Hver tredje kommune går systematisk efter fondsmidler

31 ud af de 98 danske kommuner har enten en fundraising-strategi eller retningslinjer for, hvordan kommunen får fat i private fondsmidler. Samtidig har 36 kommuner én eller flere fundraisere på lønningslisten. Det viser en ny undersøgelse fra Fundats.

31 ud af lan­dets 98 kom­mu­ner har ud­ar­bej­det en stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for, hvor­dan fun­dra­i­sing kan bru­ges som sup­ple­ment til de kom­mu­na­le bud­get­ter. I end­nu fle­re kom­mu­ner er ud­fær­di­gel­sen af fonds­an­søg­nin­ger ble­vet lagt i hæn­der­ne på en fun­dra­i­ser, der er an­sat på rå­d­hu­set. Det vi­ser en ny ak­tind­sigtun­der­sø­gel­se, som Fun­dats har gennemført.

Mu­lig­he­den for at sik­re sig fonds­støt­te til ek­sem­pel­vis byg­ge­ri­er med valg af bæ­re­dyg­ti­ge ma­te­ri­a­ler, in­dret­ning af æl­dre­bo­li­ger med sær­lig hen­syn­ta­gen til de­men­te el­ler ud­vik­ling af nye kul­tur- og fri­tidstil­bud til bor­ger­ne er pro­fes­sio­na­li­se­ret i cir­ka hver tred­je dan­ske kommune.

Iføl­ge en ny un­der­sø­gel­se, som Fun­dats har fo­re­ta­get på bag­grund af ak­tind­sig­ter i fun­dra­i­sing-po­li­tik­ker­ne i samt­li­ge dan­ske kom­mu­ner, har 31 ud af lan­dets 98 kom­mu­ner ud­ar­bej­det en stra­te­gi el­ler ret­nings­linjer for, hvor­dan fun­dra­i­sing kan bru­ges som sup­ple­ment til de kom­mu­na­le budgetter.

Og i end­nu fle­re kom­mu­ner er son­de­rin­gen af fondster­ræn­net og ud­fær­di­gel­sen af fonds­an­søg­nin­ger ble­vet lagt i hæn­der­ne på en fun­dra­i­ser, der er an­sat på rå­d­hu­set. Iføl­ge un­der­sø­gel­sen, som er fo­re­ta­get i lø­bet af fe­bru­ar-april i år, har 36 kom­mu­ner så­le­des én el­ler fle­re fun­dra­i­se­re på løn­nings­li­sten (se ta­bel ne­den­for artiklen).

Blandt de 31 kom­mu­ner, der ar­bej­der sy­ste­ma­tisk med fun­dra­i­sing af pri­va­te fonds­mid­ler, an­gi­ver 11 af dem, at der er ved­ta­get en egent­lig stra­te­gi i en­ten by­rå­det el­ler di­rek­tio­nen. I de re­ste­ren­de 20 rej­ser em­beds­mæn­de­ne fonds­mid­ler på bag­grund af kom­mu­nens ret­nings­linjer el­ler vej­led­nin­ger, vi­ser aktindsigterne.

Sam­men­lig­net med en til­sva­ren­de un­der­sø­gel­se, som Fun­dats fo­re­tog i ja­nu­ar 2018, er det sam­le­de an­tal kom­mu­ner med stra­te­gi­er, ret­nings­linjer el­ler vej­led­nin­ger sta­tus quo. Og­så i 2018 var det sam­le­de an­tal 31, men den­gang var for­de­lin­gen, at 21 kom­mu­ner en­ten hav­de ved­ta­get en fun­dra­i­sing-stra­te­gi el­ler var i gang med at ud­ar­bej­de en så­dan, mens 10 kom­mu­ner nø­je­des med at ud­ar­bej­de retningslinjer.

Til­li­ge i for­hold til an­tal­let af kom­mu­ner med én el­ler fle­re an­sat­te fun­dra­i­se­re an­sat var an­tal­let i 2018 det sam­me som nu, nem­lig 36.

Men trods sta­tus quo i det sam­le­de an­tal, er der fra 2018 til 2022 sket en ud­vik­ling i fle­re kom­mu­ner. Ek­sem­pel­vis er Kø­ben­havn, Her­ning og Hø­je-Taa­strup kom­met med i klub­ben af kom­mu­ner med en fun­dra­i­ser på løn­nings­li­sten, mens blandt an­dre kom­mu­ner­ne Fre­de­riks­berg, Gre­ve og Vej­le ik­ke læn­ge­re har en fun­dra­i­ser ansat.

Fundraiser har skabt modning af organisationen

Én af de nye på li­sten over kom­mu­ner, som bå­de har en po­li­tisk stra­te­gi for fun­dra­i­sing og en fuld­tids­an­sat fun­dra­i­ser, er Hil­le­rød. An­sæt­tel­sen af fun­dra­i­se­ren i Hil­le­rød ske­te i som­me­ren 2019 uden, at der på det tids­punkt var for­mu­le­ret en stra­te­gi for den ind­sats, den nye me­d­ar­bej­der var ble­vet an­sat til at im­ple­men­te­re. Stra­te­gi­en blev så­le­des først ud­ar­bej­det i ef­ter­å­ret 2019 i sam­ar­bej­de med fundraiseren.

Af­de­lings­chef for Kul­tur og ud­vik­ling i Hil­le­rød Kom­mu­ne Pia Kjær un­der­stre­ger, at selv­om der og­så blev ar­bej­det pro­fes­sio­nelt med fun­dra­i­sing i den nord­s­jæl­land­ske kom­mu­ne før 2019, er der en mar­kant for­skel på fun­dra­i­sing-ind­sat­sen før og ef­ter 2019.

”Vo­res fun­dra­i­ser kom med et lang­va­rigt, pro­fes­sio­nelt og ind­gå­en­de kend­skab til fonds­ver­de­nen, og hun er lyk­ke­des med at løf­te kom­pe­ten­ce­ni­veau­et hos bå­de po­li­ti­ke­re, di­rek­tion, me­d­ar­bej­de­re og i fri­vil­lig­ver­de­nen i Hil­le­rød. Vi har i kom­mu­nen få­et en helt an­den be­vå­gen­hed om­kring fonds­ar­bej­de og et an­det blik for, hvad det ar­bej­de kræ­ver af os, og det har sam­ti­dig væ­ret et kæm­pe­boost for blandt an­dre fri­vil­lig­ver­de­nen og for­e­nin­ger­ne i Hil­le­rød, at de har få­et ad­gang til spar­ring med fun­dra­i­se­ren. Så man kan si­ge, at hun er ble­vet an­sat til at ska­be en mod­ning af he­le or­ga­ni­sa­tio­nen li­ge fra by­råd til me­d­ar­bej­de­re, og den ope­ra­tion er vi sta­dig i fuld gang med,” si­ger Pia Kjær.

Vi har i kom­mu­nen få­et en helt an­den be­vå­gen­hed om­kring fonds­ar­bej­de og et an­det blik for, hvad det ar­bej­de kræ­ver af os

Pia Kjær – Af­de­lings­chef for Kul­tur og ud­vik­ling Hil­le­rød Kommune

For Hil­le­rød Kom­mu­ne har det væ­ret es­sen­ti­elt at se fun­dra­i­sing og fun­dra­i­se­rens ind­sats som én, der ik­ke kan gø­res op i et reg­ne­ark fra år til år.

”Fra star­ten har det væ­ret vig­tigt for os, at fun­dra­i­se­ren ik­ke kun skal må­les og ve­jes på det kvan­ti­ta­ti­ve, alt­så på hvad hun får he­vet hjem. Nog­le an­søg­nin­ger er hun rig­tig me­get ind over og er pen­ne­fø­rer på, mens hun i an­dre til­fæl­de fun­ge­rer som rå­d­gi­ver og spar­rings­part­ner i star­ten. Der­u­d­over har hun den vig­ti­ge funk­tion at sik­re over­blik og ti­m­ing, så vi for ek­sem­pel ik­ke ri­si­ke­rer, at en el­ler an­den bør­ne­ha­ve i kom­mu­nen ren­der af sted med en fond, som vi et an­det sted i sy­ste­met er ved at for­be­re­de en stør­re an­søg­ning til,” for­kla­rer Pia Kjær.

Selv­om suc­ces med Hil­le­rød Kom­mu­nes fun­dra­i­sing ik­ke kun hand­ler om kro­ner og øre, bli­ver der holdt et vå­gent øje med stør­rel­sen på de pro­jek­ter, fun­dra­i­se­ren en­ten er pen­ne­fø­rer el­ler spar­rings­part­ner på. Og en så­kaldt kvan­ti­ta­tiv sta­tu­s­op­gø­rel­se over de før­ste knap tre år vi­ser, at fun­dra­i­sing-funk­tio­nen blandt an­det har væ­ret in­vol­ve­ret i at hen­te syv mil­li­o­ner kro­ner til et kul­tur- og idræts­hus i Skævin­ge og har væ­ret spar­rings­part­ner på en be­vil­ling på 2,9 mil­li­o­ner kro­ner til sko­le­af­de­lin­gen, ot­te mil­li­o­ner kro­ner til hjem­meple­je­teams un­der Æl­dre og Sund­hed og 900.000 kro­ner til de lo­ka­le spejdere.

Den stra­te­gi, som ud­stik­ker ret­nin­gen for fun­dra­i­se­rens ind­sat­ser, ju­ste­res lø­ben­de i di­a­log med di­rek­tio­nen og øko­no­mi­ud­val­get, og iføl­ge Pia Kjær vil der ”in­den alt for læn­ge” bli­ve fo­re­ta­get nog­le ju­ste­rin­ger af hen­syn til, at et nyt by­råd si­den års­skif­tet har haft den po­li­ti­ske magt i Hillerød.

Strategisk tilgang har haft positiv effekt i Kolding

Og­så i Kol­ding er der ved­ta­get en stra­te­gi for kom­mu­nens fun­dra­i­sing-ak­ti­vi­te­ter. Kol­ding Kom­mu­ne har de se­ne­re år veks­let mel­lem at ha­ve en og to fa­stan­sat­te fun­dra­i­se­re, og si­den 1. au­gust 2021 har to me­d­ar­bej­de­re for­søgt at sik­re ek­stern fi­nan­si­e­ring af kom­mu­na­le pro­jek­ter, dels at hjæl­pe ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne i Kol­ding med de­res fondsansøgninger.

Man kan si­ge, at vi me­re må­ler på im­pact end på kro­ner og øre, og es­sen­sen er, at vi får skabt en effekt

Met­te Kuntz Jen­sen – stra­te­gisk kon­su­lent, Kol­ding Kommune

Iføl­ge en af Kol­ding Kom­mu­nes fun­dra­i­se­re, stra­te­gisk kon­su­lent Met­te Kuntz Jen­sen, har kom­mu­nen ar­bej­det stra­te­gisk med fun­dra­i­sing si­den 2015. Og de mål, der sti­les ef­ter, hand­ler pri­mært om at op­nå impact.

”Vi ar­bej­der ik­ke ud fra, om vi sam­let kan fun­dra­i­se ek­sem­pel­vis 50 mil­li­o­ner kro­ner om året. For os hand­ler det i hø­je­re grad om at op­nå støt­te til nog­le kon­kre­te ind­sat­ser og pro­jek­ter og der­med få sat nog­le ini­ti­a­ti­ver i sø­en med fonds­bi­drag, som rent fak­tisk gør en for­skel. Så man kan si­ge, at vi me­re må­ler på im­pact end på kro­ner og øre, og es­sen­sen er, at vi får skabt en ef­fekt,” si­ger Met­te Kuntz Jensen.

Og Met­te Kuntz Jen­sen me­ner, at kom­mu­nen langt hen ad vej­en har suc­ces med fun­dra­i­sing-ar­bej­det, som bå­de er må­l­ret­tet små, lo­ka­le fon­de til lo­kalt ba­se­re­de pro­jek­ter og sto­re na­tio­na­le fon­de til de bre­de­re dags­or­de­ner, for ek­sem­pel trivsel.

”Det er selv­føl­ge­lig me­get in­di­vi­du­elt fra ind­sats til ind­sats, i hvor høj grad tin­ge­ne lyk­kes, men det har helt klart haft en po­si­tiv ef­fekt, at vi er be­gyndt at gå me­re stra­te­gisk til værks i ar­bej­det med fun­dra­i­sing og mind­set­tet om­kring fon­de. Det hand­ler om at for­stå, at fon­de ik­ke ba­re er nog­le, man rin­ger til, og så sen­der de en po­se pen­ge. I ste­det har vi nu en part­ner­skabs- og sam­ar­bejds­til­gang, som gør, at vi får skabt nog­le langt stær­ke­re pro­jek­ter, som i sid­ste en­de lyk­kes og er suc­ces­ful­de,” si­ger Met­te Kuntz Jensen.

Selv­om der ik­ke er øko­no­mi­ske må­l­tal at sty­re ef­ter i Kol­ding Kom­mu­nes fun­dra­i­sing-ar­bej­de, gø­res det al­li­ge­vel op, hvor me­get frugt an­stren­gel­ser­ne bæ­rer. Her vi­ser tal­le­ne for de se­ne­ste to år, at der i 2020 blev hen­tet 50 mil­li­o­ner kro­ner hjem, mens det i 2021 blev til 31,5 mil­li­o­ner kro­ner. Iføl­ge Met­te Kuntz Jen­sen kom­mer cir­ka to tred­je­de­le af pen­ge­ne fra pri­va­te fonde.

Tal­le­ne ind­be­fat­ter og­så de fonds­be­vil­lin­ger, hvor det er en ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tion i Kol­ding, der står som af­sen­der på an­søg­nin­gen, men hvor de kom­mu­na­le fun­dra­i­se­re har ydet konsulentbistand.

Fun­dra­i­sing-stra­te­gi­en, der ar­bej­des ud fra, for­nys cir­ka hvert fjer­de år, op­ly­ser Met­te Kuntz Jensen.

”Vi for­sø­ger at føl­ge by­rå­ds­pe­ri­o­der­ne med fun­dra­i­sing-stra­te­gi­en. Når der kom­mer et nyt by­råd om bord med nye po­li­ti­ske mål­sæt­nin­ger, skal fun­dra­i­sing-stra­te­gi­en ger­ne af­spej­le, hvor­dan nog­le af de mål­sæt­nin­ger kan bli­ve ind­fri­et via fun­dra­i­sing. Og p.t. sid­der vi og er ved at fær­dig­gø­re en ny stra­te­gi, som for­ven­tes ved­ta­get in­den for den næ­ste uges tid,” si­ger Met­te Kuntz Jensen.

Fundraising ad hoc

Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne hø­rer til de cir­ka to tred­je­de­le af lan­dets kom­mu­ner, som hver­ken har en over­ord­net stra­te­gi for si­ne fun­dra­i­sing-ak­ti­vi­te­ter el­ler en fun­dra­i­ser ansat.

Iføl­ge Ann Bjer­re­høj, der er le­der af af­de­lin­gen for Ek­stern Ud­vik­ling i Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne, sker der dog en del fun­dra­i­sing i de en­kel­te forvaltninger.

”No­get af det, som di­rek­tio­nen i sin stra­te­gi og hand­lings­plan fo­ku­se­rer me­get på, er en ko­or­di­ne­ret kli­maind­sats, og vi har i år få­et an­sat en kli­mako­or­di­na­tor. Fun­dra­i­sing er ik­ke fra kon­cern­le­del­sens si­de ble­vet pri­o­ri­te­ret som no­get, vi her og nu skal ha­ve en sam­let stra­te­gi for el­ler an­sæt­te en el­ler to me­d­ar­bej­de­re til at stå for, men det be­ty­der ik­ke, at der ik­ke bli­ver fun­dra­i­set fle­re for­skel­li­ge ste­der i kom­mu­nen,” si­ger Ann Bjerrehøj.

Fun­dra­i­sing er ik­ke fra kon­cern­le­del­sens si­de ble­vet pri­o­ri­te­ret som no­get, vi her og nu skal ha­ve en sam­let stra­te­gi for el­ler an­sæt­te en el­ler to me­d­ar­bej­de­re til at stå for

Ann Bjer­re­høj – le­der af af­de­lin­gen for Ek­stern Ud­vik­ling, Ring­kø­bing-Skjern Kommune

Som ek­sem­pel næv­ner Ann Bjer­re­høj, at af­de­lin­gen for Ek­stern Ud­vik­ling, som hun selv er le­der for, har haft held til at rej­se ek­ster­ne mid­ler til fle­re pro­jek­ter, og af­de­lin­gen er sam­ti­dig re­præ­sen­te­ret i Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­nings fundraiser-netværk.

”Der kan væ­re for­de­le og ulem­per ved at sam­le fun­dra­i­sing-stra­te­gi­en ét sted i kom­mu­nen, og vi blev da in­spi­re­re­de, da vi på et mø­de hør­te om Kol­ding Kom­mu­nes to fun­dra­i­se­re. Så det er må­ske en tan­ke værd, om vi på et tids­punkt skal over­ve­je no­get lig­nen­de,” si­ger Ann Bjerrehøj.

Fundraising er blevet hverdag

Mor­sø Kom­mu­ne er en af de kom­mu­ner, som i Fun­dats´ un­der­sø­gel­se i 2018 bå­de hav­de en fun­dra­i­sing-stra­te­gi og en an­sat fun­dra­i­ser, men som i den nye un­der­sø­gel­se er ryk­ket over i grup­pen af kom­mu­ner, der hver­ken har en stra­te­gi på om­rå­det el­ler en per­son an­sat til at skri­ve og ko­or­di­ne­re fondsansøgningerne.

Iføl­ge kom­mu­nal­di­rek­tør i Mor­sø Kom­mu­ne Rik­ke Würtz be­ty­der æn­drin­ger­ne dog ab­so­lut ik­ke, at kom­mu­nens fun­dra­i­sing-ak­ti­vi­te­ter er sat på hold.

”Mor­sø Kom­mu­ne fo­re­ta­ger fort­sat mas­ser af fun­dra­i­sing, men ik­ke fra cen­tralt hold som tid­li­ge­re via én an­sæt­tel­se. Vo­res hold­ning er, at de re­le­van­te me­d­ar­bej­de­re al­le har el­ler skal ha­ve kom­pe­ten­cer­ne til at fun­dra­i­se – og de drøf­ter i net­værk med hin­an­den, hvis og når de har be­hov for spar­ring,” si­ger Rik­ke Würtz.

Vo­res hold­ning er, at de re­le­van­te me­d­ar­bej­de­re al­le har el­ler skal ha­ve kom­pe­ten­cer­ne til at fundraise

Rik­ke Würtz – kom­mu­nal­di­rek­tør, Mor­sø Kommune

Kom­mu­nal­di­rek­tø­ren un­der­stre­ger, at kom­mu­nens fun­dra­i­sing i dag er in­d­ar­bej­det i rå­d­hu­sets ru­ti­ner og stra­te­gi­en der­for er overflødiggjort.

”Hos os bru­ges stra­te­gi­er kun i det om­fang, de bi­brin­ger ek­stra vær­di. Og her er fun­dra­i­sing-om­rå­det vel­fun­ge­ren­de i en grad, at vi ik­ke an­ser, at der be­hø­ves en sær­skilt stra­te­gi, hvor­for det ind­går i vo­res ’al­min­de­li­ge’ hver­dag og pro­ces­ser i ste­det,” si­ger Rik­ke Würtz.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer