A. P. Møller Fonden: Genetablering af ridebane var ikke en privat gave til kongehuset

Fondens støtte til genetablering af ridebanen på Fredensborg Slot er af magteliteforsker Christoph Ellersgaard blev fremhævet som et eksempel på en fondsdonation til kongehuset, som kan være skadelig for fondenes legitimitet. Bevillingen blev givet til Slots- og Kulturstyrelsen, forklarer direktør Mads Lebech.

Fre­dens­borg Slots­ha­ve (Fo­to: Car­sten Ingemann).

A. P. Møl­ler Fon­dens be­vil­ling til ge­ne­tab­le­ring af en ri­de­ba­ne på Fre­dens­borg Slot er en af de fonds­be­vil­lin­ger med re­la­tion til kon­ge­hu­set, som er ble­vet om­talt i fle­re medier.

Fæl­les for me­di­er­nes dæk­ning af ri­de­ba­nedo­na­tio­nen er, at den bli­ver om­talt som en ga­ve til kron­prin­sen i an­led­ning af hans 50-års fød­sels­dag i 2018.

Som tid­li­ge­re be­skre­vet her i Fun­dats frem­hæ­ver so­cio­log og lek­tor Chri­stoph Hou­man El­lers­gaard, der for­sker i mag­te­li­ter på CBS, net­op den­ne be­vil­ling som et ek­sem­pel på en re­la­tion mel­lem en fond og kon­ge­fa­mi­li­en, hvor fon­den sæt­ter no­get i værk for at ’plea­se’ den roy­a­le fa­mi­lie. Og det er et pro­blem, me­ner han, for­di det kan bi­dra­ge til at svæk­ke fon­de­nes le­gi­ti­mi­tet i den bre­de befolkning:

”Så­dan­ne ek­semp­ler kan må­ske prik­ke til nog­le men­ne­skers ret­fær­dig­heds­fø­lel­se, og folk vil be­gyn­de at spør­ge sig selv, om den må­de, fon­de­ne pri­o­ri­te­rer på, nu og­så er god, el­ler om der er no­gen, der er me­re vær­digt træn­gen­de end ri­de­he­ste­ne på Fre­dens­borg? Sa­ger­ne kan sim­pelt­hen for­stær­ke den for­nem­mel­se, som nog­le men­ne­sker har af, at fon­de­ne har et snæ­vert fo­kus på be­ho­vet hos per­so­ner i den øv­re mid­delklas­se og i el­ler nær eli­ten,” for­tal­te Chri­stoph Hou­man Ellersgaard.

Kongehuset ikke bevillingsmodtager

Men iføl­ge A. P. Møl­ler Fon­den var der ik­ke ta­le om en be­vil­ling til kron­prin­sen el­ler kongehuset.

”Fon­den ud­de­ler bredt til gavn for det dan­ske sam­fund. Ud­over ud­dan­nel­se, forsk­ning, kul­tur og for­skel­li­ge so­ci­a­le til­tag, støt­tes og­så op om den dan­ske byg­nings­kul­tu­rarv i bred for­stand. Fon­den støt­ter så­le­des of­te re­stau­re­ring af hi­sto­ri­ske byg­nin­ger, par­ker og an­læg mm. Det sker over he­le lan­det. På den kon­kre­te fo­re­spørgsel ved­rø­ren­de an­læg ved Fre­dens­borg Slot vil jeg hen­vi­se til Slots- og Kul­tursty­rel­sens hjem­mesi­de. Slots- og Kul­tursty­rel­sen var an­sø­ger og mod­ta­ger af be­vil­lin­gen,” skri­ver fonds­di­rek­tør Mads Le­bech i et emailsvar til Fundats.

I for­bin­del­se med af­slut­nin­gen af ri­de­ba­ne­pro­jek­tet i 2020 ud­send­te kon­ge­hu­set en nyhed om pro­jek­tet. Her frem­går Slots- og Kul­tursty­rel­sens rol­le i ge­ne­tab­le­rin­gen også:

”Ba­nen har i man­ge år væ­ret ned­lagt, men i an­led­ning af Hans Kon­ge­li­ge Højhed Kron­prin­sens 50-års fød­sels­dag den 26. maj 2018 be­vil­ge­de be­sty­rel­sen for A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal et be­løb til etab­le­ring af den hi­sto­ri­ske gam­le ri­de­ba­ne. Des­u­den be­vil­ge­de fon­den mid­ler til istand­s­æt­tel­se af de­le af Lan­ge Stald ved Fre­dens­borg Slot. Det se­ne­ste år er pro­jek­tet ble­vet ud­ført af Slots- og Kul­tursty­rel­sen, og i april må­ned var ge­ne­tab­le­rin­gen færdiggjort.”

Bredt almennyttigt anvendelsesformål

Mads Le­bech øn­sker ik­ke at stil­le op til in­ter­view el­ler at ind­gå i en di­a­log om al­men­nyt­te­be­gre­bet. Net­op op­fat­tel­sen af fon­de som væ­ren­de al­men­nyt­ti­ge bli­ver, iføl­ge Chri­stoph El­lers­gaard, ud­for­dret i den al­min­de­li­ge bor­gers øj­ne, når hi­sto­ri­er som den om ri­de­ba­nen duk­ker op i ek­sem­pel­vis bå­de Ber­ling­s­ke og Ek­stra Bla­det. I beg­ge me­di­er bli­ver pro­jek­tet be­skre­vet som en ga­ve til kron­prin­sen og det om­ta­les i sam­men­hæng med fa­mi­li­ens in­ter­es­se for at ride.

Men fonds­di­rek­tø­ren til­fø­jer på email:

”Fon­den støt­ter al­men­nyt­ti­ge pro­jek­ter. Og som det frem­går ty­de­ligt, af den hjem­mesi­de I næv­ner [kon­ge­hu­sets, red.], så blev do­na­tio­nen gi­vet til Slots- og Kul­tursty­rel­sen i an­led­ning af H.K.H Kron­prin­sens 50-års dag og med et bredt al­men­nyt­tigt an­ven­del­ses­for­mål. Så der var ik­ke ta­le om en pri­vat gave.”

I nyhe­den fra kon­ge­hu­set frem­går da og­så, at ri­de­ba­nen på Fre­dens­borgs Slot ud­over den kon­ge­li­ge fa­mi­lie er til­tænkt fle­re brugere:

”Den ge­ne­tab­le­re­de hi­sto­ri­ske ri­de­ba­ne og Lan­ge Stald vil frem­over be­nyt­tes af bå­de Den Kon­ge­li­ge Stald-Etat, Gar­de­hus­ar­re­gi­men­tet og den kon­ge­li­ge fa­mi­lie. For kort tid si­den prø­ve­de et par af Stald-Eta­tens hvi­de klad­ru­ber­he­ste for før­ste gang ri­de­ba­nen, der ef­ter in­ter­na­tio­na­le mål for en dres­sur­ba­ne må­ler 20 gan­ge 60 me­ter,” frem­går det af nyhe­den på kon­ge­hu­sets hjemmeside.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer