En fondspris er ét af mange værktøjer

Bi­ku­ben­fon­den står bag bå­de Kron­prin­s­par­rets Pri­ser og Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion. Tid­li­ge­re har fon­den haft så­vel Årets Re­u­mert som en ræk­ke mu­se­ums­pri­ser. For fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen er en fond­spris et af man­ge værk­tø­jer i filan­tro­pi­ens værktøjskasse. 

Jada, Kronprinsparrets Kulturelle Stjernedryspris 2019
Kron­prin­s­par­rets Pri­ser blev i 2004 gi­vet som en bryl­lups­ga­ve fra Bi­ku­ben­fon­den til kron­prin­se­par­ret. Den se­ne­ste ud­de­ling fo­re­gik i Odeon i Oden­se den 2. novem­ber, hvor sangskri­ver og san­ger Ja­da modt­og Kron­prin­s­par­rets Kul­tu­rel­le Stjer­nedryspris 2019 (fo­to: Ul­rik Jantzen).
Se­rie: fondspriser

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de sæt­ter i en ar­ti­kel­se­rie fo­kus på fond­spri­ser. Læs ar­tik­ler­ne her:

En fond­spris er ét værk­tøj. At de­le pen­ge ud et an­det. At gå ind i en ud­vik­lings­pro­ces et tred­je. Og som fond skal man væ­re helt skarp på, om en fond­spris nu og­så er det rig­ti­ge værk­tøj, in­den man ka­ster sig ud i at indstif­te fondspriser. 

Det me­ner Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen, di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den. En fond, der har er­fa­ring med en ræk­ke for­skel­li­ge pri­ser – her­un­der 21 år med te­a­ter­pri­sen Årets Re­u­mert, Kron­prin­s­par­rets Pri­ser si­den 2004, 10 år med for­skel­li­ge mu­se­ums­pri­ser og Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion si­den 2015. 

”En fond­spris er ik­ke et for­mål i sig selv, men ét blandt man­ge værk­tø­jer i den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se, som man kan bru­ge til at nå sin stra­te­gi og op­fyl­de fon­dens for­mål,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen. 

”Men hvis man som fond skal ha­ve en pris, skal man væ­re fuld­stæn­dig spids på, hvad for­må­let med pri­sen er. Hvad vil man som fond op­nå med pri­sen? Hvis for­må­let er at ska­be op­mærk­som­hed om et spe­ci­fikt fag­om­rå­de el­ler ska­be lo­kalt en­ga­ge­ment, er det fint med en pris.”

”Men man ta­ger gru­e­ligt fejl, hvis man tror, at en lands­dæk­ken­de pris på et stør­re be­løb au­to­ma­tisk gi­ver op­mærk­som­hed og op­fyl­der fon­dens for­mål. Det er nemt nok at indstif­te en pris, for det er jo ba­re at gi­ve nog­le pen­ge, men awa­re­ness – det at få op­mærk­som­hed – er ble­vet langt svæ­re­re de se­ne­ste år, for­di der er man­ge pri­ser og me­get støj fra al­le mu­li­ge me­di­e­ka­na­ler. Så man skal nø­je over­ve­je, om en pris nu og­så er det ret­te værk­tøj,” fort­sæt­ter han. 

Skal understøtte fondsstrategien

Når Bi­ku­ben­fon­den i 2015 selv indstif­te­de Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion, hand­ler det om stra­te­gi­ske over­vej­el­ser om at ska­be en pris, der har fo­kus på nytæn­ken­de ud­stil­lin­ger med kun­sten i centrum.

Fon­dens tid­li­ge­re mu­se­ums­pri­ser, som blev ud­delt fra 2002-2012, var – iføl­ge Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – for til­ba­ge­sku­en­de, for­ud­si­ge­li­ge og ke­de­li­ge, og de pas­se­de hel­ler ik­ke til Bi­ku­ben­fon­dens me­re fo­ku­se­re­de stra­te­gi, der har fo­kus på at styr­ke det ny­ska­ben­de in­den­for billedkunsten. 

En fond­spris er ik­ke et for­mål i sig selv, men ét blandt man­ge værk­tø­jer i den filan­tro­pi­ske værktøjskasse.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Vi luk­ke­de mu­se­ums­pri­ser­ne ned, for­di vi ger­ne vil­le no­get nyt. Sam­ti­dig har vi her i fon­den væ­ret igen­nem en ret om­fat­ten­de stra­te­gi­pro­ces, hvor vi har fo­ku­se­ret vo­res stra­te­gi gan­ske be­trag­te­ligt med fo­kus på det ny­ska­ben­de, og i den pro­ces har vi og­så kig­get al­le vo­res ud­de­lin­ger – in­klu­si­ve pri­ser­ne igen­nem. For en pris skal al­tid un­der­støt­te ens stra­te­gi,” me­ner Sø­ren Kaare-Andersen. 

Så fon­den har væ­ret rundt i ver­den og set på for­skel­li­ge pris­ud­de­lin­ger for at få in­spira­tion til en ny­ska­ben­de pris in­den for billedkunst. 

”Vi un­der­søg­te mar­ke­det for pri­ser i for­hold til, hvad der fin­des, og hvad der mang­ler, og fik in­spira­tion til, hvor­dan vi kan la­ve en ny­ska­ben­de pris og en pris, der kan væ­re med til at ud­vik­le fel­tet og ud­stil­lin­ger, der har enormt po­ten­ti­a­le til at for­mid­le kun­sten,” for­tæl­ler Sø­ren Kaare-Andersen. 

Op mod fem millioner kroner 

I 2015 kom re­sul­ta­tet i form af Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion. En pris, hvor fon­den hvert år in­vi­te­rer mu­se­er, kunst­hal­ler og an­dre ud­stil­lings­ak­tø­rer til at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen om at få re­a­li­se­ret en vi­sio­nær ud­stil­lings­idé, der ta­ger af­sæt i bil­led­kun­sten og har nu­ti­dig relevans. 

En jury be­stå­en­de af syv men­ne­sker – med blandt an­dre kunst­hi­sto­ri­ke­re, sceno­gra­fer og ar­ki­tek­ter – ud­væl­ger de bed­ste ide­er med fo­kus på den go­de for­mid­ling, det ba­ne­bry­den­de for­mat og det ind­holds­mæs­sigt vi­sio­næ­re kon­cept. 3-5 ide­er bli­ver valgt ud til en kva­li­fi­ce­rings­run­de, hvor del­ta­ger­ne mod­ta­ger 20.000 kr. til vi­de­re­ud­vik­ling af de­res ide­er. Her­ef­ter ud­pe­ger jury­en den en­de­li­ge vin­der, som mod­ta­ger op mod 5 mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re sin ide. 

Vo­res pri­ser skal væ­re med til at op­fyl­de det løf­te, vi som fond – via vo­res stra­te­gi – har om at væ­re nyskabende.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Fra fon­den del­ta­ger che­fen for kun­st­om­rå­det i Bi­ku­ben­fon­den, Met­te Marcus og jeg, og så har vi fem ek­ster­ne folk fra for­skel­li­ge fag­grup­per. De ek­ster­ne er med for at få en til­stræk­ke­lig kva­li­tet, og skal pri­sen væ­re ny­ska­ben­de, er det helt af­gø­ren­de, at vi får an­dre fag­om­rå­der ind, så vi kan få et an­det syn på bil­led­kunst,” me­ner Sø­ren Kaare-Andersen. 

Pris skaber opmærksomhed 

Bi­ku­ben­fon­den står og­så bag Kron­prin­s­par­rets Pri­ser, som blev indstif­tet i 2004 som en bryl­lups­ga­ve til Kron­prins Fre­de­rik og Kron­prin­ses­se Mary. Fi­re år­li­ge pri­ser, der sæt­ter fo­kus på frem­ra­gen­de præ­sta­tio­ner, nytænk­ning og høj kva­li­tet in­den for kunst og kul­tur og so­ci­alt arbejde.

Da Bi­ku­ben­fon­den indstif­te­de pri­ser­ne, var fon­dens stra­te­gi ik­ke fo­ku­se­ret som i dag, og Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen var ik­ke ansat. 

”Jeg ken­der ik­ke de stra­te­gi­ske over­vej­el­ser bag pri­sen – ud over at man ger­ne vil­le gi­ve kron­prin­s­par­ret en bryl­lups­ga­ve,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen. 

Men pas­ser Kron­prin­s­par­rets Pri­ser så til Bi­ku­ben­fon­dens nu­væ­ren­de stra­te­gi om at ar­bej­de med at ny­ska­be mu­lig­he­der på dels det so­ci­a­le om­rå­de og det kul­tu­rel­le om­rå­de? Ja, me­ner Sø­ren-Kaa­re An­der­sen, selv­om det må­ske ik­ke sy­nes helt så strin­gent som med Ud­stil­lings­pri­sen Vision. 

På det so­ci­a­le om­rå­de har Bi­ku­ben­fon­den fo­kus på at øge livs­me­string hos de un­ge på kan­ten i al­ders­grup­pen 13-30 år med kom­plek­se so­ci­a­le pro­ble­mer. Og på kun­st­om­rå­det fo­kus på at ny­ska­be mu­lig­he­der for sce­ne­kunst og bil­led­kunst, blandt an­det ved at bi­stå pro­fes­sio­nel­le kunst­ne­re og kul­turin­sti­tu­tio­ner i at gå nye veje. 

”Vo­res pri­ser skal væ­re med til at op­fyl­de det løf­te, vi som fond – via vo­res stra­te­gi – har om at væ­re ny­ska­ben­de, og med Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion er vi helt hånd­gri­be­ligt med til at ryk­ke en bran­che og un­der­støt­te nytænkning.” 

De sto­re pen­ge i en pris­ud­de­ling er sjæl­dent sel­ve pri­sen, det er der­i­mod alt det an­det; fe­sten, mar­keds­fø­rin­gen mv.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Med Kron­prin­s­par­rets Pri­ser har vi dan­sker­nes at­ten­tion i halvan­den ti­me, når pris­ud­de­lin­gen sen­des di­rek­te på DR1. Her får vi skabt awa­re­ness hos hr. og fru Dan­mark bå­de om, at god kunst og kul­tur kan no­get, og at det er vig­tigt at støt­te op om det so­ci­a­le om­rå­de, og hvil­ket an­svar ci­vil­sam­fun­det ta­ger på det so­ci­a­le om­rå­de,” for­tæl­ler Sø­ren Kaare-Andersen. 

Faglige komiteer indstiller til kronprinsparret

Kron­prin­s­par­rets Pri­ser er hæ­der­spri­ser og kan der­for ik­ke an­sø­ges. Pris­mod­ta­ger­ne af de i alt fi­re pri­ser ud­pe­ges af Kron­prin­s­par­ret ef­ter indstil­ling fra to rå­d­gi­ven­de ko­mi­te­er, der har eks­per­ti­se in­den for en­ten kul­tu­r­om­rå­det el­ler so­ci­alt ar­bej­de. De to rå­d­gi­ven­de ko­mi­te­er har hen­holds­vis 10 og 11 ek­ster­ne med­lem­mer samt en­kel­te med­lem­mer fra Bikubenfonden. 

”Vi har al­tid fo­kus på høj fag­lig­hed, og der­for er det de rå­d­gi­ven­de, fag­li­ge ko­mitéer, der indstil­ler. Ty­pisk får kron­prin­s­par­ret en 6-8 mu­li­ge pris­mod­ta­ge­re til hver af pri­ser­ne at væl­ge imel­lem, og så væl­ger kron­prin­s­par­ret vin­de­ren i hver ka­te­go­ri,” for­tæl­ler Sø­ren Kaare-Andersen. 

Ud over sel­ve de fi­re pri­ser på i alt 1,2 mil­li­o­ner kro­ner står Bi­ku­ben­fon­den for mar­keds­fø­ring, af­ta­ler med Dan­marks Ra­dio, sel­ve pris­fe­sten og hjælp til vinderne. 

”Som da den lands­dæk­ken­de, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tion Nat­te­rav­ne­ne modt­og Kron­prin­s­par­rets So­ci­a­le Pris på 500.000 kro­ner, og det ef­ter­føl­gen­de strøm­me­de til med nye nat­te­rav­ne, sør­ge­de vi for, at de var for­be­red­te på at ta­ge imod de man­ge ek­stra opkald,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen. 

Aktivering af fondspris er ressourcekrævende 

Net­op det at sel­ve fond­spri­sen på in­gen må­de er den ful­de om­kost­ning, me­ner Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen og­så er vig­tig at hol­de sig for øje. 

”Det kan væ­re me­get nemt at ud­de­le pri­ser, men hvis man skal ha­ve no­get ud af det, ko­ster det rig­tig man­ge res­sour­cer – og pen­ge. De sto­re pen­ge i en pris­ud­de­ling er sjæl­dent sel­ve pri­sen, det er der­i­mod alt det an­det; fe­sten, mar­keds­fø­rin­gen mv.”

At ud­de­le en pris er og­så stra­te­gisk ar­bej­de, og man skal he­le ti­den ha­ve for øje, om man ram­mer den må­l­grup­pe, man ger­ne vil, og hvad der er es­sen­ti­elt for fonden.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Man ple­jer at si­ge, at et idræts­sponsorat ko­ster li­ge så me­get at ak­ti­ve­re som sel­ve sponsora­tet, og det gæl­der be­stemt og­så for fond­spri­ser,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen. 

Farvel til Årets Reumert efter 21 år 

Da Bi­ku­ben­fon­den i fe­bru­ar i år valg­te at for­la­de Årets Re­u­mert, hand­le­de det ik­ke om res­sour­cer og øko­no­mi, men om at pri­sen ik­ke læn­ge­re pas­se­de til fon­dens stra­te­gi­ske fokus.

Da fon­den indstif­te­de Årets Re­u­mert for 21 år si­den, hav­de fon­den ik­ke sit nu­væ­ren­de fo­kus på ny­ska­ben­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de sce­ne­kunst, og en ek­stern eva­lu­e­ring af Årets Re­u­mert fra 2018 vi­ste, at 75 pro­cent af sce­ne­kunst­mil­jø­et ik­ke men­te, at Årets Re­u­mert var med til at ny­ska­be scenekunsten. 

”Eva­lu­e­rin­gen vi­ste, at Årets Re­u­mert stod for høj kva­li­tet, men og­så som kon­ser­va­tiv, po­li­tisk kor­rekt med mang­len­de mod og ny­ska­bel­se. Så selv­om vi de se­ne­re år har prø­vet man­ge ting for, at pri­sen blev me­re ny­ska­ben­de, så kun­ne vi ik­ke fort­sæt­te med pri­sen i tråd med vo­res stra­te­gi,” kon­sta­te­rer Sø­ren Kaare-Andersen. 

Forbered altid en exit-strategi

At for­la­de Årets Re­u­mert har væ­ret en svær be­slut­ning, og be­slut­nin­gen er og­så ble­vet mødt med en del kri­tik fra teaterbranchen. 

Hvem fik priserne

Ved den se­ne­ste ud­de­ling af Kron­prin­s­par­rets Pri­ser den 2. novem­ber i år blev Kron­prin­s­par­rets Kul­tur­pris på 500.000 kro­ner gi­vet til ope­ra­san­ge­r­in­den El­sa Drei­sig for hen­des ene­stå­en­de sangtalent. 

Kron­prin­s­par­rets So­ci­a­le Pris på 500.000 kro­ner blev gi­vet til den so­ci­a­le ind­sats By­dels­mødre for de­res ar­bej­de med at løf­te og styr­ke minoritetskvinder. 

De to stjer­nedryspri­ser – in­den for kul­tur og det so­ci­a­le om­rå­de – på hver 100.000 kro­ner ble­vet gi­vet til hen­holds­vis san­ge­r­in­den Ja­da og den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Frak, der hjæl­per un­ge fra ud­sat­te bo­lig­om­rå­der i Kø­ben­havn ind i et arbejdsfællesskab. 

Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion blev i april gi­vet til Kunst­hal Aar­hus og ku­ra­tor Pe­ter Ole Pe­der­sen til ud­stil­lin­gen ‘Go Extre­me’, der ud­for­sker ek­strem­s­por­tens uni­vers. Kunst­hal Aar­hus fik 5 mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re ud­stil­lin­gen, der kan op­le­ves fra mid­ten af 2021. 

”Det er rig­tig svært at for­la­de en pris, men vo­res læ­ring af Årets Re­u­mert er helt klart, at man lø­ben­de skal eva­lu­e­re og til­ret­te fond­spri­ser. I for­hold til om pri­sen har den ef­fekt, man ger­ne vil ha­ve. Om pri­sen le­ver op til fon­dens krav og mål – om pri­sen pas­ser til stra­te­gi­en. For el­lers bli­ver det spild af tid,” me­ner Sø­ren Kaare-Andersen. 

”At ud­de­le en pris er og­så stra­te­gisk ar­bej­de, og man skal he­le ti­den ha­ve for øje, om man ram­mer den må­l­grup­pe, man ger­ne vil, og hvad der er es­sen­ti­elt for fon­den. For os er det vig­ti­ge på kun­st­om­rå­de, at vi fo­ku­se­rer på det ny­ska­ben­de in­den­for bil­led­kunst og sce­ne­kunst, og at dem der ger­ne vil le­ge med os, ved hvem vi er.” 

Han un­der­stre­ger, at når man eva­lu­e­rer en pris, skal man spør­ge folk uden­for fonden. 

”Man kan me­get hur­tig bli­ve blind på eg­ne fortræf­fe­lig­he­der, så man skal ud og spør­ge an­dre end sig selv.”

”Sam­ti­dig skal man som fond, som med alt an­det man la­ver, for­be­re­de en exit-stra­te­­gi fra en fond­spris,” slut­ter Sø­ren Kaare-Andersen. 

Skri­bent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…