”En kommune som Hvidovre bør kunne hente 50 millioner kroner om året”

Fundraiser i Hvidovre Kommune Hans Jørgen Fisker er én af de mest erfarne, når det gælder kommunal fundraising. Han får udbytte af to ud af tre ansøgninger og fortæller her om sine erfaringer, sine arbejdsmetoder og om hvorfor der stadig er mange kommuner, der ikke har sat fundraisingen i system.

"Når først fun­dra­i­sin­gen er kørt ind og sat i sy­stem i mel­lem­sto­re kom­mu­ner som Gre­ve og Hvi­d­ov­re, bør man kun­ne hen­te om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner om året,” si­ger fun­dra­i­ser i Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne Hans Jør­gen Fi­sker, der tid­li­ge­re har sid­det i en til­sva­ren­de stil­ling i Greve.

Hans Jør­gen Fi­sker er ik­ke bleg for selv at ta­ge or­det ’suc­ces’ i sin mund, når han ta­ler om de re­sul­ta­ter, han har op­nå­et de se­ne­ste 10 år som kom­mu­nal fundraiser.

I seks år i Gre­ve Kom­mu­ne og ind­til vi­de­re fi­re år i Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne har Hans Jør­gen Fi­sker stå­et i spid­sen for kom­mu­nens fun­dra­i­sing-ak­ti­vi­te­ter. Han si­ger selv, at han får po­si­tivt svar på to ud af tre an­søg­nin­ger, han sen­der af sted, og tal­le­ne for 2019 og 2020 un­der­byg­ger for­tæl­lin­gen om sær­de­les suc­ces­fuld fun­dra­i­sing med ud­gangs­punkt i en mel­lem­stor kom­mu­ne med 53.000 indbyggere.

I 2019 lyk­ke­des det at hjem­ta­ge ek­ster­ne mid­ler for sam­men­lagt 65 mil­li­o­ner kro­ner til 19 projekter.

Og året ef­ter ud­mønt­e­de Hvi­d­ov­re Kom­mu­nes fun­dra­i­sing sig i 62,5 mil­li­o­ner kro­ner til 24 projekter.

”Jeg er ef­ter­hån­den en er­fa­ren her­re på fun­dra­i­sing-om­rå­det. Da jeg blev he­ad­huntet af Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne i 2018, hav­de jeg sid­det i en til­sva­ren­de stil­ling i seks år i Gre­ve Kom­mu­ne, hvor jeg fra bun­den og med suc­ces hav­de op­byg­get en sy­ste­ma­tisk må­de at in­te­gre­re fun­dra­i­sing struk­tu­relt set ind i he­le den kom­mu­na­le or­ga­ni­sa­tions ek­si­ste­ren­de ar­bejds­gan­ge. In­den Gre­ve Kom­mu­ne hav­de jeg og­så ar­bej­det med fun­dra­i­sing på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i for­læn­gel­se af min Ph.d. og her­ef­ter væ­ret en tur for­bi ud­vik­lings- og fun­dra­i­sing-op­ga­ver i Lyng­by-Ta­ar­bæk Kom­mu­ne,” for­tæl­ler Hans Jør­gen Fi­sker til Fundats.

Før Hans Jør­gen Fi­sker gjor­de sin en­tré i Hvi­d­ov­re, hav­de kom­mu­nen haft en ’ko­or­di­ne­ren­de fun­dra­i­ser’ an­sat, som ik­ke var pen­ne­fø­rer på fonds­an­søg­nin­ger­ne. Si­den Hans Jør­gen Fi­skers an­komst til ve­s­tegnskom­mu­nen, har han ført pen­nen på al­le ansøgninger.

Al­le­re­de ved an­sæt­tel­sen gjor­de han klart, at han mød­te op med sto­re am­bi­tio­ner og mål­sæt­nin­ger for fundraising-indsatsen.

”Da jeg star­te­de i Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne, sag­de jeg, at vi i hvert fald skal fun­dra­i­se 25 mil­li­o­ner kro­ner om året. Jeg tror, de tænk­te, at det vil vi se, før vi tror på det. Men det mål er me­re end nå­et,” un­der­stre­ger Hans Jør­gen Fisker.

”Og jeg me­ner, at når først fun­dra­i­sin­gen er kørt ind og sat i sy­stem i mel­lem­sto­re kom­mu­ner som Gre­ve og Hvi­d­ov­re, bør man kun­ne hen­te om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner om året.”

Der er da plads til for­bed­rin­ger, hvis vi skal ar­bej­de hen imod en me­re li­ge­lig for­de­ling mel­lem fun­dra­i­sing til ud­vik­ling fra det of­fent­li­ge i for­hold til de pri­va­te midler

Hans Jør­gen Fi­sker – Fun­dra­i­ser, Hvi­d­ov­re Kommune

De over 60 mil­li­o­ner kro­ner, som det lyk­ke­des at fun­dra­i­se bå­de i 2019 og 2020, er iføl­ge Hans Jør­gen Fi­sker pri­mært hen­tet fra stats­li­ge og re­gio­na­le pul­jer, mens cir­ka 20 pro­cent kom­mer fra sto­re, pri­va­te fonde.

”Så der er da plads til for­bed­rin­ger, hvis vi skal ar­bej­de hen imod en me­re li­ge­lig for­de­ling mel­lem fun­dra­i­sing til ud­vik­ling fra det of­fent­li­ge i for­hold til de pri­va­te mid­ler,” si­ger Hans Jør­gen Fisker.

Skal ikke fundraise på grund af pengene

Hans Jør­gen Fi­sker un­der­stre­ger, at en me­get stor del af de mid­ler, en kom­mu­ne som Hvi­d­ov­re har på bud­get­tet, er bun­det til drift, og der er, som han ud­tryk­ker det, ik­ke me­get øko­no­misk frirum til­ba­ge til udvikling.

”Der­for er mid­ler­ne ude­fra så vel­kom­ne. Men sam­ti­dig slår jeg me­get på trom­me for, at vi som kom­mu­ne ik­ke skal fun­dra­i­se på grund af pen­ge­ne, men der­i­mod for at ska­be ud­vik­ling og po­si­ti­ve ge­vin­ster for bor­ger­ne og virk­som­he­der­ne. Fond­s­pen­ge­ne skal ger­ne om­veks­les til me­re og/eller bed­re vel­færd,” si­ger Hans Jør­gen Fisker.

Un­ge me­d­ar­bej­de­re vil ger­ne ud­vik­le og ik­ke kun drif­te, så vo­res ev­ner in­den for fun­dra­i­sing har en be­tyd­ning bå­de i for­hold til re­k­rut­te­ring og fastholdelse

Hans Jør­gen Fi­sker – Fun­dra­i­ser, Hvi­d­ov­re Kommune

Ud over den sto­re for­skel, som Hans Jør­gen Fi­sker op­le­ver, at fond­s­pen­ge­ne gør i for­hold til en ræk­ke kon­kre­te pro­jek­ter, me­ner han, at fun­dra­i­sin­gen og­så er med til at vi­ta­li­se­re kom­mu­nen som ar­bejds­plads – bå­de for me­d­ar­bej­der­ne og rent organisatorisk.

”Un­ge me­d­ar­bej­de­re vil ger­ne ud­vik­le og ik­ke kun drif­te, så vo­res ev­ner in­den for fun­dra­i­sing har en be­tyd­ning bå­de i for­hold til re­k­rut­te­ring og fast­hol­del­se. Jeg for­nem­mer, at op­fat­tel­sen af, at vi er go­de til at fun­dra­i­se i Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne, har bidt sig fast og bredt sig. Vi­ta­li­te­ten for or­ga­ni­sa­tio­nen lig­ger i det tvær­gå­en­de per­spek­tiv. Fun­dra­i­sing ki­ler sig alt­over­ve­jen­de ind i de ud­vik­lings­mu­lig­he­der, der lig­ger imel­lem de or­ga­ni­sa­to­ri­ske fags­øj­ler. Det er helt ty­de­ligt for bå­de mig selv og or­ga­ni­sa­tio­nen, at fun­dra­i­sing har bi­dra­get til langt me­re sam­ar­bej­de på tværs på bå­de le­der- og me­d­ar­bej­der­ni­veau. Det er en kæm­pe ek­stra­ge­vinst ved fun­dra­i­sing til pro­jek­ter, der ty­pisk stræk­ker sig over en tre­årig pe­ri­o­de. For sam­ar­bej­det smit­ter ge­val­digt af på or­ga­ni­sa­tio­nens al­min­de­li­ge drift ef­ter pro­jekt­pe­ri­o­den,” si­ger Hans Jør­gen Fisker.

Søger indenfor alle fagområder

Kon­kret sker fun­dra­i­sing-ak­ti­vi­te­ter­ne i Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne ud fra et så­kaldt ’Års­hjul for stra­te­gisk og di­a­log­ba­se­ret fundraising’.

”Det ta­ger af­sæt i, at jeg ved årets start nær­læ­ser fi­nans­lo­ven, re­form­pro­gram­mer og an­dre lig­nen­de stats­li­ge og re­gio­na­le ud­mel­din­ger. Til­sva­ren­de går jeg ind og nær­læ­ser fon­de­nes hjem­mesi­der, års­be­ret­nin­ger og an­den in­for­ma­tion, der vars­ler så­vel nye som gam­le støt­te­mu­lig­he­der. Så la­ver jeg med bag­tan­ke for or­ga­ni­sa­tio­nens ud­vik­lings­be­hov og -øn­sker et brut­to­ka­ta­log over de an­søg­nings­mu­lig­he­der, der er i det of­fent­li­ge og hos de stør­ste og væ­sent­lig­ste fon­de, der kan mat­che op imod or­ga­ni­sa­tio­nens be­hov og øn­sker, og der­næst rej­ser jeg rundt i or­ga­ni­sa­tio­nen med brut­to­ka­ta­lo­get un­der ar­men og hol­der mø­der med le­del­sen,” for­tæl­ler Hans Jør­gen Fisker.

Ef­ter sin rund­t­ur i or­ga­ni­sa­tio­nen, ud­ar­bej­der Hans Jør­gen Fi­sker et sam­let net­to­ka­ta­log, og ud fra det be­slut­ter le­del­sen, hvil­ke pul­jer og fon­de der skal sø­ges med Hans Jør­gen Fi­sker som pennefører.

”Jeg fun­dra­i­ser sjæl­dent til pro­jek­ter un­der en mil­li­on kro­ner – til gen­gæld sø­ger vi in­den­for al­le fag­om­rå­der li­ge fra an­lægs­pro­jek­ter over sko­le- og ud­dan­nel­ses­om­rå­det og det spe­ci­a­li­se­re­de bør­ne- og fa­mi­lie­om­rå­de samt det til­sva­ren­de vok­sen­om­rå­de til æl­dre­om­rå­det og be­skæf­ti­gel­ses­om­rå­det. Jeg fun­dra­i­ser og­så på kul­tur- og fri­tids­om­rå­det, men det er fak­tisk det mind­ste an­søg­nings­om­rå­de – sjovt nok, da man­ge af fon­de­ne jo net­op de­di­ke­rer ud­vik­ling og de­res mid­ler in­den­for det­te al­men­nyt­ti­ge om­rå­de,” si­ger Hans Jør­gen Fisker.

Hans op­le­vel­se er, at fon­de­ne det se­ne­ste år­ti er trå­dt tæt­te­re på de kom­mu­na­le ker­ne­om­rå­der og er ble­vet me­re po­si­tivt indstil­let over­for at sky­de pen­ge ind i pro­jek­ter, der skal hjæl­pe med at lø­se ud­for­drin­ger­ne på de sto­re velfærdsområder.

”Til gen­gæld er der og­så en ten­dens til, når jeg sam­men­lig­ner med stats­li­ge og re­gio­na­le mid­ler, at det ty­pisk er min­dre be­løb, vi og an­dre kom­mu­ner får fra fon­de­ne. Men der er selv­føl­ge­lig og­så und­ta­gel­ser. Én af de helt sto­re fon­de har li­ge do­ne­ret 5,5 mil­li­o­ner kro­ner til in­dret­ning af et sce­ne­tek­nisk kon­cept i Kul­tur­hus Ris­b­jerg­gaard, der er un­der op­fø­rel­se i Hvi­d­ov­re by­mid­te, og det er jo rig­tig man­ge pen­ge at få på én gang. Men el­lers lig­ger fonds­støt­ten ty­pisk på mel­lem én og to mil­li­o­ner kro­ner, og det ræk­ker ik­ke så langt, hvis vi for ek­sem­pel ta­ler om et so­ci­alt pro­jekt, der skal kø­re i tre år, før det er mu­ligt at se, om det vir­ker bed­re end no­get an­det, som kom­mu­nen gør,” si­ger Hans Jør­gen Fisker.

Manglende blik for muligheder

Fun­dats’ nye kort­læg­ning af fun­dra­i­sin­gak­ti­vi­te­ter­ne i de dan­ske kom­mu­ner, som er be­skre­vet i en an­den ar­ti­kel i den­ne uges nyheds­brev, vi­ser blandt an­det, at 31 ud af lan­dets 98 kom­mu­ner har ud­ar­bej­det en stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for, hvor­dan fun­dra­i­sing kan bru­ges som sup­ple­ment til de kom­mu­na­le budgetter.

Un­der­sø­gel­sen vi­ser og­så, at 36 kom­mu­ner har én el­ler fle­re fun­dra­i­se­re på lønningslisten.

Uden en kom­mu­nal­di­rek­tør og en borg­me­ster, som går fuldt ind for det, har den kom­mu­na­le fun­dra­i­sing me­get svæ­re kår

Hans Jør­gen Fi­sker – Fun­dra­i­ser, Hvi­d­ov­re Kommune

Iføl­ge Hans Jør­gen Fi­sker er der for­ment­lig fle­re grun­de til, at to ud tre kom­mu­ner fort­sat ik­ke har sy­ste­ma­ti­se­ret jag­ten på fondsmidler.

”Jeg op­le­ver blandt an­det, at der her­sker for­dom­me om, at hvis man får pen­ge til pro­jek­ter fra fon­de, kom­mer fon­de­ne i for høj grad til at sty­re ud­vik­lin­gen. Og så tror jeg, at le­del­sen i man­ge kom­mu­ner, bå­de den po­li­ti­ske og ad­mi­ni­stra­ti­ve, gan­ske en­kelt ik­ke har blik for de mu­lig­he­der, der lig­ger i fun­dra­i­sin­gen. Og uden en kom­mu­nal­di­rek­tør og en borg­me­ster, som går fuldt ind for det, har den kom­mu­na­le fun­dra­i­sing me­get svæ­re kår,” si­ger Hans Jør­gen Fisker.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer