Ar­tik­ler tag­get med:

Rockwool Fonden

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem formaliserede…

Merete Eldrup indtræder i Egmont Fondens bestyrelse

Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­se har på sit års­mø­de ud­pe­get Me­re­te El­d­rup som nyt be­sty­rel­ses­med­lem. Si­den Me­re­te El­d­rup sid­ste som­mer fra­t­rå­d­te stil­lin­gen som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i TV2…

Ny seniorrådgiver i Bikubenfonden

Bi­ku­ben­fon­den hen­ter ny se­ni­o­r­rå­d­gi­ver til det so­ci­a­le om­rå­de. Jakob Schjør­ring kom­mer fra en stil­ling i Ro­ck­wool Fon­dens Interventionsenhed. 

Nye tal: Når det offentlige innoverer, vil fonde dele erfaringerne

Eva­lu­e­ring står højt på dags­or­de­nen, når fon­de spil­ler en rol­le i of­fent­li­ge in­nova­tio­ner. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fra Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion ba­se­ret på en om­fat­ten­de spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se i den of­fent­li­ge sek­tor. Iføl­ge Cen­ter for Of­fent­lig In­nova­tion har fon­de i høj grad har fo­kus på at do­ku­men­te­re ef­fekt i for­hold til be­slut­nings­ta­ge­re og at de­le er­fa­rin­ger med andre.

Fondsfinansieret forskning samt bevægelse hos de regionale kunstfonde

Som rød­gu­le bla­de i en dansk løvskov da­ler fonds­be­vil­ger­ne over lan­det. Vi spad­se­rer i den­ne ud­ga­ve af Fonds­dan­mark Rundt fløjten­de gen­nem en ræk­ke forsk­nings­ud­de­lin­ger fra bl.a. Ka­ren Eli­se Jen­sens Fond, lidt po­le­mik om­kring de stats­li­ge kunst­fon­de, end­nu et par nye fonds­støt­te­de bi­drag til bør­ne­nes sko­le­ske­ma­er så­vel som en ny fond på Ærø: Fon­den Mo­tor­fa­brik­ken Marstal.

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…