FSR anbefaler fondsrevisorer at overhøre ordlyd i lov-paragraf

Det la­ve an­tal re­visor­ind­be­ret­nin­ger om erhvervs­fonde kan skyl­des uklar lov­tekst. Det me­ner reviso­rernes branche­fore­ning FSR, som har kon­sta­te­ret en ”klar uover­ens­stem­mel­se” mel­lem ord­lyden af lov­teks­ten og inten­tio­nen med den skær­pede ind­beret­nings­pligt for re­viso­rer. FSR an­be­fa­ler der­for nu si­ne med­lemmer at føl­ge Erhvervs­styrel­sens vej­led­ning for fonds­revisorer.

Paragraftegn med skygge
"Vi har som fondstil­syn ik­ke no­gen hold­ning til, om reg­ler­ne i prak­sis har le­vet op til lov­gi­vers hen­sigt," op­ly­ser Er­hvervs­sty­rel­sens fond­s­kon­tor.

For­e­nin­gen FSR – dan­ske re­viso­rer gør nu si­ne med­lem­mer op­mærk­som­me på, at re­visors pligt til at ind­be­ret­te fonds­ret­li­ge over­træ­del­ser til fondsmyn­dig­he­den er langt me­re om­fat­ten­de end de fle­ste re­viso­rer for­ment­lig tror. Det skyl­des den må­de om­fan­get af ind­be­ret­nings­plig­ti­ge for­hold er for­mu­le­ret i loven, me­ner FSR.

”Er­hvervs­fonds­lo­vens § 74, stk. 2, 1. pkt., er et ek­sem­pel på en lov­be­stem­mel­se, der er for­mu­le­ret di­rek­te i strid med lovens for­ar­bej­der og ef­ter­føl­gen­de fondsmyn­dig­he­dens prak­sis. Ef­ter den sidst­nævn­te skal der al­tid un­der­ret­tes und­ta­gen om uvæ­sent­li­ge for­hold, der be­rig­ti­ges,” skri­ver FSR i en fag­lig nyhed til si­ne med­lem­mer.

FSR læ­ser nem­lig lov­pa­ra­graf­fen (se boks) så­dan, at der ef­ter ord­ly­den ik­ke skal un­der­ret­tes om uvæ­sent­li­ge for­hold el­ler om for­hold, der straks be­rig­ti­ges. Den for­tolk­ning be­ty­der der­for, at hel­ler ik­ke væ­sent­li­ge for­hold, som straks be­rig­ti­ges, skal ind­be­ret­tes ef­ter ord­ly­den.

Men som det frem­går af bå­de lovens for­ar­bej­der og af Er­hvervs­sty­rel­sens re­visor­vej­led­ning i an­led­ning af de skær­pe­de reg­ler i den nye er­hvervs­fonds­lov, ’Re­visors sær­li­ge rol­le i er­hvervs­dri­ven­de fon­de’, så er det kun uvæ­sent­li­ge over­træ­del­ser af loven el­ler vedtæg­ter­ne, som straks be­rig­ti­ges, der er und­ta­get fra ind­be­ret­nings­plig­ten.

”Ef­ter den­ne op­fat­tel­se, der er i bed­re over­ens­stem­mel­se med lovens for­ar­bej­der, skal der så­le­des al­tid un­der­ret­tes om væ­sent­li­ge for­hold, uan­set om de straks be­rig­ti­ges el­ler ej. Her­til skal der og­så un­der­ret­tes om uvæ­sent­li­ge for­hold, der ik­ke be­rig­ti­ges,” skri­ver FSR med hen­vis­ning til sty­rel­sens re­visor­vej­led­ning.

FSR er ble­vet op­mærk­som på den mu­li­ge mis­for­stå­el­se ef­ter Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de før som­mer­fe­ri­en kun­ne for­tæl­le, at Er­hvervs­sty­rel­sen kun har mod­ta­get fem re­visor­ind­be­ret­nin­ger si­den Fol­ke­tin­get vedt­og at skær­pe ind­be­ret­nings­plig­ten med den nye er­hvervs­fonds­lov fra 1. ja­nu­ar 2015.

Den skær­pe­de ind­be­ret­nings­pligt blev fo­re­slå­et i Er­hvervs­fonds­ud­val­gets rap­port fra 2012 for at sik­re et me­re ef­fek­tivt til­syn med fon­de­ne. Skær­pel­sen be­stod i, at re­visor fik frem­ryk­ket sin op­lys­nings­pligt, så re­visor skal ind­be­ret­te med det sam­me i ste­det for at ven­te til års­rap­por­ten.

Og iføl­ge pro­fes­sor i fonds­ret, Ras­mus Feldt­hu­sen, in­de­bæ­rer re­viso­rer­nes ar­bej­de med er­hvervs­fon­de ik­ke ale­ne, at de skal ha­ve godt kend­skab til er­hvervs­fonds­lo­ven og dens for­ar­bej­der, men og­så til de­tal­jer­ne i den en­kel­te fonds vedtæg­ter og til den kon­kre­te fonds­le­del­se, som be­sty­rel­sen lø­ben­de udø­ver.

”Det be­ty­der, at re­visor skal ken­de vedtæg­ten og mo­ni­to­re­re, at fonds­le­del­sen over­hol­der den,” sag­de Ras­mus Feldt­hu­sen.

FSR: Se bort fra lovens ordlyd

Ras­mus Feldt­hu­sen er dog enig med FSR i, at lov­pa­ra­graf­fen er klun­tet for­mu­le­ret, og det kan ska­be for­vir­ring om son­drin­gen mel­lem ind­be­ret­ning ved væ­sent­li­ge for­hold og ved ik­ke-uvæ­­sent­li­­ge for­hold.

”Lov­be­stem­mel­sen er desvær­re ik­ke så sprog­ligt præ­cis, og den ska­ber der­for tvivl for læ­se­ren, om der skal ske ind­be­ret­ning ved væ­sent­li­ge over­træ­del­ser, når dis­se straks be­rig­ti­ges af be­sty­rel­sen, hvil­ket er uhel­digt og me­get vel kan ha­ve in­debå­ret, at re­viso­rer ik­ke har fo­re­ta­get en ræk­ke ind­be­ret­nin­ger,” sag­de han.

FSR på­pe­ger i sin fag­li­ge nyhed fra 5. au­gust li­ge­le­des, at for­mu­le­rin­gen af § 74 kan væ­re en af år­sa­ger­ne til det la­ve an­tal re­visor­ind­be­ret­nin­ger til fondsmyn­dig­he­den:

”Det er for­stå­e­ligt, at man­ge re­viso­rer for­ment­lig har fulgt lov­tek­sten, hvil­ket na­tur­lig­vis kan ha­ve re­sul­te­ret i fær­re un­der­ret­nin­ger end in­ten­de­ret. Det er dog an­be­fa­lel­ses­vær­digt at se bort fra lovens ord­lyd og føl­ge dens in­ten­tion, så­dan som den kom­mer til ud­tryk i Er­hvervs­sty­rel­sens vej­led­ning,” skri­ver FSR.

Op­for­drin­gen til at ori­en­te­re sig i re­visor­vej­led­nin­gen bli­ver ta­get godt imod hos Er­hvervs­sty­rel­sen, der som myn­dig­hed på om­rå­det net­op har til op­ga­ve at vej­le­de om, hvor­dan reg­ler­ne på er­hvervs­fonds­om­rå­det skal for­tol­kes og prak­ti­se­res.

”Er­hvervs­sty­rel­sen kon­sta­te­rer med til­freds­hed, at FSR op­for­drer si­ne med­lem­mer til at føl­ge sty­rel­sens vej­led­ning ved­rø­ren­de fonds­re­viso­rers lov­plig­ti­ge strak­sind­be­ret­nin­ger,” ud­ta­ler Er­hvervs­sty­rel­sen i en skrift­lig kom­men­tar.

Er­hvervs­fonds­lo­ven § 74, stk. 2

”Re­visor skal straks gi­ve med­del­el­se til fonds­myndigheden, hvis den­ne lov, be­stem­mel­ser fast­sat i hen­hold til den­ne lov el­ler vedtæg­ten ik­ke er over­holdt og den på­gæl­den­de over­træ­del­se ik­ke er uvæ­sent­lig el­ler straks be­rig­ti­ges. Der skal end­vi­de­re straks gi­ves fondsmyn­dig­he­den sær­skilt med­del­el­se om for­hold, som re­visor er ble­vet be­kendt med un­der sit ar­bej­de, og som gi­ver en be­grun­det for­mod­ning om, at med­lem­mer af le­del­sen kan ifal­de er­­stat­­nings- el­ler stra­fansvar for hand­lin­ger el­ler und­la­del­ser, der be­rø­rer fon­den, til­knyt­te­de virk­som­he­der, kre­di­to­rer el­ler me­d­ar­bej­de­re. Her­un­der skal al­tid op­ly­ses om over­træ­del­se af

  1. straf­fe­lovens ka­pi­tel 28 og skat­te-, af­­gifts- og til­skud­s­lo­v­giv­nin­gen og
  2. lov­giv­nin­gen om regn­skabs­af­læg­gel­se, her­un­der om bog­fø­ring og op­be­va­ring af regn­skabs­ma­te­ri­a­le.”

Som om­talt i Dan­marks Fon­des nyheds­brev nr. 13 ser pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen ger­ne, at der bli­ver la­vet en eva­lu­e­ring af loven i for­hold til, hvad der vir­ker, og hvad der om­vendt har vist sig ik­ke at væ­re så hen­sigts­mæs­sigt i prak­sis.

Men en så­dan eva­lu­e­ring har Er­hvervs­sty­rel­sen dog fo­re­lø­big in­gen pla­ner om at gen­nem­fø­re:

"Vi har som fondstil­syn ik­ke no­gen hold­ning til, om reg­ler­ne i prak­sis har le­vet op til lov­gi­vers hen­sigt. Li­ge­le­des kan vi op­ly­se, at der ik­ke er ak­tu­el­le pla­ner om at eva­lu­e­re er­hvervs­fonds­lo­ven, li­ge­som der hel­ler ik­ke i for­bin­del­se med lovens ved­ta­gel­se blev af­talt no­gen se­ne­re eva­lu­e­ring," op­ly­ste sty­rel­sens fond­s­kon­tor over­for Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de.

Læs he­le FSR’s fag­li­ge nyhed om fonds­re­visors ind­be­ret­nings­pligt her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.