Nye ansigter i Lundbeckfondens ledelsen

Lundbeckfonden har ansat en ny forskningsdirektør og en ny direktør for strategi, HR og public affairs.

Inge Berneke og Jan Egebjerg
In­ge Ber­ne­ke, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent Stra­te­gy, HR and Pu­blic af­fairs og Jan Egeb­jerg, Se­ni­or Vi­ce Presi­dent Grants & Prizes i Lund­beck­fon­den (fo­to: Lundbeckfonden)

Lund­beck­fon­den har pr. 1. au­gust an­sat In­ge Ber­ne­ke i en ny­op­ret­tet stil­ling som Se­ni­or Vi­ce Presi­dent Stra­te­gy, HR and Pu­blic affairs.

Der­u­d­over skif­ter fon­den ud på forsk­nings­di­rek­tør­po­sten: Jan Egeb­jerg bli­ver ny Se­ni­or Vi­ce Presi­dent Grants & Prizes i ste­det for Tho­mas Sinkjær, der fort­sæt­ter i fonden.

Le­ne Sko­le, adm. di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, si­ger i en pressemeddelelse:

”Er­hvervs­dri­ven­de fon­de har stor ind­fly­del­se på sam­fun­det i kraft af de­res ejer­ska­ber, in­ve­ste­rin­ger og ud­de­lin­ger, og vi mø­des der­for og­så helt ri­me­ligt med sti­gen­de krav fra vo­res in­ter­es­sen­ter om trans­pa­rens og pro­fes­sio­na­lis­me. Jeg er der­for umå­de­lig glad for, at vi har kun­ne til­træk­ke to så stær­ke pro­fi­ler til Lund­beck­fon­dens le­del­se. Jeg er over­be­vist om, at vi nu står stærkt ru­stet til at imø­de­gå de kom­men­de års spæn­den­de og am­bi­tiø­se udfordringer.”

In­ge Ber­ne­ke kom­mer fra en stil­ling som part­ner i det glo­ba­le kon­su­lent­hus, Egon Ze­hn­der, hvor hun blev an­sat i 2005. Hun er ud­dan­net cand.scient.pol fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og In­sti­tut d’Études Po­li­tiques de Pa­ris (1997) og MBA fra INSEAD i Frank­rig (2000).

Jan Egeb­jerg kom­mer med en tung le­del­ses­mæs­sig og neu­rovi­den­ska­be­lig bal­last, se­ne­st fra en an­sæt­tel­se hos Jans­sen Phar­ma som Se­ni­or Di­rector ba­se­ret i Bel­gi­en. Før det fun­ge­re­de Jan Egeb­jerg gen­nem 19 år i le­den­de forsk­nings­stil­lin­ger, se­ne­st som VP for neu­ro­de­ge­ne­ra­tion i H. Lund­beck A/S og før det i No­vo Nordisk.

Jan Egeb­jerg har sam­ti­dig væ­ret til­knyt­tet Aar­hus Uni­ver­si­tet som lek­tor. Han har en kan­di­dat­grad i ke­mi og fy­sik fra Aar­hus Uni­ver­si­tet (1987) og en ph.d. fra sam­me sted i 1993.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer