Arveindtægterne stiger fortsat i indsamlende fonde

Indtægter fra arv og testamentariske gaver er fortsat i vækst hos flere indsamlende fonde i ngo-sek­to­ren. Det viser Fundats’ gennemgang af 18 ngo-fondes regnskaber. Arveind­tæg­ternes fremgang på toplinjerne er samtidig en tendens, der gælder hele den indsam­lende branche.

Søren Ravn Jensen (foto: Allan Kader)
Di­rek­tør i Ju­le­mær­ke­fon­den, Sø­ren Ravn Jen­sen for­ven­ter, at fon­dens ar­ve­ind­tæg­ter i 2019 lan­der på om­kring 16 mio. kr. (fo­to: Al­lan Kader).

Arv er et sti­gen­de ind­tje­nings­om­rå­de for ind­sam­len­de fon­de i ngo-sek­to­ren. De se­ne­ste fi­re år er ar­ve­ind­tæg­ter­ne i 18 ind­sam­len­de fon­de ste­get fra 120 mio. kr. til 150 mio. kr. Det vi­ser Fun­dats’ gen­nem­gang af fon­de­nes ind­tægtskil­der (se ta­bel­len nedenfor).

Fon­de­nes suc­ces på ar­ve­mar­ke­det er dog en del af en stør­re ten­dens i ind­sam­lings­bran­chen. Det frem­går af den se­ne­ste ind­tægts­a­na­ly­se fra de ind­sam­len­de or­ga­ni­sa­tio­ners bran­che­or­ga­ni­sa­tion, Iso­bro, som De­loit­te har fo­re­ta­get. En ana­ly­se, der sam­ti­dig vi­ser, at stig­nin­gen på ar­ve­om­rå­det sker på trods af et fald i 2018 i fle­re af de an­dre ind­tje­nings­ka­te­go­ri­er, Iso­bro og De­loit­te må­ler på.

Blandt de ind­sam­len­de fon­de, som Fun­dats har væ­ret i kon­takt med bli­ver in­for­ma­tions­kampag­nen ‘Det Go­de Te­sta­men­te’ frem­hæ­vet som en mu­lig for­kla­ring på stig­nin­gen i arveindtægter.

‘Det Go­de Te­sta­men­te’ er et sam­ar­bej­de, der be­gynd­te i 2017 og nu tæl­ler 35 vel­gø­ren­de or­ga­ni­sa­tio­ner, der i fæl­les­skab gør op­mærk­som på mu­lig­he­den for at te­sta­men­te­re arv til de­res respek­ti­ve formål.

Det sker blandt an­det via en fæl­les hjem­mesi­de, hvor or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ud­by­der gra­tis og uaf­hæn­gig ad­vo­ka­t­rå­d­giv­ning om­kring arv, samt at dæk­ke ud­gif­ter­ne til op­ret­tel­se af et te­sta­men­te, der be­tæn­ker en el­ler fle­re af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne i samarbejdet.

Fra julemærker til arv

Ju­le­mær­ke­fon­den er en af de ind­sam­len­de fon­de, der op­le­ver en stør­re frem­gang i arveindtægter.

Selv­om fon­den sid­ste år op­le­ve­de at gå en smu­le til­ba­ge på om­rå­det i for­hold til året før, står det al­le­re­de nu klart, at fon­den bå­de i år og næ­ste år kan se frem til me­re end en for­dob­ling af de­res nor­ma­le, år­li­ge ar­ve­ind­tægt, der ple­jer at lig­ge på om­kring 5-7 mil­li­o­ner kro­ner. Det for­tæl­ler Sø­ren Ravn Jen­sen, der er di­rek­tør i fonden.

Det er jo et stort ni­veauskif­te for os, og der­for er vi og­så rig­tig spænd­te på, om det er et ni­veauskif­te, der hol­der, el­ler om det blot er for­di, vi har væ­ret heldige

Sø­ren Ravn Jen­sen – di­rek­tør, Julemærkefonden

I 2019 står fon­den nem­lig til at kom­me op på 16 mil­li­o­ner kro­ner i ar­ve­ind­tæg­ter, og da der ty­pisk går halvan­det til to år, fra fon­den mod­ta­ger en arv, til den bli­ver af­reg­net, kan Ju­le­mær­ke­fon­den al­le­re­de nu se, at ar­ve­ind­tæg­ter­ne i 2020 og­så bli­ver to­cif­re­de og lan­der på om­kring 17 mil­li­o­ner kroner.

"Det er jo et stort ni­veauskif­te for os, og der­for er vi og­så rig­tig spænd­te på, om det er et ni­veauskif­te, der hol­der, el­ler om det blot er for­di, vi har væ­ret hel­di­ge,” si­ger Sø­ren Ravn Jen­sen, der dog po­in­te­r­er, at sel­ve an­tal­let af ar­ve­sa­ger og­så er hø­je­re end normalt.

"Og det er vi fan­ta­stisk gla­de for, for det be­ty­der me­get for os i vo­res ar­bej­de. Vi er jo en or­ga­ni­sa­tion, hvor ju­le­mær­ket i man­ge år har væ­re dri­ve­ren for vo­res ind­tæg­ter, men så­dan er det ik­ke me­re. Så det, at vi kan se et skif­te i arv, er rig­tig po­si­tivt for os," si­ger han.

Som mu­li­ge for­kla­rin­ger på det plud­se­li­ge ni­veauskif­te næv­ner Sø­ren Ravn Jen­sen bå­de sam­ar­bej­det i Det Go­de Te­sta­men­te og pe­ger på, at Ju­le­mær­ke­fon­den er be­gyndt at gø­re me­re op­mærk­som på sig selv ved at for­tæl­le me­re ak­tivt om fon­dens arbejde.

Fremgang i de grønne fonde

Fle­re af de grøn­ne ind­sam­len­de fon­de teg­ner sig og­så for en frem­gang på arveområdet.

Her­i­blandt Den Dan­ske Na­tur­fond, der li­ge­le­des er en del af Det Go­de Te­sta­men­te, men som el­lers kun for­tæl­ler om mu­lig­he­den for at te­sta­men­te­re til fon­den via de­res hjemmeside.

Flem­m­ing Ni­el­sen, di­rek­tør for Den Dan­ske Na­tur­fond, for­tæl­ler, at fon­den kan mær­ke en sti­gen­de in­ter­es­se på om­rå­det bå­de på an­tal­let af hen­ven­del­ser og i an­tal­let af be­ta­lin­ger af ad­vo­ka­tom­kost­nin­ger i for­bin­del­se med op­ret­tel­ser af et te­sta­men­ter, hvor Den Dan­ske Na­tur­fond indgår.

"Det er ste­get år for år i de tre-fi­re år, vi har ek­si­ste­ret, og der kom­mer fle­re og fle­re hen­ven­del­ser. For en or­ga­ni­sa­tion, der kun har væ­ret syn­lig i tre år, op­le­ver vi al­le­re­de nu, at vi har hen­ven­del­ser på sam­me ni­veau som an­dre grøn­ne or­ga­ni­sa­tio­ner," si­ger Flem­m­ing Nielsen.

Han for­tæl­ler, at fon­den al­le­re­de har få­et do­ku­men­ta­tion for de før­ste 10 op­ret­te­de te­sta­men­ter i år, og at der der­u­d­over sag­tens kan væ­re fle­re an­dre, der har valgt at skri­ve fon­den ind i de­res te­sta­men­te, uden at Den Dan­ske Na­tur­fond har få­et be­sked om det.

Svingende indtægtskilde

Selv­om ar­ve­om­rå­det har væ­ret sti­gen­de over de se­ne­re år, så på­pe­ger fle­re af de ind­sam­len­de fon­de, at net­op ar­ve­ind­tæg­ter­ne kan svin­ge me­get fra år til år i kraft af, at én sær­lig stor arv kan teg­ne sig for langt stør­ste­delen af frem­gan­gen i et el­lers min­dre godt regnskabsår.

Det har blandt an­det væ­ret til­fæl­det for Bør­ne­hjer­te­fon­den, der er gå­et fra 500.000 kro­ner i ar­ve­ind­tæg­ter i 2017 til 5 mil­li­o­ner kro­ner i 2018 på grund af én en­kelt arv.

Og­så i Psy­ki­a­tri­fon­den, hvor ar­ve­ind­tæg­ter­ne er ste­get fra 0 kro­ner i 2017 til 3,6 mil­li­o­ner kro­ner i 2018, teg­ner især én ar­ve­sag sig for stør­ste­delen af midlerne.

Her for­tæl­ler mar­ke­ting- og fun­dra­i­sing­chef Be­ti­na Al­bre­cht­sen dog, at be­lø­bet og­så in­klu­de­rer fem an­dre min­dre ar­ve­sa­ger, og at hun me­ner, at stig­nin­gen skyl­des en kom­bi­na­tion af sam­ar­bej­det om­kring Det Go­de Te­sta­men­te, og at Psy­ki­a­tri­fon­den nu til­by­der at be­ta­le for ad­vo­ka­tom­kost­nin­ger­ne, hvis de bli­ver be­tænkt i testamentet.

“Det gør en kæm­pe for­skel – det er der in­gen tvivl om," si­ger Be­ti­na Albrechtsen.

Psy­ki­a­tri­fon­den er al­le­re­de ble­vet op­lyst om de før­ste 10 per­so­ner, der har ind­klu­de­ret or­ga­ni­sa­tio­nen i de­res te­sta­men­te i år, og der­u­d­over har Psy­ki­a­tri­fon­den net­op kørt en kampag­ne især i lo­ka­la­vi­ser­ne rundt om­kring i Dan­mark for at gø­re end­nu fle­re op­mærk­som­me på muligheden.

Vi har ik­ke prø­vet det før, men nu ser vi, om det er en god må­de at gø­re op­mærk­som på, at man og­så kan be­tæn­ke en or­ga­ni­sa­tion som Psykiatrifonden.

Be­ti­na Al­bre­cht­sen – mar­ke­ting- og fun­dra­i­sing­chef, Psykiatrifonden

"Selv­om psy­kisk syg­dom be­rø­rer så man­ge men­ne­sker, er vi jo ik­ke en li­ge så kendt or­ga­ni­sa­tion, som Kræf­tens Be­kæm­pel­se for ek­sem­pel er,” si­ger Be­ti­na Al­bre­cht­sen, der hå­ber på at “kom­me langt på li­te­ren” ved at an­non­ce­re pri­mært i lokalaviserne.

“Vi har ik­ke prø­vet det før, men nu ser vi, om det er en god må­de at gø­re op­mærk­som på, at man og­så kan be­tæn­ke en or­ga­ni­sa­tion som Psy­ki­a­tri­fon­den. For syg­doms­be­kæm­pen­de or­ga­ni­sa­tio­ner får jo ge­ne­relt man­ge mid­ler i arv, og der er det vig­tigt for os at gø­re op­mærk­som på, at psy­kisk syg­dom og­så er en sag, man kan til­go­de­se i sit te­sta­men­te,” si­ger Be­ti­na Albrechtsen.

Ingen faste konklusioner endnu

Selv­om fle­re af de ind­sam­len­de fon­de pe­ger på sam­ar­bej­det i Det Go­de Te­sta­men­te som en mu­lig grund til, at de op­le­ver frem­gang i ar­ve­sa­ger­ne, me­ner sty­re­grup­pe­for­man­den for sam­ar­bej­det, Ann Ma­rie Eg­gert Pan­du­ro, at det end­nu er for tid­ligt at kon­klu­de­re, at frem­gan­gen skyl­des net­op det samarbejde.

“Sam­ar­bej­det om­kring Det Go­de Te­sta­men­te kan selv­føl­ge­lig ha­ve på­vir­ket ar­ve­ind­tæg­ter­ne al­le­re­de nu, men det er for tid­ligt for os at kun­ne si­ge no­get om det,” si­ger hun.

Hun for­tæl­ler dog og­så, at de med­vir­ken­de or­ga­ni­sa­tio­ner ge­ne­relt har mær­ket en øget in­ter­es­se for at op­ret­te te­sta­men­ter til for­del for vel­gø­ren­hed, ef­ter sam­ar­bej­det om­kring Det Go­de Te­sta­men­te star­te­de, samt at de ad­vo­ka­ter, Det Go­de Te­sta­men­te sam­ar­bej­der med, og­så rap­por­te­rer om en stig­ning i an­tal­let af hen­ven­del­ser om­kring at op­ret­te te­sta­men­ter til vel­gø­ren­de formål

“Det ser vi ved, at or­ga­ni­sa­tio­ner­ne bå­de får man­ge fle­re hen­ven­del­ser, og at vi helt klart og­så har op­le­vet en mar­kant øget stig­ning i an­tal­let af te­sta­men­ter. Så der er be­stemt en po­si­tiv ud­vik­ling og en stor in­ter­es­se for at op­ret­te te­sta­men­ter til for­del for vel­gø­ren­hed," si­ger Ann Ma­rie Eg­gert Pan­du­ro, der for­tæl­ler, at sam­ar­bej­det ge­ne­relt er ble­vet ta­get rig­tigt godt imod.

"Ba­re det, at vi nu er 35 or­ga­ni­sa­tio­ner med i sam­ar­bej­det, ta­ler for sig selv, og al­le de hen­ven­del­ser, vi får fra per­so­ner, der øn­sker at støt­te or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, vi­ser og­så, at der er en in­ter­es­se i be­folk­nin­gen. Folk har ge­ne­relt væ­ret rig­tigt po­si­ti­ve. Dan­sker­ne støt­ter jo ge­ne­relt vel­gø­ren­hed og er me­get gav­mil­de, og det at be­tæn­ke en or­ga­ni­sa­tion i et te­sta­men­te er jo en an­den må­de at støt­te på," si­ger hun.

Indsamlende fonde får flere arvemidler på toplinjen

FondDel­ta­ger i Det Go­de Te­sta­men­te2015201620172018
AIDS-Fon­detx1.606.3221.988.9851.887.9874.277.478
Bør­ne­can­cer­fon­denx10.357.5784.885.4524.152.8833.698.406
Bør­ne­fon­den (Plan­bør­ne­fon­den) [se note]x660.0002.000.000271.0001.115.000
Bør­ne­hjer­te­fon­denxna0500.0005.000.000
Bør­ne­hjælps­da­gennananana
Bør­ne­u­lyk­kes­fon­dennananana
CARE Dan­markx54.58910.000.0001.797.6871.055.954
Dan­ner475.0001.300.00087.300na
Den Dan­ske Naturfondxnananana
Fol­kekir­kens Nødhjælpx22.819.51726.546.42623.010.90320.365.088
Ju­le­mær­ke­fon­denx11.899.0005.249.4807.300.0006.800.000
Læ­ger uden Græn­sers Fond44.891.53838.604.25263.246.02454.063.485
Mu­skel­svind­fon­den08.211.0001.120.763495.911
Mødre­hjæl­pen0469.000316.000239.727
Psy­ki­a­tri­fon­denx466.268003.600.000
Sa­ve the Or­angutang (Or­angutang Fonden)10.0000203.8921.645.355
SOS Bør­ne­by­er­nex24.300.00027.200.00035.800.00040.584.265
WWF Ver­dens­na­tur­fon­denx2.303.0004.244.0001.106.0006.007.000
SUM119.842.812130.698.595140.800.439148.947.669

Kil­de: Fon­de­nes års­regn­ska­ber samt op­lys­nin­ger på mail.
No­te: Bør­ne­fon­den: Tal­let fra 2018 dæk­ker kun halv­de­len af året før fu­sio­nen med Plan Danmark


Re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakobsen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer