Valgaften i Realdania: ”Det er jo sindssygt mange penge”

Medlemmerne i Realdania har den ultimative magt over formuen på 23 mia. kr. Hvis de ville, kunne de kræve med­be­stem­mel­se over ud­deling­erne. Og som det sker i pen­sions­kas­ser­ne, kunne de rejse en debat om placering af formuen i bedre formål. Men i 18 år har de stillet sig tilfredse med, at de filantropiske aktiviteter drives af et profes­sionelt sekretariat udenfor medlem­mernes indflydelse. Alligevel møder de op i hundredvis, når Realdania inviterer til valgmøde, middag og underholdning. Danmarks Fonde er taget med til valgaften i Tivoli Hotel & Congress Center for at blive klogere på demokratiet og medlemmerne i landets rigeste, almennyttige, uddelende forening.

Valgaften i Realdania (foto: Steffen Stamp for Realdania)
På Re­al­da­ni­as val­gaf­ten blev sel­vop­stil­le­ren Tro­els Bülow-Ol­sen valgt til den filan­tro­pi­ske for­e­nings re­præ­sen­tant­skab. Selv­om re­præ­sen­tant­ska­bet iføl­ge vedtæg­ter­ne ik­ke har no­gen for­mel kom­pe­ten­ce i for­hold til for­e­nin­gens ud­de­lin­ger, så er han op­ti­mi­stisk i for­hold til at få ind­fly­del­se på Re­al­da­ni­as stra­te­gi og pro­jek­ter (fo­to: St­ef­fen Stamp for Realdania).

Et ro­ligt hav af grå­nen­de og hvi­de hår­top­pe bøl­ger ræk­ke ef­ter ræk­ke frem mod tre vi­deo-storskær­me på en­de­væg­gen i Ti­vo­li Con­gress Hall. Knap 700 Re­al­da­ni­a­med­lem­mer og ledsa­ge­re er mødt til valg­hand­ling, un­der­hold­ning og mid­dag. Ot­te kan­di­da­ter skal ta­le de­res sag, syv skal væl­ges, og én skal væl­ges fra.

Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske be­drif­ter to­ner knej­sen­de frem i høj op­løs­ning på storskær­me­ne, mens en sum­men af mod­ne stem­mer tå­l­mo­digt kon­ver­se­rer hin­an­den. Det ir­grøn­ne kob­bertårn på Chri­sti­ans­hav­ner­si­den på Knip­pels­bro rum­mer ét af de støt­te­de pro­jek­ter in­den­for Re­al­da­ni­as geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­de 1.

På hver plads lig­ger Re­al­da­nia-bol­j­ser, -mys­li­bar og Po­li­ti­kens ’Tu­ren går til Re­al­da­nia’ si­de om si­de med kan­di­dat­lis­ten og pro­gram­met for af­te­nens valg­mø­de. Ef­ter kan­di­dat­ta­ler­ne er der af­stem­ning og ind­læg fra tv-læ­gen, DRs sund­heds­repor­ter Pe­ter Qvortrup Gei­s­ling, der – vi­ser det sig – har en pa­ral­lel kar­ri­e­re som stand-up-komiker.

Be­sty­rel­sen har hy­ret en di­ri­gent til at sty­re pro­gram­met og spørgs­må­le­ne fra med­lem­mer­ne: ”God­af­ten, mit navn er Klaus Bund­gaard Poulsen.”

Det er ham fra tv-avi­sen på DR1, for­tæl­ler han selv og ryster et par jo­kes om be­spa­rel­ser­ne i DR ud af ær­met, så det kluk­ker god­mo­digt un­der de gråstænk­te bøl­ger i salen.

Stem­nin­gen er der­med let­tet, og pu­bli­kum er klar til før­ste punkt på pro­gram­met – en over­flyv­ning over ’Re­al­da­ni­as ak­tu­el­le si­tu­a­tion’ ved be­sty­rel­ses­for­mand, Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jes­per Nygård.

Valg­hand­lin­gen i dag er en vig­tig del af, at vi er sam­let som forening.

Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck – be­sty­rel­ses­for­mand, Realdania

Bro­ck­en­huus-Scha­ck er Re­al­da­ni­as øver­ste chef. Det er ham, der som for­mand for be­sty­rel­sen er med til at hy­re og fy­re di­rek­tio­nen. Og det og­så ham, der sty­rer og le­der det 109 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab, hvor­til af­te­nens valg­o­m­rå­de skal væl­ge re­præ­sen­tan­ter til syv sæder.

For­man­den for­tæl­ler om nog­le af de 697 igang­væ­ren­de pro­jek­ter rundt om i lan­det: Malt­hal­len i Ebelt­oft, van­dre­ru­ten Ca­mø­no­en på Møn. Bo­fæl­les­ska­ber­ne for æl­dre, som nu fin­des syv for­skel­li­ge ste­der i lan­det. Og bo-trygt-kampag­nen med Tryg­fon­den, som er ho­ve­d­ak­tio­nær i for­sik­rings­virk­som­he­den Tryg A/S.

Re­al­da­nia har for læn­ge si­den lagt sin fi­nan­si­el­le virk­som­hed bag sig, un­der­stre­ger for­man­den og læg­ger af­stand til Dan­ske Bank-kon­cer­nen, hvori den gam­le re­al­kre­ditvirk­som­hed ind­går i dag:

”I dag har vi in­tet at gø­re med hver­ken re­al­kre­ditvirk­som­hed el­ler bank­drift,” si­ger Mi­cha­el Bro­ck­en­huus-Scha­ck med et ef­ter­tryk, der bli­ver mod­ta­get med smil af en stor del af de man­ge til­hø­rer i sa­len. In­gen for­bin­del­ser til hvid­vask her.

Man­ge af med­lem­mer­ne har net­op de­res med­lem­skab i Re­al­da­nia, for­di de hav­de fi­nan­si­e­ret de­res bo­lig i Re­al­kre­dit Dan­mark, da sel­ska­bet blev solgt. De skul­le den­gang si­ge ja til fort­sat at væ­re med­lem af den nu filan­tro­pi­ske for­e­ning. Og det er på dén hi­sto­ri­ske bag­grund, at man­ge har få­et de­res in­vi­ta­tion til af­te­nens begivenhed.

”Valg­hand­lin­gen i dag er en vig­tig del af, at vi er sam­let som for­e­ning. I år er der kamp­valg i al­le de tre geo­gra­fi­ske valg­o­m­rå­der, hvor der er re­præ­sen­tant­skabsvalg. Jeg øn­sker al­le de op­stil­le­de kan­di­da­ter et godt valg,” slut­ter bestyrelsesformanden.

Som sam­let for­e­ning ar­bej­der Re­al­da­nia bå­de for de nu­væ­ren­de og de kom­men­de generationer.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

Farverig filantropi

Adm. di­rek­tør Jes­per Ny­gård, rej­ser sig fra pa­ne­let på sce­nen og går på ta­ler­sto­len. Storskær­me­ne zoo­mer ind på Re­al­da­ni­as kend­te an­sigt udadtil. På jak­ke­sæt­tets re­vers ly­ser to pins op: øverst den run­de med far­ver i FN’s ver­dens­mål og ne­de­nun­der fod­bold­klub­ben Brønds­bys blå-gu­le em­blem. Det er ver­dens­må­le­ne i hjer­nen og Brønd­by i hjer­tet, som han ple­jer at for­kla­re. Det er sam­ti­dig bil­le­det på den in­tel­lek­tu­el­le filan­trop, der fav­ner fol­ke­ligt og gri­ber til­hø­rer­ne med sit nærvær.

”Re­al­da­nia er en al­men­nyt­tig filan­tro­pisk for­e­ning. Vi er sat i ver­den for at de­le pen­ge og vi­den ud in­den­for det byg­ge­de mil­jø og bredt i Dan­mark til gavn og glæ­de for man­ge men­ne­sker. Det hand­ler om livskvalitet.”

”Da vi blev etab­le­ret som for­e­ning i år 2000, hav­de vi en ka­pi­tal på ca. 10,5 mia. kr. Gen­nem for­mu­e­in­ve­ste­rin­ger er der si­den skabt af­kast, som har gjort det mu­ligt at ud­de­le en sam­let støt­te på 18,2 mia. kr. til me­re end 3.350 pro­jek­ter. I den sam­me pe­ri­o­de har vi haft pri­vil­e­gi­et af at be­ta­le skat på i alt 4,4 mia. kr. Og ved ud­gan­gen af 2017 hav­de vi en egen­ka­pi­tal på 22,6 mia. kr.,” si­ger Jes­per Nygård.

Tal­le­ne fly­ver ud­over sa­len og bli­ver blandt an­dre fan­get af her­ren på den an­den si­de af lang­bor­det: ”Det er jo sinds­sygt man­ge pen­ge,” hvi­sker han for sig selv.

Di­rek­tø­ren be­rø­rer næn­somt val­get af in­ve­ste­rings­stra­te­gi for den for­mi­dab­le frie formue.

”Som sam­let for­e­ning ar­bej­der Re­al­da­nia bå­de for de nu­væ­ren­de og de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner. Der­for skal vi sik­re, at vi på lang sigt får et godt og et sta­bilt af­kast i for­hold til den ri­si­ko, vi ta­ger på vo­res in­ve­ste­rin­ger,” si­ger direktøren.

Det er via af­ka­stet på for­mu­en, at Re­al­da­nia skal sæt­te si­ne pri­mæ­re filan­tro­pi­ske fodaftryk.

Det hand­ler og­så om in­ve­ste­rings­pro­fi­len – hvor­for in­ve­ste­rer man ik­ke me­re klimavenligt?

Hen­rik Præto­ri­us – med­lem af Realdania

Ef­ter rund­flyv­nin­gen er der tid til lidt småsnak ved bor­de­ne. Folk skæn­ker isvand fra kan­der­ne. Her­ren over for hed­der Hen­rik Præto­ri­us. Egent­lig var han ik­ke klar over, at han var med­lem, men som lån­ta­ger fra re­al­kre­dit­tens tid blev hans nys­ger­rig­hed vakt i år, da han modt­og in­vi­ta­tio­nen. Han ar­bej­der som vi­den­skabsjour­na­list og ka­ste­de sig over en lil­le re­search om for­e­nin­gen Realdania.

”Det er jo sinds­sygt man­ge pen­ge. Det hand­ler og­så om in­ve­ste­rings­pro­fi­len – hvor­for in­ve­ste­rer man ik­ke me­re kli­ma­ven­ligt?” si­ger han.

”Man må kun­ne dre­je pen­ge­ne over i no­get der er me­re kli­ma- og mil­jø­re­le­vant. Men det he­le hand­ler me­get om triv­sel, vir­ker det som om. Der er jo ba­re nog­le pro­ble­mer, der er så me­get me­re pres­se­ren­de. Fon­de er gla­de for det med kul­tur, men jeg sy­nes det er synd, hvis pen­ge­ne skal gå til no­get der ba­re er pænt,” si­ger han.

Solceller og hjemløse

Næ­ste punkt på pro­gram­met er spørgs­mål fra sa­len, tv-vær­ten har in­for­me­ret om, at alt bli­ver op­ta­get, hvis der se­ne­re op­står tvivl. Han be­der spør­ger­ne si­ge de­res navn – bå­de kom­men­ta­rer og spørgs­mål er velkomne.

Og det er der en hel del, der ger­ne vil: En sy­nes han mang­ler at hø­re no­get om foru­re­ning – hvad gør Re­al­da­nia ved det? En an­den kom­men­te­rer spø­ge­fuldt på Blox – han er sær­ligt glad for ta­ge­ta­gen, ”for det er det ene­ste sted i by­en, man ik­ke kan se den for­ban­de­de bygning.”

De fle­ste be­mær­ker, at de er rig­tig gla­de for det ar­bej­de Re­al­da­nia gør. En har ud­set sig en be­va­rings­vær­dig gam­mel byg­ning i Kø­ben­havn, som hun fo­re­slår, at Re­al­da­nia ta­ger un­der si­ne vin­ger. En her­re fo­re­slår kort og kon­tant, at Re­al­da­nia sæt­ter sol­cel­ler op på de byg­nin­ger, for­e­nin­gen har med at gøre.

Og en kvin­de vil vi­de, hvad Re­al­da­nia gør for de hjem­lø­se – sær­ligt de un­ge hjem­lø­se. ”De har og­så brug for et hjem,” si­ger spør­ge­ren og hø­ster stort bifald.

Jes­per Ny­gård sva­rer blandt an­det, at Re­al­da­nia er en del af ’Hjem-til-al­le-al­li­an­cen’ sam­men med Bi­ku­ben­fon­den, som net­op går ud på at be­kæm­pe hjem­løs­hed. Sva­ret hø­ster og­så bifald.

Al­le spør­ge­re får grun­di­ge svar, og ord­s­ty­re­ren til­by­der kon­se­kvent en replik og sik­rer sig, at hver spør­ger er til­freds med sva­ret. Et par del­ta­ge­re stil­ler me­get kon­kre­te spørgs­mål, der min­der om ver­ba­le an­søg­nin­ger. Og­så de spørgs­mål tur­ne­rer di­rek­tø­ren imø­de­kom­men­de, for­kla­rer lidt om, hvor man kan sø­ge in­for­ma­tion om ud­de­lings­po­li­tik­ken, og alt det som Re­al­da­nia ik­ke støt­ter. Og han op­for­drer spør­ger­ne til at kom­me op til pa­ne­let ef­ter val­get for at ta­le vi­de­re om mu­lig­he­der­ne. In­gen bli­ver af­vist el­ler hældt af brættet.

En her­re vil vi­de, hvil­ke pri­mæ­re in­ve­ste­rings­om­rå­der mil­li­ard­for­mu­en egent­lig bli­ver in­ve­ste­rer i:

In­ve­ste­rings­di­rek­tør, Pe­ter Jo­han­sen, fra Re­al­da­ni­as di­rek­tion for­kla­rer: ”Vi er en klas­sisk dansk stor­in­ve­stor i et glo­balt mar­ked.” Stør­ste­delen af pen­ge­ne lig­ger i glo­ba­le aktieporteføljer.

Kandidater vil bidrage

Da spør­ge­ly­sten er tæm­met ryk­ker pro­gram­met vi­de­re til sel­ve valg­hand­lin­gen. Re­al­da­ni­as ad­vo­kat for­kla­rer om vedtæg­ter­ne, reg­ler­ne og sel­ve valg­pro­ce­du­ren. Her­ef­ter går af­te­nens ho­ved­per­so­ner på ta­ler­sto­len en ef­ter en. Hver kan­di­dat har tre mi­nut­ter til at for­tæl­le om sig selv og for­kla­re, hvor­for sa­len skal stem­me på ved­kom­men­de. Når lam­pen på ta­ler­sto­len går fra grøn til gul til rød er ta­le­ti­den slut, po­in­te­r­er advokaten.

Hver kan­di­dat bak­kes op af sit cv på storskær­men bag­ved. Det er ik­ke folk med kor­te ud­dan­nel­ser, som be­sty­rel­sen har valgt som de­res kan­di­da­ter. Al­le har sam­funds­fag­li­ge ud­dan­nel­ser på kan­di­dat­ni­veau. En en­kelt har en for­tid som sy­geple­jer­ske og har der­for er­fa­ring med men­ne­ske­li­ge re­la­tio­ner fra vel­færds­sta­tens frontzo­ne. Fle­re har sid­det så læn­ge på di­rek­tions­gan­ge­ne, at det til­sy­ne­la­den­de fal­der dem svært at stop­pe ta­le­strøm­men blot for­di den rø­de lam­pe lyser.

Og­så af­te­nens sel­vop­stil­ler hø­rer til sam­fun­dets top – det for­tal­te han, da vi da­gen før rin­ge­de og spurg­te, hvad der hav­de få­et ham til at sam­le stil­le­re og ta­ge kam­pen op med be­sty­rel­sens kandidater.

Tro­els Bülow-Ol­sen er 60 år og stop­pe­de som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i To­tal­kre­dit for et halvt år siden.

”Jeg har væ­ret med til at fi­nan­si­e­re bo­li­ger i he­le Dan­mark, og jeg stil­ler op til val­get, for­di jeg sy­nes, at Re­al­da­nia er en fan­ta­stisk mu­lig­hed for, at vi kan be­gyn­de at tæn­ke på, hvor­dan vi skal byg­ge til frem­ti­den. Hvor­dan skal vi le­ve, hvor­dan skal vi bo, og hvor­dan skal vi ar­bej­de med den sti­gen­de en­som­hed. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke Re­al­da­nia, der skal byg­ge alt, men Re­al­da­nia er det sam­lings­punkt, hvor man går sam­men for at fin­de ud af, hvor­dan vi gør an­del­stan­ken 2030-vær­dig, så vi kan la­ve en ny må­de at bo og le­ve på – for he­le Danmark”

Selv­om re­præ­sen­tant­ska­bet iføl­ge vedtæg­ter­ne ik­ke har no­gen for­mel kom­pe­ten­ce i for­hold til for­e­nin­gens ud­de­lin­ger, så er Tro­els Bülow-Ol­sen op­ti­mi­stisk i for­hold til at få ind­fly­del­se på Re­al­da­ni­as stra­te­gi og projekter.

”Jeg tæn­ker, at hvis man ræk­ker hån­den frem og si­ger, at man ger­ne vil bi­dra­ge med sin er­fa­ring, så er der mu­lig­hed for at gø­re det. Jeg sy­nes, at Re­al­da­nia er et flagskib i Dan­mark, og jeg hå­ber og tror på, at jeg via re­præ­sen­tant­ska­bet kan væ­re med til at på­vir­ke ud­vik­lin­gen i for­hold til, hvor­dan vi le­ver og bor.”

Vi har af­talt at ta­les ved ef­ter val­get for at hø­re, hvor­dan han har op­le­vet at stil­le sig op som den nye dreng i klas­sen blandt kan­di­da­ter, hvoraf nog­le af dem al­le­re­de har sid­det 8 år i repræsentantskabet.

Til­ba­ge på ta­ler­sto­len for­tæl­ler de øv­ri­ge kan­di­da­ter og­så om de­res me­rit­ter, kom­pe­ten­cer og de mær­kesa­ger el­ler em­ner, som de ger­ne vil ar­bej­de vi­de­re for i repræsentantskabet.

At døm­me ef­ter ta­lepo­in­ter­ne i de­res val­go­p­læg fø­ler de er­far­ne re­præ­sen­tan­ter til­sy­ne­la­den­de, at de fak­tisk har no­get at skul­le ha­ve sagt på de filan­tro­pi­ske om­rå­der. I hvert fald kan re­præ­sen­tant­skabs­med­lem­mer­nes ho­norar på 30.000 kr. år­ligt in­klu­si­ve diæter for­ment­lig ik­ke væ­re den ene­ste mo­ti­va­tions­fak­tor for kan­di­da­ter­ne hvis løn­ram­mer al­le er de­fi­ne­ret af stil­lin­ger som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer el­ler afdelingsledere.

Lægens bord som stand up comedy

Det er ble­vet tid til at sæt­te kryd­ser, mindst fem kan­di­da­ter skal der sæt­tes kryds ved, in­den stem­me­sed­ler­ne bli­ver sam­let ind i pla­stik­bok­se. Re­al­da­ni­as uaf­hæn­gi­ge re­viso­rer er til ste­de for at sik­re, at alt går kor­rekt for sig, og der ik­ke sny­des med op­tæl­lin­gen. I ven­te­ti­den ind­ta­ger af­te­nens un­der­hold­nings­mæs­si­ge høj­de­punkt sce­nen: Pe­ter Qvortrup Gei­s­ling for­tæl­ler om sundhed.

Der går ik­ke 30 se­kun­der før sa­len skrå­ler af lat­ter. Den nord­jy­ske læ­ge le­ve­rer kind­he­ste og ka­ri­ka­tu­rer af den nord­s­jæl­land­ske eli­tes spi­se­va­ner, og det sti­gen­de fo­kus på slan­ke kroppe.

Imel­lem de fak­tu­el­le in­for­ma­tio­ner om ud­vik­lin­gen i den gen­nem­snit­li­ge le­ve­al­der og de hyp­pig­ste dødsår­sa­ger, præ­sen­te­rer læ­gen sin sam­ling af ’jour­nal­brok­ker’ – ud­pluk fra læ­gejour­na­ler, der al­le la­der sig mis­for­stå i fel­tet mel­lem det lum­re og det sjo­f­le. Vit­tig­he­der­ne fal­der med en ti­m­ing, som da Mon­rad og Ri­slund hu­se­re­de på Damhuskroen.

”Ef­ter ope­ra­tio­nen fra­rå­des sam­le­je i tre må­ne­der, hus­mo­der­af­lø­ser an­be­fa­les,” ly­der en af brokkerne.

Men der er og­så al­vor­li­ge op­for­drin­ger om stress og dag­lig­li­vets pri­o­ri­te­rin­ger: ”Tag jeg selv al­vor­ligt, stop op og find ud af, hvad der er vig­tigt for jer.” ”Li­vet er kort”. ”Nyd na­tu­ren og få motion.”

Det er nem­lig ik­ke gen­nem vo­res mad, at vi kan få et læn­ge­re liv. Der­i­mod er det ryg­ning, al­ko­hol og man­gel på mo­tion, der ta­ger flest må­ne­der af le­ve­al­de­ren, for­tæl­ler show­dok­to­ren. Ik­ke de­sto min­dre stil­ler Re­al­da­nia ri­ge­li­ge mæng­der vin til rå­dig­hed un­der mid­da­gen li­ge om lidt, jo­ker han.

In­den da er val­gre­sul­ta­tet klar: 374 gyl­di­ge stem­mer og 26 ugyl­di­ge. Af­te­nens sel­vop­stil­ler er valgt ind på be­kost­ning af en en­kelt af be­sty­rel­sens kan­di­da­ter. Mid­da­gen kan begynde.

Buf­fet­bor­de­ne bug­ner i foy­e­ren i Ho­tel Ti­vo­li. Jørn Buch Han­sen ny­der ma­den stå­en­de ved et af de hø­je café­bor­de. Han er ta­get til val­gaf­ten for før­ste gang, selv­om han har væ­ret med­lem fra re­al­kre­dit­tens tid.

”Det er rig­tig godt, at Re­al­da­nia over­ho­ve­det ta­ler om de­mo­kra­ti. Og det er vig­tigt, at de kom­mer med en ær­lig­hed om, at Re­al­da­nia kun kom­mer med del­fi­nan­si­e­ring til pro­jek­ter­ne. Der skal væ­re fle­re med til at løf­te. Jeg sy­nes, de gør et rig­tig godt styk­ke ar­bej­de – der er ty­de­lig sam­men­hæng mel­lem det, de drøm­mer om, og det de si­ger, og det de gør. Det er stort,” si­ger Jørn Buch Han­sen, der er gå­et på pen­sion fra en stil­ling i juri­disk af­de­ling i Dan­ske Banks hovedsæde.

Stillerne var en udfordring

Valg­te kandidater

Føl­gen­de kan­di­da­ter blev valgt til Re­al­da­ni­as re­præ­sen­tant­skab fra valg­o­m­rå­de 1:

  • An­ne Ma­rie Ok­sen, be­sty­rel­ses­for­mand, Kbh. V
  • Chri­sti­an Høgs­bro, adm. di­rek­tør, Kbh. S
  • El­se­beth Stærmose Krogh, af­de­lings­le­der, Kbh. K
  • Ger­ti Axel­sen, byg­ge- & ud­vik­lings­chef, Kbh. K
  • Met­te Kyn­ne Frand­sen, adm. di­rek­tør, part­ner, Frederiksberg
  • Suzan­ne T. Estrup, ad­vo­kat & me­di­a­tor, Nordhavn
  • Tro­els Bülow-Ol­sen, di­rek­tør, Kbh. K

Et par da­ge ef­ter be­gi­ven­he­den eva­lu­e­rer sel­vop­stil­ler Tro­els Bülow-Ol­sen sin ind­sats med at bli­ve valgt ind i re­præ­sen­tant­ska­bet. Han har gjort brug af sit sto­re net­værk for at fin­de stil­le­re. Og han er lyk­ke­des med at få sit bud­skab igen­nem for­an knap 700 men­ne­sker. Det er i sig selv to be­drif­ter, som ik­ke er for hr. og fru Dan­mark, for­kla­rer den for­hen­væ­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Totalkredit.

”Jeg hav­de i sep­tem­ber må­ned ar­bej­det hårdt for at fin­de de nød­ven­di­ge stil­le­re, så jeg kun­ne op­stil­le til val­get, og det var li­ge før, jeg op­gav det­te mål og ka­ste­de hånd­klæ­det i rin­gen, men jeg vil­le ta­ge ud­for­drin­gen op og gå ef­ter at bli­ve valgt. Hvis jeg ale­ne skul­le ha­ve fun­det stil­le­re in­den­for valg­o­m­rå­det, hav­de jeg ik­ke kun­ne fin­de nok.”

”Jeg glæ­der mig til at kom­me tæt­te­re på Re­al­da­nia og hå­ber, at jeg kan væ­re med til at ska­be yder­li­ge­re gro­bund for at bru­ge et af Dan­marks be­ty­den­de fyrtår­ne, Re­al­da­nia, til at ska­be idéer for, hvor­dan vi i frem­ti­den skal byg­ge, bo og le­ve, i det sce­na­rie, jeg vil til­la­de mig at kal­de ‘making dreams of ho­mes happen’.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer