Ny sparekassefond vil gøre en forskel på Fanø

En ny uddelende sparekassefond kommer til verden efter den nyligt offentliggjorte fusion mellem Fanø Sparekasse og Middelfart Sparekasse.

”Fa­nø Spa­re­kas­se har al­tid gi­vet pen­ge til lo­kal­sam­fun­det, men nu kan vi ba­re gi­ve me­get me­re,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand Jep­pe Val­b­jørn (fo­to: Vi­vi Guld­berg Andersen).

End­nu en al­men­nyt­tig spa­re­kas­se­fond ser nu da­gens lys på bag­grund af så­kaldt her­re­løs kapital.

Re­præ­sen­tant­ska­ber­ne i så­vel Fa­nø Spa­re­kas­se som Mid­del­fart Spa­re­kas­se har nem­lig i fuld enstem­mig­hed god­kendt en sam­men­læg­nings­af­ta­le mel­lem de to spa­re­kas­ser, og det op­spa­re­de over­skud fra Fa­nø Spa­re­kas­se læg­ges over i en ny ud­de­len­de fond – Fa­nø Spa­re­kas­ses Fond.

Iføl­ge be­sty­rel­ses­for­mand i Fa­nø Spa­re­kas­se, Jep­pe Val­b­jørn, har det i fle­re år væ­ret en kamp at dri­ve en lil­le spa­re­kas­se med få medarbejdere.

”Det har i læn­ge­re tid væ­ret en ud­for­dring for os at re­k­rut­te­re nye me­d­ar­bej­de­re, og da vi ik­ke kun­ne fin­de en ny sous­chef, og vi der­med ik­ke kun­ne over­hol­de fi­re-øj­ne-prin­cip­pet, og di­rek­tø­ren sad med al­le god­ken­del­ser, måt­te vi se os om ef­ter nog­le nye le­ge­kam­me­ra­ter, og det har vi fun­det i Mid­del­fart Spa­re­kas­se,” for­tæl­ler Jep­pe Valbjørn.

Han me­ner, at Fa­nø Spa­re­kas­se har få­et en rig­tig god af­ta­le med Mid­del­fart Spa­re­kas­se – for bå­de Fa­nø Spa­re­kas­se og Fanø.

”Me­d­ar­bej­der­ne bli­ver, vi hol­der en fi­li­al på Fa­nø, og vi be­va­rer end­da nav­neskil­tet på fa­ca­den. Så kun­der­ne vil ik­ke kom­me til at mær­ke for­skel – an­det end ser­vi­ce­ni­veau­et nok høj­nes, for­di vi nu får fle­re mus­k­ler,” si­ger Jep­pe Valbjørn.

Formue på 56 millioner

Der­u­d­over med­fø­rer fu­sio­nen med Mid­del­fart Spa­re­kas­se og­så op­ret­tel­sen af Fa­nø Spa­re­kas­ses Fond, som Jep­pe Val­b­jørn er sik­ker på vil kom­me til at gø­re en stor for­skel på Fanø.

Selv­om fun­dat­sen for fon­den end­nu ik­ke er skre­vet, har re­præ­sen­tant­ska­bet be­slut­tet, at fon­dens for­mål skal væ­re at støt­te pro­jek­ter på Fa­nø – over en me­get bred kam. Un­ge så­vel som æl­dre. Kul­tur, sport, so­ci­al – så bredt som over­ho­ve­det muligt.

”Fa­nø Spa­re­kas­se har al­tid gi­vet pen­ge til lo­kal­sam­fun­det, men nu kan vi ba­re gi­ve me­get me­re,” si­ger Jep­pe Valbjørn.

Hidtil har spa­re­kas­sen ud­delt om­kring 100.000 kro­ner om året – af min­dre po­r­tio­ner: 5.000 kro­ner til en bog­ud­gi­vel­se, et min­dre be­løb til ung­doms­sko­lens ski­tur til Tjek­ki­et, lidt til Æl­dre Sa­gen, fod­bold­klub­ben med mere.

Den nye fond bli­ver stif­tet som en al­men – ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fond og får en for­mue på 56 mil­li­o­ner kro­ner. Jep­pe Val­b­jørn for­ven­ter et ud­de­lings­ni­veau på 1,5 til to mil­li­o­ner kro­ner om året.

”Med den nye fond vil vi kun­ne gi­ve langt me­re og langt stør­re be­løb. Vi kom­mer op i en helt an­den liga, og nu vil vi hvert år kun­ne gø­re en for­skel på Fa­nø,” si­ger han.

