Lykke Friis trækker sig fra Rockwool Fonden: ”Det er ikke foreneligt med mit daglige virke”

I går meddelte næstformand for Rockwool Fondens bestyrelse, Lykke Friis, at hun forlader sin post. Årsagen er Rockwool International A/S’ fortsatte virksomhedsdrift i Rusland.

Lyk­ke Fri­is har med­delt, at hun ik­ke læn­ge­re er en del af Ro­ck­wool Fon­dens bestyrelse.

Ef­ter ot­te år som med­lem af Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se, har di­rek­tør og ana­ly­ti­ker Lyk­ke Fri­is valgt at fra­træ­de sin stilling.

Det be­kendt­gjor­de hun man­dag på Face­book, Twit­ter og LinkedIn.

I sin be­grun­del­se skrev Lyk­ke Friis:

”Jeg har be­slut­tet mig for at ud­træ­de i dag af Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se. Jeg har væ­ret glad for i ot­te år at væ­re en del af en fond, der spil­ler en så af­gø­ren­de rol­le i sam­funds­de­bat­ten. Men som di­rek­tør for en eu­ro­pæ­isk tæn­ket­ank og kom­men­ta­tor, der næ­sten dag­ligt for­hol­der sig til den rus­si­ske in­va­sion af Ukrai­ne, er det af­gø­ren­de, at der ik­ke kan op­stå tvivl om, at mi­ne ud­ta­lel­ser ale­ne hvi­ler på mi­ne eg­ne hold­nin­ger og faglighed.

Jeg er der­for nå­et til den kon­klu­sion, at det ik­ke er for­e­ne­ligt med mit dag­li­ge vir­ke at væ­re med­lem af Ro­ck­wool Fon­dens bestyrelse.”

Ro­ck­wool Fon­den er med 23 pro­cent af ak­tier­ne ho­ve­d­ak­tio­nær i virk­som­he­den Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal A/S, der mod­sat fle­re an­dre sto­re dan­ske og in­ter­na­tio­na­le virk­som­he­der in­si­ste­rer på at fort­sæt­te sin for­ret­ning i Rusland på trods af lan­dets in­va­sion i Ukraine.

Til Ber­ling­s­ke ud­tal­te ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal A/S, Jens Bir­ger­s­son, tid­li­ge­re på for­å­ret, at virk­som­he­den vil fort­sæt­te drif­ten af si­ne fi­re ste­nulds­fa­brik­ker i Rusland, og at det i øv­rigt var de­bat­ten i Dan­mark, der var ble­vet for ”fø­lel­ses­la­det.”

Li­ge­le­des til Ber­ling­s­ke har for­mand for Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se, Me­re­te El­d­rup ud­talt, at hun ik­ke har no­gen hold­ning til spørgs­må­let om, hvor­vidt Ro­ck­wool bør bli­ve i Rusland el­ler for­la­de lan­det, da hun ik­ke me­ner, at det er en op­ga­ve for fonden.

”Det me­ner jeg ik­ke no­get om. Vi har ik­ke en ak­tiv ejer­skabspo­li­tik, hvor vi går ind i en­keltsa­ger. Det er en svær si­tu­a­tion i Ukrai­ne, det er der in­gen tvivl om. Men hvis man skal hø­re, hvad Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal me­ner, er det dem, man skal ta­le med. Det er ik­ke no­get, som be­sty­rel­sen i Ro­ck­wool Fon­den, som er en forsk­nings­en­hed, har en hold­ning til,” ud­tal­te Me­re­le El­d­rup i marts til Ber­ling­s­ke.

Ud­ta­lel­sen om ik­ke at ha­ve en ak­tiv ejer­skabspo­li­tik, står el­lers i kon­trast til Ro­ck­wool Fon­dens vedtæg­ter, som Fun­dats har få­et ind­sigt i.

Her frem­går det i hen­holds­vis pa­ra­graf 12 og 13, hvor­dan fon­den skal udø­ve sin stem­me­ret i Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal A/S:
”Fonds­be­sty­rel­sen skal ved udø­vel­sen af sin stem­me­ret i Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal A/S ta­ge ri­me­ligt hen­syn til sel­ska­bets interesser. ”

Og:

”Stem­me­ret på fon­dens ak­tier udø­ves på fon­dens veg­ne af for­man­den for fonds­be­sty­rel­sen, el­ler af den, som fonds­be­sty­rel­sen i ste­det måt­te be­myn­di­ge her­til,” ly­der det i de to paragraffer.

Farvel til vederlag

Når Lyk­ke Fri­is fra­træ­der Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se, si­ger hun sam­ti­dig far­vel til sit bestyrelsesvederlag.

Hvad be­sty­rel­ses­ve­der­la­get er for 2022 er ik­ke of­fent­ligt til­gæn­ge­ligt, men i 2020 modt­og Lyk­ke Fri­is 390.888 kro­ner for sin ind­sats som næst­for­mand og be­sty­rel­ses­med­lem. Me­re­te El­d­rup modt­og sam­me år 533.029 kro­ner for sin egen­skab af formand.

Fun­dats har for­søgt at få en kom­men­tar fra Lyk­ke Fri­is, Me­re­te El­d­rup, Mi­cha­el Zieg­ler og Tho­mas Ka­strup-Lar­sen, men de er i skri­ven­de stund ik­ke vendt til­ba­ge på vo­res henvendelse.

Rockwool Fondens bestyrelse

Me­re El­d­rup (for­mand)
Tho­mas Ka­strup-Lar­sen, borg­me­ster (S) i Aal­borg Kommune
Bo Käh­ler, tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de Di­rek­tør for Fun­da­tor A/S
Mi­cha­el Zieg­ler, borg­me­ster ( C ) i Hø­je-Taa­strup Kommune
Li­se-Lot­te Käh­ler, ad­mi­ni­stra­tions­chef for Scan­di­navi­an Hig­hlands Hol­ding A/S
Jes­per Käh­ler, di­rek­tør for Sund­heds­pro­fi­ler ApS
Mor­ten Boll Käh­ler, selv­stæn­dig konsulent
Vol­ker Christ­mann, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i ROCKWOOL In­ter­na­tio­nal A/S
Chri­sti­an Wester­berg, Pro­ject Ma­na­ger i ROCKWOOL In­ter­na­tio­nal A/S

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer