Ny platform gør det muligt at gå på digital opdagelse i hjernen

Med en ny digital platform fra Lundbeckfonden får forskere, sundhedsprofessionelle og studerende nu fri adgang til fagfællebedømt materiale som artikler, billeder og grafikker om hjernen og dens sygdomme. Håbet er, at platformen kan opdatere fagfolks viden om hjernen samt gøre hverdagen lettere for undervisere.

På hjem­mesi­den Neu​ro​to​ri​um​.org er det blandt an­det mu­ligt at ud­for­ske hjer­nen. Her ses hvor­dan den men­ne­ske­li­ge hjer­ne ser ud, hvis den de­les midt mel­lem frontallapperne.

Hvor­dan ser hjer­nen ud, hvis den skæ­res over midt mel­lem fron­tal­lap­per­ne? Og hvor lil­le er lil­le­hjer­nen egentlig?

Frem­over be­hø­ver neu­ro­lo­ger, un­der­vi­se­re og stu­de­ren­de ik­ke at gra­ve dybt i lom­mer­ne, ty til man­gel­ful­de il­lu­stra­tio­ner el­ler bru­ge rig­ti­ge men­ne­ske­hjer­ner for at bli­ve klo­ge­re på hjer­nens anatomi.

Lund­beck­fon­den har nem­lig lan­ce­ret en ny plat­form – kal­det Neu­ro­to­ri­um, – der blandt an­det gør det mu­ligt at gå på op­da­gel­se i en di­gi­tal 3D-ud­ga­ve af menneskehjernen.

Plat­for­men er gra­tis og kan til­gås af hjer­ne­in­ter­es­se­re­de over he­le verden.

Det for­tæl­ler Jan Egeb­jerg, der er forsk­nings­di­rek­tør i Lundbeckfonden.

”Neu­ro­to­ri­um er en vig­tig sats­ning for os, for vi me­ner, at der er et stort be­hov for en plat­form, hvor vi­den og forsk­ning om hjer­nen gø­res let til­gæn­ge­ligt,” si­ger Jan Egebjerg.

Siden er målrettet fagfolk

Hjem­mesi­den Neu​ro​to​ri​um​.org hen­ven­der sig først og frem­mest til fag­per­so­ner og har til for­mål at gi­ve fri og let ad­gang til ma­te­ri­a­ler om hjer­nen og hjer­ne­syg­dom­me. Neu­ro­to­ri­um rum­mer alt fra ar­tik­ler og bil­le­der til visu­el­le gra­fik­ker, og si­den op­da­te­res lø­ben­de med nyt ind­hold. Da ik­ke al ma­te­ri­a­let er re­le­vant for al­le, gi­ver plat­for­men mu­lig­hed for, at bru­ger­ne kan sam­men­sæt­te de­res eg­ne så­kald­te work spa­ces, som de kan de­le med an­dre – ek­sem­pel­vis kol­le­ga­er el­ler studerende.

Det kan væ­re rig­tig svært at fin­de godt un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, og det kan væ­re no­get, som un­der­vi­se­re ri­si­ke­rer at skul­le bru­ge unø­dig lang tid på

Ma­ria Nord­fang – Forsk­nings­pro­gram­di­rek­tør, Lundbeckfonden

Hå­bet fra Lund­beck­fon­den er, at fag­per­so­ner in­den­for sund­hed- og læ­ge­vi­den­ska­ben vil be­nyt­te si­den til at op­da­te­re de­res egen vi­den om hjer­nen, samt at si­den kan gø­re li­vet let­te­re for undervisere.

Det for­tæl­ler Ma­ria Nord­fang, der er ud­dan­net psy­ko­log og forsk­nings­pro­gram­di­rek­tør hos Lundbeckfonden.

”Jeg kom­mer selv fra en kli­nisk bag­grund og har op­le­vet, at det kan væ­re svært i hver­da­gen at ha­ve tid til he­le ti­den at hol­de sig op­da­te­ret. Den her plat­form er må­l­ret­tet kli­ni­ke­re, men og­så folk, der un­der­vi­ser kli­ni­ke­re. Det kan væ­re rig­tig svært at fin­de godt un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, og det kan væ­re no­get, som un­der­vi­se­re ri­si­ke­rer at skul­le bru­ge unø­dig lang tid på. Det hå­ber vi, at plat­for­men kan af­hjæl­pe,” si­ger Ma­ria Nordfang.

Eksperter gennemgår materialet

Al ma­te­ri­a­let til Neu­ro­to­ri­um ud­ar­bej­des af Lund­beck­fon­den selv i sam­ar­bej­de med in­ter­na­tio­nalt før­en­de for­ske­re og en ræk­ke af fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re. En gang år­ligt gen­nem­gås det af et eks­pert­pa­nel be­stå­en­de af 54 in­ter­na­tio­na­le for­ske­re og eksperter.

Det gi­ver bru­ger­ne ga­ran­ti for, at ma­te­ri­a­let er va­lidt, ly­der det fra Ma­ria Nordfang.

”Det frem­går af ma­te­ri­a­let på hjem­mesi­den, hvor­når det er ble­vet up­lo­a­det, og hvor­når det er ble­vet gen­nem­gå­et af eks­per­ter­ne. Vi gør det så trans­pa­rent som mu­ligt, så bru­ger­ne ved, hvad det er, de har med at gø­re,” si­ger Ma­ria Nordfang.

Tilsvarende materiale er bag betalingsmure

Ma­te­ri­a­let på Neu­ro­to­ri­um ta­ger ud­gangs­punkt i forsk­ning og vi­den, som al­le­re­de er pu­bli­ce­ret, men på den nye plat­form for­mid­les ind­hol­det på en må­de, så det iføl­ge Jan Egeb­jerg bli­ver let­te­re ab­sor­ber­bart og let­te­re tilgængeligt.

”Me­get af den vi­den, som fin­des på det her om­rå­de, ta­ler ind i en me­get snæ­ver vi­den­ska­be­lig ram­me, der ik­ke al­tid ram­mer pu­bli­kum. Det kan sam­ti­dig væ­re me­get svært at fin­de frem. Vi for­sø­ger at kom­me med en ’over­sæt­tel­se’ af no­get for­holds­vist kom­pli­ce­ret ma­te­ri­a­le, og så for­tæl­ler vi bag­grun­den bag,” si­ger Jan Egebjerg.

Iføl­ge forsk­nings­di­rek­tø­ren ad­skil­ler plat­for­men sig fra an­dre til­sva­ren­de værk­tø­jer ved, at den er gra­tis at tilgå.

Vi ræk­ker ud til nog­le, som ik­ke nød­ven­dig­vis har råd til at væ­re med­lem af de her sel­ska­ber. De kan nu få ad­gang til højt­kva­li­fi­ce­ret materiale

Jan Egeb­jerg – Forsk­nings­di­rek­tør, Lundbeckfonden

”An­dre vi­den­ska­be­li­ge sel­ska­ber har til­sva­ren­de ma­te­ri­a­le in­den­for de­res spe­ci­fik­ke om­rå­der. Men det er me­get frag­men­te­ret, og man skal be­ta­le for at få ad­gang til det. Man kan hel­ler ik­ke al­tid væ­re sik­ker på lø­dig­he­den af det. Med Neu­ro­to­ri­um ræk­ker vi ud glo­balt. Vi ræk­ker ud til nog­le, som ik­ke nød­ven­dig­vis har råd til at væ­re med­lem af de her sel­ska­ber. De kan nu få ad­gang til højt­kva­li­fi­ce­ret ma­te­ri­a­le,” si­ger Jan Egebjerg.

- Så der er ik­ke ri­si­ko for, at I om et år har lagt Neu­ro­to­riom ind bag en betalingsmur?

”Nej. Det er et must for os, at det har vi ik­ke,” ly­der det fra Jan Egebjerg.

Hvor man­ge res­sour­cer Lund­beck­fon­den har ka­stet ef­ter den nye plat­form, øn­sker fon­den ik­ke at op­ly­se. Men Jan Egeb­jerg un­der­stre­ger, at pro­jek­tet har væ­ret – og sta­dig er – en af fon­dens ”top­pri­o­ri­te­ter.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer