa­tions­for­men på en or­dent­lig må­de,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Men selv­om festi­va­len Cph Sta­ge frem­over ar­ran­ge­res af en fond og ik­ke en for­e­ning, så be­ty­der det ik­ke, at Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val frem­over får et helt an­det ud­tryk.

“Det har væ­ret rig­tig vig­tigt for os, at fonds­mo­del­len ik­ke måt­te æn­dre festi­va­len. Det har ik­ke måt­tet æn­dre vo­res til­gang hver­ken til bran­chen, til pu­bli­kum el­ler til det in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.