Annoncespot_img

Fondspenge til indsats for LGBT-asylansøgere, sundhedsprojekter og nordisk samhørighed

Takket være tre mio. kr. fra Det Obelske Familiefond kan LGBT Asylum nu styrke sin indsats for LGBT+ asylansøgere og flygtninge, mens Sygeforsikringen Danmark har udvalgt 30 sundhedsfaglige projekter, der får andel i den nye filantropiske aktørs donationspulje på 150 mio. kr.

Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har net­op do­ne­ret 5,5 mil­li­o­ner kro­ner til in­dret­ning af sce­ne­tek­nik i Te­a­ter Ve­st­vol­den. Te­a­tret er un­der op­fø­rel­se i Hvi­d­ov­re, hvor den gam­le kul­turin­sti­tu­tion Ris­b­jerg­gård bli­ver om­dan­net til et nyt kul­tur­cen­ter med te­a­tret som midtpunkt.

Årets før­ste gu­i­de­de tur blandt ud­valg­te fonds­ud­de­lin­ger star­ter hos Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, som net­op har sendt en be­vil­ling på tre mil­li­o­ner kro­ner af sted til LGBT Asylum.

Be­vil­lin­gen, der stræk­ker sig over pe­ri­o­den 2022-2024, be­ty­der, at LGBT Asylum kan fort­sæt­te og vi­de­re­ud­vik­le sin rå­d­giv­ning og de ak­ti­vi­te­ter, som ska­ber psy­ko­so­ci­a­le net­værk for LGBT+ asylan­sø­ge­re og -flygtninge.

LGBT Asylum vil des­u­den ud­vik­le og im­ple­men­te­re et nyt men­tor­pro­gram for LGBT+ flygt­nin­ge, der har få­et asyl i Dan­mark. Men­tor­pro­gram­met skal sik­re men­tal sund­hed og net­værk samt hjæl­pe dem til at få fod­fæ­ste i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og på arbejdsmarkedet.

Det er helt af­gø­ren­de for, at vi fort­sat kan ud­vik­le vo­res ar­bej­de for LGBT+ asylan­sø­ge­re og flygt­nin­ge, og det er der me­re brug for end nogensinde

Leo Nas­ser – For­per­son, LGBT Asylum

Leo Nas­ser, der er for­per­son for be­sty­rel­sen i LGBT Asylum, glæ­der sig over sam­ar­bej­det med Det Obel­ske Familiefond.

”Det er helt af­gø­ren­de for, at vi fort­sat kan ud­vik­le vo­res ar­bej­de for LGBT+ asylan­sø­ge­re og flygt­nin­ge, og det er der me­re brug for end no­gen­sin­de,” si­ger Leo Nas­ser i en fæl­les pres­se­med­del­el­se fra LGBT Asylum og Det Obel­ske Familiefond.

LGBT Asylum er en selv­stæn­dig or­ga­ni­sa­tion, der si­den 2012 har ar­bej­det for at for­bed­re vil­kår og ret­tig­he­der for LGBT+ per­so­ner, som sø­ger asyl el­ler har få­et asyl i Dan­mark. LGBT Asylum har ho­ved­kon­tor i Kø­ben­havn og en lo­kal­grup­pe i Aarhus.

Trecifret millionbeløb til sundhedsfaglige projekter

I sep­tem­ber 2021 for­tal­te Fun­dats om Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark, som er en ny cen­tral ak­tør på det filan­tro­pi­ske felt. Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark fo­re­tog si­ne før­ste ud­de­lin­ger i 2020, og be­sty­rel­sen har nu ud­valgt de 30 pro­jek­ter, der får an­del i 2021-do­na­tions­pulj­en på 150 mil­li­o­ner kroner.

Da fri­sten for an­søg­nin­ger var ud­lø­bet, hav­de Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark få­et næ­sten 350 an­søg­nin­ger til sund­heds­fag­li­ge pro­jek­ter. Sam­let set blev der søgt om knap 1,9 mil­li­ar­der kro­ner fra en bred vif­te af an­sø­ge­re, op­ly­ser Sy­ge­for­sik­rin­gen Dan­mark på sin hjemmeside.

De ud­valg­te pro­jek­ter om­fat­ter bå­de sund­heds­fag­li­ge forsk­nings­pro­jek­ter og fore­byg­gel­ses- og oplysningsprojekter.
Blandt mod­ta­ger­ne er Ju­le­mær­ke­fon­den, som har få­et 3,6 mil­li­o­ner kro­ner til et pro­jekt om øget for­æl­dre­sam­ar­bej­de, Di­a­be­tes­for­e­nin­gen, der har få­et til­sagn om fem mil­li­o­ner kro­ner til et pro­jekt om øget fol­ke­op­lys­ning om ty­pe 2-di­a­be­tes, samt Rigs­ho­spi­ta­let, der mod­ta­ger fem mil­li­o­ner kro­ner til et pro­jekt om bed­re be­hand­ling af brystkræft.

Ny udstilling på vikingemuseum

Vi fort­sæt­ter til Spar Nord Fon­den, som har gi­vet en do­na­tion på en halv mil­li­on kro­ner til en ny ud­stil­ling på Vikin­gemu­se­et Fyrkat.

Det hi­sto­ri­ske fri­lands­mu­se­um i Him­mer­land, der hø­rer un­der Nord­jyl­lands Hi­sto­ri­ske Mu­se­um, plan­læg­ger en ud­stil­ling om ring­bor­gen Fyr­kat og dens be­tyd­ning på Kong Ha­rald Blå­tands tid.

Ind­til nu har sto­re de­le af for­tæl­lin­gen om ring­bor­gen Fyr­kat og de man­ge fi­ne, ar­kæ­o­lo­gi­ske fund, der er gjort ved bor­gen, væ­ret gemt lidt af vej­en i mon­trer på Ho­bro Museum

Lars Chri­sti­an Nør­bach – Mu­se­ums­di­rek­tør, Nord­jy­ske Museer

”Ind­til nu har sto­re de­le af for­tæl­lin­gen om ring­bor­gen Fyr­kat og de man­ge fi­ne, ar­kæ­o­lo­gi­ske fund, der er gjort ved bor­gen, væ­ret gemt lidt af vej­en i mon­trer på Ho­bro Mu­se­um. Men nu vil vi gø­re den­ne spæn­den­de del af dan­marks­hi­sto­ri­en le­ven­de og nær­væ­ren­de for de man­ge dan­ske og in­ter­na­tio­na­le gæ­ster, der hvert år be­sø­ger Vikin­gemu­se­et Fyr­kat. Med den ge­ne­rø­se do­na­tion fra Spar Nord Fon­den har vi ta­get et væ­sent­ligt skridt mod må­let,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Lars Chri­sti­an Nør­bach fra Nord­jy­ske Mu­se­er i en nyhed på fon­dens hjemmeside.

Den nye ud­stil­ling vil hen­ven­de sig til bå­de børn og voks­ne – og til så­vel dan­ske som uden­land­ske be­sø­gen­de. Ud­stil­lin­gen er en del af et sam­let pro­jekt over de næ­ste fi­re år til om­kring 17 mil­li­o­ner kroner.

Vil styrke nordisk samhørighed

A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter med fo­re­lø­big 65 mil­li­o­ner kro­ner en ræk­ke pro­jek­ter, der skal styr­ke og ud­vik­le den nor­di­ske sam­hø­rig­hed. Der er ta­le om 32 stør­re og min­dre pro­jek­ter, op­ly­ser fon­den på sin hjemmeside.

Sam­hø­rig­hed i Nor­den er et af­gø­ren­de fo­ku­s­om­rå­de for A.P. Møl­ler Fon­den, li­ge­som det var et vig­tigt em­ne for skibs­re­der A.P. Møl­ler ved fon­dens stif­tel­se i 1953. I en tid, hvor det nor­di­ske fæl­les­skab ud­for­dres af sta­dig fle­re di­gi­ta­le plat­for­me og cor­o­na­pan­de­mi­en, har det væ­ret na­tur­ligt for fon­dens be­sty­rel­se at in­vi­te­re til me­re nor­disk sam­hø­rig­hed gen­nem temaindkaldelsen.

De 32 ud­valg­te pro­jek­ter er ud­valgt blandt 115 mod­tag­ne projektforslag.

Blandt mod­ta­ger­ne er or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Ta­ler, der sam­men med uni­ver­si­te­ter i Sve­ri­ge og Nor­ge vil syn­lig­gø­re vig­ti­ge og skel­sæt­ten­de nor­di­ske ta­ler samt hol­de en nor­disk ta­le­festi­val for unge.

12 af de støt­te­de pro­jek­ter er min­dre ’stjer­ne­frøspro­jek­ter’ som for ek­sem­pel kon­cer­ter og ud­veks­lin­ger på tværs af de nor­di­ske lan­de. Stjer­ne­frøspro­jek­ter­ne vil på hver sin må­de un­der­støt­te mø­der mel­lem de nor­di­ske folk og op­le­vel­ser af hin­an­dens kultur.

Fondspenge til ny teaterbygning

Fra A.P. Møl­ler Fon­den til Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond, som med en do­na­tion på 5,5 mil­li­o­ner kro­ner nu gi­ver Te­a­ter Ve­st­vol­den mu­lig­hed for at re­a­li­se­re de sce­ne­tek­ni­ske ram­mer i ny te­a­ter­byg­ning, Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne er ved at op­fø­re i det kom­men­de kul­tur­cen­ter Risbjerggård.

Pen­ge­ne skal bru­ges til in­dret­ning af sce­ne­tek­nik som lys, lyd og publikumsopbygning.
”Vi er me­get tak­nem­me­li­ge for, at Den A.P. Møl­ler­ske Støt­te­fond har valgt at støt­te Te­a­ter Ve­st­vol­den, så vi får mu­lig­hed for at etab­le­re de sce­ne­tek­ni­ske ram­mer, som er helt af­gø­ren­de for at kun­ne ud­vik­le og præ­sen­te­re pro­fes­sio­nel­le te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger i vo­res nye te­a­ter,” si­ger Te­a­ter Ve­st­vol­dens te­a­ter­chef Step­han Po­l­l­ner i en pressemeddelelse.

Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne gen­nem­fø­rer i dis­se år en stør­re trans­for­ma­tion af by­mid­ten, hvor den gam­le kul­turin­sti­tu­tion Ris­b­jerg­gård bli­ver om­dan­net til et nyt kul­tur­cen­ter, der får Te­a­ter Ve­st­vol­den som midt­punkt. Te­a­tret skal ef­ter pla­nen stå klar til at by­de pu­bli­kum vel­kom­men i sep­tem­ber i år.

Fondsstøtte til maritim forskning

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond har i den fjer­de og sid­ste ud­de­lings­run­de i 2021 be­vil­get seks mil­li­o­ner kro­ner og kom­mer der­med i alt op på at ha­ve ydet støt­te til Det Blå Dan­mark med 47 mil­li­o­ner kro­ner i det for­gang­ne år.

Mid­ler­ne i den sid­ste ud­de­lings­run­de er sær­ligt gå­et til ma­ri­tim forsk­ning, skri­ver fon­den i sit nyheds­brev. Her­u­d­over er der igen do­ne­ret mid­ler til tre pro­jek­ter un­der ka­te­go­ri­en ’Ud­vik­ling af ma­ri­ti­me ud­dan­nel­ser og rekruttering’.

Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond glæ­der sig blandt an­det over at bi­dra­ge til ud­bre­del­se af den kom­men­de skibsin­ge­ni­ør­ud­dan­nel­se hos ud­dan­nel­ses­cen­tret Mar­tec i Fre­de­riks­havn og for­ven­ter sig der­u­d­over me­get af et pi­lot­pro­jekt i Hol­bæk med fo­kus på et ma­ri­tim 10. klassesforløb.

Blandt de øv­ri­ge do­na­tions­mod­ta­ge­re er DTU Me­ka­nik, der har få­et støt­te til et to­årigt forsk­nings­pro­jekt, der vil hjæl­pe med at op­ti­me­re yde­ev­nen af skibs­mo­to­rer samt re­du­ce­re fo­re­kom­sten af metanslip.

Støtte til forskning i cerebral parese

El­sass Fon­den af­slut­te­de 2021 med en ræk­ke be­vil­lin­ger til blandt an­det forsk­nings­pro­jek­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Aar­hus Universitetshospital.

Blandt mod­ta­ger­ne er fi­re for­skel­li­ge pro­jek­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som til­sam­men har mod­ta­get 1,9 mil­li­o­ner kro­ner. Al­le fi­re pro­jek­ter er re­la­te­ret til de to ph.d.-projekter og del­pro­jek­ter, som Mark Schram Chri­sten­sen og Jes­si­ca Pin­gel er an­svar­li­ge for. Un­der lup­pen kom­mer blandt an­det år­sa­ger­ne til træt­hed og be­hand­lings­mu­lig­he­der hos voks­ne med ce­re­bral pa­re­se (CP).

Der er be­vil­get 2,5 mil­li­o­ner fond­skro­ner til et pro­jekt på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal med det for­mål at af­dæk­ke be­tyd­nin­gen af for­skel­li­ge gra­der af ilt­man­gel om­kring fød­sels­tids­punk­tet i for­hold til bar­nets ri­si­ko for se­ne­re mo­to­ri­ske, ad­færds­mæs­si­ge og kog­ni­ti­ve ud­vik­lings­pro­ble­mer, her­un­der CP.

Og et nyt pro­jekt på Bør­ne- og Un­ge­kli­nik­ken på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn har mod­ta­get knap to mil­li­o­ner kro­ner til at ud­vik­le til­bud, som kan mod­ar­bej­de det funk­tions­fald, som man­ge børn og un­ge med CP op­le­ver i lø­bet af de­res teenageår.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer