Knud Højgaards Fond – uddelinger 2017

Knud Høj­gaards Fond har i 2017 ud­delt støt­te for 74 mio. kr. Hver fjer­de ud­de­lings­kro­ne gik til rej­se­le­ga­ter til ud­dan­nel­ses­sø­gen­de, som stod for 72 pct. af an­tal­let af le­ga­ter. Se li­sten over fon­dens ud­de­lin­ger in­den­for de kul­tu­rel­le og so­ci­a­le om­rå­der her.

Knud Høj­gaards Fond har i 2017 ud­delt støt­te for 74 mio. kr. Hver fjer­de ud­de­lings­kro­ne gik til rej­se­le­ga­ter til ud­dan­nel­ses­sø­gen­de, som stod for 72 pct. af an­tal­let af le­ga­ter. Se li­sten over fon­dens ud­de­lin­ger in­den­for de kul­tu­rel­le og so­ci­a­le om­rå­der her.

ModtagerBeløbProjekt
Københavns Museum4.000.000Permanente udstillinger om enevældens og guldalderens København.
Den Blå Planet3.282.017Anskaffelse af havoddere fra Alaska til Den Blå Planet.
CEPOS Fonden3.000.000Forbedring af dansk erhvervslivs konkurrenceevne i årene 2017, 2018 og 2019
Den ny Maltfabrik3.000.000Etablering af Den ny Maltfabrik - Et centrum for kunst, kultur og kreativitet.
Det Classenske Fideicommis3.000.000Ombygning af Fuglsang Herregård til forskerrefugium og uddannelsescenter.
Byggefonden Roskilde Festival2.000.000Til indkøb af inventar og udstyr.
DTU / Byg / Center for Arktisk1.500.000Evaluering af Nyere Arktisk Byggeskik.
Statens Naturhistoriske Museum1.500.000Indkøb af stor samling ravstykker.
Dansk Blindesamfund1.500.000Etablering af motionsunivers på Fuglsangcentret.
Gisselfeld Kloster1.451.800Indretning af lokaler til udstilling af porcelænssamling samt et "skatkammer"
Musikhuset Aarhus999.999Afholdelse af klassisk Upgrade i årene 2018, 2019 og 2020.
MT Højgaards A/S900.000Sikkerhedsuddannelse til alle medarbejdere i MTH GROUP.
Humanity in Action Denmark750.000Afholdelse af Humanity in Action Danmarks Sommerakademi 2017 - 2019.
Statens Museum for Kunst750.000Afholdelse af hovedudstillingen Gillian Wearing. Family Stories.
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus750.000Realisering af LEGENDS i Musikhuset i Aarhus.
Brandts500.000Udstillingen Lars von Trier / Det gode med det onde.
Dansk Arkitektur Center500.000WELCOME HOME - DACs åbningsudstilling i BLOX.
AROS Aarhus Kunstmuseum500.000Udstillingen Bacon, Freud and the London Painters.
Ny Carlsberg Glyptotek500.000Særudstillingen Farao. Magtens ansigt.
Statens Museum for Kunst500.000Tilskud til køb af kunstværk af Wilhelm Marstrand.
Julemærkefonden500.000Støtte til udsatte børns ophold på Julemærkehjem.
Det Kongelige Teater500.000Gratis publikumsarrangementer i Det Kongelige Teaters foyerer.
Louisiana Museum400.000Videreudvikling af projektet Med kunsten som rejsekammerat.
Dansk Danseteater400.000GENERATOR - udvikling af koreograftalenter.
Museet på Koldinghus400.000Udstillingen Magtens smykker.
Museum Jorn375.000Udstillingen Play/Clay.
Odense Teater350.000Opførelse af musicalen LEONORA.
Moesgaard Museum350.000Udgravning af kongegrav i Bahrain fra ca. 1750 f.Kr.
Egmont H. Petersens Kollegium350.000Grønne Tage - miljømæssige forbedringer på Egmont Kollegiet.
DR - Danmarks Radio300.000TV-dokumentarserien "Bering og Spangsberg".
DGI Nordsjælland300.000Jump4 Fun - idræt for overvægtige og inaktive børn og unge i Danmark i alderen 6-16 år.
Nivaagaards Malerisamling300.000Udstillingen Immanuel Ibsen. Stille uro.
Nordic Opera300.000Opførelse af L. Bernsteins musiske mesterværk MASS.
Kunsthal 44Møen300.000Gennemførelse af Norroen-trilogien - en serie udstillinger.
Trekantområdet Danmark300.000BERMUDA 2018 - International og spektakulær kunst på Den Gamle Lillebæltsbro.
Ars Nova Copenhagen300.000Styrkelse af Ars Nova Copenhagens indsats udenfor København.
Hans Pauli Olsen266.350Monument for bygherren Christian 4. på pladsen foran Børsen.
Tivoli A/S250.000Afholdelse af Sommerklassisk 2018.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.