Bikubenfonden hæver bevillingsrammen med 50 procent

Efter en grundig gennemgang af fondens investeringsportefølje har Bikubenfonden skærpet fokus på bæredygtighed og blandt andet droppet nogle investeringer, der ’lyste rødt’. Samtidig hæver den erhvervsdrivende fond i kølvandet på et rekordgodt 2021 bevillingsrammen fra 150 til 225 millioner kroner.

Bi­ku­ben­fon­dens mar­kant stør­re be­vil­lings­ram­me be­ty­der, at der blandt an­det bli­ver fle­re pen­ge til at ska­be nye mu­lig­he­der for ak­tu­el sce­ne- og bil­led­kunst. ”Jeg for­ven­ter, vi skru­er op for blus­set in­den for en ræk­ke af de om­rå­der, vi al­le­re­de ar­bej­der med," si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen. (fo­to: Ul­rik Jantzen)

Der bli­ver mar­kant fle­re pen­ge at gø­re godt med for den er­hvervs­dri­ven­de fond Bi­ku­ben­fon­den i år og for­ment­lig og­så de kom­men­de år.

Det hø­je­ste af­kast i Bi­ku­ben­fon­dens hi­sto­rie med et sam­let re­sul­tat af in­ve­ste­rin­ger­ne på 412 mil­li­o­ner kro­ner og et net­to­re­sul­tat på knap 401 mil­li­o­ner kro­ner i 2021 be­ty­der nem­lig nu, at Bi­ku­ben­fon­den hæ­ver be­vil­lings­ram­men i 2022 med 50 pro­cent: Fra 150 til 225 mil­li­o­ner kro­ner årligt.

Og iføl­ge den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaa­re-An­der­sen er for­vent­nin­gen, at det ik­ke kun bli­ver i 2022, at fon­den med rød­der i spa­re­kas­se­be­væ­gel­sen har 225 mil­li­o­ner kro­ner som øv­re ram­me for si­ne bevillinger.

”Vi sy­nes, at be­vil­lings­ram­men på 150 mil­li­o­ner kro­ner om året, som vi hidtil har ope­re­ret med, bli­ver for lil­le i for­hold til, hvad vi tror, vi kom­mer til at ud­de­le i år. Og når vi hæ­ver ram­men til 225 mil­li­o­ner kro­ner i år, er det selv­føl­ge­lig og­så, for­di vi har mu­lig­he­den for det qua det øko­no­mi­ske re­sul­tat, fon­den har haft i 2021. Jeg for­ven­ter, at 225 mil­li­o­ner kro­ner vil væ­re det fremad­ret­te­de ni­veau for fon­den – af­hæn­gigt af, hvad der sker i ver­den om­kring os,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Jeg for­ven­ter, at 225 mil­li­o­ner kro­ner vil væ­re det fremad­ret­te­de ni­veau for fon­den – af­hæn­gigt af, hvad der sker i ver­den om­kring os

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Bikubenfonden

Di­rek­tø­ren un­der­stre­ger sam­ti­dig, at der ik­ke er no­gen pla­ner om, at Bi­ku­ben­fon­den trods den mar­kant stør­re be­vil­lings­ram­me vil ud­vi­de el­ler æn­dre det nu­væ­ren­de fo­kus på at ska­be nye mu­lig­he­der for un­ge på kan­ten af sam­fun­det og for ak­tu­el sce­ne- og billedkunst.

”Jeg for­ven­ter, vi skru­er op for blus­set in­den for en ræk­ke af de om­rå­der, vi al­le­re­de ar­bej­der med, for ek­sem­pel an­brag­te un­ge, hjem­løs­hed, un­ges læ­ring og ud­dan­nel­se samt kun­stin­sti­tu­tio­ners ud­vik­ling. Det er for­ment­lig den sam­me vej, de yder­li­ge­re mid­ler kom­mer til at gå, og der sker ik­ke no­get stra­te­giskif­te,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Stop for investeringer i olie og gaming

Det er ik­ke kun i for­hold til de styr­ke­de ud­de­lings­mus­k­ler, at der blæ­ser nye vin­de i Bi­ku­ben­fon­den. I fon­dens års­be­ret­ning, som net­op er ble­vet of­fent­lig­gjort, op­ly­ses det, at fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed nu bli­ver skær­pet i fon­dens investeringer.

Det sker på bag­grund af en ek­stern ana­ly­se af fon­dens in­ve­ste­rings­por­te­føl­je per 1. april 2021, som på den ene si­de vi­ste, at po­r­te­følj­en ud fra en bæ­re­dyg­tig­heds­vin­kel pla­ce­re­de sig tæt op ad ben­ch­mark og ik­ke in­de­holdt pro­ble­ma­ti­ske be­hold­nin­ger som for ek­sem­pel kon­tro­ver­si­el­le våben.

På den an­den si­de åben­ba­re­de ana­ly­sen, som blev fulgt op med en ny gen­nem­lys­ning af po­r­te­følj­en per 31. de­cem­ber 2021, og­så, at der var plads til for­bed­rin­ger. Der­for har Bi­ku­ben­fon­den om­lagt en del af si­ne in­ve­ste­rin­ger for at øge fo­kus på bæredygtighed.

Vi har og­så in­ve­ste­rin­ger i vå­ben­sel­ska­ber, men in­gen af de på­gæl­den­de pro­du­ce­rer kon­tro­ver­si­el­le vå­ben – og det har vi i øv­rigt al­drig haft og al­tid scre­e­net for

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Bikubenfonden

”Vi har få­et ana­ly­se­ret al­le vo­res børsno­te­re­de man­da­ter og de for­val­te­re, vi har af de in­di­rek­te in­ve­ste­rin­ger. I for­hold til de børsno­te­re­de in­ve­ste­rin­ger vi­ste ana­ly­sen, at vi lå en smu­le bed­re end ben­ch­mark på for­skel­li­ge bæ­re­dyg­tig­heds­fak­to­rer, men vi har, li­ge­som de fle­ste an­dre, in­ve­ste­ret i ba­lan­ce­re­de man­da­ter. Og hvis vi skal la­ve de for­bed­rin­ger, vi ger­ne vil, er vi nødt til at ta­ge nog­le fle­re sær­ligt bæ­re­dyg­ti­ge man­da­ter ind, så det er vi star­tet på sid­ste år, og i år vil vi læg­ge vo­res ba­lan­ce­re­de man­da­ter om til en an­den stra­te­gi,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

- Var der nog­le af je­res kon­kre­te in­ve­ste­rin­ger, som ly­ste rødt i analysen?

”Ja, der har væ­ret en­kel­te in­ve­ste­rin­ger, som vi syn­tes ly­ste for me­get rødt. Det gæl­der for ek­sem­pel så­dan no­get som high yi­eld ob­liga­tio­ner, der ty­pisk gi­ver et højt af­kast. En del af dem ta­ger ud­gangs­punkt i en­ten olie- el­ler ga­m­in­gin­du­stri­en, og dem har vi bedt om at stop­pe for. Vi har og­så in­ve­ste­rin­ger i vå­ben­sel­ska­ber, men in­gen af de på­gæl­den­de pro­du­ce­rer kon­tro­ver­si­el­le vå­ben – og det har vi i øv­rigt al­drig haft og al­tid scre­e­net for,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

De to bæ­re­dyg­tig­heds­a­na­ly­ser af Bi­ku­ben­fon­dens in­ve­ste­rings­por­te­føl­je fra 2021 bli­ver i år sup­ple­ret med en ge­ne­rel kort­læg­ning af bæ­re­dyg­tig­hed i fon­den og dens datterselskaber.

”Med en kort­læg­ning af bæ­re­dyg­tig­hed i he­le kon­cer­nen får vi skabt et over­blik, så vi kan ta­ge stil­ling til, hvor der er po­ten­ti­a­le til for­bed­rin­ger, og hvor­dan vi pri­o­ri­te­rer og im­ple­men­te­rer nye ini­ti­a­ti­ver,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Bæredygtighed bliver en ’game changer’

I en pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­be­ret­nin­gen skri­ver Bi­ku­ben­fon­den, at mens det i for­bin­del­se med de filan­tro­pi­ske ind­sat­ser har væ­ret na­tur­ligt for fon­den at ha­ve op­mærk­som­he­den ret­tet mod ’at age­re hen­sigts­mæs­sigt og bæ­re­dyg­tigt i for­hold til bå­de mil­jø og kli­ma, so­ci­a­le for­hold og sel­skabs­le­del­se’, har det ik­ke væ­ret et om­rå­de, ’man har til­lagt selv­stæn­dig opmærksomhed.’

’Det bli­ver der la­vet om på nu,’ fast­slås det i pressemeddelelsen.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen me­ner dog ik­ke, at der er ta­le om en sen er­ken­del­se, når Bi­ku­ben­fon­den nu gør en ak­tiv ind­sats for at skær­pe fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed i si­ne investeringer.

”Jeg vil gæt­te på, at om­kring 90 pro­cent af det sam­le­de in­ve­ste­rings­mar­ked lig­ger på ba­lan­ce­re­de man­da­ter. Der er tegn på, at de ba­lan­ce­re­de man­da­ter æn­drer sig i dis­se år i en me­re bæ­re­dyg­tig ret­ning, men vi si­ger ba­re, at vi skal æn­dre in­ve­ste­rings­stra­te­gi end­nu hur­ti­ge­re, end re­sten af mar­ke­det be­væ­ger sig,” si­ger han.

”Bag vo­res fo­kus lig­ger og­så en an­den er­ken­del­se,” til­fø­jer fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. ”Vi tror, at det bæ­re­dyg­ti­ge ele­ment – og her snak­ker vi slet ik­ke kun kli­ma – kom­mer til at væ­re ga­me chan­ger af me­get stor di­men­sion de næ­ste 25 år, og det for­ven­ter vi vil af­spej­le sig po­si­tivt i sel­ska­ber­nes resultater.”

På nu­væ­ren­de tids­punkt kom­mer Bi­ku­ben­fon­dens skær­pe­de fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed ik­ke til at ha­ve ind­virk­ning på, hvor­dan fon­den ser på de pro­jek­ter in­den for det so­ci­a­le og kunst­ne­ri­ske om­rå­de, som kan­di­de­rer til at få del i fon­dens midler.

”Men i for­hold til de sam­funds­ud­for­drin­ger, vi ar­bej­der med, kan man sag­tens fo­re­stil­le sig, at vi be­gyn­der at stil­ler sær­li­ge bæ­re­dyg­tig­heds­krav til nog­le af vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re. Hvis du for ek­sem­pel ta­ger et te­a­ter, kan det væ­re, vi på et tids­punkt skal til at kig­ge på, hvad det er for no­get ener­gi, te­a­tret bru­ger,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer