Annoncespot_img

Nyt professorat bevilget af Poul Due Jensens Fond

På Aalborg Universitet udnævnes 38-årige Katja Hose til professor i datalogi på baggrund af en ny bevilling fra Poul Due Jensens Fond. Den nye professor skal gøre det lettere at navigere i informationshavet.

Katja Hose
 
Ud­næv­nel­sen af Katja Ho­se mar­ke­rer det før­ste Po­ul Due Jensen-professorat.

“Vi har med be­vil­lin­gen øn­sket at bi­dra­ge til at styr­ke og frem­tids­sik­re den frem­ra­gen­de forsk­ning, som fo­re­går på In­sti­tut for Da­ta­lo­gi på Aal­borg Uni­ver­si­tet. Katjas forsk­ning er ik­ke ba­re lang­sig­tet, men har og­så kla­re sam­funds­gavn­li­ge aspek­ter med sit fo­kus på ve­ri­fi­cer­bar­hed, sand­hed og der­med til­lid,” for­kla­rer Kim Nøhr Skib­sted, di­rek­tør for Po­ul Due Jen­sens Fond i en pressemeddelelse.

Katja Ho­se er fra Tys­kland, og hen­des forsk­ning lig­ger i kryds­fel­tet mel­lem big da­ta, ma­skin­læ­ring og se­man­ti­ske tek­no­lo­gi­er. Forsk­nin­gen skal gø­re ad­gan­gen til nøj­ag­tig og på­li­de­lig in­for­ma­tion på in­ter­net­tet bed­re i frem­ti­den. Hun glæ­der sig me­get over de mu­lig­he­der, der åb­ner sig med professoratet:

“Jeg har al­tid haft en am­bi­tion om at bli­ve pro­fes­sor. Når jeg øn­sker at ind­gå sam­ar­bej­de med virk­som­he­der, bli­ver det sand­syn­lig­vis let­te­re. Hvis lek­tor Katja Ho­se ban­ker på dø­ren, for­bli­ver den må­ske luk­ket, men hvis pro­fes­sor Katja Ho­se hen­ven­der sig, er der nok stør­re chan­ce for, at de luk­ker op,” si­ger hun i pressemeddelelsen.

Katja Ho­se pe­ger des­u­den på, at hun nu kan op­byg­ge en stærk grup­pe om­kring sit ar­bej­de, da der med be­vil­lin­gen fra Po­ul Due Jen­sens Fond/Grundfos Fon­den står fi­re po­st­doc-år­s­værk til hen­des dis­po­si­tion, som kan bi­dra­ge til forsk­nin­gen på området.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer