Djøf: ”Jeg vil bare gerne gøre en forskel…”

Kære fonde: Fortæl noget mere om jeres arbejde. Del ud af jeres spændende projekter og job. Vi er nemlig mange, der gerne vil høre om det. Hvorfor er der en særlig lukket aura omkring jeres arbejde? Det, og et par andre pointer, vil jeg gerne skrive lidt om, efter at have mødt flere danske fonde. Læs med.

Thomas Kantsø, Chefkonsulent, Djøfs Karriere og Erhverv (foto: Djøf)
"På den go­de må­de, vir­ker det som om, at den sto­re in­ter­es­se for at ar­bej­de i fon­de, er kom­met lidt bag på den or­ga­ni­sa­to­ri­ske op­byg­ning af de respek­ti­ve se­kre­ta­ri­a­ter," si­ger Tho­mas Kantsø, Chef­kon­su­lent, Djøfs Kar­ri­e­re og Er­hverv i den­ne kom­men­tar (fo­to: Djøf).

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

”Jeg drøm­mer om at få et job med me­re me­ning, jeg drøm­mer om at ar­bej­de i en fond”. Så­dan si­ger en del djø­fe­re til mig i de kar­ri­e­re­sam­ta­ler, jeg af­hol­der som chef­kon­su­lent i Djøf. 

Jeg spurg­te mi­ne kol­le­ga­er om de hav­de op­le­vet det sam­me. Sva­ret var et stort Ja. Af en el­ler an­den år­sag, er der no­get hem­me­ligt for­bun­det med det at ar­bej­de i en fond, hvad en­ten den er pri­vat el­ler of­fent­lig. Men det hem­me­li­ge gjor­de mig kun end­nu me­re nysgerrig. 

I mit ar­bej­de som kar­ri­e­re­rå­d­gi­ver, skal jeg kun­ne sva­re på al­le de spørgs­mål, som vo­res vi­denstun­ge med­lem­mer stil­ler mig. Jeg skal al­tid væ­re lidt på for­kant med ud­vik­lin­gen på det dan­ske ar­bejds­mar­ked og da bå­de med­lem­mer og kol­le­ger var nys­ger­ri­ge på fonds­mar­ke­det, gik vi i gang med at un­der­sø­ge de filan­tro­pi­ske fon­de i Danmark.

”Hvad laver de egentlig helt konkret i en fond?”

De bed­ste til at for­tæl­le det, er me­d­ar­bej­de­re fra for­skel­li­ge fon­de. Vi in­vi­te­re­de der­for 5 for­skel­li­ge re­præ­sen­tan­ter fra fonds­ver­de­nen til et mor­gen­mø­de. Vi an­non­ce­re­de det et par gan­ge for vo­res med­lem­mer, at man kun­ne kom­me og hø­re om fon­de­ne, stil­le spørgs­mål og hø­re un­der­teg­ne­de stil­le bran­chen spørgs­mål. Der til­meld­te sig over 100 på me­get kort tid. Det er et tal, som vi­ser, at der er en enorm in­ter­es­se for ar­bej­det i fondene. 

Fun(d) fact: Erfaren interesse

Hvis man kig­ge­de ud over del­ta­ger­ne på mor­gen­mø­det, så var det ty­de­ligt, at de ik­ke var nyud­dan­ne­de. Det var med­lem­mer med en ca. 10 års er­fa­ring, der delt­og. Og jeg vid­ste yder­me­re, at det var med­lem­mer, som kom fra man­ge for­skel­li­ge ty­per af job og bå­de fra den of­fent­lig og den pri­va­te sektor. 

Vi mød­te en kæm­pe stor vel­vil­lig­hed fra fon­de­ne til at del­ta­ge. Stort set al­le, vi spurg­te, sag­de ja. Man vil ger­ne de­le vi­den med os, og fon­de­ne vil ger­ne vi­se hvem de er og hvad de kan. Men der er sta­dig et styk­ke vej. Net­op vi­dens­de­ling og åben­hed blev et te­ma på mor­gen­mø­det. På den go­de må­de, vir­ker det som om, at den sto­re in­ter­es­se for at ar­bej­de i fon­de, er kom­met lidt bag på den or­ga­ni­sa­to­ri­ske op­byg­ning af de respek­ti­ve sekretariater. 

Fra ngo til fonde – forretning og mening

I Djøf har vi gen­nem man­ge år set, at en del med­lem­mer ger­ne vil ar­bej­de i et job, som gi­ver me­ning, hvor man gør en for­skel. Ngo-ver­de­nen har i man­ge år væ­ret ban­ner­fø­rer på det om­rå­de og er stærkt re­præ­sen­te­ret i Djøf. Det, vi ser nu, er, at og­så med­lem­mer med en me­re for­ret­nings­mæs­sig til­gang til de­res ar­bej­de ger­ne vil ar­bej­de med me­ning og væ­re med til at gø­re en for­skel i verden. 

Fon­de­ne kan med for­del åb­ne lidt me­re op og ik­ke væ­re så ban­ge for at for­tæl­le om de kon­kre­te arbejdsopgaver.

Tho­mas Kantsø – , Chef­kon­su­lent, Djøfs Kar­ri­e­re og Erhverv

At ar­bej­de i en fond kan op­fyl­de beg­ge de øn­sker; der er for­ret­ning og der er me­ning – el­ler som det blev sagt på mor­gen­mø­det; ”der er pen­ge ind og der er pen­ge ud og beg­ge de­le er li­ge vigtige.” 

Så hvis man har prø­vet en del for­skel­li­ge ting i sit ar­bejds­liv ind­til nu, så bli­ver det for man­ge vig­tigt at ha­ve et job, hvor der er en stor grad af ty­de­lig sta­tus i form af me­ning el­ler pur­po­se, som det så mo­der­ne hed­der. At ar­bej­de i en filan­tro­pisk fond er der­for kom­met på hit­lis­ten over ste­der, hvor man ger­ne vil ar­bej­de og som man ger­ne vil bran­de sig på – væ­re stolt af. 

”Vi vil så gerne høre, hvad det er, I laver”

Når der er en øget in­ter­es­se for fon­de­ne, skyl­des det må­ske, at fon­de­ne er ble­vet bed­re til at be­skri­ve, hvad de­res pur­po­se er i form af kon­kre­te pro­jek­ter. Fon­de­ne er gå­et fra det stil­le bag­gårds­liv til at vi­se sig frem på ho­vedstrø­get: Vi kan al­le se de im­po­ne­ren­de nye byg­nings­vær­ker, der blom­strer op i vo­res by­er, og vi læ­ser om kæm­pe ind­sat­ser til bå­de un­ge, ud­dan­nel­se m.m.

Men der er og­så brug for, at fon­de­ne for­tæl­ler me­re ty­de­ligt, hvor­dan ar­bej­det bli­ver ud­ført: Hvem ar­bej­der der, hvad la­ver de, hvor­dan kan man få et job i en fond? Og det var he­le for­må­let med mor­gen­mø­det: at mø­de rig­ti­ge me­d­ar­bej­de­re fra for­skel­li­ge fon­de og hø­re dem for­tæl­le om, hvor­dan de­res ar­bejds­dag ser ud. Og jo me­re de for­tal­te, des fle­re spørgs­mål kom der fra sa­len. Vi var al­le nysgerrige. 

God og divers rekruttering

En an­den for­skel fra ngo-ver­de­nen er, at det ser ud til, at fonds­ver­de­nen re­k­rut­te­rer fra man­ge for­skel­li­ge aka­de­mi­ske ret­nin­ger og bå­de fra den of­fent­li­ge og pri­va­te sek­tor, og at man ik­ke be­hø­ver at ha­ve trå­dt si­ne bar­nesko i bran­chen. Det er kendt, at ngo-jo­be­ne ik­ke hæn­ger på træ­er­ne, og at det kan væ­re svært at kom­me ind i bran­chen, som en er­fa­ren rot­te uden bran­che­kend­skab. Her vir­ker det til, at der er fle­re mu­lig­he­der i de filan­tro­pi­ske fon­de. Selv­om job­mæng­den i ab­so­lut­te tal sta­dig er me­get lil­le, ty­der det på, at fon­de­ne sæt­ter pris på, at me­d­ar­bej­de­re kom­mer man­ge for­skel­li­ge ste­der fra. Det vil Djøf ger­ne støt­te op om og sik­re, at Djøf med­lem­mer­ne ved, at der er den mulighed. 

Mor­gen­mø­det blev net­op fedt og spæn­den­de for­di, det var me­d­ar­bej­de­re, der teg­ne­de bil­le­det af de­res ar­bejds­plad­ser og blot helt kon­kret for­tal­te, hvil­ke ar­bejds­op­ga­ver, der lig­ger på de­res skrivebord. 

Er lukketheden dragende?

Må­ske er den mær­ke­li­ge og ude­fi­ner­ba­re luk­ket­hed, der her­sker om fon­de­ne blot en del af char­men? For mig som uvi­den­de, ude­fra sku­en­de så er det enormt fa­sci­ne­ren­de, lidt skræm­men­de og me­get dra­gen­de, at der er en ver­den in­den for fonds­mu­rer­ne, jeg ik­ke helt forstår. 

No­get dra­gen­de og mystisk vil der nok al­tid væ­re ved sto­re pen­ge­kas­ser. Det er jo kæm­pe­sto­re be­løb, det hand­ler om. Men fon­de­ne kan med for­del godt åb­ne lidt me­re op og ik­ke væ­re så ban­ge for at for­tæl­le om de kon­kre­te ar­bejds­op­ga­ver. Hvis I ik­ke for­tæl­ler det, så skal jeg, og al­le an­dre der la­ver kar­ri­e­re­rå­d­giv­ning, gø­re det ved at gæt­te. Det er ik­ke en god idé.

Mit råd er, vis hvor­dan en hver­dag ser ud for en me­d­ar­bej­der i en fond.

Tho­mas Kantsø – , Chef­kon­su­lent, Djøfs Kar­ri­e­re og Erhverv

Det vir­ker som om der er nye kom­mu­ni­ka­tions­i­ni­ti­a­ti­ver på vej. Man kan se på di­ver­se so­ci­al me­di­e­p­lat­for­me, at fon­de­ne kom­mu­ni­ke­rer me­re. Fle­re fon­de prø­ver at vi­se en ar­bejds­dag indefra. 

Et godt råd

Mit råd er, vis hvor­dan en hver­dag ser ud for en me­d­ar­bej­der i en fond.

Jeg er ær­lig talt me­get, me­get im­po­ne­ret over de men­ne­sker jeg mø­der fra fonds­ver­de­nen. Der ser ud til, at or­dent­lig­hed, flid og pro­fes­sio­na­lis­me do­mi­ne­rer. Må­ske der­for bli­ver jeg selv lidt usik­ker el­ler im­po­ne­ret i mødet. 

Man ta­ger sit ar­bej­de og an­svar me­get al­vor­ligt. Det an­svar sy­nes jeg er spæn­den­de at hø­re me­re om. Hvor­dan for­val­ter man det sto­re an­svar man har, når man net­op kan på­vir­ke et sam­fund med en stor donation? 

Der­for ka­ster jeg nu bol­den vi­de­re til fon­de­ne og si­ger: I har et stort pu­bli­kum, der ger­ne vil vi­de mere.

Et nys­ger­rigt pu­bli­kum, der net­op er dre­vet af at ta­ge an­svar. Vær ger­ne me­re åb­ne og be­skri­ven­de. For I har nog­le me­get spæn­den­de job, og DET er spæn­den­de at hø­re om.

Sig en­de­lig til. Vi vil ger­ne ar­bej­de me­re sam­men. Sam­men når vi bredt ud med et godt an­svars­fuldt bud­skab og kan gø­re os al­le klo­ge­re på, hvad det vil si­ge at ar­bej­de i en filan­tro­pisk fond.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer