Nye ansigter i Lundbeckfondens ledelsen

Lund­beck­fon­den har an­sat en ny forsk­nings­di­rek­tør og en ny di­rek­tør for stra­te­gi, HR og pu­blic af­fairs.

Inge Berneke og Jan Egebjerg
In­ge Ber­ne­ke, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent Stra­te­gy, HR and Pu­blic af­fairs og Jan Egeb­jerg, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent Grants & Prizes i Lund­beck­fon­den (fo­to: Lund­beck­fon­den)

Lund­beck­fon­den har pr. 1. au­gust an­sat In­ge Ber­ne­ke i en ny­op­ret­tet stil­ling som Se­ni­or Vi­ce Presi­dent Stra­te­gy, HR and Pu­blic af­fairs.

Der­u­d­over skif­ter fon­den ud på forsk­nings­di­rek­tør­po­sten: Jan Egeb­jerg bli­ver ny Se­ni­or Vi­ce Presi­dent Grants & Prizes i ste­det for Tho­mas Sinkjær, der fort­sæt­ter i fon­den.

Le­ne Sko­le, adm. di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, si­ger i en pres­se­med­del­el­se:

”Er­hvervs­dri­ven­de fon­de har stor ind­fly­del­se på sam­fun­det i kraft af de­res ejer­ska­ber, in­ve­ste­rin­ger og ud­de­lin­ger, og vi mø­des der­for og­så helt ri­me­ligt med sti­gen­de krav fra vo­res in­ter­es­sen­ter om trans­pa­rens og pro­fes­sio­na­lis­me. Jeg er der­for umå­de­lig glad for, at vi har kun­ne til­træk­ke to så stær­ke pro­fi­ler til Lund­beck­fon­dens le­del­se. Jeg er over­be­vist om, at vi nu står stærkt ru­stet til at imø­de­gå de kom­men­de års spæn­den­de og am­bi­tiø­se ud­for­drin­ger.”

In­ge Ber­ne­ke kom­mer fra en stil­ling som part­ner i det glo­ba­le kon­su­lent­hus, Egon Ze­hn­der, hvor hun blev an­sat i 2005. Hun er ud­dan­net cand.scient.pol fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og In­sti­tut d’Études Po­li­tiques de Pa­ris (1997) og MBA fra INSEAD i Frank­rig (2000).

Jan Egeb­jerg kom­mer med en tung le­del­ses­mæs­sig og neu­rovi­den­ska­be­lig bal­last, se­ne­st fra en an­sæt­tel­se hos Jans­sen Phar­ma som Se­ni­or Di­rector ba­se­ret i Bel­gi­en. Før det fun­ge­re­de Jan Egeb­jerg gen­nem 19 år i le­den­de forsk­nings­stil­lin­ger, se­ne­st som VP for neu­ro­de­ge­ne­ra­tion i H. Lund­beck A/S og før det i No­vo Nor­disk.

Jan Egeb­jerg har sam­ti­dig væ­ret til­knyt­tet Aar­hus Uni­ver­si­tet som lek­tor. Han har en kan­di­dat­grad i ke­mi og fy­sik fra Aar­hus Uni­ver­si­tet (1987) og en ph.d. fra sam­me sted i 1993.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.