Jep­pe Val­b­jørn har da og­så al­le­re­de holdt et kaf­fe­mø­de med øens borgmester.

To mil­li­o­ner kro­ner er rig­tig man­ge pen­ge på Fanø

Jep­pe Val­b­jørn – Be­sty­rel­ses­for­mand, Fa­nø Spa­re­kas­ses Fond

”Al­le­re­de her i 2023 har vi få­et to mil­li­o­ner kro­ner, vi kan de­le ud, og to mil­li­o­ner kro­ner er rig­tig man­ge pen­ge på Fa­nø. Vi skal ik­ke luk­ke hul­ler for Fa­nø Kom­mu­ne, men de skal tæn­ke os ind som en med­spil­ler,” si­ger Jep­pe Valbjørn.

To årlige ansøgningsrunder

Hvor Fa­nø Spa­re­kas­se hidtil har kørt med fi­re an­søg­nings­pul­jer til de­res sponsora­ter, for­ven­ter Jep­pe Val­b­jørn to år­li­ge an­søg­nings­run­der til fonden.

Alt det prak­ti­ske skal dog først en­de­lig be­slut­tes, når fon­den i nær­me­ste frem­tid skal hol­de mø­de med en advokat.

”Ad­vo­ka­ten skal hjæl­pe os med, hvad vi må støt­te, hvad med hjem­mesi­de, an­søg­nings­ske­ma, og så reg­ner jeg med at ta­ge fat i Fol­kes­pa­re­kas­sens Fond og få nog­le go­de råd,” si­ger Jep­pe Valbjørn.

Fol­kes­pa­re­kas­sens Fond blev født, da Fol­kes­pa­re­kas­sen i ju­ni 2021 og­så fu­sio­ne­re­de ind i Mid­del­fart Sparekasse.

Fortsat rodfæste på Fanø

Be­sty­rel­sen i den nye Fa­nø Spa­re­kas­ses Fond bli­ver den nu­væ­ren­de be­sty­rel­se i Fa­nø Spa­re­kas­se samt den til hver tid sid­den­de fi­li­al­di­rek­tør i Mid­del­fart Spa­re­kas­se, af­de­ling Fanø/Esbjerg.

Fon­dens be­sty­rel­se bli­ver selv­sup­ple­ren­de, så det bli­ver ik­ke læn­ge­re af­holdt valghandlinger.

”Her var re­præ­sen­tant­ska­bet lidt be­kym­ret over, om vi nu sik­re­de fort­sat rod­fæ­ste på Fa­nø, så det har vi som en bun­den op­ga­ve,” si­ger Jep­pe Valbjørn.

I for­bin­del­se med fu­sio­nen er Jep­pe Val­b­jørn og næst­for­mand i Fa­nø Spa­re­kas­se, Sus­sie Vig, beg­ge valgt til Mid­del­fart Spa­re­kas­ses re­præ­sen­tant­skab frem til for­å­ret 2025. Der­ef­ter skal de gen­væl­ges, hvis de skal fort­sæt­te i repræsentantskabet.

Fa­nø Spa­re­kas­se blev grund­lagt i 1869, har om­kring 3.200 kun­der og ot­te me­d­ar­bej­de­re. Mid­del­fart Spa­re­kas­se blev grund­lagt i 1853, har cir­ka 95.000 kun­der og 380 medarbejdere.

 

Fondens bestyrelse

Den nu­væ­ren­de be­sty­rel­se i Fa­nø Spa­re­kas­se bli­ver den før­ste be­sty­rel­se i den nye Fa­nø Spa­re­kas­ses Fond med til­fø­jel­se af den til hver tid sid­den­de fi­li­al­di­rek­tør i Mid­del­fart Spa­re­kas­se - af­de­ling Fanø/Esbjerg.

Der­med tæl­ler be­sty­rel­sen føl­gen­de medlemmer:

For­mand Jep­pe Val­b­jørn, læ­rer, Fanø.
Næst­for­mand Sus­sie Vi­ig, jurist, Fanø.
Hen­rik Chri­sti­an­sen, slag­ter­me­ster, Fanø.
Den­nis Thie­sen, re­visor, Ringkøbing
Sven Sø­ren­sen, kon­su­lent, Fanø.
Ged­ske Vind, gra­fi­ker, Fanø.
Ul­la Kjeld­sen, af­de­lings­le­der, Fanø.
Hen­rik Stok­ke­bæk, nu­væ­ren­de filialdirektør.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer