Vinder af Elsass-prisen 2022: ”Jeg lever et smukt og skønt liv med mit handicap”

Den danske digter Caspar Eric har netop vundet Helene Elsass-prisen og 150.000 kroner for sin indsats for mennesker med cerebral parese. Bag prisen står Elsass Fonden og CP Danmark.

Det var El­sass Fon­dens pro­tek­tor, Prin­ses­se Be­ne­dik­te, der over­rak­te He­le­ne El­sass-pri­sen til for­fat­ter Ca­s­par Eric. Ved si­den af ham står Pia Al­ler­s­lev, der er lands­for­mand for CP Dan­mark. Yderst til høj­re ses Ni­ck El­sass, der er for­mand for El­sass Fon­dens be­sty­rel­se og nevø til af­dø­de He­le­ne Elsass.

Ek­semp­ler­ne er man­ge: Fra Kap­ta­jn Klo i den ver­dens­be­røm­te for­tæl­ling om ’Pe­ter Pan,’ til Wal­de­mar i den ny­ligt ud­giv­ne dan­ske ro­man ’Dø­den kø­rer Au­di’ af Kri­sti­an Bang Foss.

Iføl­ge for­fat­ter, han­di­ca­pak­ti­vist og cand.mag. i lit­te­ra­tur­vi­den­skab, Ca­s­par Eric, op­træ­der der men­ne­sker med han­di­cap overalt i litteraturen.

Men kun sjæl­dent ud­gør de ho­ved­per­so­ner­ne, el­ler vær­ker­nes jeg-for­tæl­ler, ly­der det fra Ca­s­par Eric.

”Han­di­cap­pe­de er al­tid bi­per­so­ner i lit­te­ra­tu­ren og i kun­sten. Der er mas­ser af han­di­cap­pe­de ka­rak­te­rer, men ik­ke sær­lig man­ge ho­ved­per­so­ner. Det er det, som jeg prø­ver at gi­ve os,” si­ger Ca­s­par Eric.

I 2014 de­bu­te­re­de han med po­esi-ud­gi­vel­sen ’7/11’, og året ef­ter fulg­te han op med lang­dig­tet ’Ni­ke’, der ta­ger ud­gangs­punkt i hans eget liv med ce­re­bral pa­re­se og hvil­ken be­tyd­ning, det har at le­ve med et handicap.

Li­ge si­den har han ud­gi­vet fle­re digtsam­lin­ger, pro­du­ce­ret ra­diopro­gram­mer, in­stru­e­ret te­a­ter­styk­ker og i det he­le ta­get væ­ret en stem­me i de­bat­ten på veg­ne af bå­de sin egen ge­ne­ra­tion og for men­ne­sker med handicap.

For sin ind­sats på han­di­ca­p­om­rå­det har han net­op mod­ta­get He­le­ne El­sass-pri­sen på 150.000 kro­ner. Bag pri­sen står El­sass Fon­den og CP Dan­mark. Pri­sen ud­de­les en gang år­ligt til en per­son el­ler in­sti­tu­tion, som har gjort en sær­lig ind­sats for men­ne­sker med ce­re­bral parese.
Om val­get af Cas­per Eric, ud­ta­ler El­sass Fon­dens for­mand, Ni­ck Elsass:

”For man­ge men­ne­sker med han­di­cap er Ca­s­par Eric en rol­lemo­del og et vig­tigt ta­le­rør. Med si­ne dig­te og pro­jek­ter er han med til at un­der­støt­te en stør­re sam­fund­s­in­klu­sion af men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se. Det er net­op, hvad He­le­ne El­sass-pri­sen står for.”

For Cas­per Eric gi­ver pri­sen mo­ti­va­tion til at fort­sæt­te sit arbejde.

”Jeg har al­tid haft no­get med, at jeg ger­ne vil be­vi­se, at jeg er god nok. Jeg tror, at det hæn­ger sam­men med, at jeg le­ver med et fy­sisk han­di­cap. Så på det per­son­li­ge plan be­ty­der det rig­tig me­get med den her pris. Det er skønt, at der er nog­le, som ser det ar­bej­de, som jeg la­ver,” si­ger Ca­s­par Eric.

Litteratur sparker døre ind

Som kunst­ner og de­bat­tør ud­tryk­ker Ca­s­par Eric sig i alt fra te­a­ter, mu­sik og ra­dio, men det er lit­te­ra­tu­ren, der står hans hjer­te nærmest.

”Lit­te­ra­tur kan jo det, at den kan spar­ke nog­le dø­re ind. Den kan få os til at for­stå nog­le men­ne­sker og gi­ve os ad­gang til nog­le er­fa­rin­ger, som vi ik­ke har mu­lig­hed for at dan­ne selv. Men jeg tror og­så, at vi med han­di­cap har brug for nye ste­der at mø­des og mø­des om. Vi læ­rer of­te, at vo­res han­di­cap er no­get, vi skal over­kom­me, el­ler no­get vi ik­ke skal be­lem­re an­dre med. Der tror jeg, at lit­te­ra­tu­ren kan spil­le en vig­tig rol­le,” for­kla­rer Ca­s­par Eric.

- Hvem er di­ne vær­ker skre­vet til?

”De er skre­vet til al­le. Jeg har al­le men­ne­sker i tan­ker­ne. Min næ­ste bog kom­mer til at hand­le om han­di­cap i bred for­stand, men el­lers har jeg kun skre­vet en en­kelt bog om det til­ba­ge i 2015. For mig har det al­tid væ­ret vig­tigt og­så at be­skæf­ti­ge mig med an­det. At væ­re et men­ne­ske med han­di­cap er og­så at væ­re alt mu­ligt an­det end han­di­cap­pet,” si­ger Ca­s­par Eric.

Han for­kla­rer, at det net­op er no­get af det, han prø­ver at for­tæl­le i sit ar­bej­de, og at han hå­ber, at pri­sen kan væ­re med til at støt­te op om nog­le af de ting.

”Selv­om vi ud­gør fem­ten pro­cent af ver­dens be­folk­ning, er folk med han­di­cap of­te usyn­li­ge i det of­fent­li­ge rum og i kul­tu­ren. Det er et pro­blem, som vi er sam­men om. Og­så for­di, at det så er klart, at for­dom­me op­står. Pri­ser har det jo med at ska­be syn­lig­hed,” for­tæl­ler Ca­s­par Eric.

- Hvad kan det væ­re for fordomme?

”Jeg op­le­ver, at når jeg si­ger til folk, at jeg har ce­re­bral pa­re­se, så dan­ner folk me­get hur­tigt bil­le­der in­de i ho­ve­d­et. Det er bil­le­der, som hæn­ger sam­men med, hvor­dan han­di­cap­pe­de er frem­stil­le­de gen­nem kunst og film­hi­sto­ri­en igen­nem man­ge år. Det er of­te me­get sør­ge­li­ge frem­stil­lin­ger. Men det er det jo ik­ke. Jeg le­ver et smukt og skønt liv med mit han­di­cap,” for­tæl­ler Ca­s­par Eric.

Ca­s­par Eric er født i 1987. Han har for sit lit­teræ­re ar­bej­de tid­li­ge­re mod­ta­get Mi­cha­el Strun­ge-Pri­sen, Al­bert Dams Min­de­le­gat og Bo­dil og Jør­gen Munch-Chri­sten­sens de­butant­pris. I 2017 modt­og han Sta­tens Kunst­fonds tre­åri­ge arbejdsstipendium.

Fakta om cerebral parese

Ce­re­bral pa­re­se (spa­stisk lam­mel­se) er en hjer­neska­de, der gør, at hjer­nen ik­ke kan sty­re mus­k­ler­ne normalt.

I Dan­mark har el­ler får 2 til 3 ud af 1000 børn ce­re­bral pa­re­se. Det be­ty­der, at der er ca. 150 nye til­fæl­de hvert år.

Syg­dom­men kan ik­ke ku­re­res, men nog­le af symp­to­mer­ne kan be­hand­les ved hjælp af ek­sem­pel­vis fy­si­o­te­ra­pi, er­go­te­ra­pi, læ­ge­be­hand­ling og pæ­da­go­gisk støtte.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer