Annoncespot_img

V-profil opfordrer til boykot af Rockwool Fonden

Det er udtryk for manglende moral, når Rockwool insisterer på at blive i Rusland. Det mener Venstre-politikeren Jan E. Jørgensen, der nu opfordrer kommuner, uddannelsesinstitutioner og forskere til at boykotte Rockwool Fonden, som er storaktionær i selskabet. ”Gør jeres indflydelse gældende eller træk jer fra bestyrelsen”, lyder hans opfordring samtidig til fondens bestyrelsesmedlemmer.

Øde­lag­te be­bo­el­ses­e­jen­dom­me Bor­o­di­anka, Ukraine.

”Boy­kot Rockwool.”

Så­dan lød op­for­drin­gen fra Ven­stre-po­li­ti­ke­ren Jan E. Jør­gen­sen – bå­de på hans Twit­ter­pro­fil og i en ar­ti­kel i sid­ste uge i Berlingske.

Den kon­tan­te ud­mel­ding kom ef­ter, at Ro­ck­wool-kon­cer­nens CEO, Jens Bir­ger­s­son i et in­ter­view med Bør­sen ud­tal­te, at der skul­le ”ato­man­greb el­ler krig på grund af Na­to-eks­pan­sion” til, før Ro­ck­wool vil­le træk­ke sig fra Rusland.

Det fik Jan E. Jør­gen­sen til ta­ster­ne med en op­for­dring om at boy­kot­te Ro­ck­wool, og den boy­kot me­ner Ven­stres nu­væ­ren­de skat­te­o­rd­fø­rer og kul­tu­r­ord­fø­rer, bå­de skal om­hand­le et nej tak fra for­bru­ger­ne til at kø­be Ro­ck­wools iso­le­rings­pro­duk­ter, men og­så en boy­kot af Ro­ck­wool Fonden.

Ro­ck­wool Fon­den ejer en stor del af Ro­ck­wool, og der­med er de jo forbundne

Jan E. Jør­gen­sen – Med­lem af Fol­ke­tin­get, Venstre

”Så læn­ge Ro­ck­wool be­fin­der sig i Rusland, me­ner jeg, at for­ske­re og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner skal tak­ke nej til pen­ge fra Ro­ck­wool Fon­den. For Ro­ck­wool Fon­den ejer en stor del af Ro­ck­wool, og der­med er de jo for­bund­ne,” si­ger Jan E. Jørgensen.

Ro­ck­wool Fon­den er sto­rak­tio­nær i Ro­ck­wool med 23 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len og 28 pro­cent af stemmerne.

Fon­den hav­de i se­ne­ste of­fent­lig­gjor­te års­rap­port for 2021 en egen­ka­pi­tal på 13 mil­li­ar­der kro­ner og ud­del­te i sam­me år 182 mil­li­o­ner kroner.

"Rockwool samhandler med fjenden"

En stor del af Ro­ck­wool Fon­dens ar­bej­de er så­kald­te in­ter­ven­tions­pro­jek­ter, hvor fon­den ar­bej­der på "at fin­de, ud­vik­le og af­prø­ve mu­li­ge løs­nin­ger på vel­færds­sam­fun­dets ud­for­drin­ger" – blandt an­det med fo­kus på ud­sat­te børn og unge.

I in­ter­ven­tions­pro­jek­ter­ne sam­ar­bej­der Ro­ck­wool Fon­den blandt an­det med en lang ræk­ke af lan­dets kom­mu­ner, og de pro­jek­ter skal og­så om­fat­tes af boykotten.

”Jeg me­ner og­så, at kom­mu­ner­ne og an­dre sam­ar­bejds­part­ne­re skal boy­kot­te Ro­ck­wool Fon­den og stop­pe alt sam­ar­bej­de med fon­den. For Ro­ck­wool skal ha­ve at vi­de, at det, de fo­re­ta­ger sig i Rusland, bry­der vi os ik­ke om,” si­ger Jan E. Jør­gen­sen og fortsætter:

”Ro­ck­wool sam­hand­ler med fjen­den. Dan­mark er må­ske ik­ke så­dan tek­nisk i krig, men de fa­cto er vi jo, og i så­dan en si­tu­a­tion bør man gø­re alt, hvad man kan for at træk­ke sig – og stop­pe sam­ar­bej­det med Rusland.”

For ham hand­ler spørgs­må­let om moral, og han ser det som amoralsk, at Ro­ck­wool bli­ver ved med at in­si­ste­re på la­ve for­ret­ning i Rusland, og der­for skal så­vel fir­ma som fon­den bag boykottes.

Gør jeres indflydelse gældende

Han op­for­drer sam­ti­dig be­sty­rel­sen i Ro­ck­wool Fon­den til at træ­de i ka­rak­ter og i sid­ste en­de over­ve­je at træk­ke sig fra bestyrelsen.

Der sid­der nog­le dyg­ti­ge og ind­sigts­ful­de men­ne­sker i fon­dens bestyrelse

Jan E. Jør­gen­sen – Med­lem af Fol­ke­tin­get, Venstre

”Der sid­der nog­le dyg­ti­ge og ind­sigts­ful­de men­ne­sker i fon­dens be­sty­rel­se, og jeg me­ner, de bør for­sø­ge at gø­re de­res ind­fly­del­se gæl­den­de i for­hold til Ro­ck­wool. Det bed­ste vil selv­føl­ge­lig væ­re, hvis de kan få på­vir­ket Ro­ck­wool til at træf­fe den rig­ti­ge be­slut­ning – nem­lig at træk­ke sig fra Rusland,” me­ner Jan E. Jørgensen.

”Kan det ik­ke la­de sig gø­re, så sy­nes jeg, man bør over­ve­je, om det er en be­sty­rel­se, man har lyst til væ­re med­lem af fremad­ret­tet,” fort­sæt­ter han.

Al­le­re­de i maj sid­ste år trak Lyk­ke Fri­is, di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Eu­ro­pa, sig fra sin post som næst­for­mand ef­ter ot­te år i be­sty­rel­sen for Ro­ck­wool Fonden. 

Den­gang lød be­grun­del­sen fra Lyk­ke Friis:

”Jeg har væ­ret glad for i ot­te år at væ­re en del af en fond, der spil­ler en så af­gø­ren­de rol­le i sam­funds­de­bat­ten. Men som di­rek­tør for en eu­ro­pæ­isk tæn­ket­ank og kom­men­ta­tor, der næ­sten dag­ligt for­hol­der sig til den rus­si­ske in­va­sion af Ukrai­ne, er det af­gø­ren­de, at der ik­ke kan op­stå tvivl om, at mi­ne ud­ta­lel­ser ale­ne hvi­ler på mi­ne eg­ne hold­nin­ger og faglighed.”

”Jeg er der­for nå­et til den kon­klu­sion, at det ik­ke er for­e­ne­ligt med mit dag­li­ge vir­ke at væ­re med­lem af Ro­ck­wool Fon­dens bestyrelse.”

Kan ikke vaske handlinger hvide

Jan E. Jør­gen­sen er helt enig i Lyk­ke Fri­is’ kon­klu­sion. Ved at bli­ve sid­den­de i Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se ri­si­ke­rer man at bli­ve ta­get til ind­tægt for nog­le synspunkter.

Hvad en­ten man vil det el­ler ej, så kom­mer man in­di­rek­te til at blåstemp­le Ro­ck­wool ved at sid­de i be­sty­rel­sen for Ro­ck­wool Fonden

Jan E. Jør­gen­sen – Med­lem af Fol­ke­tin­get, Vesntre

”Hvad en­ten man vil det el­ler ej, så kom­mer man in­di­rek­te til at blåstemp­le Ro­ck­wool ved at sid­de i be­sty­rel­sen for Ro­ck­wool Fonden.”

Han pe­ger sam­ti­dig på det pa­ra­doksa­le i, at man på den ene si­de har Ro­ck­wool, der tje­ner pen­ge på no­get for­ka­ste­ligt, og på den an­den si­de har Ro­ck­wool Fon­den, som gør en mas­se go­de ting.

”Jeg me­ner ba­re ik­ke, at de to ting op­ve­jer hin­an­den. For man kan ik­ke på den må­de va­ske si­ne hand­lin­ger i Rusland hvi­de ved at gø­re en mas­se godt i Dan­mark, som Ro­ck­wool Fon­den gør og har gjort i man­ge år. Så bå­de Ro­ck­wool og Ro­ck­wool Fon­den skal boy­kot­tes,” si­ger Jan E. Jørgensen.

Udøvelse af stemmeret

Ef­ter Lyk­ke Fri­is’ ud­træ­del­se af be­sty­rel­sen i Ro­ck­wool Fon­den er der ik­ke kom­met nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer til. I dag be­står fon­dens be­sty­rel­ses der­for af fi­re fra Käh­ler-fa­mi­li­en bag Ro­ck­wool, to med­lem­mer fra Ro­ck­wool A/S, be­sty­rel­ses­for­mand Me­re­te El­d­rup samt to borg­me­stre – den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Tho­mas Ka­strup-Lar­sen fra Aal­borg og den kon­ser­va­ti­ve Mi­cha­el Zieg­ler fra Hø­je-Taa­strup. Sidst­nævn­te er pt. på sygeorlov.

Fun­dats har for­gæ­ves for­søgt at få fat i fle­re af be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne for at få dem til at kom­men­te­re bå­de Jan E. Jør­gen­sens syns­punk­ter og de­res egen hold­ning til Ro­ck­wools fort­sat­te virk­som­hed i Rusland og even­tu­el over­vej­el­se om frem­ti­den som be­sty­rel­ses­med­lem i fonden.

Tho­mas Ka­strup-Lar­sen er vendt re­tur, men hen­vi­ser til be­sty­rel­ses­for­mand Me­re­te El­d­rup, men hun er ik­ke vendt re­tur på vo­res spørgsmål.

Sid­ste år ud­tal­te Me­re­te El­d­rup i Ber­ling­s­ke, at hun in­gen hold­ning hav­de til spørgs­må­let om, hvor­vidt Ro­ck­wool bør bli­ve i Rusland el­ler for­la­de lan­det, da hun ik­ke me­ner, at det er en op­ga­ve for fon­den. Be­grun­del­se var, at fon­den ik­ke har en ak­tiv ejer­skabspo­li­tik, hvor de går ind i enkeltsager.

Ud­ta­lel­sen om ik­ke at ha­ve en ak­tiv ejer­skabspo­li­tik står dog i skæ­ren­de kon­trast til Ro­ck­wool Fon­dens vedtæg­ter, som Fun­dats tid­li­ge­re har be­skre­vet. I bå­de pa­ra­graf 12 og 13 frem­går det, hvor­dan fon­den skal udø­ve sin stemmeret.

 

Rockwool Fondens bestyrelse:

Me­re­te El­d­rup (for­mand)
Tho­mas Ka­strup-Lar­sen, borg­me­ster (S) i Aal­borg Kommune
Mi­cha­el Zieg­ler, borg­me­ster (C) i Hø­je-Taa­strup Kom­mu­ne (sy­ge­or­lov)
Bo Käh­ler, tid­li­ge­re di­rek­tør for Fun­da­tor A/S
Li­se-Lot­te Käh­ler, ad­mi­ni­stra­tions­chef for Scan­di­navi­an Hig­hlands Hol­ding A/S
Jes­per Käh­ler, di­rek­tør for Sund­heds­pro­fi­ler ApS.
Mor­ten Boll Käh­ler, selv­stæn­dig konsulent.
Vol­ker Christ­mann, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i Ro­ck­wool A/S
Chri­sti­an Wester­berg, Pro­ject Ma­na­ger i Ro­ck­wool A/S

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer