Annoncespot_img

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

Sagen om borgmester Simon Aggesens indbringende lejlighedshandel med Fonden Eksistensen viser igen, at revisorerne ofte ikke er godt nok hjemme i erhvervsfondsloven. Revisoren reagerede ikke trods sin klare indberetningspligt.

Simon Aggesen (foto: Frederiksberg Kommune)
I den ak­tu­el­le sag om Fon­den Ek­si­sten­sen salg af en 460 kva­drat­me­ter stor lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg Al­lé til Si­mon Ag­ge­sen (bil­le­det) er det fonds­be­sty­rel­sen og di­rek­tø­ren, der må bæ­re kri­tik­ken og an­sva­ret på de­res skul­dre, mens re­visoren slip­per helt uden på­ta­le (fo­to: Fre­de­riks­berg Kommune).

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de le­del­se i Fon­den Ek­si­sten­sen rig­tig dyrt. Men me­get ty­der på, at sel­ve fon­den blev sor­te­per og end­te med at bæ­re et tab.

Blandt de min­dre er­hvervs­dri­ven­de fon­de er sa­ger som den­ne desvær­re nok ik­ke usæd­van­li­ge, men for de en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer kan mang­len­de vi­den om de­res an­svar væ­re gan­ske alvorligt.

For hvis sa­gen hav­de væ­ret ført ved en dom­stol, er det er slet ik­ke us­and­syn­ligt, at ud­fal­det var ble­vet et er­stat­nings­krav mod fonds­le­del­sen el­ler et til­ba­ge­be­ta­lings­krav mod Ag­ge­sen på mel­lem 2 og 6 mio. kr.

Det står helt klart, at be­sty­rel­sen og di­rek­tø­ren i Fon­den Ek­si­sten­sen ik­ke gjor­de de­res ar­bej­de godt nok, da de solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed uden om en ejen­doms­mæg­ler.

Næ­sten end­nu vær­re er det, at fon­dens re­visor svig­te­de bå­de de for­ud­sæt­nings­lø­se be­sty­rel­ses­med­lem­mer og sit eget an­svar som re­visor. Re­viso­rer­ne slip­per for let, når de la­der fonds­be­sty­rel­ser, fon­de og of­fent­lig­he­den i stikken.

Fondsledelsen sjuskede

Er­hvervs­sty­rel­sen luk­ke­de sa­gen med en re­pri­man­de til fon­den: Frem­over skal fon­den sik­re sig et fuld­stæn­digt be­slut­nings­grund­lag, når den sæl­ger ud af si­ne ak­ti­ver – sær­ligt hvis sal­get fo­re­går uden om mar­ke­det, på­tal­te fondstilsynet.

Fonds­le­del­sen i Dan­ske Bi­belsko­le, som fon­den hed tid­li­ge­re, har sit ho­ved­fo­kus på at ud­gi­ve go­de bø­ger med krist­ne bud­ska­ber. Ik­ke på at dri­ve ud­lej­nings­e­jen­dom­me el­ler an­den er­hvervs­mæs­sig virk­som­hed. Det lå sam­ti­dig be­sty­rel­sen me­get på sin­de at op­fø­re sig or­dent­lig over­for den le­jer – Mar­cel de Sa­de – som be­sty­rel­sen be­trag­te­de som uopsigelig.

På bag­grund af Ek­stra Bla­dets af­slø­ring af sa­gen går man­ge bor­ge­re på Fre­de­riks­berg nok rundt med en op­fat­tel­se af, at den klo­ge nar­re­de den min­dre klo­ge: Den dyg­ti­ge ad­vo­kat Ag­ge­sen be­snak­ke­de de from­me ildsjæ­le i fonden.

Men på bag­grund af sa­gens fak­ti­ske om­stæn­dig­he­der er det dog svært at fast­slå om be­sty­rel­sen sju­ske­de, mang­le­de kom­pe­ten­cer el­ler tog hen­syn, som lå uden for fon­dens for­mål. Og li­ge­gyl­digt hvad år­sa­gen var, ty­der alt på, at be­sty­rel­sen og di­rek­tø­ren ik­ke var klar over, hvil­ke an­svar og ri­si­ci det in­de­bæ­rer at sæt­te sig i le­del­sen for en er­hvervs­dri­ven­de fond.

Revisor havde indberetningspligt

Det er til gen­gæld me­get let at fast­slå, at re­visor al­tid har et an­svar for at på­se, at fon­dens vedtæg­ter og fonds­lo­ven bli­ver over­holdt. Sær­ligt da der er ta­le om ejer­lø­se fon­de, har re­visor et stort an­svar som of­fent­lig­he­dens tillidsrepræsentant.

Det­te an­svar iagt­tog den på­gæl­den­de re­visor ik­ke i sa­gen med Ag­ge­sen og Ek­si­sten­sen. For det før­ste for­tal­te han til­sy­ne­la­den­de ik­ke be­sty­rel­sen, at de hav­de pligt til at skaf­fe sig et fyl­dest­gø­ren­de be­slut­nings­grund­lag for­ud for sal­get af lejligheden.

Og for det an­det hand­le­de re­visor di­rek­te i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven § 74, stk. 2, idet han ik­ke ind­be­ret­te­de pro­ble­met til Er­hvervs­sty­rel­sen. Det skul­le han ha­ve gjort straks han blev op­mærk­som på for­se­el­ser­ne, og na­tur­lig­vis se­ne­st da han gen­nem­gik fon­dens dis­po­si­tio­ner i for­bin­del­se med årsregnskabet.

Samspillet mellem revisorer og tilsyn virker ikke

Reg­ler­ne om re­viso­rer­nes ind­be­ret­nings­pligt blev skær­pet med den nye er­hvervs­fonds­lov i 2015.

På Fun­dats har vi tid­li­ge­re om­talt, at de nye be­stem­mel­ser ik­ke har vir­ket ef­ter hen­sig­ten. Det vid­ner et me­get lavt an­tal ind­be­ret­nings­sa­ger om. Og fle­re eks­per­ter har gi­vet ud­tryk for, at der er be­hov for nye til­tag for at re­pa­re­re re­visor­in­sti­tu­tio­nen i fondssektoren.

Og ef­ter Fun­dats’ af­dæk­ning af pro­ble­met in­drøm­me­de re­viso­rer­nes for­e­ning FSR, at en lang ræk­ke re­viso­rer for­ment­lig ik­ke har for­stå­et pa­ra­graf­fer­ne rig­tigt. Det hav­de de el­lers god mu­lig­hed for, for­di Er­hvervs­sty­rel­sen li­ge fra star­ten har stil­let en me­get ty­de­lig og umis­for­stå­e­lig vej­led­ning til rå­dig­hed for fonds­re­viso­rer­ne (se boks nedenfor).

Al­li­ge­vel er det gå­et galt. Og i den ak­tu­el­le sag er det igen fonds­be­sty­rel­sen og di­rek­tø­ren, der må bæ­re kri­tik­ken og an­sva­ret på de­res skul­dre, mens re­visoren slip­per helt uden på­ta­le. In­tet bli­ver gjort for at sik­re, at re­visor ik­ke be­går sam­me fejl fremover.

Der­for kan of­fent­lig­he­den og­så i frem­ti­den for­ven­te fle­re vedtægts­stri­di­ge og tabs­gi­ven­de be­slut­nin­ger i de 1.360 er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Til ska­de for fon­de­ne, for de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og for sek­to­rens renommé.

Fun­dats har væ­ret i kon­takt med den på­gæl­den­de re­visor, som re­vi­de­re­de Fon­den Ek­si­sten­sens års­regn­skab i 2016. Re­visoren er si­den skif­tet til et de sto­re re­vi­sions­sel­ska­ber. Han øn­sker ik­ke at ud­ta­le sig i sa­gen og hen­vi­ser til sin tavs­heds­pligt i klientforhold.

Fondsrevisorerne har skærpet indberetningspligt

Revisors samspil med fondsmyndigheden

Udvidet underretningspligt

Det er ale­ne fondsmyn­dig­he­den, som fø­rer til­syn med en er­hvervs­dri­ven­de fond, men re­visor har dog en ud­vi­det un­der­ret­nings­pligt i er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Re­visor skal så­le­des hjæl­pe fondsmyn­dig­he­den med kon­kre­te op­lys­nin­ger, da re­visor kom­mer tæt­te­re på fon­dens le­del­se og de kon­kre­te dis­po­si­tio­ner, som fo­re­ta­ges i fon­den. Re­visor ind­ta­ger på den må­de en cen­tral rol­le som op­lys­nings­kil­de i kraft af sin stil­ling som uaf­hæn­gigt or­gan og of­fent­lig­he­dens til­lids­re­præ­sen­tant med væ­sent­lig ind­sigt i fon­dens øko­no­mi­ske forhold.

Pligt til straks-underretning ved ikke-uvæsentlige forhold

Re­visor har, som det frem­går oven­for, en ræk­ke kon­kre­te plig­ter i for­hold til en er­hvervs­dri­ven­de fond, for­u­den sel­ve op­ga­ven med at re­vi­de­re fon­dens års­regn­skab. Det fal­der dog uden for re­visors op­ga­ver at vur­de­re hen­sigts­mæs­sig­he­den af le­del­sens for­ret­nings­mæs­si­ge dis­po­si­tio­ner. Re­visor skal dog på­se, at be­sty­rel­sens dis­po­si­tio­ner ik­ke over­træ­der fon­dens vedtægt el­ler lov­giv­nin­gen, og re­visor har i den­ne for­bin­del­se pligt til straks at med­dele fondsmyn­dig­he­den om ik­ke-uvæ­sent­li­ge over­træ­del­ser af f.eks. loven el­ler vedtæg­ten, jf. LEF § 74, stk. 2.

Hvis der er ta­le om min­dre for­hold, der umid­del­bart kan be­rig­ti­ges af be­sty­rel­sen, skal re­visor dog ik­ke un­der­ret­te fondsmyn­dig­he­den, hvis be­sty­rel­sen ef­ter op­for­dring fra re­visor umid­del­bart be­rig­ti­ger for­hol­det. Be­sty­rel­sen kan så­le­des f.eks. kon­sul­te­re ad­vo­kat el­ler lig­nen­de in­den der ta­ges stil­ling til det kon­kre­te forhold.

Des­u­den skal re­visor al­tid op­ly­se om for­hold, som kan med­fø­re straf- el­ler er­stat­nings­ansvar, her­un­der over­træ­del­ser af straf­fe­lovens ka­pi­tel 28 om for­mu­e­for­bry­del­ser, af­gifts- og til­skud­s­lo­v­giv­nin­gen, samt lov­giv­nin­gen om af­læg­gel­se af regn­skab, her­un­der bog­fø­ring og op­be­va­ring af regnskabsmateriale.

End­vi­de­re gæl­der re­visors un­der­ret­nings­pligt til fondsmyn­dig­he­den og­så, hvis re­visor i for­bin­del­se med an­den er­klæ­rings­af­gi­vel­se for fon­den bli­ver op­mærk­som på for­hold, der kan ha­ve be­tyd­ning for fondsmyn­dig­he­dens til­syn med fon­den. Be­stem­mel­sen er en slags op­sam­lings­be­stem­mel­se, så re­visor al­tid skal gi­ve med­del­el­se til til­syns­myn­dig­he­den, hvis den­ne får kend­skab til op­lys­nin­ger, som til­syns­myn­dig­he­den bør væ­re be­kendt med.

Tid­li­ge­re kun­ne re­visor væl­ge at un­der­ret­te fondsmyn­dig­he­den via på­teg­nin­gen på fon­dens års­rap­port, som ef­ter års­regn­skabs­lo­ven skal ind­sen­des til Er­hvervs­sty­rel­sen se­ne­st 5 må­ne­der ef­ter regn­skabsår­ets ud­løb. Den be­stem­mel­se med­før­te, at fondsmyn­dig­he­den først med en vis for­sin­kel­se vil­le bli­ve be­kendt med for­hold, som kun­ne ha­ve be­tyd­ning for fondsmyn­dig­he­dens udø­vel­se af sin til­syns­virk­som­hed. Tids­punk­tet for un­der­ret­ning er der­for i den nye lov frem­ryk­ket, så der er en re­el mu­lig­hed for at fondsmyn­dig­he­den kan gri­be ind i en kon­kret sag in­den det er for sent.

At un­der­ret­nin­gen skal ske straks med­fø­rer, at re­visor ik­ke kan ven­te fle­re da­ge med at ind­sen­de med­del­el­sen til fondsmyndigheden.

Kil­de: Re­visor­vej­led­nin­gen ”Re­visors funk­tion og sær­li­ge rol­le i er­hvervs­dri­ven­de fon­de”, pkt. 5.1

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer