Landets største teaterfestival bliver til en fond

For­e­nin­gen bag Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val Cph Sta­ge stif­ter en ny er­hvervs­dri­ven­de fond, som frem­over skal dri­ve festi­va­len. En fond kan nem­lig i hø­je­re grad end en for­e­ning sik­re tyng­de bå­de in­ter­nt og ek­ster­nt, for­tæl­ler Pia Al­ler­s­lev, be­sty­rel­ses­for­mand for Fon­den Cph Sta­ge.

Pia Allerslev (foto: Børneulykkesfonden)
"Det er i høj grad en kon­struk­tion, der er la­vet for at sik­re os, at de sam­ar­bejds­part­ne­re vi har – og i sær­de­les­hed dem vi ger­ne vil ha­ve i frem­ti­den – kan se på os som en se­ri­øs or­ga­ni­sa­tion," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i den nystif­te­de Fon­den Cph. Sta­ge, Pia Al­ler­s­lev (fo­to: Bør­ne­u­lyk­kes­fon­den).

Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val Cph Sta­ge skif­ter or­ga­ni­sa­tions­form. For­e­nin­gen bag festi­va­len har nem­lig stif­tet en ny er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den Cph Sta­ge.

Fon­den over­ta­ger drif­ten af festi­va­len fra For­e­nin­gen Cph Sta­ge og vil frem­over stå bag den år­li­ge sce­ne­kunst­festi­val.

Ved at gå fra for­e­ning til fond skal festi­va­len op­nå en stør­re tyng­de bå­de over for ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re og over for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne, for­tæl­ler den nystif­te­de fonds be­sty­rel­ses­for­mand Pia Al­ler­s­lev.

“Den sta­bi­li­tet, der lig­ger i at la­ve en fond, skal gi­ve os no­get me­re tyng­de og gø­re os min­dre sår­ba­re. Det hand­ler om at kon­so­li­de­re festi­va­len end­nu me­re,” si­ger hun.

Festi­va­len fandt sted før­ste gang i 2013. Og ef­ter syv sæ­so­ner er den alt­så nu klar til at ta­ge et or­ga­ni­sa­to­risk skridt fremad ved at drop­pe for­e­nings­struk­tu­ren og i ste­det at er­stat­te den med en fonds­mo­del.

Fondsmodel skal sikre langsigtede samarbejder

Den nye fonds­mo­del skal blandt an­det ska­be den øn­ske­de tyng­de ved at gi­ve festi­va­len bed­re mu­lig­he­der for at ind­gå lang­sig­te­de og stra­te­gi­ske sam­ar­bej­der.

“Det er i høj grad en kon­struk­tion, der er la­vet for at sik­re os, at de sam­ar­bejds­part­ne­re vi har – og i sær­de­les­hed dem vi ger­ne vil ha­ve i frem­ti­den – kan se på os som en se­ri­øs or­ga­ni­sa­tion. Med den her kon­struk­tion og med de her vedtæg­ter i hån­den kan vi og­så sen­de sig­na­let om, at dét er vi. Og det har væ­ret vo­res vig­tig­ste sig­te med det,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Mo­del­len er ble­vet til i tæt sam­ar­bej­de med for­e­nin­gens ad­vo­kat, der har hjul­pet med at styr­ke bå­de vedtæg­ter og ar­bejds­gan­ge i be­sty­rel­sen:

“Vi har brugt rig­tig man­ge ti­mer sam­men med dyg­ti­ge ad­vo­ka­ter for at væ­re sik­re på, at det her var den rig­ti­ge mo­del. Når vi går ud og ta­ler med virk­som­he­der el­ler med fon­de el­ler med det of­fent­li­ge for den sags skyld, er det rart, at fond­s­kon­struk­tio­nen er vel­kendt og an­er­kendt. Der er me­re tyng­de i vo­res vedtæg­ter og den må­de, vi ar­bej­der på som or­ga­ni­sa­tion, end hvis vi ‘ba­re’ hav­de en for­e­ning,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

– Hvor­dan kan man se den for­skel i prak­sis?

“Vi er jo For­e­nings­dan­mark, og for­e­nin­ger er of­te den må­de, vi mø­des og ar­bej­der med ting på. Men hvis man er en er­hvervs­dri­ven­de fond, så ta­ler man med en vis tyng­de. Man er ble­vet god­kendt de rig­ti­ge ste­der, og man har nog­le vedtæg­ter som for al­vor vi­ser, at man ved, hvad det er, man ar­bej­der med,” si­ger Pia Al­ler­s­lev og un­der­stre­ger sam­ti­dig, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne i for­e­nin­gen al­tid har ar­bej­det for­bil­led­ligt.

For­e­nin­gens syv be­sty­rel­ses­med­lem­mer fort­sæt­ter i øv­rigt i den nye fond – sup­ple­ret af de to nye med­lem­mer, som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Roskil­de Festi­val-Grup­­pen, Sig­ne Lop­d­rup og te­a­ter­le­der af Ran­ders Egnste­a­ter, Pe­ter Westp­ha­el.

Efterlevelse af flere krav og anbefalinger skal give større vægt

Nog­le af de kon­kre­te for­an­drin­ger, som den nye fonds­struk­tur in­de­hol­der, hand­ler om An­be­fa­lin­ger­ne for god Fonds­le­del­se – ek­sem­pel­vis gen­nem­fø­rer Cph Sta­ge frem­over med fa­ste mel­lem­rum be­sty­rel­ses­e­va­lu­e­rin­ger.

An­dre ju­ste­rin­ger i vedtæg­ter­ne er skræd­der­sy­et til den nye fond i di­a­log med festi­va­lens ad­vo­kat.

“I for­hold til vo­res tid­li­ge­re vedtæg­ter, så lig­ger der jo nu bå­de nog­le krav og nog­le an­be­fa­lin­ger fra Er­hvervs­sty­rel­sen og og­så nog­le som vo­res ad­vo­kat har an­be­fa­let os at la­ve, hvor ad­vo­ka­ten si­ger, at ‘det her gi­ver jer en stør­re sta­bi­li­tet og gør, at I kan ta­le med en stør­re vægt, for­di I vir­ker end­nu me­re se­ri­ø­se nu, når I og­så op­fyl­der de her krav’,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Som en del af fon­dens vedtæg­ter gæl­der blandt an­det, at “be­sty­rel­sen skal til­sam­men be­sid­de kompetencer/erfaringer in­den­for føl­gen­de om­rå­der: Øko­no­mi, ju­ra, le­del­se, virk­som­heds­drift, te­a­ter­fag­lig­hed, lo­kal­kend­skab, kul­tu­rel for­stå­el­se, kom­mu­ni­ka­tion og mar­keds­fø­ring.”

Om Cph Sta­ge

Cph Sta­ge er lan­dets stør­ste sce­ne­kunst­festi­val for pro­fes­sio­nelt vok­sen­te­a­ter og fin­der sted hvert år i slut­ning af maj og be­gyn­del­sen af ju­ni i Kø­ben­havn og på Fre­de­riks­berg.

Festi­va­len fandt sted før­ste gang i 2013 og er stif­tet af te­a­tre­ne Hu­sets Te­a­ter, Te­a­ter Grob, Sort/Hvid (det da­væ­ren­de Ca­fe Te­a­tret) og Te­a­ter V. Ud over de del­ta­gen­de te­a­tre sam­ar­bej­der CPH Sta­ge med en lang ræk­ke an­dre ak­tø­rer på kul­tu­r­om­rå­det.

Be­sty­rel­sen i Fon­den Cph Sta­ge:

  • Pia Al­ler­s­lev (For­mand) - Tidl. bør­­ne- og ung­doms­borg­me­ster Kø­ben­havn
  • Pel­le Kop­pel (Næst­for­mand) - Te­a­ter­le­der Te­a­ter V
  • Met­te Wolf - Di­rek­tør Nør­re­bro Te­a­ter
  • Jes­per Ny­mark - Di­rek­tør Danwatch
  • Lau­ra Ram­berg - Ad­mi­ni­stra­tiv le­der Hu­sets Te­a­ter
  • Ma­ja Ri­es - Ad­mi­ni­stra­tiv le­der Te­a­ter Grob
  • Sø­ren Nor­mann Han­sen - Ad­mi­ni­stra­tions­chef Den Kon­ge­li­ge Bal­let
  • Sig­ne Lop­d­rup - Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Roskil­de Festi­val-grup­­pen
  • Pe­ter Westp­ha­el - Te­a­ter­le­der af Ran­ders Egnste­a­ter

Festivalen ændrer sig ikke

Den nye er­hvervs­dri­ven­de fond er ble­vet til med støt­te fra Bi­ku­ben­fon­den, som har væ­ret en fast sam­ar­bejds­part­ner si­den festi­va­lens be­gyn­del­se.

“Helt fra festi­va­lens spæ­de start har Bi­ku­ben­fon­den væ­ret med til at støt­te og ud­vik­le Cph Sta­ge. Og det er og­så Bi­ku­ben­fon­den, der har væ­ret med til at støt­te os øko­no­misk, så vi har kun­net la­ve det her skif­te af or­ga­ni­sa­tions­for­men på en or­dent­lig må­de,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Men selv­om festi­va­len Cph Sta­ge frem­over ar­ran­ge­res af en fond og ik­ke en for­e­ning, så be­ty­der det ik­ke, at Dan­marks stør­ste te­a­ter­festi­val frem­over får et helt an­det ud­tryk.

“Det har væ­ret rig­tig vig­tigt for os, at fonds­mo­del­len ik­ke måt­te æn­dre festi­va­len. Det har ik­ke måt­tet æn­dre vo­res til­gang hver­ken til bran­chen, til pu­bli­kum el­ler til det in­ter­na­tio­na­le sam­ar­bej­de,” si­ger Pia Al­ler­s­lev.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…