Landets største teaterfestival bliver til en fond

Foreningen bag Danmarks største teaterfestival Cph Stage stifter en ny erhvervsdrivende fond, som fremover skal drive festivalen. En fond kan nemlig i højere grad end en forening sikre tyngde både internt og eksternt, fortæller Pia Allerslev, bestyrelsesformand for Fonden Cph Stage.

Pia Allerslev (foto: Børneulykkesfonden)
"Det er i høj grad en kon­struk­tion, der er la­vet for at sik­re os, at de sam­ar­bejds­part­ne­re vi har – og i sær­de­les­hed dem vi ger­ne vil ha­ve i frem­ti­den – kan se på os som en se­ri­øs or­ga­ni­sa­tion," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i den nystif­te­de Fon­den Cph. Sta­ge, Pia Al­ler­s­lev (fo­to: Børneulykkesfonden).

Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val Cph Sta­ge skif­ter or­ga­ni­sa­tions­form. For­e­nin­gen bag festi­va­len har nem­lig stif­tet en ny er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den Cph Stage.

Fon­den over­ta­ger drif­ten af festi­va­len fra For­e­nin­gen Cph Sta­ge og vil frem­over stå bag den år­li­ge scenekunstfestival.

Ved at gå fra for­e­ning til fond skal festi­va­len op­nå en stør­re tyng­de bå­de over for ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re og over for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, for­tæl­ler den nystif­te­de fonds be­sty­rel­ses­for­mand Pia Allerslev.

“Den sta­bi­li­tet, der lig­ger i at la­ve en fond, skal gi­ve os no­get me­re tyng­de og gø­re os min­dre sår­ba­re. Det hand­ler om at kon­so­li­de­re festi­va­len end­nu me­re,” si­ger hun.

Festi­va­len fandt sted før­ste gang i 2013. Og ef­ter syv sæ­so­ner er den alt­så nu klar til at ta­ge et or­ga­ni­sa­to­risk skridt fremad ved at drop­pe for­e­nings­struk­tu­ren og i ste­det at er­stat­te den med en fondsmodel.

Fondsmodel skal sikre langsigtede samarbejder

Den nye fonds­mo­del skal blandt an­det ska­be den øn­ske­de tyng­de ved at gi­ve festi­va­len bed­re mu­lig­he­der for at ind­gå lang­sig­te­de og stra­te­gi­ske samarbejder.

“Det er i høj grad en kon­struk­tion, der er la­vet for at sik­re os, at de sam­ar­bejds­part­ne­re vi har – og i sær­de­les­hed dem vi ger­ne vil ha­ve i frem­ti­den – kan se på os som en se­ri­øs or­ga­ni­sa­tion. Med den her kon­struk­tion og med de her vedtæg­ter i hån­den kan vi og­så sen­de sig­na­let om, at dét er vi. Og det har væ­ret vo­res vig­tig­ste sig­te med det,” si­ger Pia Allerslev.

Mo­del­len er ble­vet til i tæt sam­ar­bej­de med for­e­nin­gens ad­vo­kat, der har hjul­pet med at styr­ke bå­de vedtæg­ter og ar­bejds­gan­ge i bestyrelsen:

“Vi har brugt rig­tig man­ge ti­mer sam­men med dyg­ti­ge ad­vo­ka­ter for at væ­re sik­re på, at det her var den rig­ti­ge mo­del. Når vi går ud og ta­ler med virk­som­he­der el­ler med fon­de el­ler med det of­fent­li­ge for den sags skyld, er det rart, at fond­s­kon­struk­tio­nen er vel­kendt og an­er­kendt. Der er me­re tyng­de i vo­res vedtæg­ter og den må­de, vi ar­bej­der på som or­ga­ni­sa­tion, end hvis vi ‘ba­re’ hav­de en for­e­ning,” si­ger Pia Allerslev.

– Hvor­dan kan man se den for­skel i praksis?

“Vi er jo For­e­nings­dan­mark, og for­e­nin­ger er of­te den må­de, vi mø­des og ar­bej­der med ting på. Men hvis man er en er­hvervs­dri­ven­de fond, så ta­ler man med en vis tyng­de. Man er ble­vet god­kendt de rig­ti­ge ste­der, og man har nog­le vedtæg­ter som for al­vor vi­ser, at man ved, hvad det er, man ar­bej­der med,” si­ger Pia Al­ler­s­lev og un­der­stre­ger sam­ti­dig, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i for­e­nin­gen al­tid har ar­bej­det forbilledligt.

For­e­nin­gens syv be­sty­rel­ses­med­lem­mer fort­sæt­ter i øv­rigt i den nye fond – sup­ple­ret af de to nye med­lem­mer, som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Roskil­de Festi­val-Grup­pen, Sig­ne Lop­d­rup og te­a­ter­le­der af Ran­ders Egnste­a­ter, Pe­ter Westphael.

Efterlevelse af flere krav og anbefalinger skal give større vægt

Nog­le af de kon­kre­te for­an­drin­ger, som den nye fonds­struk­tur in­de­hol­der, hand­ler om An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se – ek­sem­pel­vis gen­nem­fø­rer Cph Sta­ge frem­over med fa­ste mel­lem­rum bestyrelsesevalueringer.

An­dre ju­ste­rin­ger i vedtæg­ter­ne er skræd­der­sy­et til den nye fond i di­a­log med festi­va­lens advokat.

“I for­hold til vo­res tid­li­ge­re vedtæg­ter, så lig­ger der jo nu bå­de nog­le krav og nog­le an­be­fa­lin­ger fra Er­hvervs­sty­rel­sen og og­så nog­le som vo­res ad­vo­kat har an­be­fa­let os at la­ve, hvor ad­vo­ka­ten si­ger, at ‘det her gi­ver jer en stør­re sta­bi­li­tet og gør, at I kan ta­le med en stør­re vægt, for­di I vir­ker end­nu me­re se­ri­ø­se nu, når I og­så op­fyl­der de her krav’,” si­ger Pia Allerslev.

Som en del af fon­dens vedtæg­ter gæl­der blandt an­det, at “be­sty­rel­sen skal til­sam­men be­sid­de kompetencer/erfaringer in­den­for føl­gen­de om­rå­der: Øko­no­mi, ju­ra, le­del­se, virk­som­heds­drift, te­a­ter­fag­lig­hed, lo­kal­kend­skab, kul­tu­rel for­stå­el­se, kom­mu­ni­ka­tion og markedsføring.”

Om Cph Stage

Cph Sta­ge er lan­dets stør­ste sce­ne­kunst­festi­val for pro­fes­sio­nelt vok­sen­te­a­ter og fin­der sted hvert år i slut­ning af maj og be­gyn­del­sen af ju­ni i Kø­ben­havn og på Frederiksberg.

Festi­va­len fandt sted før­ste gang i 2013 og er stif­tet af te­a­tre­ne Hu­sets Te­a­ter, Te­a­ter Grob, Sort/Hvid (det da­væ­ren­de Ca­fe Te­a­tret) og Te­a­ter V. Ud over de del­ta­gen­de te­a­tre sam­ar­bej­der CPH Sta­ge med en lang ræk­ke an­dre ak­tø­rer på kulturområdet.

Be­sty­rel­sen i Fon­den Cph Stage:

  • Pia Al­ler­s­lev (For­mand) - Tidl. bør­ne- og ung­doms­borg­me­ster København
  • Pel­le Kop­pel (Næst­for­mand) - Te­a­ter­le­der Te­a­ter V
  • Met­te Wolf - Di­rek­tør Nør­re­bro Teater
  • Jes­per Ny­mark - Di­rek­tør Danwatch
  • Lau­ra Ram­berg - Ad­mi­ni­stra­tiv le­der Hu­sets Teater
  • Ma­ja Ri­es - Ad­mi­ni­stra­tiv le­der Te­a­ter Grob
  • Sø­ren Nor­mann Han­sen - Ad­mi­ni­stra­tions­chef Den Kon­ge­li­ge Ballet
  • Sig­ne Lop­d­rup - Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Roskil­de Festival-gruppen
  • Pe­ter Westp­ha­el - Te­a­ter­le­der af Ran­ders Egnsteater

Festivalen ændrer sig ikke

Den nye er­hvervs­dri­ven­de fond er ble­vet til med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den, som har væ­ret en fast sam­ar­bejds­part­ner si­den festi­va­lens begyndelse.

“Helt fra festi­va­lens spæ­de start har Bi­ku­ben­fon­den væ­ret med til at støt­te og ud­vik­le Cph Sta­ge. Og det er og­så Bi­ku­ben­fon­den, der har væ­ret med til at støt­te os øko­no­misk, så vi har kun­net la­ve det her skif­te af or­ga­ni­sa­tions­for­men på en or­dent­lig må­de,” si­ger Pia Allerslev.

Men selv­om festi­va­len Cph Sta­ge frem­over ar­ran­ge­res af en fond og ik­ke en for­e­ning, så be­ty­der det ik­ke, at Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val frem­over får et helt an­det udtryk.

“Det har væ­ret rig­tig vig­tigt for os, at fonds­mo­del­len ik­ke måt­te æn­dre festi­va­len. Det har ik­ke måt­tet æn­dre vo­res til­gang hver­ken til bran­chen, til pu­bli­kum el­ler til det in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de,” si­ger Pia Allerslev.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer