Annoncespot_img

Bestyrelsens nordjyske kandidater valgt til repræsentantskabet i Realdania

Næsten 1.000 medlemmer og gæster i Realdanias nordjyske valggruppe overværende bestyrelsens kandidater blive valgt til repræsentantskabet ved fredsvalg.

Realdanias valgmøde i Aalborg (foto: Claus Bjørn Larsen)
980 nord­jy­der delt­og den 14. novem­ber i Re­al­da­ni­as valg­mø­de i Aal­borg (fo­to: Claus Bjørn Larsen).

Ad­vo­kat An­ders Hjul­mand var blandt de seks kan­di­da­ter, som tors­dag den 14. novem­ber blev valgt til re­præ­sen­tant­ska­bet i Re­al­da­ni­as valg­grup­pe 8, Nordjylland. 

”Med­lem­s­de­mo­kra­ti­et er jo for­e­nin­gens fun­da­ment, og re­præ­sen­tant­ska­bet er den øver­ste myn­dig­hed,” ud­ta­ler for­e­nin­gens be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Brockenhuus-Schack. 

In­gen af Re­al­da­ni­as øv­ri­ge med­lem­mer i Nord­jyl­land hav­de dog valgt at be­nyt­te de­mo­kra­tiets mu­lig­he­der for at få ind­fly­del­se i for­e­nin­gen. Og uden mod­kan­di­da­ter kun­ne be­sty­rel­sens seks kan­di­da­ter så­le­des kvit og frit mod­ta­ge valg til valg­grup­pens seks plad­ser i det 109 mand sto­re repræsentantskab. 

Næ­sten 1.000 nord­jy­ske med­lem­mer og gæ­ster var mødt op til mid­dag og valg­mø­de i Aal­borg Kon­gres & Kul­tur Center. 

Valg­grup­pe 8 dæk­ker over føl­gen­de kom­mu­ner i re­gio­nen: Brøn­der­s­lev, Fre­de­riks­havn, Hjør­ring, Jam­mer­bugt, Læ­sø, Ma­ri­a­ger­fjord, Re­bild, Ve­st­him­mer­land og Aalborg.

For fem af de seks kan­di­da­ter ved fredsval­get var der ta­le om gen­valg til en ny fi­re­årig periode. 

Om valg i for­e­nin­gen Realdania

Læ­se me­re om val­ge­ne i for­e­nin­gen Realdania.

  • An­ders Hjul­mand, ad­vo­kat, Aalborg
  • An­net­te Over­gaard Jen­sen, se­kre­tær, Storvorde
  • Ben­te Sø­gaard, adm. di­rek­tør, Bælum
  • Han­ne Lind-Bon­derup, partner/arkitekt MDD, Ålbæk
  • Jo­hn­ny Brink­mann Jen­sen, di­rek­tør, Hjørring
  • Ma­lou Ske­el, selv­stæn­dig, lo­kal­po­li­ti­ker, Aa­by­bro (nyvalgt)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer