Annoncespot_img

Interne donationer stiger markant

Omfanget af tekniske uddelinger, der oftest bruges til at dække fondenes omkostninger til deres filantropiske arbejde, er steget til tre milliarder kroner. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

In­ter­ne ud­de­lin­ger, der ik­ke har no­gen ek­stern be­vil­lings­mod­ta­ger, stod for godt 3 mil­li­ar­der ud af de sam­le­de ud­de­lin­ger på 32,2 mil­li­ar­der kro­ner i 2022. Det vi­ser årets fonds­op­gø­rel­se fra Dan­marks Statistik.

Næ­sten ti pro­cent af fon­de­nes ud­de­lin­ger i 2022 hav­de ik­ke en ek­stern bevillings-modtager.

De så­kaldt in­ter­ne do­na­tio­ner ud­gjor­de nem­lig lidt over tre mil­li­ar­der kro­ner ud af fon­de­nes sam­le­de ud­de­lin­ger på 32,2 mil­li­ar­der kroner.

Det vi­ser den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Dan­marks Sta­ti­stik over fon­des og filan­tro­pi­ske for­e­nin­gers uddelinger.

Om­fan­get af de in­ter­ne ud­de­lin­ger er des­u­den ste­get mar­kant over de se­ne­ste år, og ale­ne fra 2021 til 2022 steg de sam­le­de in­ter­ne do­na­tio­ner fra 1,7 mil­li­ar­der kro­ner til godt 3 milliarder.

In­ter­ne do­na­tio­ner el­ler in­ter­ne ud­de­lin­ger er en be­teg­nel­se, der dæk­ker over den si­tu­a­tion, hvor en fond ty­pisk af­hol­der om­kost­nin­ger til en ak­ti­vi­tet, som er med til at op­fyl­de fon­dens vedtægts­be­stem­te formål.

Kend­te ek­semp­ler på fon­des brug af in­ter­ne do­na­tio­ner er Ro­ck­wool Fon­den, som blandt an­det skal ud­de­le til vi­den­ska­be­li­ge for­mål. Her be­slut­te­de be­sty­rel­sen at etab­le­re en in­tern forsk­nings­en­hed til at for­ske i sam­funds­for­hold. Stør­ste­delen af Ro­ck­wool Fon­dens ud­de­lin­ger går så­le­des til at af­løn­ning af de­res vi­den­ska­be­li­ge personale.

Bi­ku­ben­fon­den er et an­det ek­sem­pel på en ud­de­len­de fond, der bru­ger ud­de­lings­kro­ner til at af­løn­ne fonds­an­sat­te. Som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet var 14 ud af Bi­ku­ben­fon­dens 21 an­sat­te i 2020 så­le­des af­løn­net med uddelingskroner.

Og­så fon­de, der ar­bej­der in­den­for na­tur­be­va­rel­se, gør of­te brug af in­ter­ne ud­de­lin­ger, når de op­kø­ber jord el­ler va­re­ta­ger genop­ret­ning og ple­je af naturarealer.

Hul i fordelingen på formål

Dan­marks Sta­ti­stik op­gør hvert år fon­de­nes in­ter­ne do­na­tio­ner på de for­skel­li­ge uddelingsformål.

I 2016, da de in­ter­ne ud­de­lin­ger sam­let set kun ud­gjor­de 565 mil­li­o­ner kro­ner, gik 206 mil­li­o­ner kro­ner så­le­des til kul­tu­rel­le for­mål, som var det stør­ste for­måls­om­rå­de i de in­ter­ne ud­de­lings­kas­ser (se ta­bel nedenfor).

Si­den har in­ter­ne ud­de­lin­ger til ud­dan­nel­se, so­ci­a­le for­mål samt vi­den­ska­be­li­ge for­mål fyldt godt i statistikken.

Men hvil­ke for­måls­om­rå­der, der lig­ger bag årets mar­kan­te stig­ning fra 1,7 mil­li­ar­der til godt 3 mil­li­ar­der, frem­går dog ik­ke af årets op­gø­rel­se. Det skyl­des, at Dan­marks Sta­ti­stik ved en fejl ik­ke har få­et for­delt al­le de in­ter­ne do­na­tio­ner ud på de for­skel­li­ge uddelingsformål.

I 2022 er det kun 469 mil­li­o­ner kro­ner af de i alt 3.060 mil­li­o­ner in­ter­ne ud­de­lings­kro­ner der er ble­vet for­delt på for­målska­te­go­ri­er. Der­med er der et hul på næ­sten 2,6 mil­li­ar­der kro­ner i årets opgørelse.

Fun­dats har der­for spurgt Dan­marks Sta­ti­stik, hvad det er for en ud­vik­ling, der lig­ger bag stig­nin­gen på 1,3 mil­li­ar­der i in­ter­ne do­na­tio­ner. Og hvil­ke al­men­nyt­ti­ge for­mål der står for den mar­kan­te fremgang.

Dan­marks Sta­ti­stik hav­de dog ik­ke mu­lig­hed for at dyk­ke ned i tal­le­ne og ven­de til­ba­ge in­den ud­gi­vel­sen af den­ne artikel.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer