Annoncespot_img

Rockwool Fonden negligerer uddelinger til kunstformål

Rockwool Fonden er kendt for sine forsknings- og interventionsenheder, som lønner størstedelen af de ca. 60 ansatte med donationsmidler. Udover støtten til videnskabelige formål skal fonden dog også uddele til sociale, humanitære og kunstneriske formål. Men fondsledelsen fejlfortolker tilsyneladende formuleringen i vedtægternes formålsbestemmelse og har på den baggrund udsultet kunstformålet i en lang årrække. Civilstyrelsen har udtaget fonden til kontrol.

Ro­ck­wool Fon­den er stif­tet i 1981 med fle­re bre­de ud­de­lings­for­mål. Sid­ste år ud­del­te fon­den for 182 mil­li­o­ner kroner.

I en lang år­ræk­ke har Ro­ck­wool Fon­den hårdt ned­pri­o­ri­te­ret at ud­de­le pen­ge til et af fon­dens vedtægts­be­stem­te ud­de­lings­for­mål - nem­lig kunstformålet.

Seks år ef­ter stif­tel­sen fo­re­tog den da­væ­ren­de be­sty­rel­se en ra­di­kal kurs­æn­dring og gik fra at væ­re en al­min­de­lig ud­de­len­de fond til en egent­lig forsk­nings­fond med eg­ne forskere.

Si­den er Ro­ck­wool Fon­dens sta­digt sti­gen­de ud­de­lings­kro­ner pri­mært gå­et til fon­dens eg­ne forsk­nings- og in­ter­ven­tions­pro­jek­ter og i min­dre grad til de bre­de ud­de­lings­for­mål, som blev ind­skre­vet i fon­dens fun­dats i 1981.

Fonds­be­sty­rel­sens neg­li­ge­ring af støt­ten til kunst og kul­tur skyl­des, at fonds­le­del­sen i mod­strid med al­min­de­lig fond­sprak­sis tol­ker fon­dens for­måls­be­stem­mel­se så­le­des, at be­sty­rel­sen frit kan pri­o­ri­te­re mel­lem de fun­dats­be­stem­te uddelingsformål.

Det for­tæl­ler Ro­ck­wool Fon­dens di­rek­tør Elin Sch­midt i et in­ter­view med Fun­dats, hvor hun har ind­vil­get i at for­kla­re, hvor­dan den ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond med en for­mue på 11 mil­li­ar­der kro­ner op­fyl­der si­ne vedtægts­be­stem­te uddelingsformål.

”Val­de­mar Käh­ler og hans hu­stru var ek­stremt kun­stin­ter­es­se­re­de. Men det for­ly­der ik­ke, at det var til­fæl­det for de an­dre stiftere.”

Det var net­op seks med­lem­mer af Käh­ler-fa­mi­li­en, der si­den 1909 har haft me­de­jer­skab af ste­nuldspro­du­cen­ten, som for me­re end 40 år si­den valg­te at stif­te en al­men fond med et bredt uddelingsformål.

”Da fa­mi­li­en lil­leju­le­af­ten i 1981 sat­te sig om bor­det var de i hvert fald eni­ge om én ting, og det var, at de vil­le stif­te en fond. De vil­le be­ta­le til­ba­ge til sam­fun­det,” si­ger Elin Sch­midt, der har væ­ret di­rek­tør i Ro­ck­wool Fon­den i 15 år.

Re­sul­ta­tet blev en fond, som på bag­grund af en stor ak­tiepost i Ro­ck­wool A/S fik til op­ga­ve at ud­de­le in­den­for en ræk­ke klas­si­ske ud­de­lings­for­mål - blandt an­det vi­den­ska­be­li­ge, hu­ma­ni­tæ­re, kunst­ne­ri­ske el­ler sociale.

Ro­ck­wool Fon­dens formål

Fun­dats for Ro­ck­wool Fon­den, § 4:
Fon­dens for­mål er, alt ef­ter fonds­be­sty­rel­sens nær­me­re be­slut­ning, at støt­te vi­den­ska­be­li­ge, hu­ma­ni­tæ­re, kunst­ne­ri­ske el­ler so­ci­a­le for­mål, samt at bi­dra­ge til for­bed­ring af mil­jø og samfundsudvikling.

”Man star­te­de med at gi­ve do­na­tio­ner i bred for­stand ef­ter fun­dat­sens for­mål. Men man fik og­så ret tid­ligt ap­pe­tit på at gø­re en stør­re for­skel for det dan­ske sam­fund og ik­ke ba­re gø­re som man­ge an­dre fon­de. Der­fra ud­krystal­li­se­re­de sig idéen om at bi­dra­ge til sam­fun­det ved at hjæl­pe be­slut­nings­ta­ge­re i sam­fun­det til at træf­fe be­slut­nin­ger på bed­re op­lyst grund­lag,” si­ger Elin Sch­midt, der i be­gyn­del­sen op­le­ve­de at ar­bej­de sam­men med fle­re af stifterne.

Den nye am­bi­tion for­fulg­te be­sty­rel­sen til at star­te med via fi­nan­si­e­ring af ek­stern forsk­ning, men i 1987 etab­le­re­de man fy­sisk Ro­ck­wool Fon­dens forsk­nings­en­hed. Før etab­le­rin­gen hav­de fon­den selv kun stå­et for et par vi­den­ska­be­li­ge pu­bli­ka­tio­ner og hav­de 4-5 ansatte.

”Men på det tids­punkt fandt be­sty­rel­sen ud af, at hvis fon­den vir­ke­lig skul­le gø­re en for­skel, så var den nødt til at få ska­la på ar­bej­det og op­byg­ge en po­si­tion in­den­for sit felt. Det kræ­ver en lang ved­hol­den­de ind­sats, og det er svært at gø­re via ek­ster­ne for­ske­re, vi var der­for nødt til at få dem truk­ket til os,” for­kla­rer Elin Schmidt.

Videnskab fremfor kunst

Ro­ck­wool Fon­den er blandt an­det ble­vet kendt for dens forsk­ning og un­der­sø­gel­ser af om­fan­get af sort ar­bej­de. Og da Elin Sch­midt i 2007 trå­d­te til som fonds­di­rek­tør, etab­le­re­de fon­den des­u­den en in­ter­ven­tions­en­hed, som ar­bej­der med at fin­de og ud­vik­le mu­li­ge løs­nin­ger på samfundsproblemer.

Iføl­ge fon­dens hjem­mesi­de ar­bej­der in­ter­ven­tions­en­he­den sær­ligt med pro­blem­stil­lin­ger på bør­ne- og un­ge­om­rå­det in­den­for ud­dan­nel­se, be­skæf­ti­gel­se og del­ta­gel­se i fællesskaber.

Sid­ste år ud­del­te fon­den for 182 mil­li­o­ner kro­ner, og iføl­ge di­rek­tø­ren går cir­ka to tred­je­de­le af fon­dens ud­de­lin­ger nor­malt til forsk­nings­re­la­te­re­de pro­jek­ter, mens cir­ka en tred­je­del går til pro­jek­ter i interventionsenheden.

Der­for vi har nær­mest ik­ke gi­vet nog­le do­na­tio­ner til kunst­ne­ri­ske formål

Elin Sch­midt – Di­rek­tør, Ro­ck­wool Fonden

Elin Sch­midt for­kla­rer, at om­kring halv­de­len af forsk­nings­mid­ler­ne ud­de­les til ek­ster­ne for­ske­re, mens den an­den halv­del er i form af in­ter­ne ud­de­lin­ger til fon­dens eg­ne an­sat­te forskere.

Fon­dens man­ge­åri­ge og stær­ke forsk­nings­fo­kus står dog i kon­trast til fon­dens gan­ske bre­de uddelingsformål.

Sær­ligt si­den rets­sa­gen mel­lem Ci­vilsty­rel­sen og Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond har bå­de prak­ti­ke­re og aka­de­mia væ­ret me­get op­mærk­som­me på pro­blem­stil­lin­ger om fon­de­nes ret og pligt til at til­go­de­se de for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål sag­ligt og loy­alt i for­hold til fon­dens vedtægter.

Ro­ck­wool Fon­den of­fent­lig­gør ik­ke si­ne ud­de­lings­li­ster, men hol­der fo­kus på at for­mid­le de pu­bli­ka­tio­ner, som pro­du­ce­res for donationsmidlerne.

Hvor­dan ud­de­lin­ger­ne for­de­ler sig på de for­skel­li­ge ud­de­lings­om­rå­der, frem­går så­le­des hel­ler ik­ke af fon­dens års­regn­ska­ber. Det er dog ty­de­ligt for al­le, der be­sø­ger fon­dens hjem­mesi­de, at det vi­den­ska­be­li­ge for­mål har høj prioritet.

-Hvad gør fon­den med de øv­ri­ge uddelingsformål?

”Det, der ske­te fra star­ten var, at man var helt be­vidst om, at man vil­le la­ve en fun­dats, hvor de for­måls­be­stem­te te­ma­er ik­ke er li­ge­stil­le­de. Og der er fun­dat­sen jo helt ty­de­lig. I §4 er an­ført en ræk­ke mu­li­ge for­mål, som be­sty­rel­sen kan væl­ge at støt­te. Der står kon­kret, at fon­dens for­mål er, alt ef­ter fonds­be­sty­rel­sens nær­me­re be­slut­ning, at støt­te vi­den­ska­be­li­ge, hu­ma­ni­tæ­re, kunst­ne­ri­ske el­ler so­ci­a­le for­mål, samt at bi­dra­ge til for­bed­ring af mil­jø og sam­funds­ud­vik­ling. Stif­ter­ne har be­vidst an­vendt or­det ”el­ler” i pa­ra­graf­fen. Det be­ty­der kon­kret, at der er ta­le om en op­reg­ning af mu­li­ge for­mål, som be­sty­rel­sen kan støt­te,” si­ger Elin Schmidt.

Hun for­kla­rer, at fon­dens stra­te­gi­ske pri­o­ri­te­ring af forsk­nings- og ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter­ne hvert år bli­ver drøf­tet af fondsbestyrelsen.

Kun to muligheder: Ligestillede eller prioriterede formål

Net­op spørgs­må­let om li­ge­stil­le­de el­ler pri­o­ri­te­re­de for­mål var for tre år si­den om­drej­nings­punk­tet for Hø­jeste­rets-sa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond, som slog fast, at en fonds­be­sty­rel­se ik­ke be­hø­ver at ud­de­le li­ge sto­re be­løb til hver af fle­re li­ge­stil­le­de for­mål, men og­så at man ik­ke helt må neg­li­ge­re et uddelingsformål.

Fun­dats har talt med en ræk­ke eks­per­ter samt Ci­vilsty­rel­sen om de fonds­ret­li­ge aspek­ter af sa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond. Før hø­jeste­rets­dom­men var det Ci­vilsty­rel­sens prak­sis at an­se fonds­for­må­le­ne i fon­de for at fal­de i én af to ka­te­go­ri­er. En­ten er ud­de­lings­for­må­le­ne li­ge­stil­le­de – el­ler og­så er de prioriterede.

Hvis der ik­ke i vedtægts­for­mu­le­rin­gen er hjem­mel til at pri­o­ri­te­re ud­de­lings­for­må­le­ne, så skal be­sty­rel­sen be­trag­te dem som li­ge­stil­le­de. Der­u­d­over kan der væ­re va­ri­an­ter, hvor f.eks. en­kel­te del­for­mål kan væ­re pri­o­ri­te­re­de un­der hvert af de li­ge­stil­le­de for­mål. Men ord­ly­den af for­måls­be­stem­mel­sen kan ik­ke over­la­de det til be­sty­rel­sen at be­stem­me ud­de­lings­for­må­le­ne el­ler frit at pri­o­ri­te­re mel­lem fle­re uddelingsformål.

I for­bin­del­se rets­sa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond gjor­de Ci­vilsty­rel­sen sin prak­sis gæl­den­de i for­hold til net­op det spørgsmål.

“Hvis der er fle­re ud­de­lings­for­mål, er dis­se li­ge­stil­le­de, med­min­dre de ef­ter vedtæg­ter­ne er pri­o­ri­te­re­de. Der fin­des ik­ke en tred­je mu­lig­hed, hvor­ef­ter det over­la­des til be­sty­rel­sens frie skøn at pri­o­ri­te­re mel­lem fle­re ud­de­lings­for­mål,” frem­går det af ud­skrif­ten af Østre Lands­rets dombog.

Det­te er fort­sat fondsmyn­dig­he­dens prak­sis, be­kræf­ter Ci­vilsty­rel­sen over­for Fundats.

Sam­ti­dig står det ef­ter Hø­jeste­rets­dom­men klart, at en fonds­be­sty­rel­se ik­ke må udsu­l­te et ud­de­lings­for­mål el­ler en­si­digt be­gun­sti­ge et el­ler fle­re for­mål frem­for an­dre. Be­sty­rel­sen har der­i­mod en pligt til over tid at sik­re en ri­me­lig ba­lan­ce mel­lem ud­de­lin­ger­ne til al­le ud­de­lings­for­må­le­ne over en år­ræk­ke (se Ci­vilsty­rel­sens vej­led­ning i bok­sen un­der artiklen).

Rockwool Fonden: formål er hverken ligestillede eller prioriterede

Hvor me­get der skal til for at sik­re en ri­me­lig ba­lan­ce, der til­go­de­ser al­le ud­de­lings­for­mål over tid, er dog fort­sat uaf­kla­ret. Det skyl­des, at fondsmyn­dig­he­den på det om­rå­de end­nu ik­ke har ud­meldt en ny myn­dig­heds­prak­sis, der er i over­ens­stem­mel­se med Hø­jeste­rets dom.

Det, man med sik­ker­hed ved fra den så­kald­te ud­de­lings­dom, er, at en for­de­ling på en pro­cent af ud­de­lin­ger­ne til det ene ud­de­lings­for­mål, og 99 pro­cent til det an­det for­mål, er for lidt.

Der­u­d­over frem­går det og­så af dom­men, at så­fremt be­sty­rel­sen væl­ger i en pe­ri­o­de at ned­pri­o­ri­te­re et for­mål frem­for an­dre, skal der væ­re sag­li­ge grun­de, og be­sty­rel­sens be­slut­nin­ger skal des­u­den træf­fes på en må­de, som er loy­al over­for stif­ter­vilj­en, så­dan som den er ud­trykt i fon­dens fun­dats. Des­u­den skal be­sty­rel­sen fø­re si­ne over­vej­el­ser, be­grun­del­ser og be­slut­nin­ger til pro­tokols, fast­slår Højesteretsdommen.

Men iføl­ge Elin Sch­midt er dom­men om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond ik­ke re­le­vant i for­hold til Ro­ck­wool Fon­dens vedtægter.

”For­må­let var fra star­ten at af­spej­le stif­ters vil­je. Sel­ve ord­ly­den til­si­ger i høj grad, at stif­ters vil­je vir­ke­lig var, og det har jeg jo selv væ­ret vid­ne til, et øn­ske om at gi­ve be­sty­rel­sen valg­fri­hed. Valg­fri­he­den er så be­græn­set af for­må­le­ne, men de skal sam­ti­dig ik­ke skal tol­kes som en pligt til at til­go­de­se samt­li­ge for­mål. Det er me­get vigtigt.”

- Skal jeg for­stå det så­dan, at for­di der står i fun­dat­sen, at det er ”alt ef­ter be­sty­rel­sens nær­me­re be­slut­ning”, så me­ner I, på bag­grund af li­ge præ­cis den for­mu­le­ring, at ud­de­lings­for­må­le­ne ik­ke er ligestillede? 

”Ja. I fun­dat­sen står der net­op i pa­ra­graf 4, at fon­dens for­mål er, alt ef­ter fonds­be­sty­rel­sens nær­me­re be­slut­ning, at støt­te vi­den­ska­be­li­ge, hu­ma­ni­tæ­re, kunst­ne­ri­ske el­ler so­ci­a­le for­mål, samt at bi­dra­ge til for­bed­ring af mil­jø og sam­funds­ud­vik­ling. Stif­ter­ne har be­vidst an­vendt or­det ”el­ler” i pa­ra­graf­fen. Det be­ty­der kon­kret, at der er ta­le om en op­reg­ning af mu­li­ge for­mål, som be­sty­rel­sen kan støt­te. For­må­le­ne er der­med ik­ke li­ge­stil­le­de,” si­ger hun.

- Men hvor­dan me­ner du så, at for­må­le­ne er prioriterede?

”De er hel­ler ik­ke pri­o­ri­te­re­de,” si­ger Elin Schmidt.

- Hvad be­ty­der det så i prak­sis for de an­dre for­mål? I hvil­ket om­fang støt­ter I de an­dre for­mål, der ik­ke er videnskabelige?

”I star­ten har vi ydet min­dre til­skud til kunst­for­mål. Vi er ik­ke for­plig­tet til at yde støt­te til kunst­for­må­let iføl­ge vo­res vedtæg­ter. Så be­sty­rel­sen har pri­o­ri­te­ret det vi­den­ska­be­li­ge og in­ter­ven­tio­ner for at bi­dra­ge til sam­funds­ud­vik­lin­gen. Der­for vi har nær­mest ik­ke gi­vet nog­le do­na­tio­ner til kunst­ne­ri­ske for­mål,” si­ger Elin Schmidt.

Vedtægterne spildte ansøgernes tid

Iføl­ge di­rek­tø­ren of­fent­lig­gør fon­den al­le de op­lys­nin­ger, som føl­ger af lov­krav, men fon­den har ale­ne fo­kus på at for­mid­le de forsk­nings­mæs­si­ge re­sul­ta­ter fra forsk­nings­en­he­den og in­ter­ven­tions­en­he­den, hvor­for fon­den ik­ke of­fent­lig­gør li­ster over de en­kel­te ud­de­lin­ger. Der­for er det ik­ke mu­ligt for of­fent­lig­he­den at få ind­sigt i, hvor me­get fon­den ud­de­ler til hvil­ke formål.

Pro­ble­met var, at der var rig­tig man­ge, der an­søg­te in­den­for de for­mål, vi slet ik­ke ud­del­te in­den­for – det var sær­ligt in­den­for kunst og kultur

Elin Sch­midt – Di­rek­tør, Ro­ck­wool Fonden

Fonds­le­del­sen har des­u­den valgt, at det re­vi­de­re­de regn­skab samt fon­dens vedtæg­ter hel­ler ik­ke skal lig­ge frit til­gæn­ge­ligt på hjem­mesi­den. Og det er der iføl­ge Elin Sch­midt en god for­kla­ring på:

”Ind­til for to år si­den lå fon­dens fun­dats på hjem­mesi­den, og den har den­ne me­get bre­de for­måls­pa­ra­graf, hvor man prin­ci­pi­elt kan ind­t­ol­ke stort set al­le støt­te­mu­lig­he­der in­den­for ci­vil­sam­fun­det. Det be­tød, at vi fik vir­ke­lig man­ge an­søg­nin­ger. Og det fik vi, selv­om vi sam­ti­dig på hjem­mesi­den gjor­de op­mærk­som på, hvad det er be­sty­rel­sen pri­o­ri­te­rer at støt­te li­ge nu. Og der ud­tryk­te be­sty­rel­sen be­kym­ring om­kring, at vi spild­te en mas­se an­sø­ge­res tid ved ik­ke at væ­re kla­re om­kring, hvor­dan vi pri­o­ri­te­rer do­na­tions­mid­ler­ne. Så selv­om vi var me­get ty­de­li­ge om­kring, hvad fon­den pri­o­ri­te­re­de at støt­te det en­kel­te år in­den­for vo­res fo­ku­s­om­rå­der, så valg­te man­ge alt­så at gå ind i fun­dat­sen og læ­se den me­get bre­de for­mu­le­ring. Der­for valg­te vi at ta­ge vedtæg­ter­ne ned igen,” si­ger hun.

- Men er det ik­ke me­get for­nuft, at po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re læ­ser fundatsen?

”Pro­ble­met var, at der var rig­tig man­ge, der an­søg­te in­den­for de for­mål, vi slet ik­ke ud­del­te in­den­for – det var sær­ligt in­den­for kunst og kul­tur. Og det men­te vi var spild af an­sø­ger­nes tid.”

Hemmelige humanitære uddelinger

I for­hold til forsk­nings­ud­de­lin­ger­ne fyl­der ud­de­lin­ger­ne til hu­ma­ni­tæ­re for­mål og­så re­la­tivt lidt i fon­dens ud­de­lings­prak­sis. Men selv­om in­ter­ven­tions­en­he­den iføl­ge hjem­mesi­den pri­mært har fo­kus på det so­ci­a­le om­rå­de, så er der dog fle­re ek­semp­ler på, at fon­den har gi­vet pen­ge til pro­jek­ter med hu­ma­ni­tæ­re formål.

”Det hu­ma­ni­tæ­re for­mål ef­ter­le­ver vi i høj grad, og vi har gen­nem åre­ne gi­vet me­get til nød­hjælp i for­bin­del­se med de hu­ma­ni­tæ­re kri­ser, der har væ­ret. Og selv­føl­ge­lig og­så nu til Ukrai­ne,” si­ger Elin Sch­midt og for­kla­rer, at do­na­tio­ner­ne er ud­delt via hu­ma­ni­tæ­re nødhjælpsorganisationer.

”Men vi er me­get til­ba­ge­hol­den­de med bran­ding og li­ge præ­cis på hu­ma­ni­tær nød­hjælp, der har vi en klar hold­ning om, at vi ik­ke bran­der os,” si­ger Elin Sch­midt, der der­for hel­ler ik­ke øn­sker at op­ly­se, hvor man­ge pen­ge fon­den har ud­delt til hu­ma­ni­tæ­re for­mål og hel­ler ik­ke hvor me­get el­ler hvem, der modt­og pen­ge i for­bin­del­se med Ukraine-donationen.

Fun­dats har få­et en ak­tind­sigt i en ver­se­ren­de kon­trolsag, som Ci­vilsty­rel­sen helt ru­ti­ne­mæs­sigt ind­led­te i be­gyn­del­sen af marts må­ned. Her­af frem­går det, at Ro­ck­wool Fon­den i 2020 ik­ke har ud­delt pen­ge di­rek­te til hu­ma­ni­tæ­re organisationer.

”Fon­den har ik­ke i 2020 ud­delt le­ga­ter til en­kelt­per­so­ner el­ler i øv­rigt al­men­nyt­ti­ge/ik­ke-al­men­nyt­ti­ge fonde/foreninger, idet fon­dens ud­de­lin­ger er be­nyt­tet til in­ter­ven­tions­pro­jek­ter med 25,9 mil­li­o­ner kro­ner og forsk­nings­pro­jek­ter med 99,1 mil­li­o­ner kro­ner,” skri­ver fon­dens re­visor i et brev til Civilstyrelsen.

I for­bin­del­se med Ci­vilsty­rel­sens kon­trolsag er fon­den ble­vet bedt om at frem­sen­de en le­ga­ta­r­for­teg­nel­se. Det frem­går af ind­kal­del­ses­bre­vet, at Ci­vilsty­rel­sen an­mo­der be­sty­rel­sen om ”at ind­sen­de en for­teg­nel­se med over le­gat­mod­ta­ger­nes nav­ne med an­gi­vel­se af de en­kel­te le­ga­ters stør­rel­se. For­teg­nel­sen be­des op­delt, så­le­des det frem­går, hvil­ket af fon­dens even­tu­el­le fle­re for­mål den en­kel­te ud­de­ling hø­rer under.”

Fun­dats har des­u­den få­et ak­tind­sigt i de do­ku­men­ter, som fonds­be­sty­rel­sen via sin re­visor den 11. april har ind­sendt til Ci­vilsty­rel­sen som svar på ind­kal­del­sen af op­lys­nin­ger. Fon­den har ik­ke ind­sendt en legatarfortegnelse.

Ro­ck­wool Fon­den op­ly­ser, at fon­den har re­de­gjort for si­ne ud­de­lin­ger over for Ci­vilsty­rel­sen, og at fon­den ik­ke har mod­ta­get yder­li­ge­re hen­ven­del­ser herom.

Civilstyrelsens praksis om håndhævelse af fondslovens § 29

Ci­vilsty­rel­sen kan ge­ne­relt op­ly­se, at vi har æn­dret vo­res prak­sis i re­la­tion til hånd­hæ­vel­sen af fonds­lo­vens § 29 i over­ens­stem­mel­se med Hø­jeste­rets præ­mis­ser i dom af 30. april 2019.

Ci­vilsty­rel­sen kan her­ef­ter op­ly­se, at så­fremt en fond har fle­re for­mål, må der ik­ke - med­min­dre vedtæg­ten be­stem­mer an­det - ske en en­si­dig be­gun­sti­gel­se af et el­ler fle­re af en fonds for­mål frem for andre.

Der lig­ger he­ri, at der som ud­gangs­punkt skal væ­re en vis ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til de for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål over en årrække.

Fonds­be­sty­rel­sen skal så­le­des sag­ligt og loy­alt til­go­de­se de for­mål, der er op­reg­net i vedtæg­ten, og en even­tu­el ud­de­ling af for­skel­li­ge be­løb til dis­se for­mål, set over en år­ræk­ke - uden at der er fast­sat en pri­o­ri­te­ring el­ler en for­de­lings­nøg­le i vedtæg­ten - skal væ­re ri­me­lig og sag­ligt begrundet.

Be­slut­nin­gen om at ud­de­le for­skel­li­ge be­løb til li­ge­stil­le­de for­mål bør til­fø­res re­fe­ra­tet fra det be­sty­rel­ses­mø­de, hvor be­slut­nin­gen er truf­fet. En fonds be­sty­rel­sen kan så­le­des ud­de­le for­skel­li­ge be­løb til fon­dens li­ge­stil­le­de for­mål set over en år­ræk­ke, så­fremt der er en ri­me­lig og sag­lig be­grun­del­se herfor.

Ud­gangs­punk­tet er dog, at der ik­ke må ske en en­si­dig be­gun­sti­gel­se af et el­ler fle­re for­mål frem for an­dre. Det lig­ger he­ri, at der som ud­gangs­punkt skal væ­re en vis ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til de for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål over en årrække.

Kil­de: Vej­led­ning fra Ci­vilsty­rel­sens kon­tor for Fon­de & Ejendomme.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer