En fondspris er ét af mange værktøjer

Bikubenfonden står bag både Kronprinsparrets Priser og Udstillingsprisen Vision. Tidligere har fonden haft såvel Årets Reumert som en række museumspriser. For fondens direktør Søren Kaare-Andersen er en fondspris et af mange værktøjer i filantropiens værktøjskasse.

Jada, Kronprinsparrets Kulturelle Stjernedryspris 2019
Kron­prin­s­par­rets Pri­ser blev i 2004 gi­vet som en bryl­lups­ga­ve fra Bi­ku­ben­fon­den til kron­prin­se­par­ret. Den se­ne­ste ud­de­ling fo­re­gik i Odeon i Oden­se den 2. novem­ber, hvor sangskri­ver og san­ger Ja­da modt­og Kron­prin­s­par­rets Kul­tu­rel­le Stjer­nedryspris 2019 (fo­to: Ul­rik Jantzen).
Se­rie: fondspriser

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de sæt­ter i en ar­ti­kel­se­rie fo­kus på fond­spri­ser. Læs ar­tik­ler­ne her:

En fond­spris er ét værk­tøj. At de­le pen­ge ud et an­det. At gå ind i en ud­vik­lings­pro­ces et tred­je. Og som fond skal man væ­re helt skarp på, om en fond­spris nu og­så er det rig­ti­ge værk­tøj, in­den man ka­ster sig ud i at indstif­te fondspriser. 

Det me­ner Sø­ren Kaa­re-An­der­sen, di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den. En fond, der har er­fa­ring med en ræk­ke for­skel­li­ge pri­ser – her­un­der 21 år med te­a­ter­pri­sen Årets Re­u­mert, Kron­prin­s­par­rets Pri­ser si­den 2004, 10 år med for­skel­li­ge mu­se­ums­pri­ser og Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion si­den 2015. 

”En fond­spris er ik­ke et for­mål i sig selv, men ét blandt man­ge værk­tø­jer i den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se, som man kan bru­ge til at nå sin stra­te­gi og op­fyl­de fon­dens for­mål,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen. 

”Men hvis man som fond skal ha­ve en pris, skal man væ­re fuld­stæn­dig spids på, hvad for­må­let med pri­sen er. Hvad vil man som fond op­nå med pri­sen? Hvis for­må­let er at ska­be op­mærk­som­hed om et spe­ci­fikt fag­om­rå­de el­ler ska­be lo­kalt en­ga­ge­ment, er det fint med en pris.”

”Men man ta­ger gru­e­ligt fejl, hvis man tror, at en lands­dæk­ken­de pris på et stør­re be­løb au­to­ma­tisk gi­ver op­mærk­som­hed og op­fyl­der fon­dens for­mål. Det er nemt nok at indstif­te en pris, for det er jo ba­re at gi­ve nog­le pen­ge, men awa­re­ness – det at få op­mærk­som­hed – er ble­vet langt svæ­re­re de se­ne­ste år, for­di der er man­ge pri­ser og me­get støj fra al­le mu­li­ge me­di­e­ka­na­ler. Så man skal nø­je over­ve­je, om en pris nu og­så er det ret­te værk­tøj,” fort­sæt­ter han. 

Skal understøtte fondsstrategien

Når Bi­ku­ben­fon­den i 2015 selv indstif­te­de Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion, hand­ler det om stra­te­gi­ske over­vej­el­ser om at ska­be en pris, der har fo­kus på nytæn­ken­de ud­stil­lin­ger med kun­sten i centrum.

Fon­dens tid­li­ge­re mu­se­ums­pri­ser, som blev ud­delt fra 2002-2012, var – iføl­ge Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – for til­ba­ge­sku­en­de, for­ud­si­ge­li­ge og ke­de­li­ge, og de pas­se­de hel­ler ik­ke til Bi­ku­ben­fon­dens me­re fo­ku­se­re­de stra­te­gi, der har fo­kus på at styr­ke det ny­ska­ben­de in­den­for billedkunsten. 

En fond­spris er ik­ke et for­mål i sig selv, men ét blandt man­ge værk­tø­jer i den filan­tro­pi­ske værktøjskasse.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Vi luk­ke­de mu­se­ums­pri­ser­ne ned, for­di vi ger­ne vil­le no­get nyt. Sam­ti­dig har vi her i fon­den væ­ret igen­nem en ret om­fat­ten­de stra­te­gi­pro­ces, hvor vi har fo­ku­se­ret vo­res stra­te­gi gan­ske be­trag­te­ligt med fo­kus på det ny­ska­ben­de, og i den pro­ces har vi og­så kig­get al­le vo­res ud­de­lin­ger – in­klu­si­ve pri­ser­ne igen­nem. For en pris skal al­tid un­der­støt­te ens stra­te­gi,” me­ner Sø­ren Kaare-Andersen. 

Så fon­den har væ­ret rundt i ver­den og set på for­skel­li­ge pris­ud­de­lin­ger for at få in­spira­tion til en ny­ska­ben­de pris in­den for billedkunst. 

”Vi un­der­søg­te mar­ke­det for pri­ser i for­hold til, hvad der fin­des, og hvad der mang­ler, og fik in­spira­tion til, hvor­dan vi kan la­ve en ny­ska­ben­de pris og en pris, der kan væ­re med til at ud­vik­le fel­tet og ud­stil­lin­ger, der har enormt po­ten­ti­a­le til at for­mid­le kun­sten,” for­tæl­ler Sø­ren Kaare-Andersen. 

Op mod fem millioner kroner 

I 2015 kom re­sul­ta­tet i form af Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion. En pris, hvor fon­den hvert år in­vi­te­rer mu­se­er, kunst­hal­ler og an­dre ud­stil­lings­ak­tø­rer til at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen om at få re­a­li­se­ret en vi­sio­nær ud­stil­lings­idé, der ta­ger af­sæt i bil­led­kun­sten og har nu­ti­dig relevans. 

En jury be­stå­en­de af syv men­ne­sker – med blandt an­dre kunst­hi­sto­ri­ke­re, sceno­gra­fer og ar­ki­tek­ter – ud­væl­ger de bed­ste ide­er med fo­kus på den go­de for­mid­ling, det ba­ne­bry­den­de for­mat og det ind­holds­mæs­sigt vi­sio­næ­re kon­cept. 3-5 ide­er bli­ver valgt ud til en kva­li­fi­ce­rings­run­de, hvor del­ta­ger­ne mod­ta­ger 20.000 kr. til vi­de­re­ud­vik­ling af de­res ide­er. Her­ef­ter ud­pe­ger jury­en den en­de­li­ge vin­der, som mod­ta­ger op mod 5 mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re sin ide. 

Vo­res pri­ser skal væ­re med til at op­fyl­de det løf­te, vi som fond – via vo­res stra­te­gi – har om at væ­re nyskabende.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Fra fon­den del­ta­ger che­fen for kun­st­om­rå­det i Bi­ku­ben­fon­den, Met­te Marcus og jeg, og så har vi fem ek­ster­ne folk fra for­skel­li­ge fag­grup­per. De ek­ster­ne er med for at få en til­stræk­ke­lig kva­li­tet, og skal pri­sen væ­re ny­ska­ben­de, er det helt af­gø­ren­de, at vi får an­dre fag­om­rå­der ind, så vi kan få et an­det syn på bil­led­kunst,” me­ner Sø­ren Kaare-Andersen. 

Pris skaber opmærksomhed 

Bi­ku­ben­fon­den står og­så bag Kron­prin­s­par­rets Pri­ser, som blev indstif­tet i 2004 som en bryl­lups­ga­ve til Kron­prins Fre­de­rik og Kron­prin­ses­se Mary. Fi­re år­li­ge pri­ser, der sæt­ter fo­kus på frem­ra­gen­de præ­sta­tio­ner, nytænk­ning og høj kva­li­tet in­den for kunst og kul­tur og so­ci­alt arbejde.

Da Bi­ku­ben­fon­den indstif­te­de pri­ser­ne, var fon­dens stra­te­gi ik­ke fo­ku­se­ret som i dag, og Sø­ren Kaa­re-An­der­sen var ik­ke ansat. 

”Jeg ken­der ik­ke de stra­te­gi­ske over­vej­el­ser bag pri­sen – ud over at man ger­ne vil­le gi­ve kron­prin­s­par­ret en bryl­lups­ga­ve,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen. 

Men pas­ser Kron­prin­s­par­rets Pri­ser så til Bi­ku­ben­fon­dens nu­væ­ren­de stra­te­gi om at ar­bej­de med at ny­ska­be mu­lig­he­der på dels det so­ci­a­le om­rå­de og det kul­tu­rel­le om­rå­de? Ja, me­ner Sø­ren-Kaa­re An­der­sen, selv­om det må­ske ik­ke sy­nes helt så strin­gent som med Ud­stil­lings­pri­sen Vision. 

På det so­ci­a­le om­rå­de har Bi­ku­ben­fon­den fo­kus på at øge livs­me­string hos de un­ge på kan­ten i al­ders­grup­pen 13-30 år med kom­plek­se so­ci­a­le pro­ble­mer. Og på kun­st­om­rå­det fo­kus på at ny­ska­be mu­lig­he­der for sce­ne­kunst og bil­led­kunst, blandt an­det ved at bi­stå pro­fes­sio­nel­le kunst­ne­re og kul­turin­sti­tu­tio­ner i at gå nye veje. 

”Vo­res pri­ser skal væ­re med til at op­fyl­de det løf­te, vi som fond – via vo­res stra­te­gi – har om at væ­re ny­ska­ben­de, og med Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion er vi helt hånd­gri­be­ligt med til at ryk­ke en bran­che og un­der­støt­te nytænkning.” 

De sto­re pen­ge i en pris­ud­de­ling er sjæl­dent sel­ve pri­sen, det er der­i­mod alt det an­det; fe­sten, mar­keds­fø­rin­gen mv.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Med Kron­prin­s­par­rets Pri­ser har vi dan­sker­nes at­ten­tion i halvan­den ti­me, når pris­ud­de­lin­gen sen­des di­rek­te på DR1. Her får vi skabt awa­re­ness hos hr. og fru Dan­mark bå­de om, at god kunst og kul­tur kan no­get, og at det er vig­tigt at støt­te op om det so­ci­a­le om­rå­de, og hvil­ket an­svar ci­vil­sam­fun­det ta­ger på det so­ci­a­le om­rå­de,” for­tæl­ler Sø­ren Kaare-Andersen. 

Faglige komiteer indstiller til kronprinsparret

Kron­prin­s­par­rets Pri­ser er hæ­der­spri­ser og kan der­for ik­ke an­sø­ges. Pris­mod­ta­ger­ne af de i alt fi­re pri­ser ud­pe­ges af Kron­prin­s­par­ret ef­ter indstil­ling fra to rå­d­gi­ven­de ko­mi­te­er, der har eks­per­ti­se in­den for en­ten kul­tu­r­om­rå­det el­ler so­ci­alt ar­bej­de. De to rå­d­gi­ven­de ko­mi­te­er har hen­holds­vis 10 og 11 ek­ster­ne med­lem­mer samt en­kel­te med­lem­mer fra Bikubenfonden. 

”Vi har al­tid fo­kus på høj fag­lig­hed, og der­for er det de rå­d­gi­ven­de, fag­li­ge ko­mitéer, der indstil­ler. Ty­pisk får kron­prin­s­par­ret en 6-8 mu­li­ge pris­mod­ta­ge­re til hver af pri­ser­ne at væl­ge imel­lem, og så væl­ger kron­prin­s­par­ret vin­de­ren i hver ka­te­go­ri,” for­tæl­ler Sø­ren Kaare-Andersen. 

Ud over sel­ve de fi­re pri­ser på i alt 1,2 mil­li­o­ner kro­ner står Bi­ku­ben­fon­den for mar­keds­fø­ring, af­ta­ler med Dan­marks Ra­dio, sel­ve pris­fe­sten og hjælp til vinderne. 

”Som da den lands­dæk­ken­de, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tion Nat­te­rav­ne­ne modt­og Kron­prin­s­par­rets So­ci­a­le Pris på 500.000 kro­ner, og det ef­ter­føl­gen­de strøm­me­de til med nye nat­te­rav­ne, sør­ge­de vi for, at de var for­be­red­te på at ta­ge imod de man­ge ek­stra opkald,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen. 

Aktivering af fondspris er ressourcekrævende 

Net­op det at sel­ve fond­spri­sen på in­gen må­de er den ful­de om­kost­ning, me­ner Sø­ren Kaa­re-An­der­sen og­så er vig­tig at hol­de sig for øje. 

”Det kan væ­re me­get nemt at ud­de­le pri­ser, men hvis man skal ha­ve no­get ud af det, ko­ster det rig­tig man­ge res­sour­cer – og pen­ge. De sto­re pen­ge i en pris­ud­de­ling er sjæl­dent sel­ve pri­sen, det er der­i­mod alt det an­det; fe­sten, mar­keds­fø­rin­gen mv.”

At ud­de­le en pris er og­så stra­te­gisk ar­bej­de, og man skal he­le ti­den ha­ve for øje, om man ram­mer den må­l­grup­pe, man ger­ne vil, og hvad der er es­sen­ti­elt for fonden.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Man ple­jer at si­ge, at et idræts­sponsorat ko­ster li­ge så me­get at ak­ti­ve­re som sel­ve sponsora­tet, og det gæl­der be­stemt og­så for fond­spri­ser,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen. 

Farvel til Årets Reumert efter 21 år 

Da Bi­ku­ben­fon­den i fe­bru­ar i år valg­te at for­la­de Årets Re­u­mert, hand­le­de det ik­ke om res­sour­cer og øko­no­mi, men om at pri­sen ik­ke læn­ge­re pas­se­de til fon­dens stra­te­gi­ske fokus.

Da fon­den indstif­te­de Årets Re­u­mert for 21 år si­den, hav­de fon­den ik­ke sit nu­væ­ren­de fo­kus på ny­ska­ben­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de sce­ne­kunst, og en ek­stern eva­lu­e­ring af Årets Re­u­mert fra 2018 vi­ste, at 75 pro­cent af sce­ne­kunst­mil­jø­et ik­ke men­te, at Årets Re­u­mert var med til at ny­ska­be scenekunsten. 

”Eva­lu­e­rin­gen vi­ste, at Årets Re­u­mert stod for høj kva­li­tet, men og­så som kon­ser­va­tiv, po­li­tisk kor­rekt med mang­len­de mod og ny­ska­bel­se. Så selv­om vi de se­ne­re år har prø­vet man­ge ting for, at pri­sen blev me­re ny­ska­ben­de, så kun­ne vi ik­ke fort­sæt­te med pri­sen i tråd med vo­res stra­te­gi,” kon­sta­te­rer Sø­ren Kaare-Andersen. 

Forbered altid en exit-strategi

At for­la­de Årets Re­u­mert har væ­ret en svær be­slut­ning, og be­slut­nin­gen er og­så ble­vet mødt med en del kri­tik fra teaterbranchen. 

Hvem fik priserne

Ved den se­ne­ste ud­de­ling af Kron­prin­s­par­rets Pri­ser den 2. novem­ber i år blev Kron­prin­s­par­rets Kul­tur­pris på 500.000 kro­ner gi­vet til ope­ra­san­ge­r­in­den El­sa Drei­sig for hen­des ene­stå­en­de sangtalent. 

Kron­prin­s­par­rets So­ci­a­le Pris på 500.000 kro­ner blev gi­vet til den so­ci­a­le ind­sats By­dels­mødre for de­res ar­bej­de med at løf­te og styr­ke minoritetskvinder. 

De to stjer­nedryspri­ser – in­den for kul­tur og det so­ci­a­le om­rå­de – på hver 100.000 kro­ner ble­vet gi­vet til hen­holds­vis san­ge­r­in­den Ja­da og den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Frak, der hjæl­per un­ge fra ud­sat­te bo­lig­om­rå­der i Kø­ben­havn ind i et arbejdsfællesskab. 

Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion blev i april gi­vet til Kunst­hal Aar­hus og ku­ra­tor Pe­ter Ole Pe­der­sen til ud­stil­lin­gen ‘Go Extre­me’, der ud­for­sker ek­strem­s­por­tens uni­vers. Kunst­hal Aar­hus fik 5 mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re ud­stil­lin­gen, der kan op­le­ves fra mid­ten af 2021. 

”Det er rig­tig svært at for­la­de en pris, men vo­res læ­ring af Årets Re­u­mert er helt klart, at man lø­ben­de skal eva­lu­e­re og til­ret­te fond­spri­ser. I for­hold til om pri­sen har den ef­fekt, man ger­ne vil ha­ve. Om pri­sen le­ver op til fon­dens krav og mål – om pri­sen pas­ser til stra­te­gi­en. For el­lers bli­ver det spild af tid,” me­ner Sø­ren Kaare-Andersen. 

”At ud­de­le en pris er og­så stra­te­gisk ar­bej­de, og man skal he­le ti­den ha­ve for øje, om man ram­mer den må­l­grup­pe, man ger­ne vil, og hvad der er es­sen­ti­elt for fon­den. For os er det vig­ti­ge på kun­st­om­rå­de, at vi fo­ku­se­rer på det ny­ska­ben­de in­den­for bil­led­kunst og sce­ne­kunst, og at dem der ger­ne vil le­ge med os, ved hvem vi er.” 

Han un­der­stre­ger, at når man eva­lu­e­rer en pris, skal man spør­ge folk uden­for fonden. 

”Man kan me­get hur­tig bli­ve blind på eg­ne fortræf­fe­lig­he­der, så man skal ud og spør­ge an­dre end sig selv.”

”Sam­ti­dig skal man som fond, som med alt an­det man la­ver, for­be­re­de en exit-stra­te­gi fra en fond­spris,” slut­ter Sø­ren Kaare-Andersen. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer