Arveindtægterne stiger fortsat i indsamlende fonde

Ind­tæg­ter fra arv og te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver er fort­sat i vækst hos fle­re ind­sam­len­de fon­de i ngo-sek­to­ren. Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af 18 ngo-fon­des regn­ska­ber. Arveind­tæg­ternes frem­gang på top­linjer­ne er sam­ti­dig en ten­dens, der gæl­der he­le den indsam­lende bran­che.

Søren Ravn Jensen (foto: Allan Kader)
Di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den, Sø­ren Ravn Jen­sen for­ven­ter, at fon­dens ar­ve­ind­tæg­ter i 2019 lan­der på om­kring 16 mio. kr. (fo­to: Al­lan Ka­der).

Arv er et sti­gen­de ind­tje­nings­om­rå­de for ind­sam­len­de fon­de i ngo-sek­to­ren. De se­ne­ste fi­re år er ar­ve­ind­tæg­ter­ne i 18 ind­sam­len­de fon­de ste­get fra 120 mio. kr. til 150 mio. kr. Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af fon­de­nes ind­tægtskil­der (se ta­bel­len ne­den­for).

Fon­de­nes suc­ces på ar­ve­mar­ke­det er dog en del af en stør­re ten­dens i ind­sam­lings­bran­chen. Det frem­går af den se­ne­ste ind­tægts­a­na­ly­se fra de ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ners bran­che­or­ga­ni­sa­tion, Iso­bro, som De­loit­te har fo­re­ta­get. En ana­ly­se, der sam­ti­dig vi­ser, at stig­nin­gen på ar­ve­om­rå­det sker på trods af et fald i 2018 i fle­re af de an­dre ind­tje­nings­ka­te­go­ri­er, Iso­bro og De­loit­te må­ler på.

Blandt de ind­sam­len­de fon­de, som Fun­dats har væ­ret i kon­takt med bli­ver in­for­ma­tions­kampag­nen ‘Det Go­de Te­sta­men­te’ frem­hæ­vet som en mu­lig for­kla­ring på stig­nin­gen i ar­ve­ind­tæg­ter.

‘Det Go­de Te­sta­men­te’ er et sam­ar­bej­de, der be­gynd­te i 2017 og nu tæl­ler 35 vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der i fæl­les­skab gør op­mærk­som på mu­lig­he­den for at te­sta­men­te­re arv til de­res respek­ti­ve for­mål.

Det sker blandt an­det via en fæl­les hjem­mesi­de, hvor or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ud­by­der gra­tis og uaf­hæn­gig ad­vo­ka­t­rå­d­giv­ning om­kring arv, samt at dæk­ke ud­gif­ter­ne til op­ret­tel­se af et te­sta­men­te, der be­tæn­ker en el­ler fle­re af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne i sam­ar­bej­det.

Fra julemærker til arv

Ju­le­mær­ke­fon­den er en af de ind­sam­len­de fon­de, der op­le­ver en stør­re frem­gang i ar­ve­ind­tæg­ter.

Selv­om fon­den sid­ste år op­le­ve­de at gå en smu­le til­ba­ge på om­rå­det i for­hold til året før, står det al­le­re­de nu klart, at fon­den bå­de i år og næ­ste år kan se frem til me­re end en for­dob­ling af de­res nor­ma­le, år­li­ge ar­ve­ind­tægt, der ple­jer at lig­ge på om­kring 5-7 mil­li­o­ner kro­ner. Det for­tæl­ler Sø­ren Ravn Jen­sen, der er di­rek­tør i fon­den.

Det er jo et stort ni­veauskif­te for os, og der­for er vi og­så rig­tig spænd­te på, om det er et ni­veauskif­te, der hol­der, el­ler om det blot er for­di, vi har væ­ret hel­di­ge

Sø­ren Ravn Jen­sen – di­rek­tør, Ju­le­mær­ke­fon­den

I 2019 står fon­den nem­lig til at kom­me op på 16 mil­li­o­ner kro­ner i ar­ve­ind­tæg­ter, og da der ty­pisk går halvan­det til to år, fra fon­den mod­ta­ger en arv, til den bli­ver af­reg­net, kan Ju­le­mær­ke­fon­den al­le­re­de nu se, at ar­ve­ind­tæg­ter­ne i 2020 og­så bli­ver to­cif­re­de og lan­der på om­kring 17 mil­li­o­ner kro­ner.

"Det er jo et stort ni­veauskif­te for os, og der­for er vi og­så rig­tig spænd­te på, om det er et ni­veauskif­te, der hol­der, el­ler om det blot er for­di, vi har væ­ret hel­di­ge,” si­ger Sø­ren Ravn Jen­sen, der dog po­in­te­r­er, at sel­ve an­tal­let af ar­ve­sa­ger og­så er hø­je­re end nor­malt.

"Og det er vi fan­ta­stisk gla­de for, for det be­ty­der me­get for os i vo­res ar­bej­de. Vi er jo en or­ga­ni­sa­tion, hvor ju­le­mær­ket i man­ge år har væ­re dri­ve­ren for vo­res ind­tæg­ter, men så­dan er det ik­ke me­re. Så det, at vi kan se et skif­te i arv, er rig­tig po­si­tivt for os," si­ger han.

Som mu­li­ge for­kla­rin­ger på det plud­se­li­ge ni­veauskif­te næv­ner Sø­ren Ravn Jen­sen bå­de sam­ar­bej­det i Det Go­de Te­sta­men­te og pe­ger på, at Ju­le­mær­ke­fon­den er be­gyndt at gø­re me­re op­mærk­som på sig selv ved at for­tæl­le me­re ak­tivt om fon­dens ar­bej­de.

Fremgang i de grønne fonde

Fle­re af de grøn­ne ind­sam­len­de fon­de teg­ner sig og­så for en frem­gang på ar­ve­om­rå­det.

Her­i­blandt Den Dan­ske Na­tur­fond, der li­ge­le­des er en del af Det Go­de Te­sta­men­te, men som el­lers kun for­tæl­ler om mu­lig­he­den for at te­sta­men­te­re til fon­den via de­res hjem­mesi­de.

Flem­m­ing Ni­el­sen, di­rek­tør for Den Dan­ske Na­tur­fond, for­tæl­ler, at fon­den kan mær­ke en sti­gen­de in­ter­es­se på om­rå­det bå­de på an­tal­let af hen­ven­del­ser og i an­tal­let af be­ta­lin­ger af ad­vo­ka­tom­kost­nin­ger i for­bin­del­se med op­ret­tel­ser af et te­sta­men­ter, hvor Den Dan­ske Na­tur­fond ind­går.

"Det er ste­get år for år i de tre-fi­re år, vi har ek­si­ste­ret, og der kom­mer fle­re og fle­re hen­ven­del­ser. For en or­ga­ni­sa­tion, der kun har væ­ret syn­lig i tre år, op­le­ver vi al­le­re­de nu, at vi har hen­ven­del­ser på sam­me ni­veau som an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner," si­ger Flem­m­ing Ni­el­sen.

Han for­tæl­ler, at fon­den al­le­re­de har få­et do­ku­men­ta­tion for de før­ste 10 op­ret­te­de te­sta­men­ter i år, og at der der­u­d­over sag­tens kan væ­re fle­re an­dre, der har valgt at skri­ve fon­den ind i de­res te­sta­men­te, uden at Den Dan­ske Na­tur­fond har få­et be­sked om det.

Svingende indtægtskilde

Selv­om ar­ve­om­rå­det har væ­ret sti­gen­de over de se­ne­re år, så på­pe­ger fle­re af de ind­sam­len­de fon­de, at net­op ar­ve­ind­tæg­ter­ne kan svin­ge me­get fra år til år i kraft af, at én sær­lig stor arv kan teg­ne sig for langt stør­ste­delen af frem­gan­gen i et el­lers min­dre godt regn­skabsår.

Det har blandt an­det væ­ret til­fæl­det for Bør­ne­hjer­te­fon­den, der er gå­et fra 500.000 kro­ner i ar­ve­ind­tæg­ter i 2017 til 5 mil­li­o­ner kro­ner i 2018 på grund af én en­kelt arv.

Og­så i Psy­ki­a­tri­fon­den, hvor ar­ve­ind­tæg­ter­ne er ste­get fra 0 kro­ner i 2017 til 3,6 mil­li­o­ner kro­ner i 2018, teg­ner især én ar­ve­sag sig for stør­ste­delen af mid­ler­ne.

Her for­tæl­ler mar­ke­ting- og fun­dra­i­sing­chef Be­ti­na Al­bre­cht­sen dog, at be­lø­bet og­så in­klu­de­rer fem an­dre min­dre ar­ve­sa­ger, og at hun me­ner, at stig­nin­gen skyl­des en kom­bi­na­tion af sam­ar­bej­det om­kring Det Go­de Te­sta­men­te, og at Psy­ki­a­tri­fon­den nu til­by­der at be­ta­le for ad­vo­ka­tom­kost­nin­ger­ne, hvis de bli­ver be­tænkt i te­sta­men­tet.

“Det gør en kæm­pe for­skel – det er der in­gen tvivl om," si­ger Be­ti­na Al­bre­cht­sen.

Psy­ki­a­tri­fon­den er al­le­re­de ble­vet op­lyst om de før­ste 10 per­so­ner, der har ind­klu­de­ret or­ga­ni­sa­tio­nen i de­res te­sta­men­te i år, og der­u­d­over har Psy­ki­a­tri­fon­den net­op kørt en kampag­ne især i lo­ka­la­vi­ser­ne rundt om­kring i Dan­mark for at gø­re end­nu fle­re op­mærk­som­me på mu­lig­he­den.

Vi har ik­ke prø­vet det før, men nu ser vi, om det er en god må­de at gø­re op­mærk­som på, at man og­så kan be­tæn­ke en or­ga­ni­sa­tion som Psy­ki­a­tri­fon­den.

Be­ti­na Al­bre­cht­sen – mar­ke­ting- og fun­dra­i­sing­chef, Psy­ki­a­tri­fon­den

"Selv­om psy­kisk syg­dom be­rø­rer så man­ge men­ne­sker, er vi jo ik­ke en li­ge så kendt or­ga­ni­sa­tion, som Kræf­tens Be­kæm­pel­se for ek­sem­pel er,” si­ger Be­ti­na Al­bre­cht­sen, der hå­ber på at “kom­me langt på li­te­ren” ved at an­non­ce­re pri­mært i lo­ka­la­vi­ser­ne.

“Vi har ik­ke prø­vet det før, men nu ser vi, om det er en god må­de at gø­re op­mærk­som på, at man og­så kan be­tæn­ke en or­ga­ni­sa­tion som Psy­ki­a­tri­fon­den. For syg­doms­be­kæm­pen­de or­ga­ni­sa­tio­ner får jo ge­ne­relt man­ge mid­ler i arv, og der er det vig­tigt for os at gø­re op­mærk­som på, at psy­kisk syg­dom og­så er en sag, man kan til­go­de­se i sit te­sta­men­te,” si­ger Be­ti­na Al­bre­cht­sen.

Ingen faste konklusioner endnu

Selv­om fle­re af de ind­sam­len­de fon­de pe­ger på sam­ar­bej­det i Det Go­de Te­sta­men­te som en mu­lig grund til, at de op­le­ver frem­gang i ar­ve­sa­ger­ne, me­ner sty­re­grup­pe­for­man­den for sam­ar­bej­det, Ann Ma­rie Eg­gert Pan­du­ro, at det end­nu er for tid­ligt at kon­klu­de­re, at frem­gan­gen skyl­des net­op det sam­ar­bej­de.

“Sam­ar­bej­det om­kring Det Go­de Te­sta­men­te kan selv­føl­ge­lig ha­ve på­vir­ket ar­ve­ind­tæg­ter­ne al­le­re­de nu, men det er for tid­ligt for os at kun­ne si­ge no­get om det,” si­ger hun.

Hun for­tæl­ler dog og­så, at de med­vir­ken­de or­ga­ni­sa­tio­ner ge­ne­relt har mær­ket en øget in­ter­es­se for at op­ret­te te­sta­men­ter til for­del for vel­gø­ren­hed, ef­ter sam­ar­bej­det om­kring Det Go­de Te­sta­men­te star­te­de, samt at de ad­vo­ka­ter, Det Go­de Te­sta­men­te sam­ar­bej­der med, og­så rap­por­te­rer om en stig­ning i an­tal­let af hen­ven­del­ser om­kring at op­ret­te te­sta­men­ter til vel­gø­ren­de for­mål

“Det ser vi ved, at or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bå­de får man­ge fle­re hen­ven­del­ser, og at vi helt klart og­så har op­le­vet en mar­kant øget stig­ning i an­tal­let af te­sta­men­ter. Så der er be­stemt en po­si­tiv ud­vik­ling og en stor in­ter­es­se for at op­ret­te te­sta­men­ter til for­del for vel­gø­ren­hed," si­ger Ann Ma­rie Eg­gert Pan­du­ro, der for­tæl­ler, at sam­ar­bej­det ge­ne­relt er ble­vet ta­get rig­tigt godt imod.

"Ba­re det, at vi nu er 35 or­ga­ni­sa­tio­ner med i sam­ar­bej­det, ta­ler for sig selv, og al­le de hen­ven­del­ser, vi får fra per­so­ner, der øn­sker at støt­te or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, vi­ser og­så, at der er en in­ter­es­se i be­folk­nin­gen. Folk har ge­ne­relt væ­ret rig­tigt po­si­ti­ve. Dan­sker­ne støt­ter jo ge­ne­relt vel­gø­ren­hed og er me­get gav­mil­de, og det at be­tæn­ke en or­ga­ni­sa­tion i et te­sta­men­te er jo en an­den må­de at støt­te på," si­ger hun.

Indsamlende fonde får flere arvemidler på toplinjen

FondDel­ta­ger i Det Go­de Te­sta­men­te2015201620172018
AIDS-Fon­­detx1.606.3221.988.9851.887.9874.277.478
Bør­ne­can­cer­fon­denx10.357.5784.885.4524.152.8833.698.406
Bør­ne­fon­den (Plan­bør­ne­fon­den) [se no­te]x660.0002.000.000271.0001.115.000
Bør­ne­hjer­te­fon­denxna0500.0005.000.000
Bør­ne­hjælps­da­gennananana
Bør­ne­u­lyk­kes­fon­dennananana
CARE Dan­markx54.58910.000.0001.797.6871.055.954
Dan­ner475.0001.300.00087.300na
Den Dan­ske Na­tur­fondxnananana
Fol­kekir­kens Nød­hjælpx22.819.51726.546.42623.010.90320.365.088
Ju­le­mær­ke­fon­denx11.899.0005.249.4807.300.0006.800.000
Læ­ger uden Græn­sers Fond44.891.53838.604.25263.246.02454.063.485
Mu­skel­svind­fon­den08.211.0001.120.763495.911
Mødre­hjæl­pen0469.000316.000239.727
Psy­ki­a­tri­fon­denx466.268003.600.000
Sa­ve the Or­angutang (Or­angutang Fon­den)10.0000203.8921.645.355
SOS Bør­ne­by­er­nex24.300.00027.200.00035.800.00040.584.265
WWF Ver­dens­na­tur­fon­denx2.303.0004.244.0001.106.0006.007.000
SUM119.842.812130.698.595140.800.439148.947.669

Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber samt op­lys­nin­ger på mail.
No­te: Bør­ne­fon­den: Tal­let fra 2018 dæk­ker kun halv­de­len af året før fu­sio­nen med Plan Dan­mark


Re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakob­sen

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.