Folkekirkens Nødhjælp er i strid med fondsretten

Ledelsen i Folkekirkens Nødhjælp, der modtager statslige ulandsmidler for flere hundrede millioner, har i årtier ikke været bevidst om organisationens lovmæssige grundlag. I strid med fondsretten har bestyrelsen ændret vedtægterne og indført et demokratisk valgt råd, som har beføjelser over bestyrelsen. Dermed opstår der tvivl om ansvarsplaceringen i organisationen, siger en ekspert.

Fol­kekir­kens Nød­hjælp er fond, der bl.a. ind­sam­ler pen­ge via kampag­ner som ’Giv en ged’. Fon­den mod­ta­ger og­så pen­ge fra Da­ni­da til sit ud­vik­lings­ar­bej­de i fat­ti­ge lan­de, og der­for fø­rer Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et til­syn med bi­stands­mid­ler­ne. Men i 20 år har in­gen myn­dig­he­der til­sy­ne­la­den­de ført et fonds­ret­ligt til­syn med fon­den (Fo­to: Bax Lindhardt/Folkekirkens Nødhjælp).

Fol­kekir­kens Nød­hjælp er en fond.

Men det har hver­ken den dag­li­ge le­del­se el­ler be­sty­rel­sen væ­ret klar over i de se­ne­ste 20 år. Og til­sy­ne­la­den­de har der i den pe­ri­o­de ik­ke væ­ret ført et fonds­ret­ligt til­syn med fon­den, som sid­ste år hav­de ind­tæg­ter på me­re end 800 mil­li­o­ner kr., hvoraf over 230 mil­li­o­ner kr. var bi­stands­mid­ler fra sta­ten og 120 var støt­te­mid­ler fra EU.

Uvi­den­hed og mang­len­de til­syn er for­ment­lig grun­den til, at Fol­kekir­kens Nød­hjælp i 2001 kun­ne æn­dre or­ga­ni­sa­tio­nen i strid med fonds­ret­ten. Det år la­ve­de man om i vedtæg­ter­ne og ind­før­te et de­mo­kra­tisk valgt råd i or­ga­ni­sa­tio­nen, som iføl­ge cvr-re­gi­stret blev op­ret­tet i 1964 og har virk­som­heds­for­men ’fon­de og an­dre sel­ve­jen­de institutioner’.

Iføl­ge den nye struk­tur har rå­det si­den årtu­sind­skif­tet væ­ret fon­dens øver­ste le­del­ses­or­gan og har be­fø­jel­ser, som står over fon­dens bestyrelse.

”Fol­kekir­kens Nød­hjælps øver­ste myn­dig­hed er vo­res råd, som er an­svar­lig for at træf­fe prin­ci­pi­el­le og over­ord­ne­de be­slut­nin­ger i or­ga­ni­sa­tio­nen, god­ken­de vo­res regn­skab samt ud­pe­ge en stor del af vo­res be­sty­rel­se,” for­kla­rer fon­den selv på sin hjemmeside.

Det er ik­ke mu­ligt at ind­fø­re et be­slut­ten­de or­gan, som står over bestyrelsen

Ras­mus Feldt­hu­sen – Pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Det be­ty­der, at der re­elt er tre le­del­ses­lag i Fol­kekir­kens Nød­hjælp, som har kom­pe­ten­cer, der gri­ber ind i hin­an­den. For ek­sem­pel er rå­det an­svar­lig for at ”træf­fe be­slut­nin­ger vedr. Fol­kekir­kens Nød­hjælps vi­sion, vær­di­er, over­ord­ne­de mål og stra­te­gi, her­un­der lang­sig­te­de øko­no­mi­ske mål­sæt­nin­ger,” frem­går det vedtæg­tens § 12.

Udvisker ansvarsmarkering

Rå­det har ud­peg­nings­ret til be­sty­rel­sen, som blandt an­det ”va­re­ta­ger den lø­ben­de po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske le­del­se med an­svar over­for Rå­det,” frem­går det af § 9.

Be­sty­rel­sen står b.la. og­så for god­ken­del­se af bud­get for det kom­men­de år, men re­fe­re­rer alt­så sam­ti­dig til rå­det, som hvert år skal god­ken­de års­rap­por­ten. Ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren ud­fyl­der rol­len som fonds­di­rek­tør og re­fe­re­rer bå­de til rå­det og be­sty­rel­sen, frem­går det af § 13 stk. 5:

”Ge­ne­ral­se­kre­tæ­ren og sta­ben har an­svar for den dag­li­ge drift og ope­ra­tio­nel­le be­slut­nin­ger i over­ens­stem­mel­se med de ram­mer og mål, der er for­mu­le­ret af Rå­det og Bestyrelsen.”

Som led i en de­mo­kra­ti­se­rings­pro­ces blev det i sin tid be­slut­tet at ind­fø­re et råd til at ud­pe­ge sty­rel­sen, der va­re­ta­ger den over­ord­ne­de le­del­se af organisationen

Bir­gitt­te Qvist-Sø­ren­sen – Ge­ne­ral­se­kre­tær, Fol­kekir­kens Nødhjælp

Men en kon­struk­tion med fle­re le­del­ses­or­ga­ner stri­der imod de al­min­de­li­ge fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger, for­kla­rer pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldthusen:
”Det er ik­ke mu­ligt at ind­fø­re et be­slut­ten­de or­gan, som står over be­sty­rel­sen. Det­te vil des­u­den in­de­bæ­re, at man ri­si­ke­rer at ud­vi­ske le­del­sens an­svars­mar­ke­rin­ger. Og det går ik­ke i en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion,” si­ger han.

Demokratisk indflydelse til kirkens repræsentanter

Fonds­di­rek­tø­ren i Fol­kekir­kens Nød­hjælp er Bir­gitt­te Qvist-Sø­ren­sen, som har ti­tel af generalsekretær.

Hun for­kla­rer i en email, at vedtægts­æn­drin­gen fra 2001 hav­de til for­mål at de­mo­kra­ti­se­re fon­dens ar­bej­de ved at ind­dra­ge per­so­ner fra in­ter­es­sent­kred­sen i den øver­ste ledelse.

”Som led i en de­mo­kra­ti­se­rings­pro­ces blev det i sin tid be­slut­tet at ind­fø­re et råd til at ud­pe­ge sty­rel­sen, der va­re­ta­ger den over­ord­ne­de le­del­se af or­ga­ni­sa­tio­nen. Rå­det er bredt sam­men­sat af in­ter­es­sen­ter rundt om Fol­kekir­kens Nød­hjælp her­un­der stifts­råd, me­d­ar­bej­de­re, fri­vil­li­ge mv. Bag­grun­den var blandt an­det, at de krav, som Fol­kekir­kens Nød­hjælp stil­le­de til sam­ar­bejds­part­ne­re om de­mo­kra­ti, re­præ­sen­ta­tion og ind­fly­del­se fra må­l­grup­per for bi­stand­s­pro­jek­ter, ik­ke var re­flek­te­ret i Fol­kekir­kens Nød­hjælps egen le­del­se. Øn­sket var der­for, at en bre­de­re in­ter­es­se­kreds skul­le ha­ve ind­fly­del­se på Fol­kekir­kens Nød­hjælps vir­ke via det ind­før­te råd,” frem­går det af mailen.

Ud­over de ti stifts­råd, som hver ud­pe­ger et rå­ds­med­lem, har og­så Dansk Mis­sions­råd og Dan­ske Kir­kers Råd samt en ræk­ke an­dre in­ter­es­sent­grup­per ud­peg­nings­ret til rå­det i Fol­kekir­kens Nødhjælp.

Entydig ansvarsplacering

Iføl­ge Ci­vilsty­rel­sen er Fol­kekir­kens Nød­hjælp de­fi­ne­ret som væ­ren­de en fond, der au­to­ma­tisk er und­ta­get fra fonds­lo­ven ef­ter lovens § 1, stk. 4, nr. 6. Det skyl­des de man­ge stats­li­ge mid­ler, som or­ga­ni­sa­tio­nen mod­ta­ger til sit hu­ma­ni­tæ­re ud­vik­lings­ar­bej­de i fat­ti­ge ulande.

Sidst Ci­vilsty­rel­sen var i kon­takt med ulands-ngo’en var i 2003, hvor en em­beds­mand sva­re­de på en hen­ven­del­se fra Fol­kekir­kens Nød­hjælps re­visor, der net­op hand­le­de om, hvor­vidt or­ga­ni­sa­tio­nen var om­fat­tet af fondsloven.

”Ci­vil­rets­di­rek­to­ra­tet har for­stå­et De­res hen­ven­del­se så­dan, at De er enig i, at Fol­kekir­kens Nød­hjælp er en fond, men at den­ne er und­ta­get fra fonds­lo­ven ef­ter § 1, stk. 2, nr. 6. (nu­væ­ren­de stk. 4, nr. 6; Red.),” lød det fra Ci­vilsty­rel­sen, der den­gang hed Civilretsdirektoratet.

Der bli­ver nødt til at væ­re en en­ty­dig­hed for at kun­ne pla­ce­re et an­svar og for at vi­de, hvem der har en ret­tig­hed og hvem der har en pligt til at hand­le i organisationen

Ras­mus Feldt­hu­sen – Pro­fes­sor i fonds­ret, Kø­ben­havns Universitet

Selv­om Fol­kekir­kens Nød­hjælp er und­ta­get fra de kon­kre­te be­stem­mel­ser i fonds­lo­ven, så er de nu­væ­ren­de vedtæg­ter al­li­ge­vel i strid med fonds­ret­ten og ud­gør et pro­blem i for­hold til an­svar­s­pla­ce­rin­gen i le­del­sen af fon­den, for­kla­rer pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

”Når man in­tro­du­ce­rer et nyt or­gan i en fond, så er det vig­tigt at hol­de fast i hvil­ke be­fø­jel­ser, der hø­rer til hvor. Der er så­le­des grund­læg­gen­de kom­pe­ten­cer i en fond, som ik­ke kan ud­de­le­ge­res. I en fond kan be­sty­rel­sen for ek­sem­pel ik­ke ud­de­le­ge­re ud­de­lings­kom­pe­ten­cen. Man kan om­vendt godt ud­de­le­ge­re den dag­li­ge le­del­se, li­ge­som fon­dens be­sty­rel­se kan be­nyt­te sig af f.eks. et ad­visory bo­ard el­ler ved­rø­ren­de ud­de­lin­ger til en ko­mité, der indstil­ler ud­de­lin­ger til be­sty­rel­sen,” si­ger han.

Forpligtelse til fondstilsyn

FKNs Fun­dats:
  • § 12, stk. 4:
  • Rå­det er Fol­kekir­kens Nød­hjælps øver­ste myn­dig­hed. Rå­det har det for­mel­le an­svar for:
  • At træf­fe be­slut­nin­ger vedr. Fol­kekir­kens Nød­hjælps vi­sion, vær­di­er, over­ord­ne­de mål og stra­te­gi, her­un­der lang­sig­te­de øko­no­mi­ske målsætninger.
  • At fast­læg­ge over­ord­ne­de prin­cip­per vedr. Fol­kekir­kens Nød­hjælps bran­ding og identitet.
  • God­ken­del­se af be­sty­rel­ses­for­man­dens beretning.
  • God­ken­del­se af Fol­kekir­kens Nød­hjælps års­rap­port (regn­ska­bet).

§ 21 :
Til æn­dring af vedtæg­ten kræ­ves to rå­ds­mø­de­ved­ta­gel­ser med mindst 14 da­ges mel­lem­rum, hvor mindst 2/3 af de på rå­ds­mø­det til­ste­de­væ­ren­de med­lem­mer har stemt for forslaget.

I de nu­gæl­den­de vedtæg­ter er det uklart præ­cist hvil­ke be­slut­nin­ger, der hø­rer til i rå­det, og hvil­ke der hø­rer til i be­sty­rel­sen. Og selv om al­le med­lem­mer af be­sty­rel­sen sam­ti­dig er med­lem­mer af rå­det, er son­drin­gen af­gø­ren­de da med­lem­mer­ne af be­sty­rel­sen kan bli­ve holdt per­son­ligt er­stat­nings­ansvar­li­ge over even­tu­el­le tab, som le­del­sen på­fø­rer fon­den - f.eks. hvis Fol­kekir­kens Nød­hjælp dis­po­ne­rer pen­ge til pro­jek­ter, som lig­ger uden for fun­dat­sens formål.

”Der bli­ver nødt til at væ­re en en­ty­dig­hed for at kun­ne pla­ce­re et an­svar og for at vi­de, hvem der har en ret­tig­hed og hvem der har en pligt til at hand­le i or­ga­ni­sa­tio­nen. Hvem er det for ek­sem­pel, der har be­slut­nings­kom­pe­ten­cen til at fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger el­ler til at be­slut­te stør­re ud­gifts­ge­ne­re­ren­de ak­ti­vi­te­ter, som ud­mønt­er for­må­let,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Vi har ik­ke væ­ret op­mærk­som på før nu, at der mu­lig­vis er be­hov for en præ­ci­se­ring af vedtæg­ter­ne i over­ens­stem­mel­se med fondsretten

Sø­ren Chri­sti­an Mad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Fol­kekir­kens Nødhjælp

Det frem­går af de nu­væ­ren­de vedtæg­ter, at rå­det kan god­ken­de vedtægts­æn­drin­ger med to tred­je­de­les fler­tal. Det frem­går dog ik­ke hvil­ken til­syns­myn­dig­hed, der her­ef­ter skal god­ken­de vedtægts­æn­drin­ger­ne. Og det er sand­syn­lig­vis det mang­len­de fondstil­syn, der er år­sag til den rets­stri­di­ge or­ga­ni­sa­tions­struk­tur, som Fol­kekir­kens Nød­hjælp nu har væ­ret dre­vet ef­ter i to årtier.

Fun­dats har spurgt be­sty­rel­ses­for­mand i Fol­kekir­kens Nød­hjælp, Sø­ren Chri­sti­an Mad­sen, hvad han har gjort for at sik­re sig, at det vedtægts­grund­lag, hans be­sty­rel­se age­rer på, er god­kendt af de re­le­van­te myndigheder.

“Vi har ik­ke væ­ret op­mærk­som på før nu, at der mu­lig­vis er be­hov for en præ­ci­se­ring af vedtæg­ter­ne i over­ens­stem­mel­se med fonds­ret­ten. Der var man­ge go­de kræf­ter in­de over or­ga­ni­sa­tions­æn­drin­gen og de nye vedtæg­ter til­ba­ge i 2001, så det har væ­ret en ri­me­lig an­ta­gel­se, at reg­ler­ne var over­holdt. Og jeg vil og­så un­der­stre­ge, at der al­drig har væ­ret så me­get som an­tyd­nin­gen af et pro­blem i kon­struk­tio­nen i for­hold til drif­ten af or­ga­ni­sa­tio­nen og ind­sat­ser­ne i ver­den,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Madsen.

Han for­tæl­ler des­u­den, at Fol­kekir­kens Nød­hjælp nu er i gang med af­kla­re sa­gen i di­a­log med Civilstyrelsen.

“Hvis det er til­fæl­det, at vedtægts­æn­drin­gen i 2001 er i strid med fonds­ret­ten, så vil vi brin­ge det i or­den med en præ­ci­se­ring af vedtæg­ter­ne. Det skal i hen­hold til vo­res vedtæg­ter ske i sam­ar­bej­de med Rå­det. Rå­det in­de­hol­der re­præ­sen­tan­ter fra vo­res bag­land og fri­vil­li­ge og er valgt af og ud­pe­get af dis­se,” si­ger Sø­ren Chri­sti­an Mad­sen og un­der­stre­ger, at Ci­vilsty­rel­sen i for­vej­en fø­rer til­syn med Fol­kekir­kens Nød­hjælp ind­sam­lings­ak­ti­vi­te­ter på li­ge fod med an­dre ind­sam­len­de organisationer.

Der­u­d­over fø­rer Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og­så til­syn med an­ven­del­sen af stats­li­ge ulands­mid­ler. Og Fol­kekir­kens Nød­hjælp er des­u­den cer­ti­fi­ce­ret af Hu­ma­ni­ta­ri­an Qua­li­ty As­su­ran­ce Ini­ti­a­ti­ve, der eva­lu­e­rer nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ners ar­bej­de og me­to­der og som vur­de­rer, om or­ga­ni­sa­tio­nen le­ver op til de in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te kva­li­tets­krav, der stil­les i Co­re Hu­ma­ni­ta­ri­an Stan­dard, CHS

Iføl­ge pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen skal der dog ud­over de sæd­van­li­ge øko­no­mi­ske til­syn og­så væ­re et fondstil­syn med fon­de - og­så selv­om de er und­ta­get fra fondslovgivningen.

”Hvis jeg skul­le kom­me med an­be­fa­ling til Fol­kekir­kens Nød­hjælp vil­le det der­for væ­re at ret­te hen­ven­del­se til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et for at hø­re, om de – ud­over at fø­re til­syn med Fol­kekir­kens Nød­hjælps of­fent­li­ge mid­ler – til­li­ge har til op­ga­ve at fø­re et vist fonds­ret­ligt til­syn, og i så fald gå i di­a­log med mi­ni­ste­ri­et om gover­nan­ce-for­hol­de­ne i vedtæg­ten for at sik­re, at de er i over­ens­stem­mel­se med de fonds­ret­li­ge grund­sæt­nin­ger. Det lig­ger som en for­ud­sæt­ning for de und­tag­ne fon­de, at der skal fø­res et vist fondstil­syn med dis­se,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer